unfoldingWord 06 - Pathienin Isak a Ngaisak

unfoldingWord 06 - Pathienin Isak a Ngaisak

개요: Genesis 24:1-25:26

스크립트 번호: 1206

언어: Hmar

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Abraham chu a hung tar ta a, a naupa, Isak khom a hung patling ve ta a, Abraham chun a naupa Isak ta dinga nuhmei zongtu dingin a siehlawhai laia inthokin mipakhat, a laibunghai umna rama chun a tir a.

Ni tamtak lampuia a thang hnung chun Pathienin siehlawpa chu Rebek, Abraham unaupa tunu kuoma chun a thruoi a.

Rebek chun a sunghai maksana, siehlawpa le kîr nawk chu a rem ti ta a. Khuo an tlung chun Isak le chun an innei ta a.

Hun sawttak a liem hnung chun Abraham chu a thita a, Pathienin a kuoma thu a tiem popo kha Isak chungah pêk sawngin a hung um a. Pathienin Isak chun thlahai tiem sêng lo a nei ding a nih ti’n thu a tiema, ana chu Isak nuhmei, Rebek khan nau a nei thei nawh a.

Isak chu Rebek ta dingin a trongtraia, Pathienin Rebek chu anu an vontira, nauinphîr a vawna. Nu sûnga an um lain chun naute pahnihai chu an insuola, Rebek chun iengthil am an ta leh ti’n Pathien an dawn a.

Pathien chun Rebek kuomah, “I sul sûngah hnam pahni an um a nih. In ngei nawng an ta, inthrêng an tih. A upa lem chun a naupang lem rong chu bawl a tih,” a ta.

Rebekin nau inphîr a nei hun a hung tlung chun nau upalem chu senthulin, inhmul thupin a hung suok a, a hming dingin Esau an sak a. Chu zo chun a naupang lem chu a hung suok nawk a a kutin Esau kekhong chu a chel a, ama hminga chun Jakob an sak a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?