Old Testament Portions 1 - Wanano

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.

รหัสรายการ: 65904
ชื่อภาษา: Wanano

ความยาวของรายการ: 7:48:04

Exodus 1

6:20

1. Exodus 1

Exodus 2

8:52

2. Exodus 2

Exodus 3

9:52

3. Exodus 3

Exodus 4

10:49

4. Exodus 4

Exodus 5

9:39

5. Exodus 5

Exodus 6

5:47

6. Exodus 6

Exodus 7

8:56

7. Exodus 7

Exodus 8

12:25

8. Exodus 8

Exodus 9

12:36

9. Exodus 9

Exodus 10

11:41

10. Exodus 10

Exodus 11

4:12

11. Exodus 11

Exodus 12

19:51

12. Exodus 12

Exodus 13

12:31

13. Exodus 13

Exodus 14

12:17

14. Exodus 14

Exodus 15

10:09

15. Exodus 15

Exodus 16

13:39

16. Exodus 16

Exodus 17

7:27

17. Exodus 17

Exodus 19

8:15

18. Exodus 19

Exodus 20

6:43

19. Exodus 20

Exodus 24

7:22

20. Exodus 24

Exodus 25

9:10

21. Exodus 25

Exodus 26

2:10

22. Exodus 26

Exodus 27

1:38

23. Exodus 27

Exodus 28

0:35

24. Exodus 28

Exodus 30

2:32

25. Exodus 30

Exodus 31

1:34

26. Exodus 31

Exodus 32

12:50

27. Exodus 32

Exodus 34

2:31

28. Exodus 34

Exodus 39

0:48

29. Exodus 39

Exodus 40

6:51

30. Exodus 40

Leviticus 01

1:48

31. Leviticus 01

Leviticus 16

2:17

32. Leviticus 16

Numbers 13

8:53

33. Numbers 13

Numbers 14

13:09

34. Numbers 14

Numbers 20

9:47

35. Numbers 20

Numbers 21

2:27

36. Numbers 21

Numbers 27

3:10

37. Numbers 27

Deuteronomy 18

4:17

38. Deuteronomy 18

Deuteronomy 34

6:44

39. Deuteronomy 34

Joshua 1

4:03

40. Joshua 1

Joshua 11

0:54

41. Joshua 11

Joshua 23

2:04

42. Joshua 23

Judges 2

7:45

43. Judges 2

1 Samuel 8

9:13

44. 1 Samuel 8

1 Samuel 10

6:16

45. 1 Samuel 10

1 Samuel 11

9:21

46. 1 Samuel 11

1 Samuel 13

10:10

47. 1 Samuel 13

1 Samuel 16

10:58

48. 1 Samuel 16

1 Samuel 31

7:05

49. 1 Samuel 31

2 Samuel 5

4:27

50. 2 Samuel 5

2 Samuel 7

6:41

51. 2 Samuel 7

2 Kings 17

14:06

52. 2 Kings 17

2 Kings 25

6:26

53. 2 Kings 25

1 Chronicles 22

8:47

54. 1 Chronicles 22

1 Chronicles 29

0:56

55. 1 Chronicles 29

2 Chronicles 2

2:35

56. 2 Chronicles 2

2 Chronicles 5

7:00

57. 2 Chronicles 5

Psalms 16:10

0:43

58. Psalms 16:10

Psalms 22

1:21

59. Psalms 22

Psalms 27:12

0:35

60. Psalms 27:12

Psalms 41:9

0:40

61. Psalms 41:9

Psalms 68:18

0:40

62. Psalms 68:18

Psalms 69:4

0:51

63. Psalms 69:4

Psalms 90:2

0:40

64. Psalms 90:2

Psalms 139

3:52

65. Psalms 139

Proverbs 13:24, 14:1, 22:6-15, 23:13-14, 29:15-17

2:40

66. Proverbs 13:24, 14:1, 22:6-15, 23:13-14, 29:15-17

Isaiah 07:14

0:50

67. Isaiah 07:14

Isaiah 09:6-7

2:25

68. Isaiah 09:6-7

Isaiah 10:5-6

1:49

69. Isaiah 10:5-6

Isaiah 11:2

1:09

70. Isaiah 11:2

Isaiah 50:6

1:13

71. Isaiah 50:6

Isaiah 52:14

0:44

72. Isaiah 52:14

Isaiah 53

4:21

73. Isaiah 53

Jeremiah 6

1:40

74. Jeremiah 6

Jeremiah 20:4-5

3:02

75. Jeremiah 20:4-5

Hosea 11:1

0:52

76. Hosea 11:1

Jonah 1

8:33

77. Jonah 1

Jonah 2

3:29

78. Jonah 2

Jonah 3

4:38

79. Jonah 3

Jonah 4

5:02

80. Jonah 4

Micah 5:2

1:08

81. Micah 5:2

Zechariah 11:12-13

1:58

82. Zechariah 11:12-13

Zechariah 12:10

1:09

83. Zechariah 12:10

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก