นังซือกะดฮั ทะโม่ทูลกอร่บั / ชีวิตเล่มทีบารชีซม พะนิ่ฮตีร่บั อมั นาดนั่งพระเจ้า [看,听&行 2 全知全能的神] - Nyah Kur

Is this recording useful?

书2是关于雅各,约瑟夫,摩西的圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

项目编号: 65334
语言名: Nyah Kur

项目长度: 37:15

ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / บารญัฮปองฮึจี? [Leaf Music ▪ 圖1: 孿生兄弟]

2:15

1. ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / บารญัฮปองฮึจี? [Leaf Music ▪ 圖1: 孿生兄弟]

รู่บพาบทีบาร / ยาโคบปอ? [圖2: 雅各的夢]

1:06

2. รู่บพาบทีบาร / ยาโคบปอ? [圖2: 雅各的夢]

รู่บพาบทีปิ / ยาโคบญั่ฮลาบัน [圖3: 雅各和拉班]

1:18

3. รู่บพาบทีปิ / ยาโคบญั่ฮลาบัน [圖3: 雅各和拉班]

รู่บพาบทีปัน / ยาโคบพ็อ่บพระเจ้า [圖4: 雅各遇見上帝]

2:01

4. รู่บพาบทีปัน / ยาโคบพ็อ่บพระเจ้า [圖4: 雅各遇見上帝]

รู่บพาบทีชูน / โยเซฟปอ? [圖5: 約瑟的夢]

1:15

5. รู่บพาบทีชูน / โยเซฟปอ? [圖5: 約瑟的夢]

รู่บพาบทีเตรา / คะโย?โยเซฟอัรแท็ฮ่ดีก [圖6: 約瑟被出賣]

1:44

6. รู่บพาบทีเตรา / คะโย?โยเซฟอัรแท็ฮ่ดีก [圖6: 約瑟被出賣]

รู่บพาบทีฮึป็อฮ / โยเซฟญั่ฮเพราเพราชั่ว [圖7: 約瑟和不正經的女主人]

1:07

7. รู่บพาบทีฮึป็อฮ / โยเซฟญั่ฮเพราเพราชั่ว [圖7: 約瑟和不正經的女主人]

รู่บพาบทีฮึจาม / โยเซฟเนอคุ่ก [圖8: 約瑟在監獄裏]

1:37

8. รู่บพาบทีฮึจาม / โยเซฟเนอคุ่ก [圖8: 約瑟在監獄裏]

รู่บพาบทีฮึจีด / ตะลา?แพนตี?อียิปต์ปอ? [圖9: 國王的夢]

1:25

9. รู่บพาบทีฮึจีด / ตะลา?แพนตี?อียิปต์ปอ? [圖9: 國王的夢]

รู่บพาบที่จัซ / โยเซฟกะดัฮฮึชรั่ฮแพนตี?อียิปต์ [圖10: 約瑟治理埃及]

1:28

10. รู่บพาบที่จัซ / โยเซฟกะดัฮฮึชรั่ฮแพนตี?อียิปต์ [圖10: 約瑟治理埃及]

รู่บพาบทีจัซมวย / โยเซฟกะชอตีแท็่ฮตุฮแด็ฮกุลพ่วกปอง [圖11: 約瑟向他的兄弟表明身份]

1:27

11. รู่บพาบทีจัซมวย / โยเซฟกะชอตีแท็่ฮตุฮแด็ฮกุลพ่วกปอง [圖11: 約瑟向他的兄弟表明身份]

รู่บพาบทีจัซบาร / ยาโคบญั่ฮโยเซฟเนออียิปต์ [圖12: 雅各和約瑟在埃及]

1:43

12. รู่บพาบทีจัซบาร / ยาโคบญั่ฮโยเซฟเนออียิปต์ [圖12: 雅各和約瑟在埃及]

รู่บพาบทีจัซปิ / โมเสสตอนฮึแนจ [圖13: 摩西出生]

2:06

13. รู่บพาบทีจัซปิ / โมเสสตอนฮึแนจ [圖13: 摩西出生]

รู่บพาบทีจัซปัน / โมเสสคะมัยกะมัดตูรฮึรูม [圖14: 摩西和焚燒的荊棘]

1:31

14. รู่บพาบทีจัซปัน / โมเสสคะมัยกะมัดตูรฮึรูม [圖14: 摩西和焚燒的荊棘]

รู่บพาบทีจัซชูน / โมเสสคืนอัรชี่รตะลา?แพนตี?อียิปต์ [圖15: 摩西回到埃及王那裏]

1:45

15. รู่บพาบทีจัซชูน / โมเสสคืนอัรชี่รตะลา?แพนตี?อียิปต์ [圖15: 摩西回到埃及王那裏]

รู่บพาบทีจัซเตรา / กะแจ็ดแกะแท็ฮ่คองทะวาย [圖16: 逾越節獻祭的羊]

1:17

16. รู่บพาบทีจัซเตรา / กะแจ็ดแกะแท็ฮ่คองทะวาย [圖16: 逾越節獻祭的羊]

รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / ตะพางทะเลเพลญ [圖17: 過紅海]

1:23

17. รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / ตะพางทะเลเพลญ [圖17: 過紅海]

รู่บพาบทีจัซฮึจาม / ดากญั่ฮคองจา?บอนแลง [圖18: 曠野中的食物和水]

1:03

18. รู่บพาบทีจัซฮึจาม / ดากญั่ฮคองจา?บอนแลง [圖18: 曠野中的食物和水]

รู่บพาบทีจัซฮึจีด / โมเสสตึนกุรอัรชี่รพระเจ้า [圖19: 摩西在西乃山]

1:16

19. รู่บพาบทีจัซฮึจีด / โมเสสตึนกุรอัรชี่รพระเจ้า [圖19: 摩西在西乃山]

รู่บพาบทีบารชวย / โชร่มทองซัมริด [圖20: 杆子上的銅蛇]

1:34

20. รู่บพาบทีบารชวย / โชร่มทองซัมริด [圖20: 杆子上的銅蛇]

รู่บพาบทีบารชวยมวย / พระเยซูเลียงพะนิฮ่5,000ญัฮจา?เลียง [圖21: 耶穌喂飽五千人]

1:42

21. รู่บพาบทีบารชวยมวย / พระเยซูเลียงพะนิฮ่5,000ญัฮจา?เลียง [圖21: 耶穌喂飽五千人]

รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูพู่ดญั่ฮโมเสส [圖22: 耶穌和摩西說話]

1:12

22. รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูพู่ดญั่ฮโมเสส [圖22: 耶穌和摩西說話]

รู่บภาพทีบารชวยปิ / พระเยซูคริสต์ซะลัฮชีวิดเพือเอญ [圖23: 耶穌爲救世人而死]

1:39

23. รู่บภาพทีบารชวยปิ / พระเยซูคริสต์ซะลัฮชีวิดเพือเอญ [圖23: 耶穌爲救世人而死]

รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคริสต์ฮึตูลซะวัน ตูลซะวัน ♦ ปะคุฮฮลา [圖24: 耶穌在天國裏 ▪ Leaf Music]

2:11

24. รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคริสต์ฮึตูลซะวัน ตูลซะวัน ♦ ปะคุฮฮลา [圖24: 耶穌在天國裏 ▪ Leaf Music]

下载与订购

这些录音主要用于传播福音和基础圣经知识,目的是把好消息带给那些无法识字或习惯听口述的偏远地区人群。

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

联系我们 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. 联系回复人员.

关于我们的录音

GRN拥有6000种以上不同语言的圣经故事、信条、圣经学习工具、基督教歌曲以及福音信息,他们中大部分可以在网上免费下载。这些资源被许多教会和宣教机构广泛运用,免费的MP3录音和文本适用于福音传播、建立教会以及在当地教会中使用。通过用当地方言说圣经故事和唱赞美诗的方式,耶稣基督的福音将更有效的在不同文化的人群中传播。

相关信息