unfoldingWord 06 - ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມເພື່ອອີຊາກ

unfoldingWord 06 - ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມເພື່ອອີຊາກ

개요: Genesis 24:1-25:26

스크립트 번호: 1206

언어: Lao

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

ເມື່ອອັບຣາຮາມເຖົ້າຫຼາຍແລ້ວ, ລູກຊາຍຂອງລາວຊື່: ອີຊາກ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນໜຸ່ມ. ດັ່ງນັັ້ນ, ອັບຣາຮາມຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນໜຶ່ງໄປຍັງດິນແດນທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງລາວອາໄສຢູ່ນັ້ນ ເພື່ອໄປຫາເມຍມາໃຫ້ອີຊາກ.

ຫຼັງຈາກການເດີນທາງອັນຍາວໄກໄປສູ່ດິນແດນທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງອັບຣາຮາມອາໄສຢູ່ນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາຄົນຮັບໃຊ້ໄປຫານາງເຣບາກາ, ນາງເປັນຫຼານສາວຂອງນ້ອງຊາຍອັບຣາຮາມ.

ນາງເຣເບກາຕົກລົງອອກຈາກຄອບຄົບເພື່ອໄປບ້ານຂອງອີຊາກພ້ອມກັບຄົນຮັບໃຊ້ນັ້ນ. ອີຊາກໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງທັນທີ ທີ່ນາງໄປຮອດບ້ານຂອງລາວ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ, ອັບຣາຮາມໄດ້ຕາຍໄປ ແລະ ພຣະສັນຍາທັງໝົດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດກັບລາວກໍ່ສືບທອດມາຫາອີຊາກ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າ: ອັບຣາຮາມຈະມີຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍ, ແຕ່ເມຍຂອງອີຊາກຄື: ນາງເຣເບກາຈະບໍ່ສາມາດມີລູກ.

ອີຊາກໄດ້ພາວະນາອະທິຖານເພື່ອນາງເຣເບກາ, ແລະ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງຖືພາລູກແຝດ. ເດັກນ້ອຍທັງສອງໄດ້ສູ້ກັນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຍັງຢູ່ໃນທ້ອງຂອງນາງເຣເບກາ, ດັ່ງນັ້ນ ນາງຈຶ່ງຖາມພຣະເຈົ້າວ່າມັນເກີດຫຍັງຂຶ້ນ.

ພຣະເຈົ້າບອກນາງເຣເບກາວ່າ: “ ລູກຊາຍທັງສອງຂອງເຈົ້າຈະເປັນສອງຊົນຊາດໃຫຍ່. ພວກເຂົາທັງສອງຈະຕໍ່ສູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,ຜູ້ອ້າຍຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ນ້ອງ”.

ເມື່ອນາງເຣເບກາອອກລູກ, ຜູ້ອ້າຍອອກມາພ້ອມກັບຂົນສີແດງ, ແລະ ພວກເຂົາຕັ້ງຊື່ໃຫ້ລາວວ່າ: ເອຊາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ນ້ອງອອກມາພ້ອມກັບຈ່ອງສົ້ນນ່ອງຂອງເອຊາວອອກມາ, ແລະ ພວກເຂົາຕັ້ງຊື່ໃຫ້ລາວວ່າ: ຢາໂຄບ.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?