ภาษา Bislama

ชื่อภาษา: Bislama
รหัสภาษา ISO: bis
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4504
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Bislama

Bislama - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bislama

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง 1

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Can God Forgive Me?

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

From Death to Life

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน .

Gud Nius [ข่าวประเสริฐ]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

LLL 1 Wol we God i mekem fastaem [เริ่มต้นกับพระเจ้า]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 2 Ol fas man we oli bilif strong long God [๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 3 Ol fas lida we God i stanemap [๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 4 Ol wokman blong God [๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 5 Ol man we oli stanap strong long hadtaem wet [๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 6 Jisas i man blong tijim mo hilim narafala ma [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 7 Jisas i Masta mo man blong sevem narafala ma [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 8 Wok blong Tabu Spirit [๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Naen Dei i Lus Long Solwara [คำให้การ (พยาน) - Nine Days Adrift]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน .

New Life in Christ

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม .

New Testament Readings

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Old Testament Readings

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Ol sing sing 2 [เพลง 2]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Ol Tok blong Laef 1 [พระคำแห่งชีวิต 1]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Ol Tok blong Laef 2 [พระคำแห่งชีวิต 2]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Ol Tok blong Laef 3 [พระคำแห่งชีวิต 3]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Taem Blong Gro [เพลง for Spiritual Growth]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Bislama) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

ดาวน์โหลด Bislama

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Bislama ผสมบ้าง

พระคำแห่งชีวิต 1 ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Bislama (in Ambae, East)

พระคำแห่งชีวิต 2 ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Bislama (in Ambae, East)

พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Ambae, West: Nduindui)

พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Ambrym, Southeast)

พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Avoana Ata Raga)

พระคำแห่งชีวิต 2w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Axamb)

พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Kumera)

พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Lamnatu)

พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Mele-Fila: Ifira)

พระคำแห่งชีวิต ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Bislama (in Nafe)

พระคำแห่งชีวิต 1w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Nambutket)

พระคำแห่งชีวิต 2 w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Nambutket)

Messages w/ NAVAVA & BISLAMA ดาวน์โหลด Messages w/ NAVAVA & BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Niverver)

พระคำแห่งชีวิต 1 w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Paama)

พระคำแห่งชีวิต 2 w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Paama)

พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Tambotalo)

พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Tangoa)

พระคำแห่งชีวิต w/BISLAMA ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/BISLAMA MP3 ในภาษา Bislama (in Tanna)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Bislama - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Bislama - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Bislama - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Bislama

Bahasa Bislama
Beach-la-mar
Bichelamar
Bichlamar
Bislama Bichlamar
Bislamá Bichlamar
زبان بیسلاما
Бислама
比斯拉馬語; 比斯拉瑪語
比斯拉马语; 比斯拉玛语

พื้นที่ใช้ภาษา Bislama

Australia
New Caledonia
Vanuatu

People Groups who speak Bislama

Vanuatu Melanesian;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Bislama

ข้อมูลอื่นๆ: Understand T.Pisin;Lingua Franca,national Language

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ