unfoldingWord 34 - Ang mga Istorya nga Gitudlo ni Jesus

unfoldingWord 34 - Ang mga Istorya nga Gitudlo ni Jesus

개요: Matthew 13:31-46; Mark 4:26-34; Luke 13:18-21;18:9-14

스크립트 번호: 1234

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Gitudlo ni Jesus ang daghang nagkalain-laing istorya mahitungod sa gingharian sa Dios. Usa niining mga istorya iyang gisulti sa pag-ingon, “Ang Gingharian sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gitanom sa tawo sa iyang umahan. Nakahibalo kamo nga ang liso sa mustasa mao kini ang kinagamyang liso sa tanan.”

“Apan pagtubo sa liso sa mustasa, nahimo kini nga kinadakoan sa tanang mga pananom sa umahan, dako kaayo nga bisan ang mga langgam mobatog ug mopahulay sa mga sanga niini.”

Mipadayon si Jesus ug istorya, “Ang gingharian sa Dios sama sa patubo nga gisagol sa harina nga gimasa sa usa ka babaye aron himoon nga pan.”

“Ang Gingharian sa Dios sama usab sa bahandi nga gilubong sa usa ka tawo sa umahan. Nakita kini sa laing tawo ug gibalhin niya ug lubong. Nalipay kaayo siya ug gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan aron mapalit niya ang yuta nga iyang gilubngan sa maong bahandi.”

“Ang Gingharian sa Dios sama usab sa hingpit ug mahal nga perlas. Sa diha nga nakita sa nigusyante ang perlas, gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan aron mapalit niya ang mahalon nga perlas.”

Ug mitudlo si Jesus ug usa ka istorya alang sa mga tawo nga nagasalig sa ilang kamaayo ug nakaminus sa ubang tawo. Miingon siya, “Miadto sa templo ang duha ka tawo aron sa pag-ampo. Maniningil ug buhis ang usa, ug pangulo sa relihiyon sa mga Judio ang usa.”

“Ang pangulo sa relihiyon sa mga Judio miampo sama niini, ‘Salamat, o Dios, nga dili ako makasasala sama sa ubang mga tawo nga mga kawatan, mga daotan, mga mananapaw, ug dili ko sama nianang maniningil ug buhis.”

“Nagapuasa ako kaduha sa usa ka semana ug nagahatag ako ug ikanapulo sa tanan nakong kabtangan ug salapi nga akong madawat.”

“Apan ang maniningil sa buhis mitindog ug mipalayo sa pangulo sa relihiyon sa mga Judio, ug wala gani mitan-aw sa langit. Hinuon, iyang gidukdok ang iyang dughan ug miampo, ‘O Dios, palihog kaloy-i ako tungod kay ako usa ka makasasala.”

Dayon miingon si Jesus, “Sultian ko kamo sa tinuod, nadungog sa Dios ang pag-ampo sa maniningil ug buhis ug giisip siya nga matarong. Apan wala siya mahimuot sa pag-ampo sa pangulo sa mga Judio. Ipaubos sa Dios ang mga mapahitas-on, ug iyang ipataas ang mga mapaubsanon.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?