unfoldingWord 13 - Alkawarin Allah da Isra'ila

unfoldingWord 13 - Alkawarin Allah da Isra'ila

개요: Exodus 19-34

스크립트 번호: 1213

언어: Hausa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Bayan da Allah ya jagoranci Isra'ilawa suka ratsa Jan Teku, Ya jagorance su cikin daji zuwa dutsen da ake kira Sinai. Wannan shine dutsen da Musa ya gani daji na konewa da wuta. Mutanen kuwa suka gina alfarwa a karkashin dutsen.

Allah ya ce wa Musa da kuma jama'ar Isra'ila, "Idan za kuyi biyayya da ni ku kuma kiyaye alkawarina, za ku zama mallaka ta mai tamani, rundunan firistoci, kuma al'umma mai tsarki."

Bayan kwanaki uku, bayan da mutanen suka shirya kansu da ruhaniyarsu, Allah ya sauko a kan dutsen sina'i da aradu, da walkiya, da hayaki da busar kaho mai kara. Musa ne kadai aka yarda ya haura kan dutsen.

Sa'annan Allah ya basu alkawarin, ya ce, "Ni ne Yahweh, Allahn ku, wanda ya cece ku daga bauta a Masar. Kada ku bauta wa wassu alloli."

"Kada ku kera gumaka kuma kada ku bauta masu, domin Ni, Yahweh, Allah mai kishi ne. Kada ku yi anfani da sunana a rainannun al'amura. Ku tabbata kun kebe ranar asabar da tsarki. Saboda haka, ku yi dukkan ayyukanku a kwanaki shida, domin rana ta bakwai ranar hutu ce agare ku da kuma na tunawa da ni."

"Ka girmama mahaifin ka da mahaifiyar ka. Kada ka yi kisa. Kada ka yi zina. Kada ka yi sata. Kada ka yi karya. Kada ka yi sha'awar matar makwabcin ka, gidan sa, ko wani abinda ke mallakarsa."

Sa'annan Allah ya rubuta wadannan dokoki goma akan Alluna guda biyu kuma ya baiwa Musa. Allah kuma ya bada shari'u da dama da kuma ka'idodi da za'a bi. Idan mutane sunyi biyayya da wadannan shari'u, Allah yayi alkawari cewa zai albarkace su ya kuma kare su. Idan suka ki yin biyayya da su kuma Allah zai hukunta su.

Allah ya sake baiwa Isra'ilawa cikakken kwatancin alfarwa da yake so su kera. Ana kiran ta alfarwar saduwa, kuma yana da dakuna biyu, arabe da baban labule. Babban firist ne kadai ke da iznin shiga dakin da ke bayan labulen, domin Allah na kasancewa awurin.

Duk wanda bai yi biyayya da shari'ar Allah ba zai kawo dabba a bagadi dake gaban alfarwa ta saduwa domin hadaya ga Allah. Firist zai yanka dabbar ya kona a kan bagadi. Jinin dabbar da aka yi hadayan zai rufe zunubin mutumin kuma ya tsarkake mutumin a gaban Allah. Allah ya zabi dan'wan Musa, Haruna, da zuriyar Haruna su zama firistocin sa.

Dukkan jama'a suka amince su yi biyayya da Shari'a da Allah ya basu, su bauta wa Allah shi kadai, su kuma kasance mutanensa na musamman. Amma nan bada jimawa ba bayan da suka yi alkawarin yin biyayya ga Allah, sai suka yi mummunar zunubi.

Kwanaki da dama, Musa yana kan dutsen Sina'i yana magana da Allah. Mutanen kuwa suka gaji da jiran dawowarsa. Sai suka kawo ma Haruna zinariya suka roke shi ya kera masu gumaka!

Haruna ya yi gunkin zinariya mai sifar maraki. Mutanen suka fara bautan gumakan suna mika hadayu ga ita! Allah ya husata dasu kwarai domin zunubin su ya kuwa yi shirin hallaka su. Amma Musa yayi addu'a domin su, Allah ya ji addu'ar sa kuma bai hallaka su ba.

Bayanda Musa ya sauko daga dutsen ya ga gunkin, ya husata kwarai har ma ya murguje allunan nan da Allah ya rubuta dokoki goma akai.

Sa'annan Musa ya daka gunkin ya zama gari, ya zuba garin acikin ruwa kuma ya sa mutanen suka sha ruwan. Allah ya aiko da annuba ga mutanen kuma da yawa suka mutu.

Musa ya kera sabon alluna domin dokoki goma maimakon wadanda suka murguje. Sa'annan ya sake haurawa dutsen kuma yayi addu'a Allah ya gafarta wa mutanen. Allah ya saurari Musa ya kuwa gafarta masu. Musa ya sauko daga kan dutsen da sabon alluna dauke da dokoki goma. Sai Allah ya jagoranci isra'ilawa daga dutsen sina'i zuwa yankin kasar alkawari.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?