unfoldingWord 02 - Nagari Alame Geluwa

unfoldingWord 02 - Nagari Alame Geluwa

개요: Genesis 3

스크립트 번호: 1202

언어: Gofa

주제: Sin and Satan (Sin, disobedience, Punishment for guilt)

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Addaameranne iya machera Xoossay enttaw giigisida daro lo77iya atakiltte bessan, daro ufayttidi de7oosona. Enttaw ma77iya afili baawa; nagari buroo alamae geliboonna gisho, kalloy entta yeellayena woy borssena. Entti atakiltte bessan Xoossara simerettoosona; iyara odettoosona.

Gidoshin, issi gene shooshi atakiltte bessan de7ees. He shooshay maccasiw, “Tuma Xoossay hinttena atakiltte bessan de7iya mitha ubbaa ayfiyappe moopite gidi kiitide?” yaagidi oychis.

Maccasiya zaarada, “Xoossay atakiltte bessan de7iya mitha ayfiyappe mite, shin iitanne lo77o ersiya mithaa ayfiyappe moopite. Hintte he mithaa ayfiyappe miikko woy iya bochiko hayqqana” yaagis.

Shooshay zaaridi maccasekko, “Hessi worddo! Hintte hayqeketa. Xoossay hessa giday, he mithaa ayfiya hintte miikko akeeka demmidi lo77onne iitaa Xoossaada eranaysa I, eriya gishosa” yaagis.

Maccasiya mithaa ayfey maanaw mal7o, be7anaw lo77onne, cinccatethi demmanaw amoyaba gididaysa be7asu. He mitha ayfiyappe ekkada masu; ba azinaska iyappe immasu; ikka mis.

Qoppona de7ishin, entta ayfey dooyettin, entti xire kallo de7eysa erdosona. Entti mitha haythi sikkidi bantta kalluwa kammanaw koydosona.

Addaameynne iya machiya, Xoossay atakiltte bessan hemetishin iya girsaa si7idosona. Entti Xoossafe qosettidosona. Shin Xoossay iya xeegidi, “Addaame, awun de7ay?” yaagidi oychis. Addaamey zaarid, “Atakiltte bessaa giddon ne girsaa si7ada, taani kallo de7iya gisho, yashetida qosettas” yaagis.

Xoossay, “Neeni kallo gideysa new odiday oone? Taani nena mooppa gida mithaa ayfiyappe madiye?” yaagidi oychchis. Addaamey zaaridi, “Taara daana mela neeni immida macasiya mithaa ayfiyappe taw immin mas” yaagis. Xoossay maccasiw, “Neeni hessa ays oothadi?” yaagidi oychchis. Maccasiya zaarada, “Tana shooshay cimmis” yaagasu.

Xoossay shooshakko, “Neeni baadetadasa! Neeni ne uluwara gooshettana; ne de7o laytha ubban baana laaccana. Ne giddoninne macase giddon morketethi medhdhana; ne sheeshaa giddoninne I sheeshaa giddon ixotethi wothana. I ne huuphiya qoxxana, nekka iya ginddiya dukkana” yaagis.

Xoossay maccasekko, “Neeni waaye iqethan na7a yelana. Neeni ne azinaara daanaw amottana; I nena haarana” yaagis.

Xoossay Addaamekko, “Neeni ne machiw si7ida taw kiitettona ixxadasa. Biittay ne gaason baadetidaba gido. Neeni gita daaburssan biitta oothada maana. Neeni biittafe medhdhettida gisho biittako simmana” yaagis. Addaamey ba machiw de7oy de7iya asa ubbaas aayo gidiya gisho, “Hewaano” gidi sunthis. Xoossay Addamenne Hewaano mehe galbba giigisidi mayzis.

Xoossay, “Hiza asi lo77onne iita eranaw nuuppe issuwada gidis. Entti bantta kushiya yeddidi, de7o immiya mithaa ayfiyappe moona melanne merinaw de7on doona mela teqettanaw koshshees” yaagis. Hessa gisho, Xoossay Addaamenne Hewaano lo77iya atakiltte bessaafe kessis. Oonikka de7o immiya mitha ayfiyappe moonna mela yaa efiya ogiya naagana mela wolqqaama kiitanchota wothis.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?