unfoldingWord 27 - Ang Maayong Samaritanhon

unfoldingWord 27 - Ang Maayong Samaritanhon

개요: Luke 10:25-37

스크립트 번호: 1227

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Usa ka adlaw, miduol kang Jesus ang usa ka tawo nga hanas sa balaod sa mga Judio aron pagsulay kaniya ug nangutana, “Magtutudlo, unsay angay nakong buhaton aron makaangkon ko ug kinabuhi nga walay kataposan?” Mitubag si Jesus, “Unsay nahisulat sa balaod sa Dios?”

Mitubag ang hanas sa balaod, “Ang balaod sa Dios nagaingon nga higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, kalag, kusog ug hunahuna, ug higugmaa ang imong silingan sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon.” Mitubag si Jesus, “Tinuod kana, himoa kini ug ikaw mabuhi.”

Apan gusto sa hanas sa balaod nga pamatud-an nga siya matarong mao nga gipangutana niya si Jesus, “Kinsa man akong silingan?”

Gitubag siya ni Jesus pinaagi sa usa ka istoya. “Adunay usa ka Judio nga naglakaw gikan sa Jerusalem paingon sa Jerico.”

“Sa dihang naglakaw kining tawhana, gitulis siya sa usa ka grupo sa mga tulisan. Gikuha nila ang tanan nga anaa kaniya ug gibun-og nila siya ug maayo hangtod nga hapit na siya mamatay. Ug gibiyaan nila ang tawo.”

“Human niadtong tungora, usa ka pari sa mga Judio ang miagi usab didto nga dalan. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulis ug gibun-og, mipadaplin siya sa dalan ug milabay lang. Wala siya nagpakabana sa tawo nga nanginahanglan ug tabang, ug mipadayon siya sa paglakaw.

“Wala madugay, usa ka Libita ang miagi sa maong dalan, (ang mga Libita usa ka tribo sa mga Judio nga motabang sa mga bulohaton sa mga pari sa templo). Ug mipadaplin usab siya sa dalan ug wala magpakabana sa nanginahanglan ug tabang.”

“Ang sunod nga miagi niadtong dalana, usa ka Samaritanhon (ang mga Samaritanhon usa sa mga kaliwat sa mga Judio nga nagminyo ug laing tribo. Nagdinumtanay ang mga Samaritanhon ug mga Judio.) Apan sa pagkakita sa Samaritanhon sa mao nga Judio, mibati siya ug kaluoy kaniya, mao nga giatiman niya kini ug gitambalan ang iyang mga samad.”

“Gipasakay sa Samaritanhon ang tawo sa iyang asno ug gidala sa usa ka balay nga abanganan ug iya kining giatiman.”

“Sunod adlaw, gikinahanglan nga mopadayon ang Samaritanhon sa iyang lakaw. Gihatagan niya ug salapi ang gabantay sa balay nga abanganan ug giingnan, ‘Atimana siya. Kon kulang ang kwarta nga akong gihatag, ako rang bayran inigbalik nako ang imong magasto.’”

Ug unya gipangutana ni Jesus ang hanas sa balaod, “Unsay hunahuna nimo? Kinsa sa tulo ka tawo ang silingan sa gitulis ug gibun-og nga tawo?” Mitubag siya, “Kadtong adunay kaluoy ug mitabang kaniya.” Miingon si Jesus kaniya, “Lakaw ug buhata usab ang sama niini.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?