Power Over Evil Spirits

Power Over Evil Spirits

เค้าโครง: Refers to local practices to appease evil spirits and the failure to get relief. Tells of Christ's power; the need to believe and trust Him. Tells about eternal life; heaven and hell; Christ's atonement. Invitation concludes with sinner's prayer.

รหัสบทความ: 103

ภาษา: English

หัวข้อ: Christ (Son of God, Saviour of Sinful Men); Belief System (Witchcraft, paganism, Syncretism); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Living as a Christian (Victory, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Joy, happiness, rejoicing, Faith, trust, believe in Jesus); Problems (Evil Spirits, demons, Fear)

ผู้ฟัง: Animist

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Evangelism

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Minimal

สถานะ: Approved

บทความเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการแปลและบันทึกเสียงภาษาอื่นๆ ควรดัดแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาแต่ละภาษา คำศัพท์และแนวคิดบางคำที่ใช้อาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือแทนที่ หรือตัดออก

เนื้อหาบทความ

My friends, I would like to tell you something of great importance. You know that when we have trouble we try to find someone to help us. We go to the witchdoctor for medicine, or we wear charms and fetishes to make the evil spirits leave us alone. Sometimes we make sacrifices so that the evil spirits will not harm us (use the expression that describes the local custom) After we have done these things maybe the evil spirits let us alone for a time. But often they continue their evil work and we are not helped.

My friends, I have discovered One Who can truly help us. He came to save us from the power of evil (Satan). His name is Jesus Christ. He is the Son of God. Jesus Christ has power to conquer the evil spirits that harm people. (Evil spirits are only able to harm us because we are separated from God.) All people have sinned, and this has separated them from God (All of us are separated from God because of our sin.) Because of this they no longer have true life ( Being separated from God, we no longer have true life), for true life comes only from God. Even though their bodies are alive, their souls are dead. Jesus came to give eternal life to all who will receive it.

God tells us in His book that the one who believes in Jesus has eternal life. The one who rejects Jesus is under the wrath of God. When he dies, his soul will go to suffer in Satan's place (hell). But this eternal life is the kind of life that belongs to Heaven. It is only found in (only comes from) Jesus Christ. You can have this new life, which is God's kind of life, by receiving Him. There is no place you can get it but from Jesus. He says, "Come unto Me, you who are weary and heavy laden, and I will give you rest."

Do you want to know how this can be? (how Jesus can give you this life?) Jesus Christ is the Saviour for the whole world. He gave Himself as an offering. He offered Himself to God as payment for our sins. He became the true sacrifice for sin by dying on the cross. He died for your sins. (For three days He was in the ground, dead,) But He arose from death (came back to life) and now He is living. His power is very great. He alone has power over the evil spirits. He can take away our sins.

(God gives eternal life to those who believe in Jesus. If you trust only in Jesus, you will be saved.) When you trust in Jesus, He will give you joy and peace. The witchdoctor cannot give these things (eternal life, or joy or peace), but if you trust in Jesus Christ alone, He will save you. Believe Him now. (Trust Jesus now.) Stop worshipping (giving honor to) evil spirits and other things that are not God. You must follow Jesus only. Turn from your sins and follow Him with one heart.
(If time, add: Pray to Him and say, "Oh God, forgive my sins. I want to follow Jesus. I will turn from the ways of Satan. I believe Jesus died for my sins and rose again. I will trust in Him!")

Ref.: Matt. 11:28

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?