นังซือกะดฮั ทะโม่ทูลกอร่บั / ชีวิตเล่มทีบารชีซม พะนิ่ฮตีร่บั อมั นาดนั่งพระเจ้า [Look, Listen & Live 2 Mighty Men of GOD] - Nyah Kur

Is this recording useful?

Book 2 of an audio-visual series with Bible stories of Jacob, Joseph, Moses. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 65334
Language name: Nyah Kur

Program Length: 37:15

ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / บารญัฮปองฮึจี? [Leaf Music ▪ Picture 1. The Two Brothers]

2:15

1. ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / บารญัฮปองฮึจี? [Leaf Music ▪ Picture 1. The Two Brothers]

รู่บพาบทีบาร / ยาโคบปอ? [Picture 2. Jacob's Dream]

1:06

2. รู่บพาบทีบาร / ยาโคบปอ? [Picture 2. Jacob's Dream]

รู่บพาบทีปิ / ยาโคบญั่ฮลาบัน [Picture 3. Jacob and Laban]

1:18

3. รู่บพาบทีปิ / ยาโคบญั่ฮลาบัน [Picture 3. Jacob and Laban]

รู่บพาบทีปัน / ยาโคบพ็อ่บพระเจ้า [Picture 4. Jacob Meets God]

2:01

4. รู่บพาบทีปัน / ยาโคบพ็อ่บพระเจ้า [Picture 4. Jacob Meets God]

รู่บพาบทีชูน / โยเซฟปอ? [Picture 5. Joseph's Dream]

1:15

5. รู่บพาบทีชูน / โยเซฟปอ? [Picture 5. Joseph's Dream]

รู่บพาบทีเตรา / คะโย?โยเซฟอัรแท็ฮ่ดีก [Picture 6. Joseph is Sold]

1:44

6. รู่บพาบทีเตรา / คะโย?โยเซฟอัรแท็ฮ่ดีก [Picture 6. Joseph is Sold]

รู่บพาบทีฮึป็อฮ / โยเซฟญั่ฮเพราเพราชั่ว [Picture 7. Joseph and the Wicked Woman]

1:07

7. รู่บพาบทีฮึป็อฮ / โยเซฟญั่ฮเพราเพราชั่ว [Picture 7. Joseph and the Wicked Woman]

รู่บพาบทีฮึจาม / โยเซฟเนอคุ่ก [Picture 8. Joseph in Prison]

1:37

8. รู่บพาบทีฮึจาม / โยเซฟเนอคุ่ก [Picture 8. Joseph in Prison]

รู่บพาบทีฮึจีด / ตะลา?แพนตี?อียิปต์ปอ? [Picture 9. The King's Dream]

1:25

9. รู่บพาบทีฮึจีด / ตะลา?แพนตี?อียิปต์ปอ? [Picture 9. The King's Dream]

รู่บพาบที่จัซ / โยเซฟกะดัฮฮึชรั่ฮแพนตี?อียิปต์ [Picture 10. Joseph Rules in Egypt]

1:28

10. รู่บพาบที่จัซ / โยเซฟกะดัฮฮึชรั่ฮแพนตี?อียิปต์ [Picture 10. Joseph Rules in Egypt]

รู่บพาบทีจัซมวย / โยเซฟกะชอตีแท็่ฮตุฮแด็ฮกุลพ่วกปอง [Picture 11. Joseph Revealed to His Brothers]

1:27

11. รู่บพาบทีจัซมวย / โยเซฟกะชอตีแท็่ฮตุฮแด็ฮกุลพ่วกปอง [Picture 11. Joseph Revealed to His Brothers]

รู่บพาบทีจัซบาร / ยาโคบญั่ฮโยเซฟเนออียิปต์ [Picture 12. Jacob and Joseph in Egypt]

1:43

12. รู่บพาบทีจัซบาร / ยาโคบญั่ฮโยเซฟเนออียิปต์ [Picture 12. Jacob and Joseph in Egypt]

รู่บพาบทีจัซปิ / โมเสสตอนฮึแนจ [Picture 13. Baby Moses]

2:06

13. รู่บพาบทีจัซปิ / โมเสสตอนฮึแนจ [Picture 13. Baby Moses]

รู่บพาบทีจัซปัน / โมเสสคะมัยกะมัดตูรฮึรูม [Picture 14. Moses and the Burning Bush]

1:31

14. รู่บพาบทีจัซปัน / โมเสสคะมัยกะมัดตูรฮึรูม [Picture 14. Moses and the Burning Bush]

รู่บพาบทีจัซชูน / โมเสสคืนอัรชี่รตะลา?แพนตี?อียิปต์ [Picture 15. Moses Returns to the King]

1:45

15. รู่บพาบทีจัซชูน / โมเสสคืนอัรชี่รตะลา?แพนตี?อียิปต์ [Picture 15. Moses Returns to the King]

รู่บพาบทีจัซเตรา / กะแจ็ดแกะแท็ฮ่คองทะวาย [Picture 16. The Sacrificed Lamb]

1:17

16. รู่บพาบทีจัซเตรา / กะแจ็ดแกะแท็ฮ่คองทะวาย [Picture 16. The Sacrificed Lamb]

รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / ตะพางทะเลเพลญ [Picture 17. Through the Sea]

1:23

17. รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / ตะพางทะเลเพลญ [Picture 17. Through the Sea]

รู่บพาบทีจัซฮึจาม / ดากญั่ฮคองจา?บอนแลง [Picture 18. Food and Water in the Desert]

1:03

18. รู่บพาบทีจัซฮึจาม / ดากญั่ฮคองจา?บอนแลง [Picture 18. Food and Water in the Desert]

รู่บพาบทีจัซฮึจีด / โมเสสตึนกุรอัรชี่รพระเจ้า [Picture 19. Moses on the Mountain of God]

1:16

19. รู่บพาบทีจัซฮึจีด / โมเสสตึนกุรอัรชี่รพระเจ้า [Picture 19. Moses on the Mountain of God]

รู่บพาบทีบารชวย / โชร่มทองซัมริด [Picture 20. The Snake on the Pole]

1:34

20. รู่บพาบทีบารชวย / โชร่มทองซัมริด [Picture 20. The Snake on the Pole]

รู่บพาบทีบารชวยมวย / พระเยซูเลียงพะนิฮ่5,000ญัฮจา?เลียง [Picture 21. Jesus Feeds the People]

1:42

21. รู่บพาบทีบารชวยมวย / พระเยซูเลียงพะนิฮ่5,000ญัฮจา?เลียง [Picture 21. Jesus Feeds the People]

รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูพู่ดญั่ฮโมเสส [Picture 22. Jesus Speaks with Moses]

1:12

22. รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูพู่ดญั่ฮโมเสส [Picture 22. Jesus Speaks with Moses]

รู่บภาพทีบารชวยปิ / พระเยซูคริสต์ซะลัฮชีวิดเพือเอญ [Picture 23. Jesus Died for Us]

1:39

23. รู่บภาพทีบารชวยปิ / พระเยซูคริสต์ซะลัฮชีวิดเพือเอญ [Picture 23. Jesus Died for Us]

รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคริสต์ฮึตูลซะวัน ตูลซะวัน ♦ ปะคุฮฮลา [Picture 24. Jesus in Heaven ▪ Leaf Music]

2:11

24. รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคริสต์ฮึตูลซะวัน ตูลซะวัน ♦ ปะคุฮฮลา [Picture 24. Jesus in Heaven ▪ Leaf Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

About our audio recordings

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

Related information