unfoldingWord 48 - Isu chu Messia Miruot A Nih

unfoldingWord 48 - Isu chu Messia Miruot A Nih

개요: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

스크립트 번호: 1248

언어: Hmar

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Pathienin khawvêl a siemtîr chun thil tinrêng hi a famkimin soisêlbo a nih. Suolna khom a la um nawh. Adam le Evi khom an inhmangai a, Pathien an hmangai bawk a. Thina a um naw a, damnawna le natna khom a um bawk nawh. Hieng ang char hi a nih Pathienin a thilsiemhai um dân dinga a ditdân chu.

Setan, huon sûnga um rûl chun, Evi a thlêmin a hlêm a, Evi le Adam chu Pathien lakah an lo suol ta a. An suolna lei chun, thina hai, natna hai le damnawna hai hi mitin, hnuoi chunga um popohai taksa bunga kop an hung ni ta a nih.

Chu nêka thranaw zuol chu, Evi le Adam Pathien le an inlaichinna chu ân tantain, a koidar ta a. Tuhin chu, suolna lei chun mitin hi Pathien hmêlma ei hung ni ta vong a nih. Nisienlakhom, suolna leia thil tinrêng hung se zota chu siemthra nawk dingin Pathienin thiltum a nei a.

Evi thlaa insieng mi pakhatin Setan lu la suk nawi a ta, Setan ruok chun a ke artui chu la sukhliem pêka tih tiin Pathienin thu a tiem ta a. Chu umzie chu Setanin Isu taksa sukhlum a ta, nisienlakhom Pathenin nithum hnungin Isu a keithonawk ding tina a nih. Isu chun Setan thilthawtheina chu chatuonin a la suknawi vong ding a nih.

Pathienin khawvêl pumpui tuilêta a suksiet vong la khan, ama ringtuhai tadinga sandaman lampui inentirna dingin long a buotsai pêka. Chuongang bok chun, an suolna leia suk boral vong tlâkin, phu hle hai sienkhom, Isu ringtu taphothai ta dingin Pathienin sandamna lampui a hung buotsai tah a nih.

Abraham malsawmtu kha thiempu Melkizedid kha a nih. Melkizedek ang bok khan, Isu chu thiempu a na, nisienlakhom Isu ruokchu Thiempu Laltak a nih. Isu chun inthawina voikhat chau ân hlân a, ama ngei chu, khawvêl pumpui suolna lâkhmangna ding chun inthawina pakhat chau a trûl. Mitinin suol ei thawna leia hremna chu Isun a phurin a lâkfai vong tah.

Pathienin Abraham kuomah, “Nangma ah chun khawvêla mi popo malsawmin um an tih,” a ta. Isu chu Abraham thla a nih. Isu zârin khawvêla mi popo chu malsawmin an um a, ama ringtu taphot chu Pathien hnam thlang, thlarau tienga Abraham thla an nih.

Pathien in Abraham kuoma a naupa, Isak aia inthawina dingin beramte a pêk a. Pathien bokin khawvêl popo aia inthawina dingin beramte dang a pêk a, Pathienin, Pathien Beramte, Isu chu a pêk a nih. Ei suolna leiin thi tlâk vong ei nih! Nisienlakhom Pathienin Isu chu, ei aia thi dingin inthawinain a hung pêk ta a.

Pathienin Aigupta ram sûnga hripui an lêngtir lai khan, Israel sûngkuo tinin beramte that a, an kotkhârhai, a vêlin thisen an tât a trûl a, Pathienin thisen a hmu pha leh, an inhai kha a fe khêla, naulutîr, naupasalhai kha a that nawh. Hi hi Fekân Ruoi an tih.

Isu hi ei Fekân Ruoi Beramte a nih. Ama chu demkailova famkim, suolneilo a ni a, Fekân Ruoithre huna that a nih. Min Isu a ring pha leh Isu thisenin a suolna a lâkhmang pêka, Pathien hremna chun a fe kân hlak.

Pathienin a hnam thlang, Israelhai leh thuthlung a siem pui a, Pathien Thuthlung Thar a chun khawlai, tu hnama inthok khom nisienla, Isu an ring phot chun Pathien hnam thlang an hung ni thei.

Mosie chu zawlnei ropui, Pathien Thu puongdartu a nih, Mosie ang bokin, Isu chu zawlnei a na, nisienlakhom, Isu chu zawlnei ropuitak a nih. Ama chu Pathien Thu a nih.

Pathienin David kuomah a thlahai laia pakhat chu Messia nîng a tih tiin thu a tiem a. Isu, Messia chu David thla ni bîkrieu chu a nih.

Isu chu, David anga lal a na, nisienlakhom Isu chu thilsiem popo chunga lal a nih! Hung kîr nawk a ta, a Lalrama chun felna leh, muongna in ro rêl a tih.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons