unfoldingWord 31 - Tui Chungah Isu Kein A Lawn

unfoldingWord 31 - Tui Chungah Isu Kein A Lawn

개요: Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

스크립트 번호: 1231

언어: Hmar

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Chun mipuihai chu an trintir vêl sûng chun ama hmaa râl khingtienga fe dingin thruoi hruoihai chu longa chuonga fe dingin a hril a. Chun mipuihai chu an trintir hnungin trongtrai dingin tlânga a hang fe a. Chutaka chun a khât chauvin a um a, zântieng inhnu rak chenin a trongtai a.

Meanwhile, the disciples were rowing their boat, but by late in the night they had only reached the middle of the lake. They were rowing with great difficulty because the wind was blowing hard against them.

Chun dîl chunga Isu chu ke a lawnin an chuongna long tieng chun fe a tum ta a!

Thruoihruoihaiin Isu an hei hmu chun, phûng hmua an inngai leiin an tria em em a. Isu chun an tri em em ti a hei hriet chun anni chu a biek nghâla, “Tri naw ro. Kei ka ni an nawm!” a ta.

Chun Peterin Isu kuoma, “Lalpa, nang I ni chun tui chunga I kuoma hung thu mi pe rawh” a ta. Isu Peter kuomah, “Hung ta la” a ta.

Chuongchun Peter chu longa inthok chun a suoka, tui chunga lawnin Isu kuom tieng a fe ta a. Nisienlakhom hnaite chau a hei lawn hnung chun Isu tieng en ta lovin thlipui le tuifawn tieng chu a en tran ta a.

Chuongchun Peter chu a tri a, a pil tran ta a. “Lalpa, mi sandam rawh!” tiin a khêksuok a. Chun Isun a hang ban nghâla, ama chu a chel a. Peter kuoma chun, “Aw, nang ringna tlawm, ieng dinga I ringhla am a na?” a ta.

Isu le Peter hai chu long sûnga an chuong chun thli chu a re ta nghâl a. Thruoihruoihai chun mak an ti a. “Pathien Naupa I ni takzet hi,” tiin Isu chu chibai an bûk a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?