Bible เพลง with Comments - Warlpiri

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่

รหัสรายการ: 75243
ชื่อภาษา: Warlpiri

ความยาวของรายการ: 1:17:28

God Is Eternal

1:56

1. God Is Eternal

God Is Telling Us The Right Way

2:00

2. God Is Telling Us The Right Way

God Made Everything From Nothing

1:25

3. God Made Everything From Nothing

Everything God Made Was Good

1:28

4. Everything God Made Was Good

Everything Is For God

1:20

5. Everything Is For God

God Is Boss Of Everything

1:53

6. God Is Boss Of Everything

God Made People For Him

1:05

7. God Made People For Him

The First Man God Made Was Adam

1:15

8. The First Man God Made Was Adam

Adam Followed God's Way

1:28

9. Adam Followed God's Way

I Will Go My Way

1:25

10. I Will Go My Way

Adam Broke God's Law

1:19

11. Adam Broke God's Law

God Was Angry With Adam

1:03

12. God Was Angry With Adam

God Sent Adam From His Place

0:56

13. God Sent Adam From His Place

God Is Always Angry With Sin

1:45

14. God Is Always Angry With Sin

We Have Kept On Sinning

1:24

15. We Have Kept On Sinning

Sin Keppes Us Away From God

1:07

16. Sin Keppes Us Away From God

God Always Loves People

1:16

17. God Always Loves People

God Wants People Back

1:09

18. God Wants People Back

God Sent His Son To Our Country

1:20

19. God Sent His Son To Our Country

God's Son Was Named Jesus

1:16

20. God's Son Was Named Jesus

God's Son Was Born A Real Person

1:19

21. God's Son Was Born A Real Person

Jesus Showed God To Us

1:28

22. Jesus Showed God To Us

Jesus Showed God's Power Over Everything

1:50

23. Jesus Showed God's Power Over Everything

Jesus Showed People How To Live

1:36

24. Jesus Showed People How To Live

Jesus Really Cared For People

1:32

25. Jesus Really Cared For People

Jewish Leaders Were Jealous Because Of Jesus

1:34

26. Jewish Leaders Were Jealous Because Of Jesus

People Put Jesus On A Cross

1:16

27. People Put Jesus On A Cross

Jesus was in our place

1:19

28. Jesus was in our place

Jesus died because of our sin

1:07

29. Jesus died because of our sin

Jesus was really dead

1:19

30. Jesus was really dead

God made Jesus alive

1:20

31. God made Jesus alive

Jesus will not die

0:53

32. Jesus will not die

God is too strong for satan

1:03

33. God is too strong for satan

God is too strong for sin

1:15

34. God is too strong for sin

God is too strong for death

1:10

35. God is too strong for death

Jesus said

1:09

36. Jesus said "talk about me"

Jesus Went Back to the Father

1:22

37. Jesus Went Back to the Father

Some people choose Jesus

1:02

38. Some people choose Jesus

God is Baptising people into Jesus

1:38

39. God is Baptising people into Jesus

Jesus' people are named Christian

1:12

40. Jesus' people are named Christian

Christians are one mob

1:06

41. Christians are one mob

The Spirit brings life to us

1:18

42. The Spirit brings life to us

God is strong in us

1:32

43. God is strong in us

Jesus is boss for all Christians

1:11

44. Jesus is boss for all Christians

Christians love each other

1:34

45. Christians love each other

Christians celebrate Jesus with bread and juice

1:28

46. Christians celebrate Jesus with bread and juice

Christians praise God for Jesus

1:17

47. Christians praise God for Jesus

Christians tell other people about Jesus

1:33

48. Christians tell other people about Jesus

Christians love other people

1:43

49. Christians love other people

Christians dying go to be with Jesus

1:31

50. Christians dying go to be with Jesus

God will quickly make all Christians like Jesus

1:33

51. God will quickly make all Christians like Jesus

Jesus will examine Christians

1:30

52. Jesus will examine Christians

Jesus Will Come Back to This World

1:07

53. Jesus Will Come Back to This World

Everyone will stand face to face with Jesus

1:38

54. Everyone will stand face to face with Jesus

Jesus will send away those who do not want him

1:42

55. Jesus will send away those who do not want him

God will be boss over everything

1:04

56. God will be boss over everything

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1985 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก