Luka [Luke] - Anindilyakwa

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

รหัสรายการ: 63261
ชื่อภาษา: Anindilyakwa

ความยาวของรายการ: 10:17:35

Luke 1

36:11

1. Luke 1

Luke 2

26:04

2. Luke 2

Luke 3

22:34

3. Luke 3

Luke 4

23:12

4. Luke 4

Luke 5

27:13

5. Luke 5

Luke 6

33:56

6. Luke 6

Luke 7

31:14

7. Luke 7

Luke 8

32:13

8. Luke 8

Luke 9

33:25

9. Luke 9

Luke 10

26:24

10. Luke 10

Luke 11

31:03

11. Luke 11

Luke 12

37:27

12. Luke 12

Luke 13

21:00

13. Luke 13

Luke 14

19:07

14. Luke 14

Luke 15

15:39

15. Luke 15

Luke 16

20:54

16. Luke 16

Luke 17

18:30

17. Luke 17

Luke 18

22:16

18. Luke 18

Luke 19

22:36

19. Luke 19

Luke 20

25:50

20. Luke 20

Luke 21

18:27

21. Luke 21

Luke 22

31:58

22. Luke 22

Luke 23

22:05

23. Luke 23

Luke 24

18:06

24. Luke 24

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2009 Bible Society of Australia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง