unfoldingWord 28 - Rorêltu Tlangvâl Hausa

unfoldingWord 28 - Rorêltu Tlangvâl Hausa

개요: Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

스크립트 번호: 1228

언어: Hmar

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Nikhat chu rorêltu tlangvâl hausa deu hi Isu kuoma a hunga, “Zirtirtu, chatuona hringna ka nei theina dingin thilthra ieng tak am thawng ka ta?” tiin Isu ân dawna. Isun a kuomah, “Thilthra chanchin chu ieng dinga i min dawn am an leh? Mi pakhat chau thra a um, chu chu Pathien a nih. Nisienlakhom chatuona hringna nei I nuom chun, Pathien dânhai zawm rawh,”a ta.

Ama chun a kuomah, “A ieng tak hai am?” a ta. Isun a kuomah, “Tuol i that ding an nawh, i uire ding an nawh, In rûk ding an nawh. Khêl I hril ding an nawh, i nu le pa chawimawi rawh, ti hai le nangma în hmangai angin i vênghai hmangai rawh ti hi,” a ta.

Tlangvâl chun ama thiem inchangtir tumin, “Chuong dânhai popo chu ka tleirawl laia inthokin ka zawm taa, ieng am thaw ding ka la bâk rop a?” a ta. Isu’n a hei en chun, a lunginsiet em em a.

Isun a kuomah, “Thra famkima um i nuom chun, fe la, i nei popo chu zawr la, pasiehai kuomah pe rawh, chuongchun, vânah ro nei i tih. Chun hung la, mi zui rawh,” a ta.

Chu thu chu tlangvâl chun a hriet phingleh, a lungngai ta em em a, a hausa hle si a. A thilneihai chu mâksan a nuom naw leiin Isu chu a mâksan ta a.

Chun Isun a thruoihruoihai kuomah, “Mi hausahai ta dingin Pathien Rama lût chu intak tak a nih! A ni tak zet el, Pathien Rama mihausa lût nêkin, sanghawngsei thrim nakuoa, a lût thleng a awl lem” a ta.

Thruoihruoihai chun, chu chu an hriet chun mak an ti nasa em em a, “Tûm sandam ni thei an ti?” an ti a.

Isu’n anni chu a en a, an kuomah, “Chu chu mihriem ta dingin thawruol an naw a, Pathien ta ding ruok chun iengkim thawthei a nih,” a ta.

Peterin isu kuomah, “Keinîn iengkim mâksanin kan zui ta che a, kan lawmman ding ieng am nîng a ta? A ta.

Isu’n a dawn, “Mitin inhai amanih, unauhai amanih, farnuhai amanih, pa amanih, nu amanih nauhai amanih, in le lo mâksan chun, a lêt za hmûng an ta, khawvêl thara chatuona hringna chang bawk an tih. Nisienlakhom mi tamtak, a hmasa taka umhai chu, a nuhnung takah la um an ta, chun a nuhnung takhai khom a hmasa takah la um an tih,” a ta.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons