unfoldingWord 02 - Tội Lỗi Vào Thế Gian

unfoldingWord 02 - Tội Lỗi Vào Thế Gian

개요: Genesis 3

스크립트 번호: 1202

언어: Vietnamese

주제: Sin and Satan (Sin, disobedience, Punishment for guilt)

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

A-đam và vợ mình sống hạnh phúc trong khu vườn xinh đẹp mà Chúa tạo dựng cho họ. Cả hai đều không mặc quần áo, nhưng họ không hề hổ thẹn, vì tội lỗi chưa vào trong thế gian. Họ thường dạo chơi trong khu vườn và trò chuyện cùng Đức Chúa Trời.

Nhưng trong khu vườn có một con rắn xảo quyệt. Nó hỏi người nữ rằng: “Có thật là Chúa nói ngươi không được ăn bất cứ cây nào trong vườn chăng?”

Người nữ trả lời rằng: “Chúa nói chúng tôi có thể ăn bất cứ trái cây nào trong vườn, ngoại trừ cây biết điều thiện và điều ác. Chúa bảo:”Nếu ngươi ăn hay đụng vào, thì ngươi sẽ chết."

Con rắn trả lời người nữ rằng: “Điều đó không đúng đâu! Ngươi sẽ không chết đâu. Chúa biết rằng khi ngươi ăn trái cây đó, ngươi sẽ giống như Chúa, biết được điều thiện và điều ác.”

Người nữ thấy trái cây đẹp mắt lại trông có vẻ ngon. Bà cũng muốn được khôn ngoan, nên hái và ăn trái ấy. Sau đó bà đưa cho chồng đang đứng bên cạnh và ông cũng ăn.

Đột nhiên, mắt hai người đều mở ra, và họ nhận thấy rằng mình đang trần truồng. Họ cố gắng che thân thể mình bằng cách kết lá cây để làm thành quần áo.

Sau đó, người đàn ông và vợ mình nghe tiếng Chúa đi qua khu vườn. Cả hai đều trốn Chúa. Chúa gọi người nam: “Con đang ở đâu?” A-đam trả lời: “Con nghe tiếng Chúa bước trong khu vườn, và con sợ, bởi vì con trần truồng, nên con đi trốn.”

Đức Chúa Trời hỏi: “Ai nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây Ta dặn đừng ăn phải không?” Người nam thưa: “Người nữ Ngài đặt bên con đã đưa con trái cây đó!” Đức Chúa Trời hỏi người nữ: “Con đã làm gì vậy?” Người nữ thưa: “Con rắn đã lừa gạt con!”

Đức Chúa Trời bảo con rắn: “Mày bị rủa sả! Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất. Mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ sẽ thù nghịch nhau. Dòng dõi người nữ sẽ chà đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người.”

Sau đó Ngài nói với người nữ: “Ta sẽ làm con vô cùng đau đớn khi sinh nở. Dục vọng con sẽ hướng về chồng và chồng sẽ quản trị con!”

Ngài phán với người nam: “Vì con đã nghe lời vợ và không vâng lời Ta. Nên bây giờ đất đai bị rủa sả; và con phải làm lụng khó nhọc mới có miếng ăn. Sau đó, con sẽ chết, và thân thể con sẽ trở về bụi đất.” Người nam đặt tên vợ mình là Ê-va, nghĩa là “người ban sự sống” vì bà sẽ trở thành mẹ của loài người. Và Chúa lấy da thú kết thành quần áo cho A-đam và Ê-va.

Sau đó, Chúa phán rằng: “Bây giờ loài người đã trở nên giống như chúng ta biết điều thiện và điều ác, chúng không được phép ăn trái cây sự sống và không được sống đời đời”. Vì thế, Đức Chúa Trời đuổi A-đam ra khỏi khu vườn xinh đẹp. Ngài đặt các thiên sứ quyền năng ở lối vào vườn Ê-đen để ngăn không cho bất kỳ ai ăn trái cây sự sống.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?