unfoldingWord 36 - Hmêl Danglamna

unfoldingWord 36 - Hmêl Danglamna

개요: Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

스크립트 번호: 1236

언어: Hmar

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Nikhat chu Isun a thruoihruoihai mi pathum, Peter le Jakob le Johan hai a thruoi a. (Hi Johan hi Isu baptisma inchangtirtu Johan kha an nawh) An khatin tlâng insângtak a an hang kai a.

Isu hmêl chu nisa angin a hung var ta a, a silfênhai chu vûr angin a hung vâr ta a, hnuoia tukhawm a an sawp var thei naw ding khawp rauvin a hung vâr a.

Chun Elija le Mosie, kum za tamtak lo liem taa lo umta hai kha, an hung inlâr a. Isu le chun Jerusalem a a thi vak ta ding chanchin chu an hril tlâng a.

Elija le Mosie chu Isu le an inbiek zing lai chun, Peterin, “Isu, hi taka ei um zing hi a thra. Puonin pathum zar ei ta, I ta dingin pakhat, Elija ta dingin pakhat, Mosie ta dingin pakhat,” a ta. Peter chun a hril hre lovin a trong a nih.

Peter a trong zing lai chun sûm a hung zinga, anni a hung hlie ta a, sûma inthok chun rawlin, “Hi hi ka Naupa dittak chu a nih. A chungah Ka lawm em em a nih. Ama thu ngai ro” tiin. Thuoihruoi pathumhai chu an tri ta em ema, hnuoiah an bokkhup ta a.

Chun Isu chun anni chu a them a, “Tri naw ro, tho ro,” a ta. An hang dâk vêl chun, isu chau naw chu tukhom an hmu ta naw a.

Tlâng chunga inthoka an trum thla lai chun, Isu’n an kuoma, “Mithi laia inthoka ka tho nawk hmakhat chu hi taka thil tlung hi tukhom hril naw ro,” tiin thruoihruoi pathumhai kuoma chun thu ân cha a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?