Malalaking Proyekto

Sa ibaba ay listahan ng mga kasalukuyang proyekto. Paki-kontakin kami kung nais mong magkaloob ng pera para sa kanila, o kung nais mong makibahagi sa katulad na gawain sa anumang paraan.

  • Recordist Training - an ongoing projectRecordist Training - an ongoing project - Funds are required to cover the cost of running essential recordist training courses. Includes travel, equipment, accommodation.
  • Ongoing ProjectsOngoing Projects - GRN has ongoing projects that support the activities of staff all around the globe.

Katulad na kaalaman

Makibahagi - Hindi mo ba naisip na maging isang misyonaryo? Hindi ito problema, maraming paraan upang ikaw ay makabahagi sa ministeryo ng GRN.

Magkaloob sa Global Recordings Network - Ang Global Recordings Network ay isang non-profit na misyong samahan, na gumaganap ng tungkulin mula sa mga kaloob ng mga tao ng Diyos.