unfoldingWord 27 - ຊາວສະມາເຣຍຜູ້ໃຈດີ

unfoldingWord 27 - ຊາວສະມາເຣຍຜູ້ໃຈດີ

개요: Luke 10:25-37

스크립트 번호: 1227

언어: Lao

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

ມື້ໜຶ່ງ, ນັກທໍາມະຈານຄົນໜຶ່ງໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູ ເພື່ອທົດສອບພຣະອົງ, ລາວເວົ້າຂຶ້ນວ່າ, “ອາຈານ, ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະໄດ້ຊີວິດນິລັນດອນ?” ພຣະເຢຊູຕອບວ່າ, “ໃນພະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າຈັ່ງໃດ?”

ນັກທໍາມະຈານເວົ້າວ່າ, ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຂຽນໄວ້ວ່າ”ຈົ່ງຮັກພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈ, ສຸດກໍາລັງແລະ ສຸດຄວາມຄິດ. ແລະ ຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນກັບຮັກຕົນເອງ.” ພຣະເຢຊູຕອບວ່າ, “ເຈົ້າເວົ້າຖືກແລ້ວ! ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມນັ້ນແລ້ວເຈົ້າຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ.”

ແຕ່ທໍາມະຈານຍັງຢາກທົດສອບ ວ່າລາວເປັນຄົນຊອບທໍາ, ສະນັ້ນ, ລາວຈຶ່ງຖາມພຣະອົງວ່າ, “ໃຜຄືເພື່ອນບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍ?”

ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບທໍາມະຈານໂດຍຜ່ານການເລົ່າເລື່ອງໜຶ່ງ. “ໄດ້ມີຊາຍຢິວຄົນໜຶ່ງກໍາລັງເດີນທາງຕາມຖະໜົນ ຈາກກຸງເຢລູຊາເລັມໄປ ເມືອງເຢຣີໂກ.”

ໃນຂະນະທີ່ຊາຍຄົນນັ້ນກໍາລັງເດີນທາງ ລາວໄດ້ຖືກໂຈນປຸ້ນ. ພວກເຂົາເອົາທຸກຢ່າງທີ່ລາວມີ ແລະ ຕີລາວຈົນເກືອບຕາຍ. ແລ້ວໂຈນກໍໜີໄປ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ, ກໍບັງເອີນມີນັກບວດຢ່າງລົງມາທາງດຽວກັນ. ເມື່ອຜູ້ນໍາສາດສະໜາຫຼຽວເຫັນຊາຍຄົນນັ້ນ ທີ່ຖືກປຸ້ນ ແລະ ຖືກຕີ. ລາວຍ່າງເວັ້ນໄປເສັ້ນທາງອື່ນ. ໂດຍບໍ່ສົນໃຈຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຄົນເລວີຄົນໜຶ່ງໄດ້ມາຕາມເສັ້ນທາງ (ເລວີ ແມ່ນຊົນເຜົ່າໜຶ່ງຂອງຊາວຢິວ. ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊ່ວຍນັກບວດໃນພະວິຫານ) ເລວີກໍຍ່າງຂ້າມໄປອີກຝາກໜຶ່ງຂອງຖະໜົນ ແລະ ບໍ່່ສົນໃຈຄົນທີ່ຖືກປຸ້ນຖືກຕີນັ້ນ.

ຄົນຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງລົງມາຕາມເສັ້ນທາງເຊິ່ງເປັນຄົນຊາມາເລຍ, (ຊາວຊາມາເລຍ ເປັນລູກຫຼານຂອງຊາວຢິວທີ່ແຕ່ງງານກັບຊົນຊາດອື່ນ. ຊາວຊາມາເລຍ ແລະ ຊາວຢິວກຽດຊັງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.) ແຕ່ເມື່ອຄົນຊາມາເລຍໄດ້ເຫັນຊາຍຢິວຄົນນັ້ນ; ລາວຮູ້ສຶກສົງສານຊາຍຄົນນັ້ນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈຶ່ງຊ່ວຍ ແລະ ເອົາຜ້າພັນແຜໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນ.

ຊາວຊາມາເລຍໄດ້ຍົກຊາຍຄົນນັ້ນ ຂຶ້ນເທິງຫຼັງໂຕລໍຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ພາຊາຍຄົນນັ້ນໄປທີ່ໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງ ພ້ອມກັບດູແລລາວ.

ມື້ຕໍ່ມາ, ຊາຍຊາມາເລຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງເດີນທາງຕໍ່.ລາວໄດ້ເອົາເງິນໃຫ້ຜູ້ດູແລໃນໂຮງແຮມ ແລະ ເວົ້າວ່າ: "ຈົ່ງເບິ່ງແຍງລາວ ແລະ ຖ້າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼາຍກ່ວາທີ່ຂ້ອຍໃຫ້, ເມື່ອຂ້ອຍກັບມາຂ້ອຍຈະຈ່າຍຄືນໃຫ້.”

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມທໍາມະຈານວ່າ, “ເຈົ້າຄິດວ່າແນວໃດ ໃນຊາຍສາມຄົນນີ້ ຜູ້ໃດເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງຊາຍທີ່ຖືກປຸ້ນ ແລະ ຖືກຕີ?” ທໍາມະຈານໄດ້ຕອບວ່າ,”ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ລາວ.” ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຕໍ່ທໍາມະຈານວ່າ,”ເຈົ້າຈົ່ງໄປແລະ ເຮັດສິ່ງນັ້ນເໝືອນກັນ.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons