unfoldingWord 27 - Qadhen Kumida Samaare Uraa

unfoldingWord 27 - Qadhen Kumida Samaare Uraa

개요: Luke 10:25-37

스크립트 번호: 1227

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Issi gallas higge maxaafa eriya issi uray, Yesuusa paacanaw yidi, “Asttamaariyaw, merinaa de7uwa laattanaw taani ay ootho?” yaagis. Yesuusi zaaridi, “Xoossaa higge maxaafan xaafettiday woygii?” yaagidi oychis.

Uray zaaridi, “Ne Godaa ne Xoossaa, ne kumetha wozanappe, ne kumetha shemppuwafe, ne kumetha wolqqaafenne ne kumetha qofaappe dosa; ne laggiya ne huuphiyada dosa” yaagis. Yesuusi, “Neeni likke zaaradasa, nekka hessada ootha; neeni de7on daana” yaagis.

Shin uray bana xillo oothanaw koyidi, “I, ta laggey oonee?” yaagidi oychis.

Yesuusi, uraas issi taarike odis; “Yerusalaameppe Iyyarkko biya issi Ayhude uray de7ees”

I ba ogiya bishin, panggati keyidi iya shocidosona; iya ma7uwanne iyaw de7iyaba ubba ekkidi hayqoppenne paxappe giddon yeggidi bidosona.”

“Hessi hanin, guutha wodeppe guye, issi Ayhude kahiney he ogiyara ba buussu bishe he bonqetida uraa be7idi, deshshi gidi, hara soora aadhdhidi bis.”

Qassi daro gam7onnashin, issi Leewey he ogiyara yis. He Leeweykka deshetidanne bonqetida uraa be7idi, deshshi gi aadhdhidi ba ogiya bis.

“Shin, issi Samaare biitta ase de7eyssi he ogiyara yishe uraa be7idi iyaw qadhettis; iyaakko shiiqidi, iya madunthaa qachis.” (Samaare asay allaga biitta asaara eketi geletida Ayhude koche. Samaaretinne Ayhudeti issoy issuwar ixettoosona)

“Samaare uray, qohetida uraa ba hariya bolla utisidi imathi aqiya keethi efis. He bessan iyaw koshshiyaba ubbaa oothis.”

“Wontetha gallas Samaare uray baanaw keyidi, imatha keetha godaas guutha miishe immidi, ‘Hayyana ha uraa loytha xeella; taani new immidaysafe bollara neeni kessiyaba ubbaa ta new zaarana’” yaagis.

Yesuusi higge eriya uraa, “Hiza, ha heedzu asatappe panggati shocidanne bonqida uraas laggetey new oona daanii?” yaagidi oychis. Uray zaaridi, “Iyaw qadhetidaysa” yaagis. Yesuusi, “Nekka bada hessada ootha” yaagis.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?