What Do You Know About Christ? - Kurdish, Central

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม

รหัสรายการ: 20761
ความยาวของรายการ: 52:36
ชื่อภาษา: Kurdish, Central

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

Amazing name of Jesus ▪ ดนตรี ▪ How Jesus was born

4:00

1. Amazing name of Jesus ▪ ดนตรี ▪ How Jesus was born

The life of Jesus ▪ ดนตรี

6:29

2. The life of Jesus ▪ ดนตรี

I am the Way ▪ ดนตรี

2:24

3. I am the Way ▪ ดนตรี

Like no other prophet ▪ ดนตรี

5:08

4. Like no other prophet ▪ ดนตรี

The suffering of Jesus ▪ ดนตรี

3:43

5. The suffering of Jesus ▪ ดนตรี

Speaking 7 ▪ ดนตรี

4:22

6. Speaking 7 ▪ ดนตรี

ดนตรี

0:57

7. ดนตรี

The Resurrection of Jesus

4:26

8. The Resurrection of Jesus

Where is Jesus now? ▪ ดนตรี

5:25

9. Where is Jesus now? ▪ ดนตรี

Why listen to Jesus? ▪ ดนตรี

5:24

10. Why listen to Jesus? ▪ ดนตรี

Is there a judgment? ▪ ดนตรี

4:20

11. Is there a judgment? ▪ ดนตรี

Who else could save us?

3:04

12. Who else could save us?

ดนตรี

1:33

13. ดนตรี

ดนตรี

1:15

14. ดนตรี

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1986 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?