unfoldingWord 28 - Ang Batan-on ug Dato nga Pangulo

unfoldingWord 28 - Ang Batan-on ug Dato nga Pangulo

개요: Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

스크립트 번호: 1228

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Usa ka adlaw, miadto kang Jesus ang usa ka batan-on ug dato nga pangulo ug nangutana kaniya, “Maayong magtutudlo, unsay akong pagahimoon aron makabaton ko ug kinabuhi nga walay kataposan?” Miingon si Jesus kaniya, “Nganong gitawag mo ako nga ‘maayo’? Usa ra ang maayo, ang Dios. Apan kung gusto nimo makabaton ug kinabuhing walay kataposan, tumana ang mga balaod sa Dios.”

“Asa man ani ang angayan nakong tumanon?” pangutana niya. Mitubag si Jesus, “Ayaw pagpatay. Ayaw panapaw. Ayaw ug pangawat. Ayaw pamakak. Tahora ang imong mga ginikanan, ug higugmaa ang imong isigkatawo sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon.”

Apan miingon ang batan-on nga lalaki, “Natuman na nako kining mga balaora sukad sa bata pa ako. Unsa pay kinahanglan nga akong himoon aron makabaton ko ug kinabuhi nga walay kataposan?” Gitan-aw siya ni Jesus ug nahangawa kaniya.

Mitubag si Jesus, “Kung gusto nimo nga mahimo kang hingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan nimong kabtangan, ug ang halin niini ihatag sa mga kabos, ug aron anaa kay bahandi didto sa langit. Unya balik ug sunod ka kanako.”

Sa pagkadungog niya sa gisulti ni Jesus, naguol siya pag-ayo, tungod kay dato man siya kaayo ug dili niya gusto nga ipanghatag ang tanan niyang mga bahandi. Mitalikod siya ug milakaw palayo kang Jesus.

Ug giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, “Lisod gayod makasulod ang mga dato sa gingharian sa Dios! Sa tinuod, masayon pa sa usa ka kamelyo sa pag-agi sa mata sa dagom kay sa dato nga mosulod sa gingharian sa Dios.”

Pagkadungog sa mga tinun-an sa giingon ni Jesus, natingala sila ug miingon, “Kinsa ra diay ang mangaluwas ani?”

Gitan-aw ni Jesus ang mga tinun-an ug miingon, “Dili kini mahimo sa tawo, apan ang tanan mahimo sa Dios.”

Mitubag si Pedro kang Jesus, “Among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa lang man diay ang among ganti?”

Mitubag si Jesus, “Ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsoon, mga ginikanan, mga anak, ug mga kabtangan tungod ug alang kanako, makadawat ug sobra pa sa usa ka gatos ka bahin ug makadawat ug kinabuhi nga walay kataposan. Apan daghan ang mauna nga maulahi, ug daghan ang maulahi nga mauna.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?