unfoldingWord 48 - Yesuusi Qaala Gelida Kiristtoosa

unfoldingWord 48 - Yesuusi Qaala Gelida Kiristtoosa

개요: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

스크립트 번호: 1248

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Xoossay alamiya medhida wode ubbabay polo; nagari baawa. Addaameynne Hewaana issoy issuwara dosettoosona; bantta Xoossaaka dosoosona. Harggey woy hayqoy baawa; Xoossay alamiya hessada oothidi medhis.

Xalahey Hewaano balethanaw shoosha baggara odettis. Hessafe guye, Addaameranne Hewaanira nagara oothidosona. Entta nagara gaason, sa7a bolla de7iya asa zerethi ubbay harggetees; hayqqees.

Addaamenne Hewaani nagaraa gaason hessafe aadhdhida iitabay hanis. Entti Xoossas morkke gididosona; hessa gaason, he wodeppe doomidi asi ubbay nagara kanddon yelettis; simmidi Xoossaas morkke gidis. Xoossa giddoninne asa giddon de7iya gahetethay nagara gaason duuxxis; shin Xoossay he gahetethaa zaaridi oorathanaw halchis.

Hewaani zerethaafe issoy “Xalahiya huuphiya qoxana; xalahey iya ginddiya dukkana” gidi qaala gelis. Hessa guussay, xalahey Kiristtoosa wodhanaw de7eysa bessees; shin, Xoossay hayqoppe iya denthana. Hessafe guye, xalahiya wolqqaa merinaw qoxxana; daro laythafe guye, Xoossay, Yesuusi Kiristtoosa gideysa qoncisis.

Xoossay, sa7a ubbaa bashsha haathan dhaysida wode, iya ammanida asaa ashshanaw markkabe oothis. Hessadakka, asi ubbay nagara gaason dhayanaw bessees; shin Xoossay, iya ammaniya asaa ashshanaw Yesuusa yeddis.

Daro laythi kahineti, asay bantta nagara gisho seerettanaw besseysa qoncisanaw qonxxona Xoossas yarshsho yarshshoosona. Shin he yarshshoti asaa nagaraa digganaw dandda7ibeenna. Yesuusi kahine halaqa gididi, hanko kahinetappe dumma ogen, alame ubbaa nagaraa gisho bana yarshsho oothidi shiishis. Yesuusi, issi issi asi oothida nagara seera baw ekkida gisho, polo kahine halaqa gidis.

Xoossay Abrahaame, “Sa7a bolla de7iya dere ubbay ne gaason anjjetana” yaagis. Yesuusi Abrahaame sheeshi; Yesuusa ammaniya issi issi asi nagarappe attida gisho, sa7an de7iya asa ubbay anjjetis; Abrahaames ayyaana na7a gidis.

Xoossay, ba na7aa yarshshana mela Abrahaames odida wode, Xoossay iya na7aa Yisaaqa bessan yershsho dorsse immis. Oonikka ba nagaraa gaason hayqanaw bessees; shin Xoossay, Yesuusi Xoossa dorssi gididi, nu bessan yarshshetana mela yeddis.

Xoossay Gibxe bolla wurssetha gaduwa yeddida wode, borey baynna maraze shukkana melanne suuthaa pengge gobaniya bolla tiyana mela Isra7eele asaas odis. Xoossay suutha be7ida wode keethata bochona aggidi aadhis; bayra naytakka wodhibeenna; hessika Faasika geetetees.

Nu Faasika dorssay Yesuusa; iya bolla borey baawa; I hayqiday Faasika bale wodena. Oonika Yesuusa ammaniya wode, Yesuusa suuthay iya nagaraas ciga gidees; Xoossaa seeray he uraa bochona aadhees.

Kase Xoossay dooretida dere gidida Isra7eele asaara qaala gelis. Shin ha77i Xoossay, asa ubbaas gidiya ooratha qaala gelis. Ha ooratha caaqo qaala gaason, oona gida asikka Yesuusa ammanidi, Xoossaa dere gidanaw dandda7ees.

Musey, Xoossaa qaala awaajjida gita nabe; shin Yesuui ubbaafe aadhida nabe. I Goda, I oothidabaynne I odetidabay, Xoossaa oosonne qaala. Hessa gisho, Yesuusi, Xoossa qaala geetetidi xeegettis.

Iya zerethaafe issoy, Xoossa deriya bolla merinaw kawo gididi haaranaw de7eysa Xoossay Dawutes qaala gelis. Yesuusi, Xoossa na7anne Kiristtoosa gidiya gisho, merinaw haaranay Dawute zerethi gididi yis.

Dawutey, Isra7eele kawo; shin Yesuusi alame kumethaa kawo. Yesuusi simmi yidi, ba kawotethaa sarotethaninne xillotethan haarana.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?