Buku ra 1: Kwanza ka Mwenyezimungu

Buku ra 1: Kwanza ka Mwenyezimungu

रुपरेखा: Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

भाषा परिवार: 418

भाषा: Kimwani: Ibo

विषय: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Creation, Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

दर्शक: General

तरीका: Monolog

ढंग: Bible Stories & Teac

लक्ष्य: Teaching

बाइबिल का प्रमाण: Extensive

स्थिति: Publishable

भाषा का पाठ

Mwanzo

Mwanzo

Salama na habari ngema marafiki zangu. Rifundeni julu ya wanu wanzire kuinshi duniya. Ewo watifunda sana-sana maarifa kuusu Mwenyezimungu wa ukweli mmoja tu basi. Nang'aniza sana-sana mifano ilandanisiwe nkati ya buku reundu. Unang'anize nfano mwengine wakati wausikira shauti (*) "alama".

Nfano wa 1: Kumbiwa ka Adamu na wadudu

Nfano wa 1: Kumbiwa ka Adamu na wadudu

Mwanzo 1:1 - 2:14

Mwanzo wa ulumwengu achikiwapo kinu anta kimoja nduniya. Akiwapo Mwenyezi-mungu tu basi. Kawapo Mwenyezimungu mmoja tu basi, mwenye kumba kila kinu. Iye ndi roho, ofwe atina uwezo wa kummona. Iye kawa nao uwezo piya. Iye akwijiwa vinu piya na kila maala kawapo. Mwenyezimungu komba vinu piya duniya mpaka binguni. Iye kwa uwezo wake kamumba mwananlume akimpa nafsi na kamumba kwa namuna zake. Iye kampa roho mwananlume apate kumwijiwa Mwenyezimungu. Basi Mwenyezimungu mwananlume wanzire kumumba akimpa zina ra Adamu. Adamu kawapa mazina wadudu piya waombire Mwenyezimungu. Na piya vyombire Mwenyezimungu viwa vyema.

Nfano wa 2: Muka wa Adamu

Nfano wa 2: Muka wa Adamu

Mwanzo 2:15-25

Mwenyezimungu akintula Adamu nkati ya peponi ngema kuwa arime na ekarire. Nkati ya peponi ire, wakiwapo kila namuna ya manyama, waka na walume, fala awerepo mwenziwe Adamu. Mwenyezimungu akinlaza Adamu usingizi pakulu futi. Mwenyezimungu akinlavya mbavu mmoja ya nkono sonto akimumba muka, muka ire akinfikisa ka Adamu kuwa awe na mwenziwe. Nlume na muka ire piya wakiwa diki fala awakiwona aya. Ewo wakisowera na Mwenyezimungu kamba rafiki yao. Achikiwapo kinu cha kuwakima, wala kufwa akukiwapo, wala kinu chakunyata na maala pawakiwa pákiwa pema sana.

Nfano wa 3: Nyoka na dambi

Nfano wa 3: Nyoka na dambi

Mwanzo 3:1-8

Mwenyezimungu akimwambira Adamu : "Núkupa nafasi ya kurya visumo vya miti piya iri mpeponi-mu, ila muti wa wijiwifu wa chema na chakunyata usírye, konta suku yausaka kurya ukuwa kamba uyeréra kufwa." Adamu kainshi suku nyingi zawenye akintwii Nlungu pamoja na vyombire Mwenyezimungu piya. Fala chakunyata chikiwa mbere yake. Shetwani akiwa laika wa Binguni, fala akinkosera Mwenyezimungu. Akija akiwa aduwi wa Mwenyezimungu pamoja na mwanadamu wamumbire ire. Shetwani ire akinjira muka ire, fala kanjira ari nyoka. Nnyoka akintesa muka ire, akimwambira kuwa umwe Mwenyezimungu aakupendani kwa namuna vyakutendireni. Nyoka akimwambira muka ire kuwa kweli-kwelini uwe ukirya kisumo cha ure muti waukataziwe kurya ure aufwa, kweli neye vikimwajibu arye. Muka ire akirya, ikisa akimpa Adamu nneye akirya. Ewo awansikirize Mwenyezimungu mwenye kumba kila kinu na roho zao zikifwa kamba Mwenyezimungu vyáwalaize. Mpunde noure wanza kurifisa na Mwenyezimungu na wakiwona aya kwa sababu ya kuwa diki.

Nfano wa 4: Kutuwisiwa Mpeponi

Nfano wa 4: Kutuwisiwa Mpeponi

Mwanzo 3:14-24

Mwenyezimungu akintuwisa mpeponi mure Adamu pamoja na nkawake, kuwanyemesa visiwapate vyakunyata vyakuzidi. Konta mpeponi nomure ukiwapo muti wa mainsha a milele. Basi, kwa kuwanyemesa wasije kurya kisumo cha noure muti ure, akiwatuwisa. Iye akindairi Adamu : "Mbena kurya muti wanukukataze kurya? Kwa makosa ako uwe nilani ulumwengu piya. Úkola kazi kwa nguvu upate chakurya cha mainsha ako."

Muka ire akimwambira javi : "Níkongeza malwazo kati ya kupongola kwako." Nyoka akimwambira javi : "Sababu ya kutenda kinu kamba echi, kulaniwa, ukwenenda ukiri kweta na tumborako." Mpunde noure ukanza uwaduwi nyoka na mwanadamu. Adamu akimpa nkawake ire zina ra Hawa. Hawa akiwapongola wana wengi wawenye, wana síwo wakipita wakipongolana mpaka kuja kupongoriwa ofwe.

Ofwe atiri pamoja na Mwenyezimungu, konta vyakunishe Adamu, ofwe piya atiri kunsikiriza Mwenyezimungu. Fala Mwenyezimungu kâmpa tamaa Adamu kuwa suku isáka kuwa yonse Iye ampereka munu wa kuja kunshinda Shetwani, na kutitwala kutipereka tena kuwa pamoja na Mwenyezimungu. Eyo munu wákimwamba Mwenyezimungu-yo ndi Bwana Insa Kristo.

Nfano wa 5: Nabii Nnu na safina

Nfano wa 5: Nabii Nnu na safina

Mwanzo 6:1-22

Wanu piya ujukulu wa Adamu wáfulata njira ya shetwani. Ila mwananlume mmoja tu basi ndi akifulata shariya ya Mwenyezimungu pamoja na kwajibiyana naye. Zina rake ákitiwa Nnu. Suku moja Mwenyezimungu akimwambira Nnu akámba : "Nilangela kwaribu umati piya, konta duniya wijala ubaya. Epa, lunda safina upate kuvuka, ufulatize kwa namuna vyanisaka kukwambira, konta nísaka nimpereke mwanalukaya duniya, ásaka kuláya piya viyumbe hai. Ukimariza kulunda, wingire nsafina na nkawako na wanao pamoja na wakwezo. Uwatware kila kabila ya manyama wawiri-wawiri muka na nlume na kila kabila ya manyuni wawiri-wawiri novyo muka na nlume, wapate kuinshi pamoja nawe." Nnu akitenda piya kamba Mwenyezimungu vyamwambire kutenda.

Nfano wa 6: Mwanalukaya nkulu

Nfano wa 6: Mwanalukaya nkulu

Mwanzo 7:1-24

Wakati Nnu wákilunda safina, akiwambiranga wanu kuwa Mwenyezimungu ásaka kwaribu duniya. Na namuna iripo ya kuvuka munu ndi moja basi, munu kutubu kwasa kutenda vitendo vya kunyata kwingira Nsafina. Fala sambi wanu ware awasakire kunsikiriza Nnu vyakiwambira vire. Paisire kulundiwa safina, Nnu na jamazake na manyama ware piya wakingira nsafina, na Mwenyezimungu akiwafungira nriyango kipanja-panja na nvula ikanza kunya. Suku arubaini usiku na nsana nvula ikinya duniya piya. Myuto piya ikijala maji akifinika duniya piya na viyumbe piya vya mainsha vikifwa, konta ya mwanalukaya apitire ire. Ila Nnu basi na wanu wákiwa nao pamoja nsafina mure awafwire.

Nfano wa 7: Kipiji cha tamaa

Nfano wa 7: Kipiji cha tamaa

Mwanzo 8:13-22

Payamuke nvula ire, kumiliya pansi pare upita mwaka nzima. Nnu na jamazake na manyama ware piya, wakilawa nsafina mure wakanza kuinshi mainsha mapya. Nnu kwa kushukuru kuvuka kwake, akitenda kafara ya Mwenyezimungu. Na Mwenyezi-mungu akikubali kafara yake, akitula kipiji julu kumawingu akámba : "Simpereka tena mwanalukaya duniya kuwaribu wanu. Kila mara paniona kipiji ponse Omi nikumbukira chanilaize kutenda."

Rafiki zangu, pationa kipiji ponse tikumbukira kuwa Mwenyezimungu daima asakula namuna za kutivusha. Wakati wa Nnu, Mwenyezimungu kawavusha wanu kwa safina. Suku moja Mwenyezimungu aukumu ulumwengu-u tena. Sambi eyo mara-yo iye aswafi ulumwengu kwa moto. Fala piya wenye kunkubali na kutimiza shariya ya Mwenyezimungu aopa vinu visaka kuja kukuna. Mwenyezimungu katipa namuna mmoja tu ya kuvusha mainsha etu kwa mwenye Insa Kristo.

Nfano wa 8: Ngome ya Babel

Nfano wa 8: Ngome ya Babel

Mwanzo 11:1-9

Wana wa Nnu wáwapongola wana walume na waka. Mwenyezimungu akiwambira piya watawanyike ulumwengu piya, fala ewo awakisaka kwasana. Wanu wakisikizana kujenga sidadi ulu futi na ngome moja ya kurepa kuka julu. Mwenyezi-mungu akiwona ubishi wa wanu ware na kuridairi kwao, akámba : "Umati piya mmoja basi na piya wanu wasowera luga moja. Kila chamusakula kutenda chonse tendani amukataziwa." Mutawanyikane ulumwengu piya zilawirire luga nyingi za kusíyana"

Nfyomaji! Wanang'anize wanu wari pa nfano wa nane. Noparepare wanu ware awasikizane tena, kila munu akisowera luga yake. Noparepare wanu ware piya wakanza kujenga sidadi ulu futi na wakilawa wakitawanyikana kila mmoja akuka akikala kwake-kwake. Úwa ubishi wa wanadamu ndi útenzire zikilawirira luga nyingi zawenye zakusiyana. Ubishi wa kutowa kusikiriza kinu ndi uja ukawanya wanu makundi na ndi úja ukiwasisa wanu kunfulata Mwenyezimungu.

Nfano wa 9: Mwananlume bora wa kwitiwa Jó

Nfano wa 9: Mwananlume bora wa kwitiwa Jó

Jó 1:1-12

Nfano watiri kuwona epa, ndi mwananlume wa kwitiwa Jó. Iye akintukufu na akintendera kafara Mwenyezimungu wa ukweli. Iye aakifulata njira za ubishi wala za shetwani. Suku moja shetwani akúka karibu ya Mwenyezimungu akisowera vinu vingi vyawenye vibaya julu ya Jó. Mwenyezimungu akimwambira shetwani kuwa Jó suku piya munu swafi na munu wa ukweli, ndi ntamana Mwenyezimungu kampa baraka ya kuwa awe tajiri pakulu. Fala shetwani ire akilawa akamba kuwa Jó antukufu na amwajibu Mwenyezimungu ipate awe tajiri.

"Kamba kunipa amuri ya kumpokera vinu vyake piya aangari kukutukufu tena, nanga kakukejeli."

Mwenyezimungu akijiwa kuwa shetwani kankulongopa, konta iye akijiwa kuwa ata ampokere Jó vinu piya, akuwa munu mwema novyo na kweli yake, ata awe masikini. Mwenyezimungu akimpa amuri shetwani ya kuka kumpokera Jó vinu piya vyakiwa nao.

Nfano wa 10: Jó kasikira habari zakunyata

Nfano wa 10: Jó kasikira habari zakunyata

Jó 1:13-22

Suku moja, wakolakazi wa Jó, waja nazo habari za kunyata pakulu futi na piya kwa suku moja noyo.
* Chakwanza, maaduwi wa Jó wamwiwira mifuwo yake na waolaya wakolakazi wake.
* Chapiri, kunja kunyata ibiya randi uwa iwólaya makondoo wake piya pamoja na wasunga.
* Chatatu, wevi wewa ngamiya zake piya.
* Chaane, na nkolakazi mwengine kaja nazo habari za kupunda piya zire akamba : “Wanao wajumana pajambo ra jamaa mmoja, noparepare chija kivumbulu chidangula nyumba, wanawe piya wafwa.”

Jó akinyola nywiri zake piya nkiswa alama ya kukimiwa pakulu na awere na nguvu tena. Basi akirefya pansi pu konta ya úzuni, akámba : “Mwenyezimungu kanipa ikisa Mwenyezimungu noyo kanipoka, zina rake riwe maarufu.”

Kwa piya vire, Jó akorire dambi kumpa ukósa mojiwapo Mwenyezimungu, kwa vinu piya vinkunire vire.

Nfano wa 11: Mashaka a Jó

Nfano wa 11: Mashaka a Jó

Jó 2:1-4

Shetwani akimwambira tena Mwenyezimungu, "Kamba kunipa amuri nanga nintaya Jó ulwere mmwiri mwake ninkunishe mashaka, iye angari kukutukufu tena, nanga kakukejeli." Kamana "mwiri ka mwiri mwanadamu akwasa piya kuvusha mainsha ake."

Mwenyezimungu akimpa amuri an'yerere tena Jó. Shetwani akilawa akuka akinsususa akintaya vijaraã mwiri piya.

Muka wa Jó nkati ya kupata mashaka nlumake vinlwaza, akisowera na nyongo, akámba : "Nkejeli Mwenyezimungu wako ufwe".

Fala Jó akinsutumu nkawake akámba : "Ofwe atipatanga vinu vyema vingi vyawenye vya kútipa Mwenyezimungu? Konta ya kinani kukatala kupokerera mabaya?"

Iye kasowera javi kwa kuwa mashaka are kamperekera Mwenyezimungu. Marafiki watatu wa Jó, pawajire kummona na kumpa pole katika shida yake, suku nyingi zawenye sawejiwa chakumwambira kwa kuona mashaka aari nao pakulu rafiki yao. Mwinsho, wafikiri watula kamba Jó akikuna mashaka kwa makosa mamojiwapo amkosere Mwenyezimungu. Mwenyezimungu kasowera na Jó kampa fahamu kwijiwa kinu chiri kunkunisha mashaka na kawatwisa marafiki zake kwa dana yawanlaumire Jó. Mwenyezimungu akwijiwa vinu piya na Iye tu basi ndi mwenye kumbariki kila munu, kumpa mainsha mema au mabaya, wanadamu-fwe piya.

Nfano wa 12: Jó kaludira kamba mida

Nfano wa 12: Jó kaludira kamba mida

Jó 42:1-17

Paufikire wakati wa Mwenyezimungu kumolotera Jó umwenyezimungu wake, Jó karionera aya kwa dana yaákiwa nao julu ya upendo wa Mwenyezimungu wakati wa mashaka ake. Iye akiwalebelela dûwa marafiki zake, konta ewo awakijiwa mipango ya Mwenyezimungu.

Basi Mwenyezimungu akimpa pumuzi Jó akinludisira baraka zake, akimpa vinu vyake kadiri ya mara mbiri zaidi vyakiwa nao piya pakwanza kábula sananamba kumpata mashaka are. Jó kawapata wana wengine tena, waka na walume na iye akiinshi akiwai kuwona ujukulu wake, mwinsho akifwa oluvare pakulu na kuntosha suku zake za mainsha mulumwengu-mu.

Rafiki zangu, Mwenyezimungu akwijiwa sababu yatiri kukuna mashaka. Fala kumbukirani kuwa Mwenyezimungu atipenda pakulu futi na daima asaka kutitendera mema. Iye asaka tintumaini ingawa shida nyingi ziri kútipata. Tikintumaini, tinkidiri shetwani kwa uwezo wa Insa Kristo.

Mwanzo

Mwanzo

Rafiki zangu, nipeni nafasi nukutambireni hadisi ya mwananlume mmoja wa kwitiwa Ibrahima. Iye Mwenyezimungu kántula awe wawa wa inti nyingi zawenye, konta akiwa mwananlume wa kutimiza vyasaka Mwenyezimungu na kwa niya yake iye atipa masemo a ajábu. Iwa tayari kupindula kurasha rifulata wakati wausikira ei shaauti-i: (*) "alama"

Nfano wa 13: Kwitiwa ka Ibrahima

Nfano wa 13: Kwitiwa ka Ibrahima

Mwanzo 12:1 - 13:4

Kwa suku moja Mwenyezimungu kamwambira Ibrahima kamba : "Lawa inti yako na lawa nyumba ya wawayo uke inti yanu kolotere. Konta zako uwe, nikurisa kaya ikuwa ulu na piya wanu wa nkaya wabarikiwa."

Ibrahima akikubali vyambiriwe kutenda na Mwenyezimungu. Iye akintwala nkawake, wakolakazi wake na piya vinu vyake vyaakiwa nao, akitenda safari yake nrefu suku nyingi zawenye munjira mpaka inti ya kwitiwa Kanaa. Mwenyezimungu akimwambira javi : "Ei ndi kaya yanisaka kukupa ujukulu wako."

Nfano wa 14: Ibrahima na Loti

Nfano wa 14: Ibrahima na Loti

Mwanzo 13:5-18

Ibrahima akiwa nao njukuluwe wawánsukure katika safari yao ire, akitiwa Loti. Ibrahima na Loti wakiwa nao ng'ombe nyingi. Wasunga wa ng'ombe za Ibrahima na wa Loti daima wakikalanga nnundu na ng'ombe zire konta aikiwapo minyani ya kurya kuwatosha piya ware. Basi Ibrahima akimwambira Loti : "Kusiwepo kulala wasunga nnundu na ng'ombe sababu ya kutowa minyani, fadari tawanyane. Utondore upande usáka kuwa onse nkaya-mu, uwe ukuka nkono sonto, omi nukuka nkono riro."

Loti akitondola upande wake mwema wa kurisa ng'ombe zake, upande wake úkiwa na rutuba na úkiwa maji sana-sana. Loti akuka akikala nanyenje ya muto karibu na kaya sidadi ya kwitiwa Sodoma. Mwenyezimungu akimwambira Ibrahima tena javi akámba: "Kaya-i piya mpaka kesirize maso ako, Omi niwapa ujukulu wako, iwe yao milele piya."

Nfano wa 15: Ibrahima kansingana nfalume wa Usalama

Nfano wa 15: Ibrahima kansingana nfalume wa Usalama

Mwanzo 14:1-24

Wanu wakiinshingi Sodoma wakiwa wabaya pakulu futi.

Iwa kuwa maáduwi wa Sodoma kure, watenda vita mpaka wanu ware nkaya mure wakishindiwa. Loti na jamazake wakikoriwa kamba watwana, fala Ibrahima na wanu wake wakitenda vita wakiwakidiri maaduwi ware. Munjira pawakiludi ku vita, wansingana nfalume nkulu mmoja wa kwitiwa Melkisedeki. Iye akiwa nfalume wa kaya moja ya kwitiwa Salem, mana ake "usalama". Melkisedeki akija nao kurya akimpa Ibrahima akámba : "Heri uwe Ibrahima kwa Mwenyezimungu mwenyewe ardhi na bingu, akupere maaduwi mmakono mwako."

Ibrahima akimpa nfalume wa Salem ire vinu vingi vyawenye fala nfalume mbaya wa Sodoma, Ibrahima aampere kinu. Loti bila kufikire akiludira kuinshi Sodoma nokure tena.

Nfano wa 16: Ibrahima kawalanga nondwa

Nfano wa 16: Ibrahima kawalanga nondwa

Mwanzo 15:1-21

Ibrahima katenda kuwa rafiki wa Mwenyezimungu. Fala, Ibrahima kákimiwa konta aawere nao mwana. Ibrahima ari nkati ya ema yake, Mwenyezimungu akimwitira panja akimwambira javi : "Nang'aniza nondwa vyaziri nyingi, uwalange vyaziri. Ukikidiri kuwalanga vyaziri piya, na ujukulu wako ndi vyansaka kuja kuwa novyo, ukuwa mwingi kamba nondwa vyaziri julu."

Ibrahima akamini piya vyanlaizire Mwenyezimungu, na piya vire vikinnówa pakulu futi na akizidi kumpa tena tamaa kuwa ujukulu wake mwinsho ukuja kupata kaya ya Kanaa."

Nfano wa 17: Nnemba wa kwitiwa Sumaili

Nfano wa 17: Nnemba wa kwitiwa Sumaili

Mwanzo 16:1-16

Ipita myaka mingi ya wenye Sara muka wa Ibrahima ákiwa sanamba kúmpata mwana. Basi ikimpata niya akimwambira nlumake javi : "Nlumangu, ntware ntumishi wangu-yu unipalakanye naye, untende kuwa nkawako wapiri, mpodi nimpata mwana."

Hagari, ntumishi wa Sara, kweli-kwelini akimita mimba, Sara akanza kunririra wivu na akanza kuntafiti namuna mbaya. Mwenyezimungu akimperekera Hagari laika, akimwambira kuwa mwanawe akuja kwitiwa Sumaili, akuja kulongoza inti nzima. Na kweli-kwelini paakurire akíwa wawa wa umati wa warabu piya. Fala Mwenyezimungu akimwambira Ibrahima javi : "Ibrahima, ukuja kumpata mwana na nkawako Sara, na Omi nítimiza piya vyanilaizire kutenda."

Nfano wa 18: Mwenyezimungu kamperekera Ibrahima wanu kuja kumpa habari

Nfano wa 18: Mwenyezimungu kamperekera Ibrahima wanu kuja kumpa habari

Mwanzo 18:1-15

Suku moja, Ibrahima ari na umuri wa myaka tuswini na kenda na nkawake Sara arinao myaka tuswini, Mwenyezimungu kawapereka wanu wake watatu kuja kuwapa habari. Sara akanza kutengeza chakurya warye wayeni wao ware. Wayeni ware wakikala panja panviri karibu ya ema wakipumula. Noparepare akilawa mmoja akanza kumwambira Ibrahima, akámba : "Kulawa rero mpaka myezi kenda, nkawako Sara ampongola mwana." Sara akiwa nkati ya ema, nakusikira javire akubalire, akanza kuriseka mwenyewe.

Basi Mwenyezimungu akimwambira Ibrahima : "Mbana Sara kaseka? Chiwapo kinu cha kusokerera Mwenyezimungu?" Kweli-kwelini kamba Mwenyezimungu vyalaizire kuwa ampongola mwana, kweli Sara akimpongola mwana oluvare novire. Ewo mwana ire wakimwita Izaki, maana ake "kuseka".

Nfano wa 19: Ibrahima kalebelela dûwa Sodoma

Nfano wa 19: Ibrahima kalebelela dûwa Sodoma

Mwanzo 18:16 - 19:29

Mwenyezimungu kálengela kwaribu Sodoma, konta vitendo vibaya vikitendiwa víkinkima. Basi Mwenyezimungu akimwambira Ibrahima kinu chalengele kutenda. Ibrahima akinkumbukira Loti akamba : "Mwenyezimungu ásaka kuwaribu maaduwi pamoja na munu saana makosa?"

Ibrahima kanlebela Mwenyezimungu aasaribu Sodoma ila asunge, basi Iye Mwenyezimungu akimwambira javi : "Omi nikiwapata wanu kumi wa ukweli na vitendo vyema, saríbu Sodoma."

Watumiwe kwereza habari za Mwenyezimungu ware wakúka mpaka Sodoma, konta mmoja mwenye ukweli kaya ire piya akiwa Loti basi. Watumiwe kwereza habari ware wakinfika Loti wakimwambira usame upesi, konta Mwenyezimungu ásaka kwaribu kaya pamoja na wanu piya.

Mwenyezimungu akisusa moto kulawa julu, ukaribu kaya ire piya. Ila Loti pamoja na wanawe wawiri tu basi ndi wávukire.

Nfano wa 20: Kafara ya Ibrahima

Nfano wa 20: Kafara ya Ibrahima

Mwanzo 21:1 - 22:19

Paakurire Izaki mwana wa Ibrahima, Mwenyezimungu akimwambira Ibrahima akámba: "Ntware mwanao waumpenda unsinje unitendere Omi kafara."

Ibrahima akinkubali na kuntumaini pakulu futi Mwenyezimungu. Akitimiza kauli ya Mwenyezimungu bila tafauti isáka kuwa yonse. Konta akijiwa kuwa Mwenyezimungu kawanao uwezo wa kumpa mainsha a ukomu bandi ya kufwa. Mwenyezimungu paonire kuwa Ibrahima ásaka kunsinja mwanawe, akimwasisa, akámba : "Ibrahima, Ibrahima, usintende vibaya eyo nnemba-yo, konta sambi nijiwa kuwa úmopa Mwenyezimungu kupunda vinu piya, konta ata mwanao wa kumpongola aunituwire. Noparepare Ibrahima akimmona kondoo kafungiriwa pamuti, basi akasa kunsinja mwana ire, kansinja kondoo ire akintendera kafara Mwenyezimungu.

Nfano wa 21: Muka wa Izaki

Nfano wa 21: Muka wa Izaki

Wakati woluvare pakulu Ibrahima, akimwita ntumishi wake akimwambira javi : "Uka kwetu kanipongoriwe, ukansakure mwari, uje naye, awe muka wa Izaki."

Ibrahima avikimwajibu kuwa mwanawe Izaki alawe kaya ya Kanaa, wala mwanawe kuntwala kunlomba mwari mmojiwapo wa kabila ya makafiri wa kananeu. Ntumishi wa Ibrahima akilapa kukubali kutenda piya vire, kuwa oka kuntwala mwari asaka kuwaonse kuja kumpa Izaki kunlomba.

Mwenyezimungu akimpereka mpaka ka jamazake Ibrahima. Nokurekure akinsingana mwari mwema wa kwitiwa Rebeka, akintondola kuwa awe muka wa Izaki. Rebeka na Izaki wakilombana, wakimpongola mwana wakimwita Yankubu. Yankubu akija akíwa wawa nkulu wa wanu inti ire piya.

Wanu wa Izraeli wankuinshi mpaka rero inti ya Kanaa. Israel nokure akipongoriwa mwenye kuja na rehema ulumwengu piya.

Nfano wa 22: Kupongoriwa ka Insa

Nfano wa 22: Kupongoriwa ka Insa

Usemi wa Mwenyezimungu ndi usemi wa kweli. Mwenyezimungu kámwambira Adamu kuwa ampereka munu wa kuja kunkidiri shetwani. Na tena Mwenyezimungu kámwambira Nnu kuwa akwaribu ulumwengu pamoja na wanu maaduwi piya konta wárimba myoyo na awakikubali kwasa tabiya zao mbaya.

Mwenyezimungu kamolotera Jó kuwa daima asaka kutitenda wema ofwe piya. Ikisa tena kamolotera Ibrahima kuwa daima atimiza kutitendera tamaa yatipere. Epa mala-pa tankummona toto wa kwitiwa Insa. Kweli-kwelini paifikire suku yaturire Mwenyezimungu, Insa kapongoriwa inti ya Israel. Mamaye akiwa mwari sanamba kulombiwa, akitiwa Mariyamu, akiwa jamaa wa Ibrahima na Izaki, wawaye Insa ndi Mwenyezimungu. Insa ndi mwenye kuja nao usalama wa kuvusha wanu ulumwengu, konta iye kaja kunshinda shetwani na kutitwala tinfulate Mwenyezimungu, na kutimiza piya vyatilaizire Mwenyezimungu.

Nfano wa 23: Kufwa ka Insa

Nfano wa 23: Kufwa ka Insa

Insa pakurire akitimu kuwa mwananlume, akiwafundanga wanu njira za kuntukufu Mwenyezimungu. Iye katenda maajuza mengi akiwolotera wanu mulumwengu, maajuza akolota kuwa kaperekiwa na Mwenyezimungu. Fala wanu wengi mafálusu awakubali wala awamini.

Iye wamúlaya ikisa wangomezera pa nsalaba. Kava mmoja kwa kusakula ejiwe kuwa kafwa, kansoma na upanga mmatumbo na kweli-kwelini akamini kuwa Insa kafwa.

Rafiki zangu, Mwenyezimungu kámwambira Adamu kuwa akirya muti wankataze kuwa asirye, akufwa. Na ofwe piya ndi novyo atinsikirize Mwenyezimungu ntamana tíjuzi kúfwa milele piya. Insa kafwa kwa kutwala ukumu ítijuzire kuwa yetu ofwe. Ibrahima kansinja kondoo ukosofu wa kunsinja Izaki, fala Mwenyezimungu kampereka mwanawe, aje afwe julu yetu ofwe. Shetwani kakidiriwa wakati wafwire Insa pansalaba. Basi nguvu ya shetwani ikijuzi kutulaya milele piya, isa aipo tena konta ya Insa.

Nfano wa 24: Insa kawapo hai

Nfano wa 24: Insa kawapo hai

Yahaya 20:19-29

Maiti a Insa aturiwa nkaburi bandi ya kufwa kwake, fala kwa suku ya tatu Iye kaludira kuwa na mainsha. Iye kasimanana nao tena marafiki zake. Fala rafiki yake mmoja wakwitiwa Tome aawerepo nopo mala-po. Basi wenziwe wakimwambira : "Ofwe timmona Insa!"

Fala iye awaminire. Kwa mara nyengine tena, Insa akisimanana nao piya ware. Ei mara-i na Tome akiwa pamoja na wenziwe, basi Insa akinfika karibu, akimolotera alama ya vilaso vyake mwasomiwe, akinlebela ankumbure. Insa akimwambira : "Usiwe na kongo, uwé munu wa kwamini. Heri ka ware wakubalire sawammonire."

Marafiki zangu, tisiwe kamba Tome awere na dana ka Mwenyezimungu. Tiwe kamba Ibrahima akubalire tamaa yampere Mwenyezimungu. Na kwamini kwa sababu ya Insa ndi patimwijiwa Mwenyezimungu, tikipata mainsha a milele.

संबंधित जानकारी

मुफ्त डाउनलोड - यहाँ आपको अनेक भाषाओं में जीआरएन के सभी मुख्य संदेशों के लेख,एवं उनसे संबंधित चित्र तथा अन्य सामग्री भी डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे.

"देखें, सुनें और जीएं" ऑडियो-विज़ुअल - सुसमाचार प्रचार और मसीही शिक्षा देने के लिए यह 8 कार्यक्रमों का सेट है और प्रत्येक प्रोग्राम में 24 चित्र हैं. इस श्रंखला में पुराने नियम के पात्रों, यीशु के जीवन, और आरंभिक चर्च संबंधित अध्ययन हैं. यह सैंकडों भाषाओं में उपलब्ध है.

जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधान कैसे प्रयोग करें - 1: सरलता से सुसमाचार प्रचार करना - यह लेख एक परिचय देता है कि जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधानों को मसीही सेवकाई में विभिन्न रीति से कैसे उपयोग किया जा सकता है.

जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधन कैसे उपयोग करें - भाग 2: गहरे जाना - यह लेख और जानकारी देता है कि कैसे लोग कहानियों द्वारा सीखते हैं और क्यों कहानियों के साथ अधिक व्याख्या नहीं होती.

जीआरएन ऑडियो संग्रह - मसीही प्रचार और बुनियादी बाइबल शिक्षा संबंधित सामग्री लोगों की आवश्यकता तथा संसकृति के अनुरूप विभिन्न शैलियों तथा प्रारूपों में.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach