unfoldingWord 48 - Si Jesus ang Gisaad Nga Mesiyas

unfoldingWord 48 - Si Jesus ang Gisaad Nga Mesiyas

개요: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

스크립트 번호: 1248

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibotan, ang tanan hingpit ug wala pay sala. Naghigugmaay si Adan ug Eva, ug ilang gimahal ang Dios. Walay pay sakit ug kamatayon. Mao kini ang gusto nga paagi sa Dios alang sa kalibotan.

Misulti si Satanas pinaagi sa bitin didto sa tanaman aron mailad niya si Eva. Unya nakasala si Eva ug si Adan batok sa Dios. Tungod kay nakasala sila, ang tanang tawo sa kalibotan magsakit na ug mamatay.

Tungod kay nakasala sila Adan ug Eva, adunay dili maayo nga nahitabo. Nahimo silang kaaway sa Dios. Ug tungod niini, ang tanang tawo nga nahimugso sa kalibotan aduna nay sala ug kaaway na usab sa Dios. Naguba ang relasyon sa Dios ug sa mga tawo tungod sa sala. Apan adunay plano ang Dios nga mabalik kini nga relasyon.

Nagsaad ang Dios nga usa sa kaliwatan ni Eva maoy modugmok sa ulo ni Satanas, ug si Satanas maoy mosamad sa iyang tikod. Nagpasabot kini nga patyon ni Satanas ang Mesiyas, apan banhawon siya pag-usab sa Dios. Ang Mesiyas ang moguba sa gahom ni Satanas hangtod sa kahangtoran. Paglabay sa daghang katuigan, gibutyag sa Dios nga si Jesus mao ang Mesiyas.

Sa dihang giguba sa Dios ang tibuok kalibotan pinaagi sa lunop, naghatag siya ug bangka nga moluwas sa mga tawo nga mituo kaniya. Sa susamang paagi, ang tanang tawo mamatay tungod sa ilang mga sala, apan gihatag sa Dios si Jesus aron moluwas sa tanan nga motuo kaniya.

Sa daghang katuigan, ang mga pari nagpadayon sa paghatag ug halad ngadto sa Dios alang sa mga tawo aron ipakita kanila ang silot nga angay nilang madawat tungod sa ilang mga sala. Apan kini nga mga halad dili makawala sa ilang mga sala. Si Jesus ang Labaw nga Pangulong Pari. Dili siya sama sa ubang mga pari, tungod kay iyang gihalad ang iyang kaugalingon aron mawala ang mga sala sa tanang mga tawo sa kalibotan. Si Jesus ang hingpit nga pangulong pari kay iyang gikuha ang silot sa tanan nga sala nga nabuhat sa tawo.

Miingon ang Dios kang Abraham,”Pinaagi kanimo, tanang grupo sa mga tawo sa kalibotan mapanalanginan.” Kaliwat ni Abraham si Jesus busa ang tanan nga mga grupo sa mga tawo mapanalanginan usab pinaagi kang Jesus. Ang tanan nga mituo kang Jesus maluwas gikan sa sala ug mahimong espirituhanong kaliwat ni Abraham.

Sa dihang giingnan sa Dios si Abraham nga iyang ihalad ang iyang anak nga si Isaac, gihatagan siya sa Dios ug karnero nga maoy ihalad puli sa iyang anak, nga mao si Isaac. Kitang tanan angay nga mamatay tungod sa atong mga sala, apan gihatag sa Dios si Jesus, ang Nating Karnero sa Dios, isip halad aron mamatay puli kanato.

Sa dihang nagpadala ang Dios sa pinakaulahi nga katalagman sa Ehipto, giingnan niya ang matag pamilya nga Israelinhon nga mag-ihaw ug hingpit nga nating karnero ug ikatag ang dugo niini sa ibabaw ug sa mga kilid sa ilang pultahan. Sa dihang nakita na sa Dios ang dugo, nisaylo lang siya sa ilang mga balay ug wala niya gipatay ang kinamagulangan nga anak nga lalaki. Ila kining gitawag nga Pista sa Pagsaylo.

Si Jesus ang atong Nating Karnero sa Pagsaylo. Hingpit siya ug walay sala sa dihang siya gipatay sa panahon sa pagsaulog sa Pagsaylo. Bisan kinsa nga motuo kang Jesus, pagabayaran ang iyang mga sala sa dugo ni Jesus ug dili na siya silotan sa Dios.

Naghimo ang Dios ug kasabotan sa mga Israelita, ang iyang pinili nga katawhan. Apan ang Dios naghimo ug Bag-ong Kasabotan nga alang na sa tanang tawo. Tungod niining Bag-o nga Kasabotan, si bisan kinsa nga gikan sa grupo sa mga tawo nga motuo kang Jesus maapil na sa iyang katawhan.

Usa ka bantogan nga propeta si Moises ug gisangyaw niya ang pulong sa Dios. Apan si Jesus ang pinakalabaw nga propeta sa tanan. Dios siya, busa ang tanan nga iyang gibuhat ug giingon, buhat ug pulong sa Dios. Mao kini ang hinungdan nganong gitawag si Jesus nga Pulong sa Dios.

Nisaad ang Dios kang David nga usa sa iyang kaliwat maghari sa iyang katawhan hangtod sa kahangtoran. Tungod kay si Jesus ang Anak sa Dios, ug ang Mesiyas, siya ang tinuyo nga kaliwat ni David nga makahari hangtod sa kahangtoran.

Si David ang hari Israel, apan si Jesus ang hari sa langit ug sa tibuok kalibotan. Mobalik siya ug maghari sa iyang gingharian uban ang hustisya ug kalinaw, hangtod sa walay kataposan.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?