Living with Christ - Embena: Northern

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

รหัสรายการ: 66573
ชื่อภาษา: Embena: Northern

ความยาวของรายการ: 1:40:25

Rise Up People

1:09

1. Rise Up People

Celestino’s Story

7:22

2. Celestino’s Story

Going Down the Trails

1:36

3. Going Down the Trails

The Sower

5:44

4. The Sower (Embera-Baudo)

We Are Salt

1:24

5. We Are Salt

Julio’s คำให้การ (พยาน)

13:24

6. Julio’s คำให้การ (พยาน)

Nailed To The Cross

0:55

7. Nailed To The Cross

Salvation

2:12

8. Salvation

No More World’s Sin

1:10

9. No More World’s Sin

God Wrote My Name

0:37

10. God Wrote My Name

อธิษฐาน

2:31

11. อธิษฐาน

เพลง- Sing to God

1:33

12. เพลง- Sing to God

Fasting

1:32

13. Fasting

We Are From The Bible

1:02

14. We Are From The Bible

The Bible

1:28

15. The Bible

I Have Decided

2:27

16. I Have Decided

Baptism

1:07

17. Baptism

I Have Given All My Life To Jesus

0:56

18. I Have Given All My Life To Jesus

Ana Luisa Mecha Isarama คำให้การ (พยาน)

4:35

19. Ana Luisa Mecha Isarama คำให้การ (พยาน) (Embera-Baudo)

Jesus Is In My Heart

0:53

20. Jesus Is In My Heart

I Heard a Word

1:07

21. I Heard a Word

Hebrews 10:11- 25

6:53

22. Hebrews 10:11- 25

Paul Planted and Apollos Watered

1:10

23. Paul Planted and Apollos Watered

Edify Your House

0:51

24. Edify Your House

Jesus Went Up to Heaven and- Now I am Fine

1:58

25. Jesus Went Up to Heaven and- Now I am Fine

I Go With Christ

1:19

26. I Go With Christ

Jose Dojirama Palacio คำให้การ (พยาน)

21:21

27. Jose Dojirama Palacio คำให้การ (พยาน)

Content With Christ

1:10

28. Content With Christ

Possessions

8:11

29. Possessions

No More World’s Sin

1:11

30. No More World’s Sin

Don’t Sleep So Much

1:23

31. Don’t Sleep So Much

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2020 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง