unfoldingWord 07 - Gipanalanginan sa Dios si Jacob

unfoldingWord 07 - Gipanalanginan sa Dios si Jacob

개요: Genesis 25:27-35:29

스크립트 번호: 1207

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Sa dagko na ang mga bata, gusto ni Jacob sa balay lang siya kanunay, apan gusto ni Esau ang pagpangayam. Gihigugma ni Rebeca si Jacob, ug gihigugma usab ni Isaac si Esau.

Usa ka adlaw, miabot si Esau gikan sa pagpangayam ug gigutom siya pag-ayo. Unya miingon si Esau kang Jacob, “Hatagi ko anang pagkaon nga imong giluto.” Ug mitubag si Jacob, “Ihatag sa kanako ang imong katungod sa pagkamagulang.” Ug gihatag ni Esau kang Jacob ang iyang katungod sa pagkamagulang. Unya gihatagan usab siya ni Jacob ug pagkaon.

Unya gusto na ni Isaac nga ihatag ang panalangin kang Esau. Apan sa wala pa kini mahitabo, giilad siya ni Rebeca ug ni Jacob. Nagpakaaron-ingnon si Jacob nga siya si Esau. Dili na kaayo makakita si Isaac niining tungora, kay tigulang naman kaayo siya. Unya gisul-ub ni Jacob ang sinina ni Esau ug gibutangan niya’g panit sa kanding ang iyang liog ug mga bukton.

Miduol si Jacob kang Isaac ug miingon, “Ako si Esau ug miduol ako kanimo aron panalanginan mo ako.” Sa dihang nahikapan ni Isaac ang balhibo sa kanding ug nasimhotan niya ang sanina, miingon siya, “Ikaw gayod si Esau.” Unya iya siyang gipanalanginan.

Gidumtan ni Esau si Jacob tungod kay giilog man niya ang katungod sa pagkamagulang ug ang panalangin. Busa nagplano si Esau nga patyon niya si Jacob kon mamatay na ang ilang amahan.

Apan nahibaw-an ni Rebeca ang plano ni Esau, busa gipalakaw niya ug ni Isaac si Jacob ngadto sa layong dapit ug didto magpuyo sa iyang paryente.

Nagpuyo si Jacob sa daghang katuigan didto sa mga paryente ni Rebeca. Unya naminyo siya ug nakaanak ug dose (12) ka lalaki ug usa ka babaye. Gipadato siya sa Dios ug maayo.

Human sa 20 ka tuig sukad sa pagbiya ni Jacob sa ilang panimalay sa Canaan, mibalik siya didto uban sa iyang pamilya, mga sulugoon, ug sa tanan niyang mga mananap.

Nahadlok pag-ayo si Jacob kay naghunahuna siya nga nagpabilin si Esau sa pagtinguha sa pagpatay kaniya. Migahin siya ug mga mananap nga igasa kang Esau, ug gipadala niya sa iyang mga sulugoon ngadto kang Esau uban sa iyang mensahe kaniya, “Ang imong sulugoon nga si Jacob nagpadala kanimo niining mga mananap, ug padulong na siya.”

Apan gipasaylo na diay ni Esau si Jacob, ug malipayon kaayo ang matag usa kanila nga nagkita. Nagpuyo si Jacob nga malinawon didto sa Canaan. Unya namatay si Isaac, ug gilubong siya ni Jacob ug Esau. Ang saad sa kasabotan sa Dios kang Abraham napasa ngadto kang Jacob gikan kang Isaac.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?