Luke - Arabic, Egyptian: Cairene Arabic

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

รหัสรายการ: 74150
ชื่อภาษา: Arabic, Egyptian: Cairene Arabic

ความยาวของรายการ: 2:57:24

คำแนะนำ & Luke 1:1-23

4:50

1. คำแนะนำ & Luke 1:1-23

Luke 1:24-38 Annunciation

1:54

2. Luke 1:24-38 Annunciation

Luke 1:39-56 Elisabeth

1:47

3. Luke 1:39-56 Elisabeth

Luke 1:57 - 80 Birth of John

2:45

4. Luke 1:57 - 80 Birth of John

Luke 2:1-7 Birth of Jesus

0:59

5. Luke 2:1-7 Birth of Jesus

Luke 2:8-20 Shepherds

2:09

6. Luke 2:8-20 Shepherds

Luke 2:20-35 Simeon

2:14

7. Luke 2:20-35 Simeon

Luke 2:36-38 Anna

0:35

8. Luke 2:36-38 Anna

Luke 2:39-52 Young Jesus

1:52

9. Luke 2:39-52 Young Jesus

Luke 3:1-14 John Baptizing

2:18

10. Luke 3:1-14 John Baptizing

Luke 3:15-22 Jesus is Baptized

1:35

11. Luke 3:15-22 Jesus is Baptized

Luke 3:23-38 Geneaology

1:24

12. Luke 3:23-38 Geneaology

Luke 4:1-15 Temptation

2:10

13. Luke 4:1-15 Temptation

Luke 4:16-30 In the Synagogue

2:05

14. Luke 4:16-30 In the Synagogue

Luke 4:31-41 Jesus Healing

1:52

15. Luke 4:31-41 Jesus Healing

Luke 4:42-44 Jesus Teaching

0:53

16. Luke 4:42-44 Jesus Teaching

Luke 5:1-11 Miracle of Fish

1:47

17. Luke 5:1-11 Miracle of Fish

Luke 5:12-26 Jesus Heals Leprosy and Palsy

2:45

18. Luke 5:12-26 Jesus Heals Leprosy and Palsy

Luke 5:27-32 Calling of Levi

0:42

19. Luke 5:27-32 Calling of Levi

Luke 5:33-39 New Wine

1:12

20. Luke 5:33-39 New Wine

Luke 6:1-5 Lord of the Sabbath

0:50

21. Luke 6:1-5 Lord of the Sabbath

Luke 6:6-11 Heal on the Sabbath

0:59

22. Luke 6:6-11 Heal on the Sabbath

Luke 6:12-19 The Twelve

1:15

23. Luke 6:12-19 The Twelve

Luke 6:20-23 Beatitudes

0:47

24. Luke 6:20-23 Beatitudes

Luke 6:24-38 Sermon on the Mount

2:15

25. Luke 6:24-38 Sermon on the Mount

Luke 6:39-42 Blind Leading the Blind

0:46

26. Luke 6:39-42 Blind Leading the Blind

Luke 6:43-49 House on a Rock

1:17

27. Luke 6:43-49 House on a Rock

Luke 7:1-9 Faith of the Centurion

1:27

28. Luke 7:1-9 Faith of the Centurion

Luke 7:10-23 Raising the Dead

2:15

29. Luke 7:10-23 Raising the Dead

Luke 7:24-35 About John the Baptist

1:54

30. Luke 7:24-35 About John the Baptist

Luke 7:36-50 Woman Anoints Jesus' Feet

2:24

31. Luke 7:36-50 Woman Anoints Jesus' Feet

Luke 8:1-3 The Followers

0:42

32. Luke 8:1-3 The Followers

Luke 8:4-8 Parable of the Sower

0:49

33. Luke 8:4-8 Parable of the Sower

Luke 8:9-18 Explanation of Parable

1:40

34. Luke 8:9-18 Explanation of Parable

Luke 8:19-21 Jesus' Mother and Brothers

0:26

35. Luke 8:19-21 Jesus' Mother and Brothers

Luke 8:22-25 Calming the Storm

0:57

36. Luke 8:22-25 Calming the Storm

Luke 8:26-39 Gadarene Demoniac Healed

2:30

37. Luke 8:26-39 Gadarene Demoniac Healed

Luke 8:40-56

3:40

38. Luke 8:40-56

Luke 9

9:37

39. Luke 9

Luke 10

7:17

40. Luke 10

Luke 11

8:59

41. Luke 11

Luke 12

9:45

42. Luke 12

Luke 13

6:03

43. Luke 13

Luke 14

5:19

44. Luke 14

Luke 15

4:43

45. Luke 15

Luke 16:1-18

2:52

46. Luke 16:1-18

Luke 16:19-31

2:40

47. Luke 16:19-31

Luke 17

5:41

48. Luke 17

Luke 18

6:00

49. Luke 18

Luke 19

7:19

50. Luke 19

Luke 20

6:09

51. Luke 20

Luke 21

5:27

52. Luke 21

Luke 22

9:03

53. Luke 22

Luke 23

8:13

54. Luke 23

Luke 24

7:09

55. Luke 24

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1992 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง