unfoldingWord 07 - ພຣະເຈົ້າອວຍພອນຢາໂຄບ

unfoldingWord 07 - ພຣະເຈົ້າອວຍພອນຢາໂຄບ

개요: Genesis 25:27-35:29

스크립트 번호: 1207

언어: Lao

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

ເມື່ອເດັກຊາຍສອງຄົນນັ້ນໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ຢາໂຄບມັກທີ່ຈະຢູ່ບ້ານ ແຕ່ເອຊາວພັດມັກອອກໄປລ່າເນື້ອ. ນາງເຣເບກາຮັກຢາໂຄບ ແຕ່ ອີຊາກຮັກເອຊາວ.

ມື້ໜຶ່ງ ເອຊາວກັບມາຈາກການລ່າເນື້ອ ລາວຮູ້ສຶກຫິວເຂົ້າຫຼາຍ. ເອຊາວຈຶ່ງເວົ້າກັບຢາໂຄບວ່າ, “ກະລຸນາເອົາອາຫານບາງຢ່າງທີ່ເຈົ້າມີນັ້ນໃຫ້ຂ້ອຍກິນແນ່.” ຢາໂຄບຕອບວ່າ, “ເຈົ້າຕ້ອງເອົາສິດທິອ້າຍກົກຂອງເຈົ້າໃຫ້ກ່ອນ.” ດັ່ງນັ້ນ ເອຊາວຈິ່ງເອົາສິດທິອ້າຍກົກຂອງຕົນໃຫ້ກັບຢາໂຄບ. ແລ້ວຢາໂຄບກໍເອົາອາຫານໃຫ້ລາວກິນ

ອີຊາກຕ້ອງການອວຍພອນໃຫ້ເອຊາວ. ແຕ່ກ່ອນທີ່ລາວຈະເຮັດນັ້ນ ນາງເຣເບກາແລະຢາໂຄບໄດ້ຫຼອກລວງອີຊາກ ໂດຍໃຫ້ຢາໂຄບປອມຕົວເປັນເອຊາວ. ຍ້ອນວ່າອີຊາກເຖົ້າແກ່ຫຼາຍແລ້ວ ແລະບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ, ສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈິ່ງໃຫ້ຢາໂຄບໃສ່ເຄື່ອງຂອງເອຊາວ ແລະ ເອົາຂົນແກະໃສ່ມືແລະຄໍຂອງຢາໂຄບ.

ຢາໂຄບເຂົ້າໄປຫາອີຊາກແລະບອກວ່າ, “ລູກແມ່ນເອຊາວ. ລູກເຂົ້າມາເພື່ອໃຫ້ພໍ່ອວຍພອນລູກ.” ເມື່ອອີຊາກບາຍຄໍທີ່ມີຂົນແກະແລະໄດ້ກິ່ນເສື້ອຜ້າເອຊາວ ເພິ່ນຄິດວ່າແມ່ນເອຊາວ ແລ້ວເພິ່ນຈິ່ງອວຍພອນໃຫ້ລາວ.

ເອຊາວກຽດຊັງຢາໂຄບຍ້ອນວ່າລາວໄດ້ລັກເອົາສິດທິອ້າຍກົກແລະພຣະພອນໄປຈາກລາວ. ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈິ່ງວາງແຜນຂ້າຢາໂຄບຫຼັງຈາກທີ່ພໍ່ຂອງພວກເຂົາຕາຍ.

ແຕ່ນາງເຣເບກາໄດ້ຍິນແຜນການຂອງເອຊາວ, ສະນັ້ນ ນາງແລະອີຊາກຈຶ່ງສົ່ງຢາໂຄບໃຫ້ໄປຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງນາງ.

ຢາໂຄບໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງຂອງນາງເຣເບກາເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານັ້ນ ລາວໄດ້ແຕ່ງງານແລະມີລູກຊາຍ12ຄົນ ແລະລູກສາວ 1ຄົນ. ພຣະເຈົ້າອວຍພອນໃຫ້ລາວເປັນຄົນຮັ່ງມີ.

ຫຼັງຈາກ20ປີທີ່ລາວໜີອອກຈາກບ້ານຂອງລາວໃນການາອານ, ຢາໂຄບພ້ອມກັບຄອບຄົວ, ຂ້າຮັບໃຊ້ ແລະຝູງສັດຂອງລາວ ໄດ້ກັບຄືນໄປຫາບ້ານເກີດຂອງລາວ.

ຢາໂຄບຮູ້ສຶກຢ້ານຫຼາຍ ເພາະເພິ່ນຄິດວ່າເອຊາວຍັງຕ້ອງການຂ້າລາວຢູ່. ສະນັ້ນລາວສົ່ງຝູງສັດໃຫ້ກັບເອຊາວເພື່ອເປັນຂອງຂວັນ. ຂ້າໃຊ້ຄົນທີ່ນຳເອົາຝູງສັດມາໃຫ້ເອຊາວໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ຢາໂຄບຜູ້ເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ມອບຝູງສັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບທ່ານ. ລາວກຳລັງເດີນທາງມາທີ່ນີ້.”

ແຕ່ເອຊາວໄດ້ໃຫ້ອະໄພກັບຢາໂຄບແລ້ວ ແລະພວກເຂົາກໍມີຄວາມສຸກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ. ແລ້ວຢາໂຄບກໍອາໄສຢູ່ການາອານຢ່າງສະຫງົບສຸກ. ແລ້ວອີຊາກກໍຕາຍ ແລະ ຢາໂຄບກັບເອຊາວກໍຝັງເພິ່ນໄວ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?