Laq hmơq & hadiuq 1

Laq hmơq & hadiuq 1

रुपरेखा: Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording. This is a Simple, Long version.

भाषा परिवार: 418

भाषा: Roglai, Southern

विषय: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Creation, Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

दर्शक: General

तरीका: Monolog

ढंग: Bible Stories & Teac

लक्ष्य: Teaching

बाइबिल का प्रमाण: Extensive

स्थिति: Translation

भाषा का पाठ

Kaya pơdòq sigơuq sì Yàc Pô Lơngĩq

Kaya pơdòq sigơuq sì Yàc Pô Lơngĩq

Ơ ung mòq adơi ai anĩt dômãn, pơnõq drơi sigơuq trôh pioh mơgru thơu mưng dơgrữq mơnuĩh chơmrờp song hadiuq pãq voh hlồq nĩ, pơnõq nhũ la dơgrữq mơnuĩh pơto pơnõq drơi thơu mưng Yàc Pô Lơngĩq la Pitao pơnuaĩq tơpãq. Dơgrữq kaya adơi sơai ròq hmỡq hadơi nĩ la dơgrữq vruãq hũ viãq song wãq dơlãp Sơrãq Sơđah, la pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq pioh ga anàq mơnuĩh. Lơkơu adơi sơai iãq vẽq rùp dơlãp sơrãq mơriãh, sơrãq 1, lơkơu adơi sơai kung iãq rùp pơtui wơq dơlãp tũq hmỡq sa nữm hadơi nĩ.

Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq

Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq

Sơrãq chơmrờp 1-2

Chơmrờp ka ôh hũ voh tơnah nĩ, hũ mĩn Yàc Pô Lơngĩq soh, Pitrai la vơngãq sì yơu nữn pơnõq drơi ôh bôh Pitrai jơc. Yàc Pô Lơngĩq la Pitao ganuar chơnuãq, Pitrai thơu avih dơgrữq vruãq sì Pitrai bôh mơta vãq avih anĩh. Rồpphuôt Yàc Pô Lơngĩq song chrơng pơjơc avih dơgrữq Kaya dơlãp tơnah sì pãq dlòc lơngĩq. Ptrai song mãq havơu hlồq chơpãq pơjơc anàq mơnuĩh sì vrơi ga anàq mơnuĩh vơngãq suàt pioh kanãl thơu Pitrai. Yàc Pô Lơngĩq song pa angãq mơnuĩh chơmrờp nữn la A-đam, vloh A-đam song pa angãn ga avih dơgrữq anàq asỡq Yàc Pô Lơngĩq song chrơng pơjơc. Pitrai kung pơjơc wơq dơgrữq mơnuĩh gơnrơh pãq dlòc lơngĩq. Ơ adơi sơai, avih dơgrữq kaya Yàc Pô Lơngĩq chrơng pơjơc la siàp lơgeh viãq.

Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam

Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam

Sơrãq chơmrờp 2:15-25

Yàc Pô Lơngĩq vrơi ga A-đam dòq dơlãp vờn siàp mơkrơ pioh ga A-đam iãq jàc vờn, pãq anĩh nĩ avih anàq sỡq halơi kung hũ sa drơi tơno sì vơnai, anữn A-đam laìq ôh hũ mơnuĩh halơi salanẽq sì drơi, kơyua mưng nữn Yàc Pô Lơngĩq song ngãq ga A-đam pìq pioh mãq sa bẽq tơlàc rơsỗq A-đam pioh ngãq jơc sa aràc mơnuĩh kamơi sì pioh ga mơnuĩh kamơi nĩ ngãq mơnuĩh mơyơu ga A-đam. Avih dua aràc pơnõq nhũ ôh hũ sa kaya halơi vơvãc rùp yơu nữn dua aràc pơnõq nhũ ôh thơu mơlơu, pơnõq nhũ đơp dlài sì Yàc Pô Lơngĩq yơu mơnuĩh mơyơu, ôh hũ kaya kaùq kayờp, kaya mơtai hela iah mơsãc halơi dòq pãq anĩh siàp mơkrơ nĩ.

Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn

Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn

Sơrãq chơmrờp 3:1-8

Sa harơi Yàc Pô Lơngĩq đơp sì A-đam: “Hã hũ ganuar bõc lơnang lơnai avih dơgrữq voh kơyơu dơlãp vờn, yơu nữn hã ôh jơc bõc voh kơyơu thơu kaya siàp kaya iãh, mưng mơyah laìq hã bõc viãq la hã ròq mơtai”. Nữn yơh Satan la sa aràc mơnuĩh gơnrơh pãq dlòc lơngĩq nữn song jơdrãq sì tơviãq jơc mơnuĩh sòqdrãq sì Yàc Pô Lơngĩq. Vloh Satan trôh sì mơnuĩh kamơi dơlãp rồpphàp la anàq ala mơkrơ, nhũ đơp lor sì mơnuĩh kamơi laìq hã ròq ôh mơtai ô. Nhũ pagala mơnuĩh kamơi bõc voh kơyơu sì Yàc Pô Lơngĩq song pơkơuq, mơnuĩh kamơi bõc song vloh vrơi ga mơnuĩh lakơi la A-đam, sì A-đam kung bõc wơq. Avih dua aràc pơnõq nhũ ôh pãc sãp Yàc Pô Lơngĩq. Mưng nữn pơnõq nhũ ôh thơu kanãl Yàc Pô Lơngĩq yơu tũq mưng hlơu, sì pơnõq nhũ thơu mơlơu alah kơyua mưng drơi dòq klôh sì duah pơnẽq đuaĩq dơuq sì Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn

Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn

Sơrãq chơmrờp 3:14-24

Yàc Pô Lơngĩq pitiaoq A-đam sì mơnuĩh kamơi tơviãq mưng vờn, Yàc Pô Lơngĩq đơp sì A-đam: “Mưng hã bõc voh kơyơu Kơu song pơkơuq nữn hlồq ròq kađòc sơtãp lơmah nữn hã iơuq ngãq dleh dlàr anữn ròq hũ kaya sì bõc”. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì mơnuĩh kamơi: “ Dòq E-wa Kơu ròq pơtãl kaya pơđìq pơđua ga hã dơlãp tũq đeh anàq”. Pitrai đơp wơq sì anàq ala: “Mưng hã song tơviãq jơc vruãq nĩ nữn hã kađòc sơtãp lơmah, hã ròq srò mưng tũc sì bõc hvơu hlồq avih rài”. Mưng nữn anàq ala tơviãq jơc mơnuĩh sòqdrãq sì anàq mơnuĩh. A-đam angãn mơnuĩh kamơi la E-wa, gatha la kaya hadiuq. E-wa đeh anàq tacho sì pơnõq nhũ la ung kõq avih pơnõq drơi tũq nĩ. Pơnõq drơi gãm dòq pachalah mưng Yàc Pô Lơngĩq sì ôh pãc sãp Pitrai yơu A-đam song sỗq mưng hlơu thrơi. Yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq song hẽ laìq sa harơi halơi Pitrai ròq pơđar sa aràc mơnuĩh trôh poh pha rlao Satan, mơnuĩh nữn la mơnuĩh ròq va pơnõq drơi sơlơnuãq sì Yàc Pô Lơngĩq. Ơ adơi sơai, mơnuĩh nữn la Yàc Je-su Krist.

Rùp 5: Nô-e sì Ahòq

Rùp 5: Nô-e sì Ahòq

Sơrãq chơmrờp 3:14-24

Avih anàq tacho Abra-ham nao tui jalàt Satan, hũ mĩn sa aràc mơnuĩh hadiuq siàp hatai Yàc Pô Lơngĩq nữn la Nô-e. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Nô-e làiq: “ Kơu ròq palơhiãq pơjeh pơtiàt anàq mơnuĩh kơyua mưng dơlãp voh hlồq nĩ vãq sre kaya iah mơsãc pơnõq nhũ song ngãq. Hã pỡc vẽq sa voh ahòq, vloh kơu ròq ngãq hajàt prõc tơviãq jơc ia blũc pioh palơhiãq avih dơgrữq pơjeh anàq mơnuĩh. hã sigơuq sì sơdiuq anàq lakơi sì mơtơu kamơi hã tơmã dơlãp ahòq, kung va tui vẽq avih dơgrữq anàq asỡq pàq pẽq tơkai sì anàq chĩp. Dơgrữq anàq asỡq sayơu va tơmã dơlãp ahòq sigơuq sì hã”. Vloh Nô-e pơdòq ngãq dơgrữq kaya Yàc Pô Lơngĩq song hakơi đơp sì drơi.

Rùp 6: Ia blũc

Rùp 6: Ia blũc

Sơrãq chơmrờp 7:1-24

Nô-e kung akhàt ga avih dơgrữq mơnuĩh mưng vruãq sì Yàc Pô Lơngĩq ròq palơhiãq pơnõq nhũ yơu nữn ôh sa aràc mơnuĩh halơi tlàq luơi dơgrữq kaya dlài dơnuh drơi. Nô-e sigơuq sì sàc anĩh sì avih dơgrữq anàq asỡq, dơgrữq anàq sỡq sayơu tơmã dơlãp ahòq. Yàc Pô Lơngĩq kadrỡq bãc ahòq, tũq nữn mơ hajàt hõq trôt dơlãp pàq plôh harơi pàq plôh mơlãp. Ia blũc nhũ tơgùq vãq avih voh tơnãh. Avih dơgrữq anàq mơnuĩh, chĩp sì avih dơgrữq anàq asỡq mơtai avih, dòq mĩn Nô-e sigơuq sì dơgrữq kaya dơlãp ahòq dòq hadiuq wơq.

Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq

Sơrãq chơmrờp 8:13-22

Hajàt brõq brõq tìt sì luôiq hadơi song vơdỡh. Sa thôt hadơi hlồq tơnah song thô. Nô-e sì sàc anĩh sigơuq sì dơgrữq anàq asỡq tơviãq mưng ahòq. Nô-e pioh mư kaya pioh ga Yàc Pô Lơngĩq sì Pitrai mãq ngãq siàp hatai mưng kaya pioh nữn, Yàc Pô Lơngĩq chẽq Jơgro pãq dlòc lơngĩq sì đơp laìq: “ Kơu ròq ôh tũq halơi palơhiãq dun-kayua mưng ia blũc wơq tra. Tãl tũq halơi Jơgro nĩ pabôh tơviãq, Kơu ròq sơdơr wơq pơnuaĩq Kơu song hẽ sì dơgrữq pơnõq hã”. Ơ adơi sơai, dơlãp tũq adơi sơai iãq bôh Jơgro pãq dlòc lơngĩq nữn ròq sơdơr wơq pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq sì Nô-e. Yàc Pô Lơngĩq ròq ngãq dlàiq dun kơyua sa bãc tra la mưng apôi,
dơgrữq mơnuĩh halơi tui ganang di Yàc Pô Lơngĩq nữn ròq ôh huaĩq. Yàc Pô Lơngĩq song vrơi ga pơnõq drơi sa kaya pleh mưng kaya mơtai nữn la Yàc Je-su Krist.

Rùp 8: Vơmông Ba-en

Rùp 8: Vơmông Ba-en

Sơrãq chơmrờp 8:13-22

Dơgrữq anàq lakơi Nô-e đeh tơviãq lu wơq. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì pơnõq nhũ: “pachalah vẽq sì hadiuq vãq avih voh tơnah”. Yơu nữn pơnõq nhũ ôh ưng pachalah gơuq, pơnõq nhũ ngãq ganĩt vỡq pơdỡc sa pơlơi prong sì vơmông dlong dlòc trôh pãq dlòc lơngĩq. Yàc Pô Lơngĩq iãq bôh kaya ôh pãc sãp sì kaya pơdlòc rồp anàq mơnuĩh nữn Pitrai đơp: “Nĩ, ròq hũ mĩn sa vual-vơla, sa pơnuaĩq đơp, pơnõq drơi trôt ngãq sơlung sơlãng pơnuaĩq đơp pơnõq nhũ”. Adơi sơai iãq vẽq dơlãp rùp nĩ, pơnõq drơi bôh pơnõq nhũ mơdơh wơq vruãq vỡq pơdỡc pơlơi prong sì tơviãq nao hadiuq kaprãh kaprìc vãq avih voh tơnah. Mưng kaya ôh pãc sãp nữn anàq mơnuĩh hũ dơgrữq pơnuaĩq đơp krơi gơuq sì mưng kaya ôh pãc sãp nữn song pachalah pơjeh anàq mơnuĩh sì Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq

Jop 1:1-12

Mơnuĩh dơlãp rùp nĩ angãn la Jop. Ung kakôh tơlơvàt sì pioh kaya tơlơvàt mĩn Yàc Pô Lơngĩq soh, ôh nao tui jalàt Satan. Yàc Pô Lơngĩq ngãq ga Jop hũ lu anàq tacho, mơnuĩh halôt sì tơpuôl anàq asỡq. Yàc Pô Lơngĩq ngãq ga Jop tơviãq jơc mơnuĩh mơda gơnãp, silaìq sa harơi dih, Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Satan laìq, Pitrai mãq ngãq siàp hatai mưng Jop, Satan đơp laìq: Jop kakôh tơlơvàt mĩn Yàc Pô Lơngĩq la kơyua mưng ưng hũ kaya mơda ganãp soh, Satan đơp sì Yàc Pô Lơngĩq laìq: “Mơyah laìq Yàc mãq wơq dơgrữq kaya Jop song hũ nữn viãq la nhũ ròq puaĩq vơlơi Pitrai. Yàc Pô Lơngĩq thơu Satan đơp lor sì Pitrai thơu la Jop ròq mĩn kakôh tơtơvàt Pitrai bôh laìq Jop tơviãq jơc rơbah lơ-ơi. Yơu nữn Pitrai song vrơi ganuar ga Satan mãq suãq avih dơgrữq kaya Jop song hũ pioh thơu laìq Jop la mơnuĩh tơpãq ring.

Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua

Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua

Jop 1:13-22

Sa harơi dih, mơnuĩh halôt Jop vrơi pơthơu ga Jop laìq, mơnuĩh sòqdrãq song trôh tlẽq mãq avih lơmo, halang sì pamơtai lu mơnuĩh halôt, katãl tãq avih tơpuôl avo sì dơgrữq mơnuĩh dlãc avo, mơnuĩh tlẽq song mãq tlẽq avih tơpuôl lac đa ung vloh, dòq wơq sa aràc mơnuĩh halôt tơmo vrơi pơthơu trãq rlao wơq, dơlãp tũq pơnõq nhũ ãn dòq bõc dơlãp kaya pơjum bõc nữn rơvùq trôh ngãq jơlỡh sàc katỡq mơtai avih dơgrữq mơnuĩh. Hmỡq yơu nữn Jop tơrhet ao drơi, kuah akõq sì aguãl tơùq di hlồq. Sì đơp laìq: “ Hlãq dòq kalôh tơviãq mưng tũc ami sì hlãq kung ròq dòq kalôh sì mai wơq. Yàc Je-hô-wa song vrơi nĩ Yàc Je-hô-wa laìq mãq wơq, đang mang sơuôt mơyòp angãn Pitrai”. Yơu nữn dơlãp dơgrữq kaya, Jop ôh tũq halơi đơp sàq Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 11: Jop ãt dleh dlar

Rùp 11: Jop ãt dleh dlar

Jop 2:1-41:34

Satan đơp sì Yàc Pô Lơngĩq: “Mơyah laìq Yàc ngãq ga rồpphàp nhũ dleh dlar pơđìq pơđua nữn nhũ ròq đơp sàq di Pitrai”. Yàc Pô Lơngĩq vrơi ganuar ga Satan lòc Jop sa bãc tra wơq. Sơdiuq Jop song puaĩq Jop: “Hagĩq hã ôh đơp sàq Yàc Pô Lơngĩq sì song mơtai vẽq”. Jop kamlãh sì đơp laìq: “Hagĩq kaya lơngai Yàc Pô Lơngĩq pơnõq drơi tồq mãq song tũq pãp kaya dleh dlar pơđìq pơđua laìq kamlãh?” Jop hũ tlơu aràc mơnuĩh mơyơu, pơnõq nhũ trôh chuãq rơwãc đơp dlai sì Jop dơlãp lu harơi, pơnõq nhũ vrơi la dơgrữq kaya nữn, la kaya Yàc Pô Lơngĩq ngãq dlaìq dơgrữq kaya iãh mơsãc Jop song ngãq sỗq. Yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq song pabôh tơviãq ga tlơu aràc mơnuĩh nữn vrơi thơu kaya sì pơnõq nhũ ôh thơu pãc. Pitrai hũ ganuar chơnuãq rlao avih, Pitrai thơu avih dơgrữq kaya sì Pitrai thơu kaya siàp lơgeh viãq ga pơnõq drơi. Hũ mĩn Yàc Pô Lơngĩq, sì mĩn Pitrai la Pitao vrơi ga pơnõq drơi rài hadiuq dadu lơngai hela dleh dlàr.

Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq

Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq

Jop 42:1-17

Hadơi sì tũq Jop bôh avih dơgrữq vruãq Yàc Pô Lơngĩq, nữn Jop mơlơu alah kơyua mưng nhũ song dỡq dững Yàc, Jop mĩn thơu ga drơi soh.
Jop kung iơu lơkơu ga tlơu aràc mơnuĩh mơyơu drơi mưng pơnõq nhũ ôh thơu pãc dơgrữq vruãq Yàc Pô Lơngĩq. Yàc Pô Lơngĩq vrơi wơq ga Jop pran sì kaya mơda ganãp. Dơgrữq mơnuĩh mơyơu trôh bõc dơlãp kaya bõc uôt sơh sì vrơi kaya ban ga Jop, Yàc song vrơi ga Jop tơjuh aràc anàq lakơi sì tlơu aràc anàq kamơi mơkrơ. Jop hadiuq trôh 140 thôt, ung iãq bôh anàq tacho dơlãp rài bãc pàq nhũ hũ, Jop tlàq rài dơlãp thôt dlong dlòc, tồq hũ wil tãl kaya dadu lơngai rài hadiuq. Ơ adơi sơai, Yàc Pô Lơngĩq thơu kơyua hagĩq pơnõq drơi dleh dlàr dơlãp rài nĩ, yơu nữn lơkơu sơdơr wơq vẽq laìq Yàc anĩt dômãn pơnõq drơi sì Pitrai ưng kaya siàp viãq ga pơnõq drơi. Yàc Pô Lơngĩq ưng pơnõq drơi tui ganang di Pitrai pioh pha rlao Kamlai Satan mưng Yàc Je-su Krist.

Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi

Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi

sơrãq chơmrờp 12:1-13:4

Lơkơu pioh ga hlãq rãq tơkal mưng sa aràc mơnuĩh angãn la Abra-ham. Sa harơi dih, Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Abra-ham: Tơviãq vẽq mưng pơlơi phuôt sì mưng sàc ama hã pioh nao trôh sa lơgar sì Kơu ròq tơchơi ga hã. Kơu ròq ngãq ga hã tơviãq jơc sa vual vơla prong, mưng hã Kơu ròq vrơi lơngai ga avih dơgrữq vual vơla dơlãp hlồq”. Abra-ham tui ganang di pơnuaĩq hẽ grữh Yàc Pô Lơngĩq vrơi ga drơi sì ngãq tui pơnuaĩq Yàc song hakơi đơp. Ung va sơdiuq, mơnuĩh halôt sì avih dơgrữq kaya mơna nhũ nao trôh pãq anĩh Yàc song đơp. Gãt tơpa lu vlàt harơi, luôiq hadơi Abra-ham song nao trôh lơgar Ka-na-an. Pãq đĩ, Yàc Pô Lơngĩq đơp sì nhũ: “Nĩ la lơgar sì Kơu song vrơi ga pơjeh pơtiàt hã”.

Rùp 14: Abra-ham sì Lot

Rùp 14: Abra-ham sì Lot

sơrãq chơmrờp 12:1-13:4

Abra-ham hũ sa aràc kamuơn lakơi la Lot. Lot sigơuq sì Abra-ham nao trôh pãq Ka-na-an. Abra-ham sì Lot hũ lu tơpuôl anàq asỡq pàq bẽq tơkai, tũq nĩ dơgrữq mơnuĩh halôt Lot puaĩq mơsao sì mơnuĩh halôt Abra-ham mưng ôh tãl blàc rỡq ga dua gah tơpuôl anàq asỡq pàq bẽq tơkai bõc. Abra ham đơp sì Lot laìq: “ Juơi mvlah gơuq wơq pơnõq drơi pachlah gơuq vẽq, kamuơn rơwah vẽq vơnah tơnah halơi drơi ưng”. Lot ưng vơnah tơnah siàp viãq ga drơi sì mơnuĩh halôt drơi, yơu nữn nhũ song rơwah vơnah thòc siàp pãq gah dih kròc. Lot trôt dòq pãq lơgar prong angãn la Sô-đôm. Yàc Pô Lơngĩq đơp wơq sì Abra-ham sa bãc tra: “Bôh laìq vơnah tơnah halơi sì hã song iãq bôh Kơu ròq vrơi ga hã sì anàq tacho hã gãm gãm.

Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai

Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai

sơrãq chơmrờp 12:1-24

Vual vơla dòq dơlãp pơlơi prong Sô-đôm sỗq dlaìq lu viãq. Hũ pàq pitao mơsôh mvlah hũ pơlơi Sô-đôm, pơnõq nữn mãq Lot sigơuq sì sàc anĩh Lot, yơu nữn Abra-ham sigơuq sì mơnuĩh halôt ung vơgui tui sì dõc Lot tlah mưng tơngãn mơnuĩh sòqdrãq. Pãq jalàt mai wơq pơnõq nhũ pãp sa pitao siàp lơgeh viãq angãn la Man-chi-se-des, la pitao pơlơi Sa-lem, gatha la kaya dadu lơngai. Man-chi-se-des va bẽn sì alãc trôh ga Abra-ham, Pitao đơp: “Hã la mơnuĩh hũ kaya anĩt viãq di anãq Pitao dlong dlòc, Pitrai ròq pơjao dơgrữq mơnuĩh sròqdrãq dơlãp tơngãn hã”. Abra-ham vrơi kaya ban ga pitao dadu lơngai. Pitao pơlơi Sô-đôm kung ưng vrơi kaya ban ga Abra-ham wơq nữn Abra-ham ôh ưng mãq, kơyua mưng Abra-ham ôh ưng mãq kaya ban mưng pitao iah mơsãc yơu nữn. Mĩn Lot la mơnĩh gala pơtòq mai wơq dòq dơlãp Sô-đôm sa bãc tra wơq.

Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq

Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq

sơrãq chơmrờp 12:1-24

Yàc Pô Lơngĩq iơu Abra-ham la mơnuĩh mơyơu Pitrai, Pitrai đơp laìq pơjeh pơtiàt Abra-ham ròq gãm gãm la vual-vơla Pitrai. Yơu nữn Abra-ham kaùq kayờp viãq kơyua mưng nhũ ôh hũ anàq. Yàc Pô Lơngĩq va Abra-ham tơviãq lơniãu sì đơp laìq: “Ơ Abra-ham angơi vẽq dlòc lơngĩq sì yãoq dơgrữq pituq, anàq tacho hã kung ròq lu yơu nữn”. Abra-ham tui ganang di pơnuaĩq hẽ grữq Yàc Pô Lơngĩq sì Yàc Pô Lơngĩq mãq ngãq siàp hatai. Sa harơi dih Yàc Pô Lơngĩq đơp wơq sì Abra-ham sa bãc tra laìq pơjeh pơtiàt ung ròq mvlah mãq pơlơi Ka-na-an.

Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en

Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en

sơrãq chơmrờp 16:1-16

Dơgrữq thôt nao tơpa, Abra-ham sì sơdiuq la Sa-ra kung ôh jơc hũ sa aràc anàq. Sa harơi dih Sa-ra đơp sì Abra-ham: “Dòq vẽq sì mơnuĩh halôt kơu ganang di nhũ nữn pơnõq drơi ròq hũ anàq”. A-ga la mơnuĩh halôt Sa-ra song mưng Abra-ham sì mơtiàt, yơu nữn Sa-ra sơdiuq Abra-ham tơviãq jơc lơmùq mvai sì iãq ôh srãp di A-ga. Yàc Pô Lơngĩq ròq pơđar mơnuĩh gơnrơh trôh pioh pơlua pơdờp A-ga sì đơp laìq; hã ròq hũ sa aràc anàq lakơi sì pa angãn vẽq nhũ la Is-ma-en. Is-ma-en hũ lu anàq tacho sì tơviãq jơc vual-vơla prong. Is-ma-en la ung kõq dơgrữq mơnuĩh Jupbe. Bôh laìq yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq đơp wơq sì Abra-ham: “Sa-ra sơdiuq hã ròq pơjơc ga hã sa aràc anàq lakơi. Mưng nhũ nữn Kơu ròq chròq rơniãq pơnuaĩq Kơu song hẽ grữq sì hã”. Ơ adơi sơai, dơlãp tũq Yàc Pô Lơngĩq song hẽ nữn Pitrai ròq ngãq kaya nữn ga pơnõq drơi yơu pơnuaĩq Pitrai song hẽ.

Rùp 18: Sa-ra tlao

Rùp 18: Sa-ra tlao

sơrãq chơmrờp 18:1-15

Sa harơi dih, dơlãp tũq Abra-ham song 99 thôt sì Sa-ra kung 90 thôt, nữn hũ tlơu aràc mơnuĩh ganuar pơđar Yàc Pô Lơngĩq trôh sì pơnõq nhũ. Sa-ra ngãq kaya bõc pioh Abra-ham pơyãq kaya bõc ga mơnuĩh ganuar pơđar pãq lơniãu tlam nữn sa aràc dơlãp tlơu aràc nữn đơp laìq dơlãp harơi nĩ thôt hadơi Sa-ra ròq hũ anàq, mưng dơlãp tlam hmỡq yơu nữn Sa-ra tlao kơyua mưng nhũ ôh pãc tui jơc kaya nữn, Yàc Pô Lơngĩq tơniã Abra-ham hagĩq Sa-ra tlao? Hũ kaya hagĩq sì Yàc Pô Lơngĩq ôh ngãq jơc ô yơh? Viãq iơuq yơu pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq song hẽ, Sa-ra song đeh sa aràc anàq lakơi dơlãp tũq tahã. Dua aràc pơnõq nhũ pa ngãn anàq tìt nữn la I-sac, gatha la tlao. Ơ adơi sơai? Ơdơi sơai bôh lơiq? Ôh hũ vruãq halơi kãn sì Yàc Pô Lơngĩq ôh ngãq jơc.

Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm

Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm

sơrãq chơmrờp 18:1-15

Yàc Pô Lơngĩq ngãq gơnĩt palơhiãq pơlơi Sô-đôm kơyua mưng dlàiq dơnuh tơsơuq nrãc vual vơla dơlãp pơlơi nữn. Yàc Pô lơngĩq đơp sì Abra-ham thơu dơgrữq kaya Pitrai song ngãq, nữn Abra-ham sơdơr wơq Lot ãn dòq dơlãp pơlơi Sô-đôm nữn drơ sì Yàc: “Yàc song palơhiãq mơnuĩh tơpãq ring gãm sì mơnuĩh iãh mơsãc lơiq”? Abra-ham ran lơkơu Yàc Pô Lơngĩq dõc pơlơi Sô-đôm Yàc Pô Lơngĩq đơp laìq mơyah laìq Kơu duah bôh saplôh aràc mơnuĩh tơpãq ring pãq đỡn,
nữn Kơu ròq ôh palơhiãq pơlơi nữn ôh”. Dơgrữq mơnuĩh ganuar pơđar Yàc trôt mư pãq pơlơi Sô-đôm yơu nữn mĩn Lot la mơnuĩh tơpãq ring. Pơnõq nhũ pơthơu hlơu ga Lot pioh tơviãq mưng pơlơi, vloh Yàc Pô Lơngĩq pơtrôt apôi mưng dlòc lơngĩq trôt, avih pơlơi Sô-đôm ãt palơhiãq dòq mĩn Lot sì anàq kamơi nhũ hũ dõc.

Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt

Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt

sơrãq chơmrờp 21:1-22:19

I-sac anàq lơkơi Abra-ham prõc. Yàc Pô Lơngĩq loc voh tui Abra-ham nữn đơp sì Abra-ham laìq: “Angui vẽq I-sac anàq lơkơi hã pioh ngãq kaya pioh ga Kơu”. Abra-ham tui ga nang Yàc Pô Lơngĩq nữn ngãq tui pơnuaĩq Pitrai mưng ung thơu laìq Yàc Pô Lơngĩq ròq ngãq ga I-sac hadiuq wơq. Dơlãp tũq Abra-ham yơr tơngãq apãt thõc pioh pamơtai I-sac nữn Yàc Pô Lơngĩq đơp: “Ơ Abra-ham, juơi pamơtai nhũ kơyua mưng Kơu thơu hã gãm pioh Kơu pãq dlòc avih dơgrữq kaya, mưng hã ôh palai anàq sa hã pioh ga Kơu”. Jẽq đỡn, Abra-ham iãq bôh sa drơi avo akãq lơih pãq buôr kơyơu, ung pamơmai avo nữn ala anàq lakơi drơi pioh ngãq kaya pioh ga Yàc Pô Lơngĩq. Ơ adơi sơai, drỡh yơu Abra-ham pơnõq drơi iơuq gãm gãm tui ganang Yàc Pô Lơngĩq dơlãp tũq Pitrai lòc pơnõq drơi.

Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt

Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt

sơrãq chơmrờp 24:1-25:6

Dơlãp tũq Abra-ham song dlong thôt pơđar mơnuĩh halôt trôh sì hakơi laìq mai wơq vẽq pãq pơlơi phuôt kơu pioh duah sơdiuq ga I-sac anàq lakơi kơu. Kơyua mưng Abra-ham ôh ưng I-sãc tlàq pơlơi Ka-na-an tơviãq nao hela mãq sơdiuq dơlãp di khrãh mơnuĩh kamơi pơlơi Ka-na-an dlaìq dơnuh nĩ, vloh mơnuĩh halôt hadơi sì tũq ngãq kaya hẽ pơguãt sì Abra-ham nữn ngãq tui pơnuaĩq Abra-ham vloh tơviãq nao. tui yơu jalàt athoa Yàc Pô Lơngĩq nữn mơnuĩh halôt nữn duah iơuq mơnuĩh gơuq gãt Abra-ham. Pãq đỡn mơnuĩh halôt nữn song duah hũ ga I-sac sa aràc mơnuĩh sơdiuq siàp mơkrơ, angãn mơnuĩh kamơi nữn la Re-be-ka, I-sac sì Re-be-ka hũ sa ràc anàq angãn la Ja-kôp, mơnuĩh nĩ tơviãq jơc ung kõq vual-vơla Ju-đa, Vual-vơla Ju-đa dòq hadiuq dơlãp tơnah Ka-na-an sì mưng vual-vơla Ju-đa ròq pơjơc sa Pitao va kaya dadu lơngai trôh ga avih dơgrữq vual-vơla dơlãp dun kayua nĩ.

Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt

Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt

Mathiơ 1:18-25, Galati 4:4-5

Pơnuaĩq Yàc Pô lơngĩq la pơnuaĩq tơpãq Pitrai ôh tũq halơi đơp lor. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì A-đam laìq Pitrai song pơđar sa Pitao trôh pioh poh pha rlao Satan, Yàc Pô Lơngĩq kung pơthơu hlơu ga Nô-e thơu laìq Pitrai ròq palơhiãq mơnuĩh iah mơsãc, Yàc Pô Lơngĩq kung ràc tơviãq ga Jop thơu laìq Pitrai ưng va kaya siàp viãq ga ponõq drơi sì Pitrai kung ràc tơviãq ga Abra-ham laìq Pitrai tơpãq ring dơlãp dơgrữq pơnuaĩq Pitrai song hẽ. Ơ adơi sơai, adơi sơai iãq vẽq dơlãp rùp nĩ, pơnõq drơi bôh sa aràc anàq tìt angãn la Je-su, Pitrai song đeh tơviãq dơlãp hlồq tơnah mơnuĩh Ju-đa. ami Pitrai la sa aràc mơnuĩh kamơi dra angãn la Ma-ri, sì Ma-ri kung la pơjeh pơtiàt Abra-ham sì I-sac. Yơu nữn ama Pitrai la Pitao Ganuar-chơnuãq nữn la Yàc Pô Lơngĩq. Rồpphuôt Yàc Je-su la Pitao va kaya dadu lơngai trôh ga anàq mơnuĩh, Pitrai la Pitao nao trôh pioh poh pha rlao Sa-tan pioh va pơnõq drơi mai wơq sì Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su

Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su

Galati 3:13-14

Yàc Je-su song haduiq sì prõc tơgùq yơu sa aràc mơnuĩh, pitrai pơto ga pơnõq drơi thơu jalàt athoa Yàc Pô Lơngĩq. Yàc Je-su kung ngãq lu nữm krơi pioh ràc tơviãq laìq Pitrai trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq, yơu nữn dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc ôh pãc tui Pitrai. Pơnnõq nhũ pamơtai Yàc Je-su pỡc đin Pitrai pãq dlòc kơyơu chơkãl, vloh sa aràc mơnuĩh ling mãq tring tlơuq gah wẽq Pitrai, Yàc Je-su viãq song mơtai. Ơ adơi sơai, Yàc Pô Lơngĩq đơp sì A-đam laìq anàq ròq mơtai mơyah laìq bõc voh kơyơu pơkơuq. Yơu nữn A-đam song ôh pãc sãp Yàc Pô Lơngĩq sì avih dơgrữq pơnõq drơi kung ôh pãc sãp Pitrai, pơnõq drơi đang mang ãt pamơtai gãm gãm. Nữn Yàc Je-su song mơtai ala pơnõq drơi, ơ adơi sơai sơdơr wơq vẽq Yàc Pô Lơngĩq song vrơi sa drơi avo ga Abra-ham pioh ãt mơtai ala ga I-sac, nữn Yàc pô Lơngĩq kung vrơi Anàq Sa Pitrai pioh mơtai ga pơnõq drơi drỡh yơu nữn. kung sơdơr wơq vẽq Yàc Pô Lơngĩq đơp sì A-đam Pitrai ròq pơđar sa aràc mơnuĩh trôh pioh poh pha rlao Sa-tan,
Yàc Je-su song pha rlao Sa-tan nữn la Pitrai song ãt mơtai ala ga pơnõq drơi, pioh ga tũq nĩ kaya Satan ưng la pơnõq drơi mơtai gãm gãm nữn Yàc Je-su song palơhiãq vloh.

Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq

Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq

Jãng 20:19-20

Atơu Yàc Je-su song va dơr dơlãp vơnẽq, yơu nữn trôh harơi tlơu Pitrai song hadiuq wơq, Pitrai pabôh tơviãq ga dơgrữq mơnuĩh mơgru Pitrai. Sì yơu nữn, hũ sa aràc mơnuĩh dơlãp dơgrữq mơnuĩh mơgru angãn la Thô-ma ôh bôh mơta dơlãp tũq nữn. Hadơi nữn, dơgrữq mơnuĩh mơgru akhàt wơq ga Thô-ma hmỡq laìq la pơnõq kơu song bôh Yàc nữn Thô-ma ôh pãc. Yàc Je-su kung pabôh tơviãq sì mơnuĩh mơgru sa bãc wơq, Pitrai yơr plàq tơngãn nữm hlôh đin pỡc ga Thô-ma bôh sigơuq sì nữm hlôh pãq gah wẽq wơq. Yàc Je-su đơp sì Thô-ma: “Juơi dỡq dơng, pãc tui vẽq, lơngai ga mơnuĩh halơi ôh bôh Kơu sì pãc”. Ơ adơi sơai juơi yơu ung Thô-ma ôh pãc Yàc Pô Lơngĩq, nữn đom vẽq krơh Ung Abra-ham la mơnuĩh tui ganang Yàc Pô Lơngĩq, kơyua mưng kaya pãc tui Yàc Je-su nữn pơnõq drơi thơu kanãl Yàc Pô Lơngĩq sì hũ tồq mãq kaya hadiuq dòq gãm gãm sì Pitrai.

संबंधित जानकारी

मुफ्त डाउनलोड - यहाँ आपको अनेक भाषाओं में जीआरएन के सभी मुख्य संदेशों के लेख,एवं उनसे संबंधित चित्र तथा अन्य सामग्री भी डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे.

"देखें, सुनें और जीएं" ऑडियो-विज़ुअल - सुसमाचार प्रचार और मसीही शिक्षा देने के लिए यह 8 कार्यक्रमों का सेट है और प्रत्येक प्रोग्राम में 24 चित्र हैं. इस श्रंखला में पुराने नियम के पात्रों, यीशु के जीवन, और आरंभिक चर्च संबंधित अध्ययन हैं. यह सैंकडों भाषाओं में उपलब्ध है.

जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधान कैसे प्रयोग करें - 1: सरलता से सुसमाचार प्रचार करना - यह लेख एक परिचय देता है कि जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधानों को मसीही सेवकाई में विभिन्न रीति से कैसे उपयोग किया जा सकता है.

जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधन कैसे उपयोग करें - भाग 2: गहरे जाना - यह लेख और जानकारी देता है कि कैसे लोग कहानियों द्वारा सीखते हैं और क्यों कहानियों के साथ अधिक व्याख्या नहीं होती.

जीआरएन ऑडियो संग्रह - मसीही प्रचार और बुनियादी बाइबल शिक्षा संबंधित सामग्री लोगों की आवश्यकता तथा संसकृति के अनुरूप विभिन्न शैलियों तथा प्रारूपों में.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach