unfoldingWord 34 - Isun Chanchin Dang Dang An Chûktir

unfoldingWord 34 - Isun Chanchin Dang Dang An Chûktir

개요: Matthew 13:31-46; Mark 4:26-34; Luke 13:18-21;18:9-14

스크립트 번호: 1234

언어: Hmar

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Isu’n Pathien Lalram Chanchin thu, Chanchin chi tum tumin a hril a. “Pathien Lalram chu antram chi malkhat min a lâka, a lova a the ang chu a nih, chu chu thlai chi popova a chîntak a nih,” a ta.

“Nisienlakhom, a hung mawng sang pha chun, thlai danghai nêk chun a hung lien lem daia, chuongchun thing a hung ni hlak a, chunglêng vatehai an hunga, a zârahai chun bu an sep hlak,” a ta.

Isun Chanchin dang a hril nawk a, “Pathien Lalram chu nuhmeiin, chol lâa, beiphit tekhawng threnkhat le a chok pawl a, a rênga a tho vong hmakhata a phûm ang chu a nih.”

“Pathien Lalram chu lova ro phûm rûk ang a nih. Chu chu min a hmu a, a thup hmanga. A lawm leiin a fe a, a nei popo chu a va zor a, chu lo chu an chawk ta a.”

“Pathien Lalram chu sumdawng mi tuikeplung thratak zongtu ang chu a nih. Ama chun tuikeplung hlutak pakhat a hmu a, a nei popo chu a zor a, an chawk ta a.”

Chun Isu’n min an thilthaw thrat hai a suonga, mi danghai an hmusit thu a hril a. “Mi pahni Tempul a trongtai dingin an fe a. Pakhat chu sakhuo hotu a nih.”

“Sakhuo hotu chu hieng hin a trongtai a, “Lalpa midanghai, hieng suomhmanghai, mifel nawhai, uirehai ang dam le siedawltu ang khom kan nawh.”

“Chawlkâr tinah voihni bu ka ngheia, ka thil nei popovah sawma pakhat ka pêk hlak.”

“Nisienlakhom siedawltu chu hla takah a ngîr a, vân tieng khom dâk ngam lovin, a awm inchumin a trongtrai a, “Pathien, misuol ka ni hi, ka chunga za mi ngai pêk rawh.”

Chun Isun, “Thudik ka hril cheu hi, siedawltu hi ngaidamin intieng a kîra, sakhuo hotu ruokchu ngaidam an ve nawh. Inngaihlu taphot tlawm an ta, inngaitlawm taphot chu chawimawiin um an tih,” a ta.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons