unfoldingWord 36 - Nausab ang Hulagway ni Jesus

unfoldingWord 36 - Nausab ang Hulagway ni Jesus

개요: Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

스크립트 번호: 1236

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Usa ka adlaw, gipakuyog ni Jesus ang tulo niya nga mga tinun-an, si Pedro, Santiago, ug Juan. (Ang tinun-an nga ginganlan ug Juan dili kadtong mibawtismo kang Jesus.) Ug nangadto sila sa usa ka taas nga bungtod aron sa pag-ampo.

Samtang si Jesus nag-ampo, misanag ang iyang panagway sama sa kahayag sa adlaw, ug ang iyang sanina miputi ug misilaw kini pag-ayo.

Unya mipakita si Moises ug ang propeta nga si Elias. Buhi kining mga tawhana sa kaniadto pa, ug karon nakigsulti sila kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon nga hapit na mahitabo sa Jerusalem.

Samtang si Moises ug si Elias nakigsulti kang Jesus, si Pedro miingon kang Jesus, “Maayo nga ania kami. Maghimo kita ug tulo ka payag, usa alang kanimo, usa kang Moises, ug usa kang Elias.” Wala na makabalo si Pedro kon unsa ang iyang iistorya.

Samtang nagsulti si Pedro, mipaubos ang sulaw nga panganod ug gitabonan sila, ug unya nadunggan nila ang tingog gikan sa panganod nga miingon, “Kini ang akong Anak nga akong gihigugma. Nahimuot ako kaniya. Pamati kamo kaniya.” Ang tulo ka mga tinun-an nangahadlok ug mihapa sa yuta.

Unya gigunitan sila ni Jesus ug miingon, “Ayaw kamo kahadlok. Bangon.” Sa pagtan-aw nila sa palibot, si Jesus na lang ang nabilin.

Milugsong si Jesus ug ang tulo ka mga tinun-an gikan sa bukid. Unya miingon si Jesus, “Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa ang nahitabo dinhi sa bukid. Hapit na ako mamatay, apan mabanhaw ra ako. Pagkahuman niini, mahimo na ninyo kining isulti sa mga tawo.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?