หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 6 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา [Kijk, Luister & Leef6 JEZUS - Leraar en Geneesheer] - Thai: Central

Is this recording useful?

Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Programma nummer: 80506
Taalnaam: Thai: Central

Programma lengte: 32:16

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน (มัทธิว 5:1-2) [Music-Intro-Beeld 1 (Prent 1: Jesus Leer Die Mense)]

1:42

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน (มัทธิว 5:1-2) [Music-Intro-Beeld 1 (Prent 1: Jesus Leer Die Mense)]

รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง (มัทธิว 7:24-27) [Beeld 2 (Prent 2: Die Twee Huise)]

1:01

2. รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง (มัทธิว 7:24-27) [Beeld 2 (Prent 2: Die Twee Huise)]

รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า (มัทธิว 5:14-16) [Beeld 3 (Prent 3: ’N Lig Moet Gesien Kan Word)]

1:07

3. รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า (มัทธิว 5:14-16) [Beeld 3 (Prent 3: ’N Lig Moet Gesien Kan Word)]

รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว (มัทธิว 5:38-42) [Beeld 4 (Prent 4: ’N Romein Slaan ’N Jood)]

1:00

4. รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว (มัทธิว 5:38-42) [Beeld 4 (Prent 4: ’N Romein Slaan ’N Jood)]

รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า (มัทธิว 6:5-15) [Beeld 5 (Prent 5: Gebed Tot God)]

1:08

5. รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า (มัทธิว 6:5-15) [Beeld 5 (Prent 5: Gebed Tot God)]

รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช (มัทธิว 13:24-30,36-43) [Beeld 6 (Prent 6: Die Satan Plant Onkruid)]

1:07

6. รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช (มัทธิว 13:24-30,36-43) [Beeld 6 (Prent 6: Die Satan Plant Onkruid)]

รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ (มัทธิว 18:1-6, 19:13-15) [Beeld 7 (Prent 7: Jesus En Die Kinders)]

1:16

7. รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ (มัทธิว 18:1-6, 19:13-15) [Beeld 7 (Prent 7: Jesus En Die Kinders)]

รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ (มัทธิว 18:12-14) [Beeld 8 (Prent 8: Die Herder En Die Skape)]

0:56

8. รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ (มัทธิว 18:12-14) [Beeld 8 (Prent 8: Die Herder En Die Skape)]

รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย (มัทธิว 18:21-35) [Beeld 9 (Prent 9: Die Dienaar Wat Nie Kon Vergewe Nie)]

1:31

9. รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย (มัทธิว 18:21-35) [Beeld 9 (Prent 9: Die Dienaar Wat Nie Kon Vergewe Nie)]

รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน (มัทธิว 20:1-16) [Beeld 10 (Prent 10: Die Arbeiders Word Beloon)]

1:32

10. รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน (มัทธิว 20:1-16) [Beeld 10 (Prent 10: Die Arbeiders Word Beloon)]

รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู (มัทธิว 25:1-13) [Beeld 11 (Prent 11: Vyf Meisies Buite Die Deur)]

1:29

11. รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู (มัทธิว 25:1-13) [Beeld 11 (Prent 11: Vyf Meisies Buite Die Deur)]

รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้ (มัทธิว 25:14-30) [Beeld 12 (Prent 12: Die Meester En Sy Diensknegte)]

1:18

12. รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้ (มัทธิว 25:14-30) [Beeld 12 (Prent 12: Die Meester En Sy Diensknegte)]

รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา (มาระโก 1:4-11) [Beeld 13 (Prent 13: Jesus Word Gedoop)]

1:41

13. รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา (มาระโก 1:4-11) [Beeld 13 (Prent 13: Jesus Word Gedoop)]

รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก (มาระโก 1:14-20) [Beeld 14 (Prent 14: Jesus Roep Sy Dissipels)]

1:25

14. รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก (มาระโก 1:14-20) [Beeld 14 (Prent 14: Jesus Roep Sy Dissipels)]

รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง (มาระโก 1:40-45) [Beeld 15 (Prent 15: ’N Melaatse Man)]

1:05

15. รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง (มาระโก 1:40-45) [Beeld 15 (Prent 15: ’N Melaatse Man)]

รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา (มาระโก 2:1-12) [Beeld 16 (Prent 16: ’N Man Kom Deur Die Dak)]

1:29

16. รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา (มาระโก 2:1-12) [Beeld 16 (Prent 16: ’N Man Kom Deur Die Dak)]

รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ (มาระโก 3:1-5) [Beeld 17 (Prent 17: Jesus Genees ’N Man Se Hand)]

1:31

17. รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ (มาระโก 3:1-5) [Beeld 17 (Prent 17: Jesus Genees ’N Man Se Hand)]

รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง (มาระโก 4:35-41) [Beeld 18 (Prent 18: Jesus Maak Die Storm Stil)]

1:19

18. รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง (มาระโก 4:35-41) [Beeld 18 (Prent 18: Jesus Maak Die Storm Stil)]

รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน (มาระโก 5:25-34) [Beeld 19 (Prent 19: ’N Vrou in Die Skare)]

1:26

19. รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน (มาระโก 5:25-34) [Beeld 19 (Prent 19: ’N Vrou in Die Skare)]

รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว (มาระโก 5:22-24 , 35-43) [Beeld 20 (Prent 20: Jesus En Die Meisie)]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว (มาระโก 5:22-24 , 35-43) [Beeld 20 (Prent 20: Jesus En Die Meisie)]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว (มาระโก 7:24-30) [Beeld 21 (Prent 21: Jesus En Die Buitelandse Vrou)]

1:19

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว (มาระโก 7:24-30) [Beeld 21 (Prent 21: Jesus En Die Buitelandse Vrou)]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง (มาระโก 7:31-37) [Beeld 22 (Prent 22: Jesus En Die Doofstom Man)]

1:14

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง (มาระโก 7:31-37) [Beeld 22 (Prent 22: Jesus En Die Doofstom Man)]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด (มาระโก 8:22-26) [Beeld 23 (Prent 23: Jesus Laat Die Blinde Man Sien)]

1:02

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด (มาระโก 8:22-26) [Beeld 23 (Prent 23: Jesus Laat Die Blinde Man Sien)]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า (มาระโก 9:14-27) [Beeld 24 (Prent 24: Jesus Genees ’N Seun)]

0:52

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า (มาระโก 9:14-27) [Beeld 24 (Prent 24: Jesus Genees ’N Seun)]

ดนตรี [Music]

1:07

25. ดนตรี [Music]

Downloads en Bestellingen

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Neem contact op met de klantenservice.

Over onze geluidsopnamen

GRN heeft Bijbelverhalen, Gospelliederen, Christelijke muziek en evangelische boodschappen vertaald in meer dan 6000 talen en dialecten. De meesten ervan kunnen gratis gedownload worden. De gratis audio-opnamen en scripts zijn populair bij christelijke zendingsorganisaties en kerken. Zij zijn geschikt voor evangelisatie, gemeentestichting, en voor gebruik binnen andere gemeenteactiviteiten. De opnamen zijn ingesproken door mensen die de taal als moedertaal spreken en de Bijbelverhalen, liederen en muziek kunnen gebruikt worden om het evangelie van Jezus Christus te communiceren op een cultureel relevante manier, m.n. binnen orale culturen.

Verwante informatie