Look, Listen & Live 1

Look, Listen & Live 1

План-конспект: Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Номер текста: 418

Язык: Zulu

Тема: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Creation, Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

Aудитория: General

Стиль: Monolog

Жанр: Bible Stories & Teac

Цель: Teaching

Библейская цитата: Extensive

статус: Publishable

Текст программы

Isingeniso

Isingeniso

Sanibonani bangani. Wozani sifunde ngabantu bokuqala abake baphila emhlabeni. Indlela uNkulunkulu abaphatha ngayo, isifundisa okuningi ngoNkulunkulu weqiniso uqobo. Bheka imifanekiso ebhukwini elibomvu lapho ulalela ithephu. Linezimfundiso ezitholakala encwadini kaNkulunkulu, iBhayibheli. Uma uzwa umsinjwana (inkombisa), phenya ikhasi elilandelyo.

Isithombe 1: Uadam Nezilwane

Isithombe 1: Uadam Nezilwane

Genesis 1:1 - 2:14

Ekuqaleni nguNkulunkulu yedwa owayekhona, akukho okunye okudaliweyo okwakukhona. Munye uNkulunkulu, futhi unguMoya. UNkulunkulu wazi izinto zonke futhi usezindaweni zonke. Lomhlaba esiwaziyo wawungekho. UNkulunkulu wadala zonke izinto emhlabeni nasesibhakabhakeni. Wadala ukukhanya, waedala nesibhakbhaka. Kwasekulandela amafu nomhlaba. Wahlukanisa ulwandle nomhlaba owomile, lapho izithombo zaqala ukumila. UNkulunkulu wabe esenza ilanga, inyanga nezinkanyezi. Wayesedala zonke izinto eziphilayo emhlabeni nasolwandle. Lendoda esemfanekiseni nguAdam. Ngumuntu wokuqala kwabake babakhona. UNkulunkulu wabumba umuntu ngomhlabathi, Wayesephefumulela umoya wakhe kumuntu ukuze umuntu amazi uNkulunkulu. Imicabango yonke kanye nezifiso zakhe kwavumelana noNkulunkulu, umuntu wahamba noNkulunkulu. UNkulunkulu wabona ukuthi konke ayekwenzile kuhle.

Isithombe 2: Uadam Ufumana Unkosikazi

Isithombe 2: Uadam Ufumana Unkosikazi

Genesis 1:27-28, 2:15-25

UNkulunkulu wambeka uAdam ensimini enhle, e Eden, ukuba ayilime, ayigcine. Kwabe kukhona izinhlobo ezahlukene zemithi kanye nomuthi wokuphila.
UAdam wayenazo zonke izithelo anokuzidla.
UNKulunkulu wanikeza uAdam ithuba lokuthi aqambe amagama azozonke izinyoni nezilwane.
Kuzozonke izidalwa, kwabe kukhona eyeduna neyensikazi.
Izilwane zabe zingamesabi umuntu futhi zingamenzi lutho.
UAdam wayengenaye umsizi onjengaye.
Ngakhoke uNkulunkulu wamenzela owesifanzane ukuba abe ngumsizi wakhe.
UNkulunkulu wehlisela uAdam ubuthongo obukhulu. Wayesekhipha ubambo ohlangothini luka Adam wenza ngalo owesifazane.
UNkulunkulu waletha owesifazane endodeni. Owesifazane nowesilisa babehamba ze bobabili, kepha benganamahloni.
Babekhuluma noNkulunkulu njengabangani, lungekho usizi nobubi endaweni
ababekuyo.

Isithombe 3: Inyoka Ensimini

Isithombe 3: Inyoka Ensimini

Genesis 2:16, 3; Isaya 14:12

UNkulunkulu wamyala uAdam wathi: "Ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli emthini wakwazi okuhle nokubi, ngoba uma uke wadla kuwo uyokufa nokufa."
Kepha uSathane wamkhohlisa unkosikazi kaAdam. Usathane wabe eyingelosi kaNkulunkulu kepha wahlubuka kuNkulunkulu owayemdalile.
USathane wayefuna ukuba mkhulu kuno Nkulunkulu. Ngakhoke uNKulunkulu wamxosha ezulwini, uSathane wayeseba isitha sikaNkulunkulu.
Isikhohlakali esiwuSathane seza kowesifazane ngesimo senyoka enhle. Usathane wamkhohlisa owesifazane. Owesifazane wayesevuma ukudla kolomuthi uNkulunkulu ayebayale ukuthi ungadliwa.
USathane watshela owesifazane ukuthi, abayikufa uma bewudlile umuthi. UEva wawudla umuthi wabuye wanika noAdam isithelo sawo futhi ukuba adle. Lapho sebezidlile izithelo zomuthi, babe sebeyazi ukuthi bahamba ze.
Bazithungela amaqabunga omkhiwane, bazenzela imibhinco, bazam nokucashela uNkulunkulu.

Isithombe 4: Uadam No Eva Ngaphandle Kwensimu

Isithombe 4: Uadam No Eva Ngaphandle Kwensimu

Genesis 3:14-24

Kulomfanekiso siyabona ukuthi kwenzekani lapho uAdam eqa umyalo kaNkulunkulu. UNkulunkulu wajezisa ngokweqa umyalo wakhe, kodwa waqala ngenyoka wathi: "Ngoba wenze loku uqalekiswe ngaphezu kwazozonke izilwane ezifuyiwe nezasendle." Kusukela ngalesosikhathi uSathane waba isitha sikaNkulunkulu nesomuntu. UNkulunkulu wayeshilo ekuqaleni ukuthi isizukulwane sika Adam no Eva, inkosi uJesu Krestu, siyakumehlula uSathane.
UJesu wakwenza loko ngesikhati efela izono zethu nangesikhathi evuka ekufeni. UNkulunkulu wathi kulowesifazane: Ngizokwandisa ubuhlungu ekukhulelweni nase kubeletheni kwakho. UNkulunkulu wathi ku ADam ngoba ulalele inkosikazi yakho wadla nakulomuthi, ngiyawuqalekisa umhlaba. Ngakho ke uzowusebenza kanzima ukuze ukukhiphele ukudla okuzokwanela wena nondeni wakho uze ufe. UNkulunkulu wakhiphela u Adam ngaphandle kwensimu.

UAdam waqamba inkosikazi ngokuthi u Eva okusho ukuthi "ukuphila". Wathola abantwana baka Adam. (Babe amadlozi abantu bonke.)

UAdam noEva nabobonke abantu abeza ngemva kwabo banobubi kubona yibo lobu obubahlukanisa noNkulunkulu kanye nabo uqoko.
Sonke asimulaleli uNKulunkulu; ukungalaleli kuyisono. Ngoba uma sona siyafa.
Kodwa likhona ithemba, uJesu ophilayo ukhona ukusisiza emandleni esono kanye noSathane.

Isithombe 5: Unoah Nomkhumbu Omkhulu

Isithombe 5: Unoah Nomkhumbu Omkhulu

Genesis 6:1 - 7:5

Izingane nika Adam no Eva kanye nesizukulwane esalandela saba siningi kakhulu.
Balandela izindlela zika Sathane benza okubi kodwa.
UNkulunkulu wazisola ngokwenza kwakhe umuntu.
Inye kuphela indoda eyazama ukwanelisa uNkulunkulu. Igama layo uNoah. Ngelinye ilanga uNKulunkulu wakhuluma naye wathi: "Ngizobhubhisa wonke umuntu ngoba umhlaba usugcwele udlame ngenxa yabo."
Zakhele unkhumbi omkhulu.
Ngizoletha izikhukhula zizobhubhisa yonke into ephilayo.
Kodwa ngizokwenza isithembiso nawe. Ngena emkhunjini wena nenkosikazi yakho, amadodana akho namakhosikaze awo.
Emkhunjini wakho faka izilwane zesilisa nesifazane kanye nezinyoni, ukuze zithole ukuphila.
UNkulunkulu wamtshela uNoah ukuthi awakhe kanjani umkhumbi.
UNoah wenza njengoba uNkulunkulu emtshelile kwathi ngesikhathi akha umkhumbi, wayeloku ebatshela ukuthi uNkulunkulu uzobhubhisa umhlaba kodwa abantu bazange bayeke ukona.

Isithombe 6: Izikhukhula

Isithombe 6: Izikhukhula

Genesis 7:6-23

UNKulunkulu uyazigcina izithembiso zakhe.
UNoah nomndeni wakhe kanye nezilwane bangena emkhunjini.
UNkulunkulu wavala umnyango wabavalela ngaphakathi.
Emva kwensuku eziyisikhombisa imvula yaqala yana. Yana ubusuku nemini obungamashumi amane.
Iziphethu zaqhuma ngaphanzi komhlaba, umhlaba wonke wambozwa amanzi. Bonke abantu izilwane nezinyoni okwangungaphandle komkhumbi kwafa.
Abantu abaphendukanga. Basenezono, (isizwe esonakele), balandela uSathane, abafuni ukulalela uNkulnkulu.
UNkulunkulu uyasitshela ngezwi lakhe, iBhayibheli, uthi ngelinye ilanga uJesu uzoza azokwahlulela izono zawo wonke umuntu.
Kodwa uNkulunkulu wasinika indlela yokubalekela konke kulabo abakholwa futhi balalele Yena.

Isithombe 7: Uthingo Lwenkosazane Nesithembiso Sikankulunkulu

Isithombe 7: Uthingo Lwenkosazane Nesithembiso Sikankulunkulu

Genesis 7:24 - 9:17

UNoah nenkosikazi yakhe kanye nazozonke izilwane bahlala emkhunjini isikhathi esingaphezu konyaka. Ekugcineni imvula yanqamuka amanzi oma, bonke baphuma emkhunjini.
UNoah wakha i altari, njongoba ubona la.
Wanikela ngezilwane ezishisela uNkulunkulu ekwi Altari.
UNkulunkulu wajabula ngaloko wabeka uthingo lwenkosazane wayesethembisa ukuthi ngeke aphinde awubhubhise umhlaba ngamanzi. Uthingo lwenkosazane olokusikhumbuza ngesithembiso sikaNkulunkulu.
Khumbula isithembiso sikaNkulunkulu, kodwa futhi khumbula ukuthi uNkulunkulu usazowehlulela umhlaba. Ngokulandelayo uzowubhubhisa ngomlilo.
Labo abamthembayo futhi abamlalelayo akudingekile ukuthi babenokwesaba ngokuzokwenzeka.
Lalela inkosi uJesu Krestu ukuze ungabhubhiswa.

Isithombe 8: Umphongolo Wase Bhabheloni

Isithombe 8: Umphongolo Wase Bhabheloni

Genesis 11:1-9

Bonke ambantu abasemhlabeni bayisizukulwane SAmadodana amathathu kaNoah.
UNkulunkulu wabatshela ukuthi ababe nezingane futhi bahlale noma kuphi emhlabeni.

Bonke abantu bakhuluma ulimi olulodwa futhi bangafuna ukusabalala wonke unhlaba.
Abamlalelanga uNkulunkulu futhi bakhetha ukukwaka idolobha elinebhilidi elifika esibhakahbakeni.

UNkulunkulu wabona idolobha kanye nebhilidi. Wabuye wabona ukungalaleli kanye nokuzikhukhumeza kwabo.
UNkulunkulu wathi. Bonke laba bantu futhi bakhuluma ulimi olulodwa. Asehleni siyobaxubela izilimi khona bengeke besazwana. Kulomfanekiso abantu ngeke besaphinde bazwane.

Bayeka ukwakha idolobha kodwa baya kohlala ezindaweni ezahlukene. Ngenxa yokungalaleli kwabo yikho sesinezilimi eziningi ezahlukene.
Uma sona, izono zisihlukanisa noNkulunkulu futhi zihlukanisa nabantu.
Asimhloniphe futhi simthembe njalo uNkulunkulu.

Isithombe 9: Ujobe Ukhonza Unkulunkulu

Isithombe 9: Ujobe Ukhonza Unkulunkulu

Jobe 1:1-12

Lapha sibona indoda igama layo uJobe. Unikela ngokushisela uNkulnkulu umhlatshelo.
Ujobe ukhonza uNkulunkulu weqiniso futhi ngeke azilandele izindlela zika Sathane.
Ujobe wayenamadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu wayebenzela abantwana bakhe iminikelo.
Wacela intethelelo kuNkulunkulu, uma bedelele uNKulunkulu nahoma ngayiphi indlela.
UNkulunkulu wayanelisekile ngo Jobe.
Wambusisa wamenza ukuthi aghubekele phambili.
UJobe wayenemfuyo enkulu futhi enezisebenzi eziningi.
Ngelinye ilanga uNkulunkulu watshela uSathane ukuthi wanelisekile ngo Jobe kodwa uSathane waqala ukusola uJobe wathi uJobe ukhonza uNkulunkulu ukuze anothe.
USathane wathi kuNkulunkulu: Uma ungase uthathe konke loku uJobe anako angakuqalekisa. UNkulunkulu wayazi ukuthi uSathane unamanga ngoba uJobe wayeyindoda eqotho futhi efuna ukugculisa uNkulunkulu. Unkulunkulu wamvumela usathane ukuthi amthathe ekonke uJobe qyenakho ukuze amhlole.

Isithombe 10: Ujobe Uyalila

Isithombe 10: Ujobe Uyalila

Jobe 1:13-22

Lesisithombe sikhombisa usuku olubuhlungu lukaJobe.
Izisebenzi zamlethela izindaba ezimbi.
Isisebenzi sokuqala safika sigijima sizomtshela ukuthi izitha sezibulale isisebenzi sakhe zase zintshontsha zonke iznkomo nezimbongolo.
Singaqedi leso kwafika esinye.
Sathi umlilo usushise izimvu nomalusi, konke kwafa.
Esesithathu sathi izigebengu zabahlasela zantshontsha wonke amakameli.
Esinye saletha ezibuhlungu kakhulu: Izingane bezidla ndawonye ngesikhathi izulu lishaya indlu zafa zonke.
UJobe wagunda ikhanda wawa phansi ekhala wathi, "UNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile. Malidunyiswe igama lika NKulunkulu."
Yize sekwenze konke loko uJobe akazange one ngokugxeka uNkulunkulu.

Isithombe 11: Ujobe Uyahlupheka

Isithombe 11: Ujobe Uyahlupheka

Jobe 2:1 - 41:34

USathane wabona ukuthi uJobe usamhlonipha UNkulunkulu, uSathane wayesethi kuNkulnkulu: Uma ungase uhlukumeze umziba ka Jobe, uJobe angakuqalekisa.
UNkulunkulu wavumela uSathane ukuba amhlole futhi uJobe: uSathane waletha isifo esibi sesikhumba kuJobe. UJobe waphumela ngaphandle wayokhuhla izilonda ngocezu lwebhodwe eliphukile.
UNkosikazi wakhe wathi: Qalekisa uNkulunkulu ufe!"
Kodwa uJobe waphendula wathi: Kumele samukele okuhle kuphela yini kuNkulunkulu hayi okubi? Abangani abathathu bakaJobe beza bazokhuluma naye izinsuku eziningi. Bazama ukuthola izizathu zokuhlupheka kukaJobe.
Bathi wenze into embi yingakho uNkulunkulu emjezisa. UJobe akavumelananga naloko ababekusho. Ngakho ke wabheka kuNkulunkulu akazange ambalekele. Unkulunkulu wayesekhombisa ubukhulu nolwazi lwazo zonke izinto kuJobe.

Isithombe 12: Ujobe Uyaphiliswa

Isithombe 12: Ujobe Uyaphiliswa

Jobe 42:1-17

Kulesisithombe uJobe usephilile, usecebile futhi. Ngizonixoxela ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. Lapho uJobe ebona uNKulnkulu wazi ukuthi mkhulu kangakanani wase ephenduka. UNkulunkulu wayesekhuluma nomunye wabagxeki baka Jobe ogama lakhe lingu Eliphaz: "Nginidinelwe wena nabangani bakho ababili ngoba anikhulumanga ngami lokho okulungileyo, njengoba isisebenzi sami uJobe enzile". UNkulunkulu wabatshela ukuthi bahambise umnikelo oshisiweyo kuJobe. Isisebenzi sakhe uJobe uyobathandazela. UNkulunkulu wathi futhi uyobathethelela. UJobe wabathandazela ngempela futhi uNkulnkulu wawamkela umthandazo wakhe. Emva kwalokho uNkulunkulu wamphilisa wamenza waceba futhi. ABangani bakaJobe beza bazobusa naye edilini bamlethela nezipho. Unkulnkulu wamnika amadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu amahle. Wahlala ephila wabona isizukulwane sakhe waze washona esemdala kakhulu. UNkulunkulu ufuna ukuthi simthembe sibekezele uma sisekuhluphekeni. UNkulunkulu uyazi sihlupheke-lani njengoba siphila.
Uphethe zonke izinto ezenzekayo
Khumbula ukuthi uNKulunkulu usithanda sonke futhi ufuna okuhle kulabo abakhonzayo.

Uhlangothi B Isingeniso

Uhlangothi B Isingeniso

Bangani, wothi nginitshele ngedoda ebizwa ngokuthi u ABram. Yamlalela uNKulnkulu futhi ngenxa yayo abantu abaningi babusiswa. Zilungiselele ukubuka isithome esilandelayo uma uzaw lomsindo.

Isithombe 13: U Abram Ushiya Ikhaya Lakhe

Isithombe 13: U Abram Ushiya Ikhaya Lakhe

Genesis 12:1 - 13:4

Kulesisithombe ubona indoda ebizwa ngokuthi u Abram, inkosikazi yayo uSarai, umshana wayo uLot kanye nezisebenzi. Bathatha uhambo olude ngoba uNkulunkulu wakhuluma naye wathi: "Shiya izwe lakho, abantu bakho kanye nomuzi kababa wakho uye ezwni engizokukhombisa lona. Ngizokunika isizwe esikhulu futhi ngibusise nabantu bonke emhlabeni bazobusiswa ngenxa yakho." UAbram wasikholwa isethembiso sika Nkulunkulu. Yena nababezohamba naye bathatha konke okwabo bahamba izinsuku eziningi baze bayofika ezweni lase Khanana. UNkulunkulu wazibonakalisa kuAbram. UNkulunkulu wathi: "Ozalweni lakho ngizonikela ngalendawo.
UAbram esehambe lonke lelozwe, wathi efika endaweni yase Negev kwaba khona indlala ezweni, kwangungasekho ukudla abangakudla (isikhathi sendlala).
Kwadingeka ukuthi yena nabantu baye kwelinye izwe, e Egypt, ukuyofuna ukudla. Emva kwesikhathi wabuyela eKhanana, ngoba wayekholwa yilokhu uNkulunkulu ayethembise kona. UNkulunkulu wayesithembise impilo entsha kanye nendawo ezulwini.
Njengo Abram kunfanele silalele UNkulunkulu, ukuze sithole lokhu uNKulunkulu akuthembisile.

Isithombe 14: Uabram No Loti

Isithombe 14: Uabram No Loti

Genesis 13:5-18

UAbram no Loti bahlala ndawonye eKhanana futhi babenemfuyo eningi kangangoba amadlelo ayengasanele kulendawo eyodwa.
Ngalokho abelusi baka Loti nabaka Abram baxabana.
UAbram wathi kuLoti: "Makungabi khona ukuxabana phakathi kwethu sobabili naphakathi kwabelusi bethu ngoba thina singabandawonke." UAbram watshela uLoti ukuthi akhethe noma iyiphi indawo ayifunayo.
ULoti wafuna yena nomhlambi wakhe indawo enhle kakhulu, wakhetha indawo evundile yasemfuleni iJordan, futhi lapho kunedolobha lokuhlala. ULoti wahamba wayohlala esigodini sase Sodom.
Abantu bse Sodom babonakele kabi. Babe ngamanelisi uNkulunkulu.
UAbram wahlala eKhanana uNKulunkulu wakhuluma naye futhi.
UNKulunkulu wathi: "Yonke lendawo oyisebenzisayo, Ngizokunika yona wena nesizukulwane sakho kuze kube phakade."
Bangani, abanye abantu kubukeka sengathi banayo yonke into empilweni yabo, kodwa njengo Abram masithembele kuNkulunkulu ukuze asinakekele.

Isithombe 15: U Abram Uhlangana Nenkosi Yoxolo

Isithombe 15: U Abram Uhlangana Nenkosi Yoxolo

Genesis 14:1-24

Ngesikhathi esahlala kuleso sigodi, kwaba nempi.
ULoti nomndeni wakhe kanye nabobonke abantu baseSodom baboshwa.
UABram kanye namasosha akhe bahamba bayobakhulula.
Baqoba isitha basindisa abantu kanye nezimpahla zabo.
Sebebuya empini bahlangana nenkosi, njengoba ubona esithombeni.
Igama lenkosi uMelchizedek, Wayeyinkosi yedolobha lase Salem, okusho ukuthi "uxolo".
Wayekhonza uNkulunkulu weqiniso futhi emanelisa.
Waletha isinkwa newaiyini ku Abram.
Abram wakhothama phambi kuka Melchizedek wamlethela izipho.
Inkosi yase Sodom yafuna ukuletha izipho ku Abram ngokusindisa abantu, kodwa uAbram wayengeke amukele lutho enkosini engalungile.
Bangani, masibe njengo Abram singalandeli izindlela zabantu abangalungile.
Basiholela ezinkingeni nasekufeni.
Izwi likaNkulunkulu (iBhayibheli) lisifundisa ukuthi u Melchizedek ucishe afane noJesu Krestu. Kufanele sikhonze futhi silandele inkosi uJesu, izindlela zakhe ziholela oxolweni futhi zihambisana no Nkulunkulu.

Isithombe 16: U Abram Nezinkanyezi

Isithombe 16: U Abram Nezinkanyezi

Genesis 15:1-21, 17:1,5,8,15

Emva kokuba u Abram esesindise uLoti nabantu, uLOti waphindela e Sodom. UNKulunkulu wakhuluma no Abram: "Ungesabi Abram, ngiyihawu lakho (ngizokukuvikela), umvuzo wakho lowo.
UNkulunkulu wabuye wathi uzomnika lelilizwe ukuba aliphathe.
UNkulunkulu wayekhuluma ngezwe lase Khanana.
Kodwa uAbram wayephatheke kabi ngoba uNkulnkulu wayengamniki indodana (indlalifa). Ngenxa yalokho uNkulunkulu wakhiphela ngaphandle wathi: Buka: zama ukubala izinkanyezi. Uzoba nesizukulwane esingaka. U Abram wasikholwa isithembiso sika Nkulunkulu, yize ayengakabi nazo izingane. NoNkulunkulu wayenelisekile ngo Abram.
Bangani, uNkulunkulu ufuna sikholwe futhi silalele iZwi leNcwadi yakhe, iBhayibheli. Ngoba unuNkulunkulu soMandla ophezunkonke. Futhi sizosithola isithembiso sika Nkulnkulu, njengoba u Abram asithola. Sizokutshela ngalokhu emva kwesikhathi.

Isithombe 17: Umntwana U Ishmael

Isithombe 17: Umntwana U Ishmael

Genesis 16 - 17

Look kulesisithombe. U Abram usenomntwana womfana.
U Abram wahlala eKhanana iminyka eyishumi, kodwa wayesalindele isithembiso sakhe, ngoba uSarai umkakhe wayengakabi nayo ingane. USarai wayenesisebenzi u Hagar. Wayefuna ukuthi uHagar atholele uABram ingane bese ayithathe ingane kube eyakhe. Kwakuwusiko ngalezo zikhathi. UHagar wakhulelwa uSarai no Abram baba nomona. Wamphatha ngesihluku, waze wabaleka uHagar. Kodwa ingelosi ka Nkulunkulu yahlangana naye yamduduza. Yamtshela ukuthi uzothola indodana igama layo u Ishmael. Okusho ukuthi "uNKulunkulu uyezwa." UNKulunkulu wathi uzombusisa uIshmael. UIshmael uzolwa nawowonke amadoda. UIshmael wazalwa kamuva waba uyise wamaArab. Emva kweminyaka eyishumi nantathu uIshmael ezelwe, uNkulunkulu wabuye wathembisa uAbram nesizukulwane sakhe izwe lase Khanana, kodwa uAbram nesizukulwane sakhe kumele balalele izwi likaNkulnkulu. Kwathi uAbram eseminyka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye, uNKulunkulu weza kuye wathi: NginguNKulnkulu Somandla. Hamba phambi kwami futhi ungilalele kukonakonke okwenzayo. Ngizogcina isithembiso sami phakathi kwami nawe futhi ngenze isizukulwane sakho sibe siningi. Lesi isivumelwano sami nawe esisemthethweni. Uzoba uyise wezizwe esiningi. Ngakho ke ngeke usabizwa ngokuthi ungu Abram. Igama lakho usungu Abraham. Ngenxa yegama elisha uNkulunkulu amnika lona, u Abraham wayazi ukuthi uNKulunkulu uzonika isizukulwane esiningi.
UNkulunkulu wathi futhi: Izwe lonke lase Khanana ngizolinika wena nesizukulwane sakho, mina ngizoba uNkulunkulu wabo.
Unkulunkulu washintsha igama lika Sarai wathi u Sarah.
UNkulunkulu wathembisa ukumbusisa bese emnika indodana.
Kwesinye isikhathi, njengo Abraham no Sarah, sike sizame ukwenza izinto ngendlela yethu. Singaletha ubuhlungu kanye nosizi kwabaningi. Kufanele simthembe uNkulunkulu, simlalele, bese simlinda ukuthi enze ngendlela yakhe.

Isithombe 18: Usarah Uyahleka

Isithombe 18: Usarah Uyahleka

Genesis 18:1-15

Ngelinye ilanga (u Abraham eseneminyaka engu 99 ubudala).
Izivakashi ezintathu ezibalulekile zeza etendeni lakhe. UAbraham wabiza uSara ukuthi azobalungisela ukudla, wayesabanika yena.
Indoda yabuza uAbraham ukuthi uphi uSara, waphendula wathi usetendeni. Eyodwa yalamadoda kwabe kunguNkulunkulu uqobo lwakhe. Wathi kuAbraham "Ngizobyuya ngesikhathi esifanayo ngonyaka ozayo inkosikazi yakho uSara uzobe esenendodana." USara wakuzwa loko wahleka ngoba wayeseminyaka engu 90 yobudala. Akazange akholwe. UNkulunkulu wakhuluma no Abraham wathi: Yini ndaba uSara ahleke futhi athi angamthola kanjani umntwana ngoba usemdala? Ikhona yini into enzima kuNkulnkulu?
USara uzothola indodana.

Isithombe 19: Uabraham Uthandazela Isodoma

Isithombe 19: Uabraham Uthandazela Isodoma

Genesis 18:16 - 19:29

Lapha sibona uAbraham nezithunywa ezintathu. UNkulunkulu wayehlela ukubhubhisa iSodoma ne Gomora ngoba abantu balapho babenza ukungcola phambi kuka Nkulunkulu. Base belahle uhlelo luka Nkulunkulu olungcwele lobudlelwane phakathi komuntu wesilisa nowesifazane. UAbraham wakhumbula uLothi wayesethi kuNkulnkulu: Uzobhubhisa aboni nabalungile? ANgeke umahluleli wasemhlabeni ahlulele kahle? UAbraham wancenga uNkulunkulu ukuthi asindise iSodoma. Ekugcineni uNkulunkulu wathi ubengeke ayibhubhise iSodomo ukube bekunabantu abayishumi akade benza umsebenzi wakhe. Kodwa bekungekho ngisho abayishumi akade bemsebenzela eSodoma. Zathi izithunywa zika Nkulunkulu zifika eSodoma zabona ukonakala kubantu. Ukuphela komuntu owayelungile lapho kwabe kungu Loti. Izithunywa zatshela uLoti ukuthi yena nomndeni wakhe, abaphume baphele eSodoma banaqlinge babheke emuva. UNkulunkulu wathumela umlilo ovela ezulwini waya eSodoma nase Gomora, kwathi bonke aboni ababehlala khona babhujiswa bafa. Ngesikhathi uLoti nomndeni wakhe sebehamba unkosikazi wakhe wabheka emuva wase ephenduka isiduli sikasawoti. UAbraham wancenga uNkulunkulu ukuthi asindise abalungile. Kwaba uLoti namadodakazi akhe amabili kuphela abasinda.

Isithombe 20: Umnikelo Kaabraham

Isithombe 20: Umnikelo Kaabraham

Genesis 21:1 - 22:19

Eseneminyaka engu 90 uSara wathola ingane njengoba uNkulnkulu ayethembise uAbraham. Bamnqamba bathi uIsaka, okusho ukuthi wahleka. Ngesikhathi uIsaka esemncane uNkulnkulu wahlola uAbraham. UNkulunkulu wayefuna ukubona ukuthi uAbraham usangamlalela yini. UNkulunkulu wathi thatha indodana yakho uIsaka oyithandayo unikele ngayo kimi njengohlatshelo. UAbraham wamlalela uNkulunkulu ngoba wayazi ukuth uma uNkulunkulu ebulala uIsaka angabuye amvuse aphile. Wamlungisa uIsaka njengomhlatshelo kaNkulnkulu njengoba ubona esithombeni. Ngesikhathi ephakamisa umbese ethi ubulala uIsaka ingelosi yathi kuye: Abraham ungamlimazi umfana. Manje ngiyabona ukuthi umsaba uNkulunkulu ngoba awuzange wale nendodana yakho kimina. UAbraham wabona ingqama ibhajwe esihlahleni. Wayithatha wanikela ngayo njengomhlatshelo esikhundleni sendodana yakhe. UNkulnkulu wathi kuye: ngoba ulalele izwi lami, ngiyaqinisa ngithi ngizokubusisa futhi ngenxa yakho izizwe zomhlaba zizobusiswa.

Isithombe 21: Uabraham Nesisebenzi Sakhe

Isithombe 21: Uabraham Nesisebenzi Sakhe

Genesis 24:1 - 25:26

Ngesikhathi uAbraham esekhulile kakhulu wabiza izisebenzi zakhe wathi: Ngithembiseni ukuthi nizophindela ezweni lami nasezihlotsheni zami niyotholela indodana yami umakoti. UAbraham wayengafuni ukuthi uIsaka ashiye izwe uNkulunkulu ayemthembise lona, noma athathe unkosikazi eKhanana. Isisebenzi samlalela uABraham sahamba saya ezweni lase Nahor. Lapho wacela uNkulunkulu ukuthi amgade, ukuze athole inkosikazi kaIsaka. Intombazane enhle igama layo lingu Rebecca yaqhamuka endolobheni ukuzokha amanzi emthonjeni. Yayijabule ukuzokhelela isisenzi sika Abraham kanye namakameli akhe ayishumi. Isisebenzi sazi ukuthi Unkulunkulu usiholele kulomuntu wesifazane futhi sabona ukuthi uye lo akade emfuna. Wathola ukuthi kwabe kuyindodakazi yomfowabo kabraham. Isisebenzi samdumisa uNkulunkulu ngokuphendula umthandazo waso nokuthi simholele ezihlotsheni zomphathi waso (uAbraham).
URebecca waba unkosikazi ka Isaka. UAbraham wafa eseneminyaka engu 175 ubudala. Impilo yakhe yonke wayethembele kuNkulunkulu ukugcina izethembiso zakhe, uNkulunkulu wamamukela wambusisa. UNkulunkulu usababusisa bonke labo abamthemba njengo Abraham.

Isithombe 22: Ujesu Uzelwe

Isithombe 22: Ujesu Uzelwe

Galathiya 4:4-5; no Matewa 1:18-25

Izwi lika Nkulunkulu liyiqiniso. UNkulunkulu ngeke awaqambe amanga. UNkulunkulu watshela uAdamu ukuthi uyothumela loyo oyohlula uSathane. Wathembisa uNoah ukuthi uyobaqeda bonke labo abamonayo (abangalungile). UNkulunkulu wakhombisa uJobe ukuthi yena usifunela loko okuhle futhi wakhombisa uAbraham ukuthi yena uyazigcina izethembiso zakhe. Kulesisithombe sibona umntwana obizwa ngokuthi uJesu.
Wazalwa ngesikhathi ezweni lase Israel kuqala elalibizwa ngokuthi iKhanana. Umama wakhe uMariya owayeyisizukulwane sika Abraham no Isaka. UMariya wayeyintombi nto ngesikhati, ezalwa uJesu. UJesu wayengenaye uyise wenyama. UYise kwakungu Nkulunkulu oyedwa weqiniso. UJesu Nguye oletha izibuziso emhlabeni wonke, wazalelwe ukuzogcwalisa isithembiso zika Nkulunkulu, nokwehlula uSathane, nokuthi asibuyisele emva kuNkulunkulu.

Isithombe 23: Ukufa Kukajesu

Isithombe 23: Ukufa Kukajesu

Galathiya 3:13-14

Ngesikhathi uJesu ekhula eba indoda, (ngesikhathi ehlala emhlabeni), wafundisa abantu izindlela zikaNkulunkulu. Wenza izimangaliso eziningi ukukhombisa ukuthi Yena uvela kuNkulunkulu. Kodwa abangalungile abamkholwanga. Bambulala, ngokumbethela esiphambanweni sokhuni. Isotsha lambhoboza ohlangothini lwakhe ngomkhonto ukuqiniseka ukuthi ufe ngempela. Bangani, uNKulunkulu watshela uAdam ukuthi uzofa uma edla esihlahleni. Sonke asimlaleleni uNkulunkulu. Ngakho simelwa ukufa kwaphakade. Uzokhumbula ukuthi uNkulunkulu walungiselela uAbraham ingqama ukuba umklomelo hayi uIsaka.
Ngakho wanikela ngokuphela kwendodana yakhe, uJesu afele bonke abantu ezonweni zabo.
Izono zethu zasehlukanisa no Nkulunkulu. uJesu uyindlela ephindela ku Nkulunkulu. Khumbula ukuthi uNkulunkulu wathi uzothumela omunye ozokwehlula uSathane.
Ngesikhathi uJesu efa futhi evuka kwabafileyo wanqoba uSathane. Kulabo abathemba futhi abalandela uJesu, amandla kaSathane asenqanyuliwe.
Unkulunkulu wenza isithembiso lesisithembiso ku Abraham.
UNkulunkulu wathi ozalweni luka Abraham zonke izizwe zomhlaba ziyosindiswa. Lesisibusiso sokuhlala noNkulunkulu ingunaphakade seza ngoJesu Krestu.
Futhi singathola lesisibusiso (lolusizo) kuNkulunkul, uma sithembele kuJesu Krestu simlalela.

Isithombe 24: Ujesu Uyaphila

Isithombe 24: Ujesu Uyaphila

John 20:19-20

Abangani baka Jesu bangcwaba umzimba Wakhe engcwabeni. Waba sengcwabeni izinsuku ezintathu. Emva kwaloko wavuka kwabafileyo (engcwabeni) ukufa ngeke kumvimbele uJesu, Yena yedwa ovela kuNkulunkulu. UJesu wazibonakalisa ephila kubafundi bakhe. Bonke bamangala. Oyedwa umfundi, uThomasi wayengekho ngesikhathi eza kubo.
UThomasi wathi kubo: Uma ngingaboni zimbobo zezipikili ezandleni zakhe futhi ngingeke ngifake izandla zami ohlangothini lwakhe ngeke ngikholwe.
Emva kwesonto, uJesu wazibonakalisa futhi. Buka esithombeni. Ujesu wakhombisa uThomasi izimbobo zezipikili ezandleni Zakhe wayesemtshela ukuthi afake izandla ohlangothini lwakhe. "Yeka ukungabaza ukholwe", kusho uJesu. UJesu wabuye wathi: Bayajabula labo abakholwa bengabonanga.
Bangani, masingabi njengo Thomas owangabaza uNkulunkulu. Masifane no ABraham owakholwa izethembiso zika Nkulunkulu futhi.
Ukumazi uNkulunkulu ukuthemba nokulalela uJesu Krestu bese uthola isipho Sokuphila noNkulunkulu ingunaphakade.

Схожая информация

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

Аудиотека GRN - Евангелистские и базовые Библейские учебные материалы , присущие людским нуждам и культуре в различных стилях и форматах

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach