unfoldingWord 14 - Mela Biittan Toylatethaa

unfoldingWord 14 - Mela Biittan Toylatethaa

개요: Exodus 16-17; Numbers 10-14; 20; 27; Deuteronomy 34

스크립트 번호: 1214

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Xoossay enttara caaqida caaquwa kifile gidida higgeta kiitetana mela Isra7eele asaas odidaappe guye, entti Siina deriyappe dendidi bidosona. Xoossay enttaw immana gidi qaala gelida, Kanaane geetetiya biittaa kaaleso doomis. Shaara tuussay entta sinthan bishe entta kaalethees; enttika iya kaallosona.

Xoossay, immana gidi qaala gelida biittaa kase Abrahaames, Yisaaqasinne Yayqoobas immanaw caaqis. Gidoshin, ha77i he biittan dumma dumma kochati de7oosona. He kochati Kanaaneta geetettoosona. Kanaane kochati Xoosse goynnokona woy iyaw kiitettokona. Entti eeqa goynnoosona; qassi hara daro iitabata oothoosona.

Xoossay Isra7eele asaako hayssada yaagis: “Hintte gelanaw biya biittan de7iya Kanaaneta ubbaa dhaysite. Enttara sarotetha caaqo caaqopite; enttara ekettopite; gelettopite. Entta eeqata ubbaa dhaysite; hintte taw kiitettona ixxiko, entta eeqata goynnanaw de7eeta” yaagis.

Isra7eele asay Kanaane zawaa gakkida wode, Musey issi issi zerethaafe issi issi asi kessidi, tammanne nam7u asata dooris. Entti gelanaw biya biittay ay daaniyakko wochidi simmana mela kiittis. Iya xalaala gidonashin, he biittan de7iya asay minokonne daaburanchoko wochanaw besseyssa enttaw odis.

He tammanne nam7u asati oytamu gallas kumethi Kanaane biittan simeretidosona. Entti guye Simmidi, “Biittay maathinne eessi goggees; he biittan palahida kathi de7ees” yaagidi asaas odidosona. Shin entta giddofe tammati, “He biittan de7iya asay wolqqaama; entta katamatikka gimbbe dirssan diretidosona. Nuuni entta olana gidi denddiyakokka entti nuna xoonana; nuna kumethi dhayssana” yaagidosona.

Yaatin, nam7u asati, Kaalebinne Iyyaasuy, “Kanaane asay adussenne mino gideyssi tuma. Gidoshin, Xoossay nu gisho olettiya gisho nuuni tuma entta xoonana” yaagidosona.

Shin, Isra7eele asay Kaalebanne Iyyaasu si7onna ixxidosona. Muse bollanne Aarona bolla yilotidi, “Nuuni Gibxxe biittan de7ishe woy ha bazzo biittan hayqqida gidorkko! Nuuni mashshan wurana mela hintte nuna ays ehidetii? Nu machetinne nu nayti aylle gidanaappe Gibxen de7ida gidorkkoshin” yaagidi, banttana kaalethiya asi dooridi Gibxe simmanaw koydosona.

Xoossay daro yilotidi, gahetetha dunkkaaniya yidi, “Hintte ta bolla makkallida gisho, asa ubbay bazzo biittan toylatana. Iyyaasuppenne Kaalebappe attishin, laatamu laythinne iyappe bolla gidida asa ubbay Xoossay qaala gelida biittaa gelokkona” yaagis.

Asay hessa si7ida wode, bantta oothida nagara gaason azzanidosona. Bantta ola halaqata ekkidi, Kanaaneta olanaw bidosona. Xoossay enttara gidonna gisho entti boonna mela enttaw odin, si7onna ixxidosona.

Xoossay enttara olas boonna gisho, entti olan xoonetidosona; enttafe daroti hayqqidosona. Hessafe guye, Isra7eele asay guye Kanaane simmidi, bazzo biittan oytamu laythi toylatidosona.

Isra7eele asay bazzo biittan toylatida oytamu laytha giddon, Xoossay enttaw koshshiyabaa immis. Saloppe “Manna” geetettiya kathi, qassi asho maana mela kuraachota enttaw yeddis. He wode ubban entti ma77ida afilaynne entti aathida caammay wurbeenna.

Xoossay malaalsiya ogen haathe shuchafe kessidi immis. He ubbay haninkka Isra7eele asay Xoossaa bollanne Muse bolla zuuzumidosona, enttara kacetidosona. Gidoshin, Xoossay, Abrahaames, Yisaaqasinne Yayqoobas gelida qaala gisho, enttaw ammanettiya Xoosse gidis

Hara gallas, asay haathe dhayida wode, Xoossay Musekko, “Shuuchaas oda, iyappe haathi keyana” yaagis. Gidoshin, Musey shuuchaas odanayssa aggidi, xam7an nam7u toho shocidi, asaa sinthan Xoossaa kawushshis. Asa ubbay uyana mela haathi shuuchafe keyis. Shin Xoossay Muse bolla hanqettidi, “Neeni, taani immana gada qaala gelida biittaa gelakka” yaagis.

Isra7eele asay oytamu laythi bazzo biittan toylatidaappe guye, Xoossa bolla makkallida ubbay hayqidosona. Zaaridi, Xoossay asaa immana gidi qaala gelida biitta kaalethis. Ha77i Musey cimis; iya bessan asaa kaalethana mela Xoossay, Iyyaasu dooris. Qassi issi gallas Muse mela hara nabe iya bessan denthana gidi Xoossay Muses qaala gelis.

Hessafe guye, Xoossay immana gidi qaala gelida biitta be7anaw dere bolla keyana mela Muses odis. Musey, Xoossay immana gidi qaala gelida biittaa be7is, shin yaa gelonna mela Xoossay diggis. Musey hayqin, Isra7eele asay hasttamu gallas kumethi iyaw yeekidosona. Iyaappe guye, Iyyaasuy entta kaalethiya asi gidis. Iyyaasuy, Xoossan ammanettiyanne iyaw kiitettiya asi gidiya gisho, lo77o kaalethiya asi.Geeshsha Maxaafa taarikey eketiday, Kessa 16-17; Tay 10-14; 20; 27; Zaare 34

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons