Zapotec Diagnostic - Zapotec

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

Collections of short messages or samples in many different languages for the purpose of identifying what language someone speaks.

รหัสรายการ: 38330
ชื่อภาษา: Zapotec

ความยาวของรายการ: 3:44:57

Z01a Zaniza

3:42

1. Z01a Zaniza (Zapotec, Zaniza)

Z01b Texmelucan

4:00

2. Z01b Texmelucan (Zapotec, Texmelucan)

Z02 Totomachapen: Rio Dulce

3:15

3. Z02 Totomachapen: Rio Dulce (Zapotec, Totomachapan)

Z03a Lachixio

4:57

4. Z03a Lachixio (Zapotec, Lachixio)

Z03b Lachixio: San Miguel Mixtepec

3:14

5. Z03b Lachixio: San Miguel Mixtepec (Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec)

Z03c Ayoquezco

2:03

6. Z03c Ayoquezco (Zapotec, Ayoquesco)

Z04 Mazaltepec: Etla

3:52

7. Z04 Mazaltepec: Etla (Zapotec, Mazaltepec)

Z05 Teococuilco

3:38

8. Z05 Teococuilco (Zapotec, Teococuilco)

Z06a Sierra de Juarez

4:01

9. Z06a Sierra de Juarez (Zapotec, Sierra de Juarez)

Z06b Aloapam

12:42

10. Z06b Aloapam (Zapotec, Aloapam)

Z07 Rincon

3:26

11. Z07 Rincon (Zapotec, Rincon)

Z08 Rincon: Yagallo

3:44

12. Z08 Rincon: Yagallo (Zapotec, Rincon: Yagallo)

Z09 Choapan

3:08

13. Z09 Choapan (Zapotec, Choapan)

Z10 Tabaa

3:43

14. Z10 Tabaa (Zapotec, Tabaa)

Z11 Zoogocho

3:46

15. Z11 Zoogocho (Zapotec, Zoogocho)

Z12 Zoogocho: Laxopa

3:32

16. Z12 Zoogocho: Laxopa (Zapotec, Zoogocho: Laxopa)

Z13 Zoogocho: Solaga

3:25

17. Z13 Zoogocho: Solaga (Zapotec, Zoogocho: Solaga)

Z14 Villa Alta (Yatzachi)

3:10

18. Z14 Villa Alta (Yatzachi) (Zapotec, Villa Alta)

Z15 Lachirioag (Yatee)

2:19

19. Z15 Lachirioag (Yatee) (Zapotec, Lachirioag)

Z16 Yalalag: Betaza

3:34

20. Z16 Yalalag: Betaza (Zapotec, Yalalag: Betaza)

Z17a San Pedro Cajonos

3:23

21. Z17a San Pedro Cajonos (Zapotec, Cajonos)

Z17b Santo Domingo Xagacia

2:28

22. Z17b Santo Domingo Xagacia (Zapotec, Cajonos: Xagacia Zapotec)

Z17c San Pablo Yaganiza

3:41

23. Z17c San Pablo Yaganiza (Zapotec, Cajonos: Yaganiza)

Z17d San Mateo Cajonos

2:23

24. Z17d San Mateo Cajonos (Zapotec, Cajonos: San Mateo Zapotec)

Z18 SE Extlan: Ixtepeji

3:30

25. Z18 SE Extlan: Ixtepeji (Zapotec, Southeastern Ixtlan: Ixtepeji)

Z19 Zaachila/Jalpan

3:29

26. Z19 Zaachila/Jalpan (Zapotec, Zaachila & Jalpan)

Z20 Zegache

3:37

27. Z20 Zegache (Zapotec, Zegache)

Z21a Ocotlan: Santiago. Apostol

3:35

28. Z21a Ocotlan: Santiago. Apostol (Zapotec, Ocotlan: Santiago Apostol)

Z21b Asuncion Ocotlan

4:05

29. Z21b Asuncion Ocotlan (Zapotec, Ocotlan: Asuncion)

Z21c Ocotlan: Santa Lucia

3:58

30. Z21c Ocotlan: Santa Lucia (Zapotec, Ocotlan: Santa Lucia)

Z21d Ocotlan: La Garzona

2:27

31. Z21d Ocotlan: La Garzona (Zapotec, Ocotlan: La Garzona)

Z22a Tilquiapam

1:46

32. Z22a Tilquiapam (Zapotec, Tilquiapam)

Z22b Chichicapan

3:51

33. Z22b Chichicapan (Zapotec, Chichicapan)

Z23 Guila

3:40

34. Z23 Guila (Zapotec, Guila)

Z24a Guelavia: Valle

3:44

35. Z24a Guelavia: Valle (Zapotec, Guelavia: Valle)

Z24b Guelavia: Teotitian del Valle

3:00

36. Z24b Guelavia: Teotitian del Valle (Zapotec, Guelavia: Teotitlan del Valle)

Z25a Mitla

3:10

37. Z25a Mitla (Zapotec, Mitla)

Z25b San Baltazar Guelavila

3:10

38. Z25b San Baltazar Guelavila (Zapotec, San Baltazar Guelavila)

Z25c San Juan Guelavia

4:13

39. Z25c San Juan Guelavia (Zapotec, Guelavia)

Z26 Albarradas

2:50

40. Z26 Albarradas (Zapotec, Albarradas)

Z27a San Pedro Quiatoni

6:49

41. Z27a San Pedro Quiatoni (Zapotec, Quiatoni)

Z27b Tlacolulita

3:21

42. Z27b Tlacolulita (Zapotec, Tlacolulita)

Z28 Coatecas Altas

3:44

43. Z28 Coatecas Altas (Zapotec, Coatecas Altas)

Z29 San Vicente Coatlan

3:00

44. Z29 San Vicente Coatlan (Zapotec, San Vicente Coatlan)

Z30a Mihuatlan: Cuixtla

5:53

45. Z30a Mihuatlan: Cuixtla (Zapotec, Miahuatlán)

Z30b Santa Maria Coatlan

3:52

46. Z30b Santa Maria Coatlan (Zapotec, Coatlan)

Z31a San Agustin Loxicha

3:46

47. Z31a San Agustin Loxicha (Zapotec, Loxicha)

Z31b San Baltazar Loxicha

1:26

48. Z31b San Baltazar Loxicha (Zapotec, San Baltazar Loxicha)

Z32a Amatlan

3:40

49. Z32a Amatlan (Zapotec, Amatlan)

Z32b Ozolotepec

1:38

50. Z32b Ozolotepec (Zapotec, Ozolotepec)

Z33a Mixtepec de Miahuatlan

3:06

51. Z33a Mixtepec de Miahuatlan (Zapotec, Mixtepec de Miahuatlan)

Z33b Quioquitani (Queri)

2:26

52. Z33b Quioquitani (Queri) (Zapotec, Quioquitani)

Z34 San Felipe Lachillo

2:36

53. Z34 San Felipe Lachillo (Zapotec, Lapaguia: San Felipe Lachillo)

Z35a Xanica

3:49

54. Z35a Xanica (Zapotec, Xanica)

Z35b Xanaguia

2:44

55. Z35b Xanaguia (Zapotec, Xanaguia)

Z35c Quiegolani

4:31

56. Z35c Quiegolani (Zapotec, Quiegolani)

Z36 Santiago Lachiguiri

3:15

57. Z36 Santiago Lachiguiri (Zapotec, Lachiguiri)

Z37 San Miguel de Guevea

3:30

58. Z37 San Miguel de Guevea (Zapotec, Guevea: San Miguel)

Z38 Guienagati

3:47

59. Z38 Guienagati (Zapotec, Guevea: Guienagati)

Z39 Santa Maria Petapa

3:54

60. Z39 Santa Maria Petapa (Zapotec, Petapa)

Z40 Istmo

3:20

61. Z40 Istmo (Zapotec, Istmo)

Z41 Quiavicusas

3:28

62. Z41 Quiavicusas (Zapotec, Quiavicuzas)

Z41b Lachixila

2:11

63. Z41b Lachixila (Zapotec: Lachixila)

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2001 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง