unfoldingWord 31 - Yesu ya yi Tafiya a kan Ruwa

unfoldingWord 31 - Yesu ya yi Tafiya a kan Ruwa

개요: Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

스크립트 번호: 1231

언어: Hausa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Sa'annan Yesu ya fada wa almajiransa su shiga jirgin ruwa su haye zuwa wancan gefen tafki sa'adda da ya tsaya ya sallami taron. Bayan Yesu ya sallami taron, sai ya haura gefen tsauni domin ya yi addu'a. Yesu na wurin nan shi kadai, ya kuma yi addu'a har zuwa kurewar dare.

A wannan lokaci, almajiran na tukin jirgin ruwansu, amma a kurewar daren, sun kai tsakiyar ruwan ne kawai. Suna tuki da wahala, domin iska na hurawa da karfi gaba da su sosai.

Sa'annan Yesu ya gama addu'a sai ya tafi wurin almajiran. Yayi tafiya akan ruwa yana haye tafkin zuwa wurin jirgin su!

Almajiran suka tsorata kwarai da suka ga Yesu, domin a tunaninsu fatalwa suke gani. Yesu ya san cewa tasorace suke, sai ya kira su, ya ce, "Kada ku ji tsoro. Ni ne!"

Sai Bitrus ya ce wa Yesu, "Ya shugaba, idan dai kai ne, ka umarce ni in zo wurin ka a kan ruwan." Yesu ya ce wa Bitrus, "Zo!"

Sai Bitrus ya fita daga jirgin ruwar ya fara tafiya zuwa wurin Yesu a kan ruwa. Amma da yayi tafiya kadan, sai ya kau da idanunsa daga Yesu ya fara duban rakuman ruwa, yana jin yadda kakkarfar iskar take.

Sai Bitrus ya ji tsoro ya kuma fara nutsewa a ruwa. Sai yayi kuka, "Ya shugaba, ka cece ni!" Nandanan Yesu ya isa wurin sa ya kama shi. Sa'annan ya ce wa Bitrus, "Kai mutum mai karamin bangaskiya, me ya sa ka yi shakka?"

A lokacin da Bitrus da Yesu suka shiga jirgin ruwan, nan da nan iskar ta dena kadawa, ruwan kuma ya natsu. Almajiran suka yi mamaki. Suka yi wa Yesu sujada, suna cewa, "Gaskiya, kai Dan Allah ne."

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?