unfoldingWord 27 - Samari mithra chanhin

unfoldingWord 27 - Samari mithra chanhin

개요: Luke 10:25-37

스크립트 번호: 1227

언어: Hmar

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Nikhat chu dânhremi Isu kuoma a hunga, ama fiena dingin, “Zirtirtu, chatuon hringna ka neina dingin ieng am thawng ka ta?” a ta. Ama chun a kuoma, “Pathien Dân lekhabu a ieng am ziek a na?” a ta.

“Dân hremi chun Isu kuoma, “Lalpa i Pathien chu i lungril popovin, i thlarau popovin, i hrâtna popovin, i lungvar popovin, i hmangai ding a nih. Chun, nangma in hmangai angin i vênghai khom i hmangai ding a nih” a ta. Isun a kuomah,” i don dik ngot el ie! Chuongchun thaw la, hring i tih,” a ta.

Nisienlakhom dân hremi chun ama le ama thiem inchangtir a nuoma, Isu kuomah, “Ka tuolbawm chu tu am a na?” a ta.

Isu’n tienami hmangin a don a, “Juda mi pakhat, Jerusalem khuoa inthawka Jeriko khuo tienga fe dingin an zin a.”

“Lampuia a fe lai chun, suomhmang ruolin an lo suoma, a thilnei popo an lakpêka, thi khopin an soisakin an vuok hrep a. Chuongchun an fe hmang ta a.”

“Chu hnung el a chun, Judami thiempu tu am a ni chu, chu lampui a chun a zu fe pal a. Hi sakhuo thruoitu hin chu mipa, suom hrep le vuok hrep chu a zuk hmu phing leh lampui sirkhat tieng a hêl el ta a; thrangpui ngai chu ngaisak lovin a mâksan ta a.”

“Hun sawtnawte hnung el a chun, Levi chi khom chu hmun chu a zu tlung ve a, (Levi chihai chu Juda hnam, Tempul-a sinthaw thiempuhai thrangpuituhai an nih) Levi mi khom chun mi vuok hrep le suom hrep kha ngaisak lovin lampui sirkhat tieng a hêlin, a mâksan ve a.”

“A dawta, chu lampui zu hraw a, inzin dinga fe mi pakhat chu Samari mi a nih. (Samari mihai chu Judahai le hnam danghai inkara pieng, an thlahai an nih.) Chu Samari mi chun kha mi kha a zuk hmu chun a lunginsiet ta em em el a, a enkawla, a hliem hai chu a tuom pêka.”

“Samari mi chun a dawmkânga, ama sabengtung chunga chun an chuongtir ta a, khuol bûk ah a fe puia, a enkawl ta a.”

“A tûk a chun, Samari mi chu an zinna tieng chun a fe pei a trûl a. Khuolbûk vêngtu kuoma chun poisa a pêka, “Lo enkol la, hi bâka i sêng popo chu ka hung kîrnawk pha hung thung ka ti che,” a ta.

Isu’n dân hremi kuoma chun, “Chuhai pathum lai chun suomhmang tuokpa, rok hreppa le vuok zêkpa vênghai chu a tu tak chum ni dingin i ring a?” a ta. Dânhremi chun “Ama lunginsiettu chu,” a ta. Chun Isun dânhremi kuoma chun, “Fe la, chuongang bawk chun va thaw ve rawh” a ta.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons