unfoldingWord 31 - Chúa Giê-su Đi Bộ Trên Mặt Nước

unfoldingWord 31 - Chúa Giê-su Đi Bộ Trên Mặt Nước

개요: Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

스크립트 번호: 1231

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Sau đó, Đức Chúa Giê-su bảo các môn đồ xuống thuyền đi qua bờ bên kia trước, trong khi đó, Ngài giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Chúa Giê-su lên núi để cầu nguyện. Ngài ở đó một mình và cầu nguyện đến khuya.

Lúc đó, các môn đồ đang chèo thuyền, nhưng đến khuya họ mới chỉ chèo được đến giữa biển hồ. Họ chèo chống hết sức vất vả vì gió thổi ngược chiều rất mạnh.

Khi cầu nguyện xong, Chúa Giê-su đến với các môn đồ. Ngài đi bộ trên mặt nước băng qua biển hồ để tới chỗ thuyền của họ.

Các môn đồ vô cùng sợ hãi khi thấy Chúa Giê-su vì họ tưởng Ngài là ma. Chúa Giê-su biết họ đang sợ hãi nên Ngài lên tiếng và bảo họ: “Đừng sợ! Là Thầy đây!”

Lúc ấy, Phi-e-rơ thưa với Ngài: “Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin khiến con có thể đi trên mặt nước mà đến cùng Ngài.” Chúa Giê-su đáp: “Hãy lại đây Phi-e-rơ!”

Vậy, Phi-e-rơ liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước đến cùng Chúa Giê-su. Nhưng khi đi được một quãng ngắn, ông rời mắt khỏi Chúa Giê-su mà nhìn sóng biển và thấy gió thổi mạnh.

Nên Phi-e-rơ cảm thấy sợ hãi và bắt đầu chìm xuống nước. Ông la lên: “Chúa ơi, cứu con với!” Lập tức Chúa Giê-su đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ, rồi bảo ông: “Hỡi kẻ ít đức tin! Sao con nghi ngờ vậy?”

Khi Chúa Giê-su và Phi-e-rơ vừa lên thuyền, thì gió liền ngừng thổi và sóng biển lặng đi. Các môn đồ vô cùng kinh ngạc, họ thờ lạy Chúa Giê-su và thưa: “Thầy quả thật là Con Đức Chúa Trời.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons