unfoldingWord 07 - Pathienin Jakob Mal a Sawm

unfoldingWord 07 - Pathienin Jakob Mal a Sawm

개요: Genesis 25:27-35:29

스크립트 번호: 1207

언어: Hmar

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Naupanghai an hung seilien phing chun Rebekin Jakob a hmangaia, Isak ruok chun Esau a hmangai ve thunga. Jakob chun in nghâk a nuoma, Esau ruok chun sapêl an hawk thunga.

Nikhat chu Esau a ramsuok a hung inlawi chun a phîng a tram em em a. Esau chun Jakob kuomah, “I fâk siem kha mi sem ve rawh,” a ta. Jakob chun, “I naulutîr nina kha mi pe hmasa phot rawh,” a ta. Chuongchun Esau chun a naulutîr nina chu Jakob a pêk el ta a. Chu phing le chun Jakob chun fâk ding a tlawmazawng Esau a pêk ta a.

Isakin a malsawmna Esau kuomah a pêk nuoma. Nisienlakhom, a thawa, a pêk hma chun Rebek le Jakob chun Esau a insiem tehlêmin Isak chu an hlêma. Isak chu a tarta leiin a mitin khuo a hmu thei ta naw a. Chuongchun Jakob chun Esau zakuohai hâkin a rînga le a kutrînga hai kêl vunhai chu a bel a.

Jakob chu Isak kuoma hungin, “Esau ka na, I malsawmna hmu dingin ka hung an tah,” a ta. Isakin kêlhmulhai chu a hang thema, puonhai khom chu a hang inhnam vêl chun, Esau ngei niin a ringa, Jakob chu mal a sawm el ta a nih.

Jakobin naulutîr nina le a malsawmna a lâkpêkta ti a hriet chun Esau chun Jakob chu a theidata em em el a. Chuongchun an pa a thi phaleh Esau chun Jakob chu that dingina a ti ta a.

Nisienlakhom Esau thilthaw tum chu Rebekin a lo hriet a. Chuongchun ama le Isak chun a laibunghai kuoma um dingin Jakob chu an tir hmang ta daia.

Chutaka chun kum tamtak Jakob chu a va um ta a, chutaka a umlai chun nuhmei a va nei a, naupasal sawm le pahni le nau nuhmei pakhat a va nei a. Pathienin mal a sawmin a hausa ta hle a.

Kanan rama a umna in kum sawmhni zet a umnaw san hnung chun Jakob chu a sûngkuo leh a siehlawhai le a ranruol popo leh intieng an inlawi nawk a.

Esauin that a la lungril zing a ring leiin Jakob chun a la tri zing a. Chuongchun Esau ta dingin thilpêk ranruol tamtak el a thon a. Siehlaw, ranruol keituhai chun Esau kuomah, “Ranruol hai hi i siehlaw Jakob in a pêk che a nih, lampuiah a hung thang mêk a nih,” ti’n Esau an hril a.

Nisienlakhom, chu hma khom chun Esauin Jakob chu a lo ngaidam ta hrim a, hlimtakin an inkop nawk ta a. Jakob chu Kanan rama chun lungmuongtakin a khawsa ta a. Isak chu a hung thi ta a, Jakob le Esau chun thlânah an vuita a. Pathienin Abraham kuomah thuthlung a tiem kha Isak chunga tla sawng peiin, tuhin Jakob chungah pêk sawngin a um pei a nih.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?