Lebelela, Theetša O Phele Puku 1

Lebelela, Theetša O Phele Puku 1

रुपरेखा: Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

भाषा परिवार: 418

भाषा: Northern Sotho

विषय: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Creation, Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

दर्शक: General

तरीका: Monolog

ढंग: Bible Stories & Teac

लक्ष्य: Teaching

बाइबिल का प्रमाण: Extensive

स्थिति: Publishable

भाषा का पाठ

Matseno

Matseno

Madume (Dumelang bagwera) E tlang le ithute ka ga batho bangwe ba pere baba dutšego mo lebaseng. Tirisano ya Modimo le bona e re ruta tše dintšui ka yena, Modimo annoši wa nnete. Lebelelang diswantšho tša pukung ye hubedu ge le theeditše kasethe. Ena le di thutwana tša go tšwa pukung ya Modimo, elego Babele. Ge le ekwa Modungwana wo (sikinale), fetela letlakaleng le le lateleng.

Seswantšho 1: Adam le diphoofoto

Seswantšho 1: Adam le diphoofoto

Genesis 1:1 - 2:14

Mothomong ebe ele Modimo annoši. Go be go sena sena Sephidi se sengwe. Modimo ke o tee. Kemoya. O tseba tsohle gape o gohle.

Lefase le bjalo ka ge re e tseba, lebe rese gona. Modimo ohlodile tsohle lefaseng le legodimong. O hlodile seetša, a hlola lerata-dima. Gwa latela maru le lefase. A arola lewatle le mmune mehlare ya thoma go mela.

Modimo o hlodile letšatši, Ngwedi le dinaledi. Bjale Modimo a hlola diphidi tsohle tše lefeseng le tše leng lewatleng. Motho mo seswantšhong se ke Adam. Ke motho wa mathomo wa go phela. Modimo o mo dirile ko lerole la lefase.

Modimo o dirile motho ka seswantšho sa gagwe gore Motho a tle amo tsebe (gore moya wa motho lewa Modimo ebe otee).

Dikgopolo tsohle tša motho le dikganyogo di be di dumelana Le tša Modimo. Modimo a bona gore tsohle tse a di dirile go, di botše.

Seswantšho 2: Mosadi go Adam

Seswantšho 2: Mosadi go Adam

Genesis 1:27-28, 2:15-25

Modimo abea Adam tshemong ye botse ye e bego e ebitswa o Edene a mo laola gore a e hlokomele.

Go be go ena le mehlare a mehuta yohle, Go balwa le sehlare sa bophelo. Adam obe a ena le dikenywa tsa go foronditse a bego a ka dija. Modimo o ile a dumelela Adam go thea diphoof do le dinonya maina.

Gobe go ena letša ditona le tša di tshadi tša dibopiwa tsohle. Dibe ditša tshabe motho ebele disa mogo batse. Fela go be gosena mogwera yo aswanetšego Adama. Bjale Modimo ahlola mosadi, gore ebe mogwera wa Adam.

Modimo a dira gore Adam arobale boroko bjo bogolo. Antsha thapa ya Adam. a bopa mosadi ka yona. Modimo amo iša go monna. Monna le mosadi babebasa le feela. Eupša basena dihlong. Ba bolela le Modimo bjalo ka bagwera, go sena Manyami, sebe goba bobe moo tšhemong.

Seswantšho 3: Noga tshemong

Seswantšho 3: Noga tshemong

Genesis 2:16, 3; Isaiah 14:12

Modimo a laya Adam ore "O loketše go ja gotšwa go mohlare ofekapa afe mo tshemong. Fela o se je go tšwa mohloneng wa go tseba botse lebobe, kagobane ge oka oja flu hwa lehu ruri. Fela Satane a fora mosadi wa Adam. Satane ebe ele morongwa wa morena, fela a furalela modimo yo a mmopilego.

Obe nyaka wa bogolo bjo bo Fetago Modimo bjale Modimo a raka Satane legodimong Satane lenaba la Modimo. Satane, yena yo mobe, Aya go mosadi ka sebopego sa noga ateloga. Satane a phegelela gore mosadi aje sehlare se Modimo a mo ilechisego. Satane abotša mosadi gore ge a ka se ja aka se hwe. Mosadi a se ja gomme neela le go se ja Adam. Gebaso ba fetsa go seja, ba lemogo gore gaba apara Badira diaparo tša Matlakala, ba le ka go khutela Modimo.

Seswantšho 4: Adama le Efa ba ntshitswe tshemong

Seswantšho 4: Adama le Efa ba ntshitswe tshemong

Genesis 3:14-24

Mo seswantshong se re bone gore go diregileng ka morage gage a dama asa theetša Modimo. Modimo obe aswanetse go otla Adama ka ge asa latela Molao wa gagwe. Fela Pele Modimo are go noga "KABAKA LAGORE O DIRI LE SE, O ROGI IELWE GODIMO GA DIPHOOFOLO KAMOKA." Go thoma nakong yeo Satane yaba lenaba lamodimo le Batho. Modimo aba abolela gore leloko la Adama le la mosadi. le tla senya Satane.

Jesu o dirile se ge a e hwa Sebapanong ka baka la dibe tša lefase aba atsoga bahung. Modimo are go mosadi "ke tla oke tša mahloko le dihlabi. Mo Matsatsing a bo tswetši.

Modimo are go Adama ka ge a ile atheetša Mosadi agwe a ja Sehlare seo lefase le otla rogwa, ka mokgwa woo otla swanela go šoma kudu gore mobu otle o mofe dijo tše dilekanego yena leba lapa lagagwe go fihla aehwa Adam a le Efa le leloko la gagwe bao ba ba ba ile ba tswela pele lesebe Seo elego gore se ba arogontse le Modimo le batho ba bangwe.

Bohle ga re obamela Modimo, Gose ebomele Modimo ke sebe ka gobane re dira dibe re a hwa. Fela gona lekholofelo ka gobane Jesu yo a phelago o na maatla a go re phološa maatleng a sebe le Satane.

Seswantšho 5: Noah le areka

Seswantšho 5: Noah le areka

Genesis 6:1 - 7:5

Bana ba Adama le Efa le meloko ye elatela ba ata. Ba latela ditsela tša Sathane ba dira tše mpe. Modimo o ile aitshola ka ge abopice motho. Motho otee keyena abe aleka go kgahla Modimo, ke Noa. Tšatši lelengwe Modimo are go Noa "Keile go fediša batho bohle, kage le fase le le fletse ie dinkhu le dipo iaano ka baka la bona." Ikagele Areka, Areka ke sekepe goba lesela watle ke ile go romela mafula gore atle afedišo batho bohle le di phedi tsohle.

Fela ke tla dira kwano le wena. Eya Arekeng, wena lemosa di wa gago, barwa bago le basadi ba bona. Tšea mehuta yohle ya diphoofolo ya monna le ya mosadi le dinonyana gore di phele. Modimo abotša Noa gore aage areka bjang.

Noa adira tsohle tše Modimo a mo laetšego, ge a dutse a aga Areka, afela a laya batho gore Modimo o ile go a fe diša, Fela ba se theetše base fetoge medirong ya bona yemebo.

Seswantšho 6: Nakong ya mafula

Seswantšho 6: Nakong ya mafula

Genesis 7:6-23

Modimo odira tsohle tše a ditshepišogo. Noa le Balapa lagagwe le diphoofolo, ba tsena Arekeng. Modimo a tswa nela lebati ba le ka gare. Ka morago ga matšatši ašupa, pula ya thoma gona ya na matšatši a Mason a none le Masego a ona.

Di diba tša thoma go tše tsoma mitsi, lefaseng tlala ka tohle la tlala meetse. Batho bohle le diphoobolo tšeo dibego dile kantlega ga Areka, tsa hwa.

Batho ba se fetoge. Hlagoyabobe, balatela Satane, ba gana go latela Modimo. Modimo ore botša lentsu lagagwe, Bebele. Gore tšatši lelengwe morena Jesu Kriste otla ahlola bobe bja batho bohle.

Fela Modimo o re si le tsela ya go phonyoga bohle, fela bao ba amogelang lego latela Jesu.

Seswantšho 7: Molalatladi le Tshepiso ya Modimo

Seswantšho 7: Molalatladi le Tshepiso ya Modimo

Genesis 8:1 - 9:17

Noa lediphoofolo le ba lapa lagwe ba dutse ka Arekeng lebaka la go fete ngwaga. Ka morago pula ya khula le meetse a apsa gwa šala Naga, Ba tswa ka moka Arekeng. Noa a agela Modimo aletare, ka ge o bona mo. A direla Modimo Sehlabela a tšuma di phoofolo. Seo Seile sa thabisa Modimo, a tliša molala tladi Marung. Atsepiša gore aka seke a tsoga a fedisitse lefase ka meetsi fula. Molala tladi ke leswao la gore gopotša tsepišo ya Modimo. Go pola tsepišo ya Modimo, fela o elelwa gore Modimo otla ahlola lefase gape.

Nako etlago o ile go fetsa lefase ka Mollo. Bao motsalago ebile ba mo tsepa, gaba swane la go tshoga se se tlilego go direga. Latela Morena Jesu Kriste oka seke wa Fetšišwa.

Seswantšho 8: Tora yababele

Seswantšho 8: Tora yababele

Genesis 11:1-9

Batho bo hle befasenng ke melokoya barwa ba bararo ba Noa. Modimo o ile aba laela gore ba ate ba tlale lefase. Batho ba be babolela leleme leta basarate go phahlalala lelefase. Baile ba latola Modimo ba thoma go aga motse (goba motse womsgolo) le le bota /nhla lelegolo la go fihla godimo marung. Modimo abona motse le nhla. Gape a bona bokobo le bo ikgogomošo bja bona. Bjale Modimo are "Bake batho batee babolela leleme letee areyeng tlase re yo hlaka hlakanya (tswaka) le leme la bona gore base kwešišane". Moseswantšhong se ga ba sa kwisišana. Batlogela go aga motse woo ba yo dula mafelong a fapafanego. Ka baka la go se hlomphe ga bona rena lemaleme a mantshi. Ge re sa hlomphe Modimo Re a senya. Sebe se re aro gantšha le Modimo lerena beng. Arehlompheng Modimo ka mehla.

Seswantšho 9: Jobo okhunamela Modimo

Seswantšho 9: Jobo okhunamela Modimo

Job 1:1-12

Mo re bona monna yo abitswago Joba. O direla Modimo sehlabelo. Jobo obe akhunamela Modimo wannete, asa latela Satane. Jobo obe ana le barwa ba šupalego lebarwedi ba bararo, adira di hlabelo bakeng sa bona.

A kgopela tebalelo go Modimo. Ge babe ba phoše ditše Modimo ka tsela efe ka pa efe. Modimo a thabišwa ke Jobo. A mošego fatša a modira gore a atlege. Jobo obe ana le mehlape ya diphoofolo le balata baba ntšhi. Tšatši leleng Modimo abo tša Satane go re o thabiswe ke Jobo. Fela Satane a thoma go ema gahlanong le Jobo pele ga Modimo are Jobo o direla Modimo gore a hume. Satane are go Modimo "Ge o ka tsea tsohle tše a nago le le tsona a tla go roga."

Modimo atseba gore Satane ke Ramaaka are Jobo ke monna wa goloka, yoo a onyakang go tha biša Modimo fela-Modimo adumelela Sathane gore a tšee tsohle tše elego tša Jobo, go mo leka.

Seswantšho 10: Jobo mahlokong

Seswantšho 10: Jobo mahlokong

Job 1:13-22

Seswantšho se se re bontsha tšatši la mahloko a Jobo. Balata ba gagwe ba ile ba tiliša ditaba tše bohloko mo goyena. Mohlanka wa mathomo otlile go yena a kitima a mmotša gore Manaba a bola ile basiredi ba gagwe, ba utswa dipholo le di tonki ka Moka.

Pele aka fetša go bolela, yo mongwe atsena. Are mollo o bolaile ba lata le dinku kamoka. Yo mongwe wa boraro, atsena abotša Jobo gore baromiwa ba ba hlasetse, ba ba tseela di kamela ka moka. Yo mongwe atsena a swere di taba tše bohloko gofeta tsohle, "Bana ba gago babe ba keteka gwa tswelela ledimo, la wiša ntlo, ya babolaya kamoka.

Ka morago ga go kwa tše, Jobo awela Fase ka kgaba, are MORENA OBE A NEILE, MORENA OTŠERE, GA GO RETWE INA LA MORENA."

Lege tša Mohuta wo di be di mo diregotse, Jobo ga aka a dira bobeka go sola Morena.

Seswantšho 11: Jobo o a sokola

Seswantšho 11: Jobo o a sokola

Job 2:1 - 41:34

Satane a bona gore Jobo osa hlompha Modimo, Arego Modimo "Ge oka gobatša mmele wagagwe, otla orago" Modimo a dumela gore Satane aleke Jobo gape. Satane a tliša bolwetši bjo bo šoro bja le tlalo go Jobo.

Jobo a tšwela ntle a ngwaya dišo tša gagwe ka lengeta sa pitša. Mosadi a gwe are "Roga Modimo o hwe". Jobo are "Are swanetse go amogela tše botse go Modimo ese go tše bobong? Baba raro ba ba gwera ba Jobo ba bolela leyena matšatši a mantšhi.Baleka go hwetša lebaka la mahloko a Jobo. Bare o swanetse goba a dirile se sengwe se sempe, ka mokgwa woo Modimo o a mo otla. Fela Jobo ase eme lebona. Ka fao abotšiša tsela tša Modimo, fela ase furalele Modimo. Modimo a bontšha Jobo bogolobjagagwe le tsebo ya gwe ya tsohle.

Seswantšho 12: Jobo o boetse boemong

Seswantšho 12: Jobo o boetse boemong

Job 42:1-17

Mo seswantshong se Jobo ophetse gabotse mme o humile gape. Ke tla le anagelagore tše di diregile bjang. Ge Jobo a hlakana le Modimo, a lemoga bogolo bja Modimo a sokologa (ipona molato). Modimo a bolela lemongwe wa ba lwantshi ba Jobo elego Elifase are "Ke befetswe gahlanong le wena le bagwera ba gago bababedi kage lesa mpolela ka goloka, bjala ka Jobo. Modimo a ba botša gore baye go Jobo aba direle sehlabelo, le gore mohlanka wagagwe Jobo otla barapelela Modimo are otla ba lebalela. Jobo obarapeletše Modimo a amogela thapelo yagagwe ka morago ga tše Modimo a humiša Jobo gape.

Bagwera ba Jobo le ba Melokoya gagwe batla ba keteka le yena, ba mo fa di mpho. Modimo a mo nea barwa ba šupago le barwedi babararo: Aphela abona dihlogolo ledi hlogolwana tše ntšhi ahwa ele motho yo a gotšego kudu kudu. Modimo nyaka gore re mo tsephe re gohlelele ge re le mahlokong. Modimo o a tšeba gore ke ka baka laeng re tshwenyega. O buša tsohle tše di direga lago.

Gopola, Modimo o a rerata ebile orata tše botse gotswa go ba ba me hlomphago.

Matseno

Matseno

Bagwera ereng ke lebotse ka monna yo abitswago Abram. O theeditše Modimo. Ka kayena batho ba bantšh ba hlogonolofaditswe. Lebelela seswantsho se ge le kwa modungwana wo.

Seswantšho 13: Abrama o tloga gae

Seswantšho 13: Abrama o tloga gae

Genesis 12:1 - 13:4

Moseswantshong se, lebona monna obitswa Abrama lemosadi wagagwe Sarai le mokgwegadi wa gagwe Lota, lebalata bagagwe Batsera leeto lelegolo kageModimo a boletse leAbrama are "Tlogela naga ya geno, batho ba geno, le ba moloko wa gago-oye nageng ke ilego go o bontšha yona. Ke tla go dira gore o ate o be setshaba sesegolo, ke tla go šegofatša lebatho lefathse batla šegofatšwa ka wena."

Abrama a dumela tsepišo ya Modimo. Yena le ba o abego sepele le bona ba tšea tsohle tšeo elego tša bona, ba sepela matšatši amantshi go fihla negeng ya kanana. Modimo atla go Abrama gona moo. Are "Peu yagago ke tla enea nagaye" Abrama a ralala lenagayohle, Fela ge afihla "Negev" (lefelola naga) komelelo ya tla nageng, Gobe go sena dijo tšeo baka dijago. Ka fao Abrama lebatho bagagwe baswanela goya nageng ye nngwe, Egepeta, go hwetša djio. Fela kamorago aboela kanana ka ge abe adumela seo Modimo amo tshepišitšego gona.

Modimo ore tsepišitse bophelo bjo bo sa feleng, le Modulo legodimong. Bjalo ka Abrama, Reswanetse go mo theetsa, gore re re tla re amogele ditshepišo tše are tshepišitsego.

Seswantšho 14: Abrama le Lota

Seswantšho 14: Abrama le Lota

Genesis 13:5-18

Abrama le Lota ba be badula mnogo nageng ya kanana, babeba ena lediphoofolo tše ntšhi kudu moo ba be go ba hloka phulo ye elekanego go ka dula mmogo. Ka fao badišibalota leba Abrama bathoma go belaela.

Abrama are go Lota "Ago sebe ledi pelaelo magareng ago le nna le magareng abadiša barena, ka gore re bana ba motho." Abrama a botša Lota gore akgethe lehlakore lanaga leo a leratago. Lota a anyaka lefelo le lekaone go yena le budiši ba gagwe, akgetha felo mo go nonnego kganswi le noka ya Jorodane, mo go bego go na le metse yeo oka dulago. Lota a adula kganswi le motse wa Sodoma. Batho ba Sodoma babe bale bababe, aba ka ba kgahle Modimo.

Abrama a dula nageng ya kanana. Moo gore Modimo a ile a mo etela gape: Modimo are "Naga yohle ye o e bonago, ke tla go fa yona le leloko ya gogo go ya go ile."

Bagwera, batho babangwe ba ka bonala ba ena le tše kaone tša bophelong, Fela bjalo ka Abrama a tshepeng Modimo gore are hlokomele.

Seswantšho 15: Abrama a gahlana le kgoši ya khutso

Seswantšho 15: Abrama a gahlana le kgoši ya khutso

Genesis 14:1-24

Ge Lota adula nageng yeo gwa tšoga ntwa Lota lebalapala gagwe ba ile ba išwa bothopswa le batho bohle ba Sodoma. Ka fao Abrama lebanna ba gagwe ba ihlama ka dibetsa go yo lokolla Lota.

Bo fenya lena ba mme ba phološa batho le tsohle tse o elego tša bona. Ge ba ga bo a go tswa ntweng ba hlakana le kgoši, bjalo ka ge lebona mo seswantshong. Lenia la kgoši ye ke Melchizedeka. Leina la motse wa kgoši obe obitswa Selema, kegore khutšo. Obe a khunamele Modimo wa nnete, a kgahla Modimo. Obe atlišitše beina le senkwa go Abrama. Abrama akhunama pelego Melchizedeka, a mo fa dimpho. Kgoši ya Sodoma ebe enyaka go fa Abrama dimpho ka ge a phološitše batho, Fela Abrama ase amoge le selo go tšwa yona kgoši yempe.

Bagwera, arebeng bjalo ka Abrama rese latele ditsela tša batho, Ba re hlahlang go re iša mathateng le lehung. Lentsu la Modimo, Bebele ere ruta Melchizedeka obe aswana le morena Jesu Kriste.

Re swanetse go hlompha, le go latela morena Jesu kage ditsela tša gagwe di re iša bophelong le kgahlong ya Modimo.

Seswantšho 16: Abrama le dinaledi

Seswantšho 16: Abrama le dinaledi

Genesis 15:1-21

Kamorago gage Abrama aseno phološa Lota lebatho bohle Lota, aboela Sodoma. Modimo abolela le Abrama "O seke wa tšoga Abrama, kesephemo sagago, tswireletso ya gugo ye kgolo." Modimo abotša Abrama gore otla mo fa naga yeo gore ebe ya gagwe. Modimo obe a bolela ka naga ya kanuna. Fela Abrama obe anyamile kage Modimo ase amonea morwa. Ka baka leo Modimo antšhetša Abrama ntle are "Lebelela, o leke gobala dinaledi; O tlaba le moloko wo odifelago."

Abrama a tshepa tshepišo ya Modimo, lege abe asena ngwana. Modimo obe a kgahlwa ke Abrama.

Bagwera, Modimo o nyaka re modumela, ga pe re obamele lentšu lagagwe, Ka ge e le yena kamaatla ohle, ka fao lerena re tle amogela ditšhepišo tša Modimo bjale kage Abrama a dirile. Re tla le anegela tše ka morago.

Seswantšho 17: Ngwana Ishmaele

Seswantšho 17: Ngwana Ishmaele

Genesis 16:1 - 17:22

Lebelela seswantsho se Abrama ona lengwana wa mošemane. Abrama o dutse kanana mengwaga ye šupa. Fela obe asa letetse se Modimo amo tshepišitšego, ka ge Sarai mosadi agwe a be ase aka abelega. Sarai obe ana le molata abitswa Hagar. Obe arata gore Hagar abe lengwana ka Abrama ka morago a tseo ngwana yoo gora ebe wagagwe. Ebe ele setlawedi sa ma tšatšing ao. Hagar a ima, Sarai a moo hu fogola. Sarai amo swara gampe, ka fao Hagar a tshaba. Fela morongwa wa morena a mo kgothatša. A mmotša gore otla belega morwa abitswa Ishmaele, leina leleragore "Morena o akwa". Modimo are otla še gofatša Ishmaele. O tla lwa le banna bohle. Ishmaele o ile abelegwa ka morago ya ba ta tago ba Ahaba.Nywaga ye lesome tharo ka morago ga go bele gwa ga Ishmaele Modimo a tshephiša naga ya kanana gape go Abrama le dihlogolo tša gagwe-go ya go ile. Fela Abrama le ba leloko la gagwe babe ba swanetšego go latela Modimo lego mo direle.

Abrama obe ana lengwaga ye masome robong.

Modimo atla go yena gape are "kennamorena ramaatla ohle sepela pele gaka o obamele nna go tšohle tše ididira go ke tla tiišetša tshepišo yaka go wena, ka atiša moloko wa gago. Go ka kgwarano yaka lewena, wena otla batatago ditshaba. Ka fao leina lagago ga esale Abrama, etlaba Abrahama.

Ka baka la leina le leswa leo Modimo a mo filego, Abrahama a tseba gore Modimo a tla mofa bana ba ba ntšhi. Modimo abuša arego Abrahama, Naga yohle ya kanasna ke tla enea wena leloko wa gago ka ba Modimo wa bona. Modimo afetoša leina la Sarai yaba Sarah. Modimo a tshepiša gore o tla mo šegofatšse afa Abrahama morwa ka yena. Ka nako tše dingwe bjalo ka Abrahama le Sarah, releka godira dilo ka rena beng. Seo seka tlisa mohloko le matshwenyego go ba bontsi. Re swanetse go tshepa Modimo le go mo obamela gore a atle phelhagatše morero wo gagwe.

Seswantšho 18: Sarah o a sega

Seswantšho 18: Sarah o a sega

Genesis 18:1-15

Tšatši le lengwe Abrahama ana lengywaga ye 99, Go ile tla banna ba bararo ba romilwe ke Modimo tengteng ya Abrahama.

Abrahama abitsa Sara gore aba apeele dijo, Abraham aba išetša tšona. Banna bao ba botšiša Abrahama bare "Na mosadi wa gago Sarah akae?" Abrahama a Fetola "ka kua teng teng." Yo mongwe banna bao ebe ele morena Modimo ka sebele, are go Abrahama "ke tla boa gape ngwaga wo otla go na kong ye, Sarah o tlabe ana le ngwana." Sara akwa tšeo gomme a sega ka ge abe ana lenywoga ye e, go Ase dumele se se bolelago kemonna yo. Bjale Modimo abolela le Abrahama are "ke ka baka laeng Sara asega are, nna kaba lengwana ke dutse ke gotse bjalo? A goka ba go na le se se palelago morena? Sara otla belega morwa."

Seswantšho 19: Abrahama orapelela Sodoma

Seswantšho 19: Abrahama orapelela Sodoma

Genesis 18:16 - 19:29

Mo re bona Abrahama le barongwa ba ba raro. Modimo obe a go potse go fe diša Sodoma le Gommorali ka ge batho ba gona ele ba ba be badi ratše mpe pele ga Modimo. Ba be ba sentše, gopolo ba sa e kamogono ya bona le Ba sena komono ye botse Modimo gare ga monna le mosadi. Abrahama agopola Lota le balapa la gagwe. Are go Modimo "a ile go senya balohi ke ba kgopo? ana moahlodi walefasa aka se dire tša go goloka?"

Abrahama athoma go kgopela Modimo gore a phološe Sodoma. Mafelelong Modimo are aka phološa Sodoma ge fela go ka ba le batho ba lesome ba go diralaModimo. Ge barongwa ba fihla Sodoma ba bona bo be bjo bol bego bodirwa Sodoma fela gosana le ba lo ki ba lesome. Moloki ebe enoba Lota annoši Barongwa ba laela lota le ba moloko wa gagwe gore ba tshabe motseng wa Sodoma, fela ba se lebelele morago.

Modimo a romela mollo wa fetša ka moka ba dira bokgopo ba Sodoma le Gommorah. Ge ba ga Lota ba ntse ba tshaba, mosadi wa Lota alebelela morago afeloga seolo sa letswai. Abrahama a kgopetse Modimo gore a phološe baloki fela gwa phologa Lota le barwedi ba gagwe bababedi.

Seswantšho 20: Sehla belo sa Abrahama

Seswantšho 20: Sehla belo sa Abrahama

Genesis 21:1 - 22

Ge Sarah ana le ngwaga ye go abelega ngwana wa mosemane bjale kage Modimo tšhepisitše Abrahama. Bammitša 'Isaka' ke gore o a sega. Ge Isaka ele lesogana Modimo aleka Abrahama. Modimo obe arata go bona ge eba Abrahama otla mo theeletša.

Modimo are go yena "Tsea ngwana wagago a nnoši Isaka yo o o mo rata go, ontirele sehlabele ka yena.

Abrahama kwa Modimo, o ile atseba gore le ge Isaka aka hwa, Modimo otla motsoša bahung aphela gare. O ile alokiša Isaka bjalo ka sehlabelo go Modimo, bjale ka ge le bona mo se swantshong.

Ge Abrahama a emiša mphaka go bolaya Isaka, morongwa abolelale le yena are, Abrahama tlogela ngwana yoo. Segobatše lesogana leo. Bjale ke atseba gore o tšhaba morena ka ge osaka wa gana ka morwa wagago annoši. Abrahama a bona nku e le godimo ga se hlare. A e dira se hlabelo go Modimo bakeng sa morwa wagagwe.Modimo are go yena "ka ge o kwele lentsulaka ke a o šegofatša, ka wena ditshaba tshole tša lefa se di tla šegofatswa.

Seswantšho 21: Abraham le mohlanka wa gagwe

Seswantšho 21: Abraham le mohlanka wa gagwe

Genesis 24:1 - 25:11

Ge Abrahama a gotse a bitša mohlanka wagagwe are, ntshepiše gore o tla ya nageng ya gešo, mogo bego le meloko ya ka wa nyakela Isaka mosadi, "Abrahama obe asa nyake gore Isaka a tlogele naga ye Modimo a mo tshephišitšego goba a tsee mosadi wa mo kanana. Mohlanka o ile atheeletša Abrahama aya motseng wa Nahoro. Akgopela Modimo gora a mmo ontshe mosadi yo aswanetsago Isaka. Mosetšana yo mongwe yo mobotse go thwe ke Rabeka a tswa motseng go tla go kga sedibeng. O ile a thabela go kgela mohlanke wa Abrahama le dikamela tsa gagwetše lesome. Mohlanka yoo a tseba gore keyena mosadi yeo Modimo anyakago gore amo nyakele Isaka.

A hwetsa gore ke modelogolo wa Mogolo a Abrahama. Mohlanka yo aleboga Modimo ka ge a arabile thapelo ya gagwe legore omo iš itše molokong wa mong wagagwe. Rabeka ya ba mosadi wa Isaka. Abrahama ahwa a ena lengwaga ye 175.

Bophelo bja gagwe kamoka ophetšea direla Modimo gore ditshephišo tša gagwe di gatšwe ka fao Modimo asa hlogonolofatša ba ba mo tshephago bjalo ka Abrahama.

Seswantšho 22: Jesu o a belegwa

Seswantšho 22: Jesu o a belegwa

Matthew 1:18-25; Genesis 4:4-5

Lentšu la Modimo ke nnete, Modimo ga ake a fora. Modimo oboditse Adama gore otla romela mokgethwa wa gagwe go tla go fenya Satane. O ile a lemoša Noa gore otla fediša bohle ba ba be. Modimo o bontšhitše Jobo gore o nyaka tše kaone mo go rena.

O bontšhitše Abrahama gore ophetha ditšhepišo gagwe. Mo seswantshong se rabona yo a bitšwago Jesu. (kanaka yebotse) O belegetšwe nageng ya Israele yeo ebego ebitšwa kanana.

Leina la mmagwe ebe ele Mari a yo elego lelokola Abrahama le Isaka. Maria obe asa nyalwa ge abelega Jesu. Jesu obe asena tatagwe wanama, Tatagwe ebeele Modimo wa nnete Jesu ke yena a tlišago tshegofatšo lefaseng lohle. O tlile go phetha tshephišo tša Modimo tša go fenya Satane, le go re boelanya le Modimo.

Seswantšho 23: Lehu la Jesu

Seswantšho 23: Lehu la Jesu

Bagalatia 3:13-14

(Ge Jesu asa phela lefaseng) Jesu o ile agola ya ba monna, a ruta batho ditselatša Modimo. Jesu o dirile mehlolo ye mentshi go bontsha gore o tšwa go Modimo. Fela batho bababe ga baka ba modumela. Baile ba mmolaya ka go mokokotela koteng ya sefapano.

Lesole la mohlaba lehlakore ka lerumo go kgonthi šiša gore o hwile. Ba gwera, Modimo oboditše Adama gore otla hwa ge aka ja go tswa sehlareng sa bophelo. Bohle ga raka ra theetša Modimo ka fao reswanetse ke lehu le sa feleng.

Le tla gopola gore Modimo o ile afa Abrahama nku gore e dirwe sehlabelo bakeng sa Isaka. Ka fao Modimo ore neile morwa wagagwe annoši Jesi go rehwela, aba sehlabela bakeng sa di be tša rena. Dibe tša re na di re arogantšha lemodimo, Jesu ke tsela ya go boela go Modimo. Go pola gore Modimo o ile abotša Adama gore o tla romela mongwe go tla go fenya Satane. Ge Jesu ae hwa sefapanong aba atsoga bahung o fentše Satane.

Go bao ba tshephago le go obamela Jesu, maatla a Satane a robegile. Modimo o dirile tohepišo ya go swana le yeo go Abrahama, Modimo oboletse gore ka Abrahama le peu ya gagwe, batho bohle ba ditshaba tshohle ba tla šegofatswa. Tshegofatšo ye ya go dula mmongo le Modimo e tlile ka Jesu Kriste. Reka amogela tshegofatšo ye gotswa go Modimo ge re tshepha Jesu Kriste re mo oba mela.

Seswantšho 24: Jesu o a phela

Seswantšho 24: Jesu o a phela

Johane 20:19-29

Bagwera ba Jesu baile ba boloka mmela wa gagwe lebitleng. O dutse lebitleng matšatši a mararo. A tsoga bahung (lebitleng). Lehu lebeleka se kgone go swara Jesu (yena wago tswa go Modimo). Jesu o ile a ipona gatša go barutiwa wa gagwe, a e ma gare gabona. Baile ba makala, yo mongwe wa barutiwa, wa go bitswa Thomas obe ase gona ge Jesu a tšwelela.

Thomas are nka se kgolwe ge ke saka ka bona mabadi matsogong agagwe, ka tsentsha letsogo laka lehlakoreng la gagwe. Bekeng enngwe ka morago Jesu atswelela go bona gape. Lebelelang seswantshong. Jesu a bontšha Thomase mabadi matsogong, aba ammotša gore a tsentšhe le tsoga la gagwe lehlakoreng. Jesu are "lesa go belaela o dumela." Gwa bolela Jesu. Jesu are "ba thabang ke ba ba dumelago ba sešo ba mpona". Bagwera a re sebeng bjalo Thomase yoo ailego a gononelwa Modimo. Arebeng bjalo ka Abrahama yoo ailego a dumela Modimo a ba a mo obamela. Ke ka go tshepha morena Jesu le go mo obamela ge re tla tsebe Modimo, le go amogela mpho ya go phela le Modimo go ya go ile.

संबंधित जानकारी

मुफ्त डाउनलोड - यहाँ आपको अनेक भाषाओं में जीआरएन के सभी मुख्य संदेशों के लेख,एवं उनसे संबंधित चित्र तथा अन्य सामग्री भी डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे.

"देखें, सुनें और जीएं" ऑडियो-विज़ुअल - सुसमाचार प्रचार और मसीही शिक्षा देने के लिए यह 8 कार्यक्रमों का सेट है और प्रत्येक प्रोग्राम में 24 चित्र हैं. इस श्रंखला में पुराने नियम के पात्रों, यीशु के जीवन, और आरंभिक चर्च संबंधित अध्ययन हैं. यह सैंकडों भाषाओं में उपलब्ध है.

जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधान कैसे प्रयोग करें - 1: सरलता से सुसमाचार प्रचार करना - यह लेख एक परिचय देता है कि जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधानों को मसीही सेवकाई में विभिन्न रीति से कैसे उपयोग किया जा सकता है.

जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधन कैसे उपयोग करें - भाग 2: गहरे जाना - यह लेख और जानकारी देता है कि कैसे लोग कहानियों द्वारा सीखते हैं और क्यों कहानियों के साथ अधिक व्याख्या नहीं होती.

जीआरएन ऑडियो संग्रह - मसीही प्रचार और बुनियादी बाइबल शिक्षा संबंधित सामग्री लोगों की आवश्यकता तथा संसकृति के अनुरूप विभिन्न शैलियों तथा प्रारूपों में.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach