unfoldingWord 31 - Nilakaw si Jesus sa Tubig

unfoldingWord 31 - Nilakaw si Jesus sa Tubig

개요: Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

스크립트 번호: 1231

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Unya gisultian ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga manakay sa bangka ug molawig ngadto sa pikas daplin sa lanaw, samtang iyang gipapauli usab ang mga tawo. Human niya papaulia ang mga tawo, mitungas siya sa bukid aron mag-ampo. Nag-inusara siya didto ug nag-ampo hangtod sa kaadlawon.

Niadtong tungora, gabugsay ang mga tinun-an. Migabii na lang ug maayo apan naa gihapon sila sa tunga sa lanaw. Naglisod sila pag-ayo sa pagbugsay kay kusog kaayo ang hangin nga ilang gisagubang.

Unya pagkahuman ni Jesus sa pag-ampo, misunod siya sa iyang mga tinun-an. Naglakaw siya sa ibabaw sa tubig paingon sa ilang bangka!

Nahadlok pag-ayo ang mga tinun-an pagkakita nila kang Jesus, tungod kay abi nila ug nakakita sila ug kalag. Nahibalo si Jesus nga nangahadlok sila, busa gitawag niya sila sa pag-ingon, “Ayaw kamo ug kahadlok. Ako kini!”

Ug miingon si Pedro kang Jesus, “Magtutudlo. Kung ikaw kana, palakwa ko sa tubig paingon diha nimo.” Miingon si Jesus, “Ali diri!”

Busa, migawas si Pedro sa bangka ug nagsugod siya paglakaw padulong kang Jesus sa ibabaw sa tubig. Sa dihang layo-layo na ang iyang nalakwan, wala siya makatan-aw kang Jesus tungod kay nakita niya ang mga balod ug nabati ang kusog nga hangin.

Ug unya nahadlok si Pedro ug nagsugod siya ug kaunlod sa tubig. Misinggit siya, “Magtutudlo, tabangi ako!” Gitabangan dayon siya ni Jesus ug gibira. Ug miingon siya kang Pedro, “Kagamay ba sa imong pagtuo! Nganong nagduha-duha man ka?”

Pagsakay ni Pedro ug ni Jesus sa bangka, mihunong dayon ang hangin ug mikalma ang tubig. Nahibulong ang mga tinun-an kang Jesus. Gisimba nila si Jesus, ug miingon sila kaniya, “Tinuod gayod nga ikaw ang Anak sa Dios.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?