unfoldingWord 14 - Пхирэнас пир пустыня

unfoldingWord 14 - Пхирэнас пир пустыня

개요: Exodus 16-17; Numbers 10-14; 20; 27; Deuteronomy 34

스크립트 번호: 1214

언어: Romani, Baltic

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Сыр Дэвэл дыя израильтянэнгэ сарэ законы, пир савэ ёнэ трэби тэ дживэн дэ завето Лэса, Ёв отлыджия лэн бэргатыр Синай. Дэвэл джялас ангил лэндыр дэ облочно столбо а мануша джянас пал Лэстэ. Ёв камня тэ янэл лэн пэ Пхув пал сави лэнгэ ракирэлас кхарэлпэ Ханаан.

Дэвэл ракирэлас Авраамоскэ, Исакоскэ и Иаковоскэ, со дэла Пхув пал сави Ракирдя лэнгирэнгэ родоскэ, нэ дэ долэ дэвэса одой дживэнас авир мануша. Лэн кхарэнас хананеи. Хананеи на поклонинэнаспэ Дэвлэскэ и на прылэнас Лэс. Ёнэ прылэнай нанэ чачунэ дэвлэс и сыс захалэ мануша.

Дэвэл пхэндя израильтянэнгэ: «Сыр тумэ заджяна дэ Пхув, сави пхэндя дэла Дэвэл, тумэ трэби тэ умарэн сарэн хананеев. На кэрэн лэнса ни савэ договоры и на кэрэн лэнса бьява. Тумэ трэби тэ розмарэн сарэн лэнгирэн идолэн. Сыр тумэ на кэрэна дякэ, сыр Мэ пхэндём, тэнче пирьячена Мангэ тэ поклонинэнпэ, а лэна тэ поклонинэнпэ лэнгирэ идолэнгэ».

Сыр израильтяне подгинэ кэ штэто Ханаана, Моисеё выкэдыя дэшудуен муршэн, по екхэс кожнонэс родостыр Израилёстыр. Ёв бичядя адалэн манушэн тэ дыкхэн пхув, соб тэ уджинэ сави ёй. Ёнэ дякэ ж трэби сыс тэ уджинэн пало хананеи, соб тэ уджинэ зоралэ ёнэ чи нанэ зоралэ.

Дэшудуй мурша пхирэнас саранда дэвэса дэ Ханаано, а тэнче рисинэ палэ. Ёнэ сарэ ракирэнас манушэнгэ: «Пхув дрыван лачи и дэл бут хабэн!» Но лэндэр дэш мануша лынэ тэ ракирэн: «Форы одой дрыван зоралэ, а мануша дрыан барэ! Сыр мэ пэлэндэ джяса тэ марэпэ, то ёнэ амэн уморэна.

Дуй авир мануша, Халево и Иисусо, чаво Навиноско, пхэндэ: «Ада чачибэн, со мануша Ханаана барэ и зоралэ, но амэ лэн тэ помарас! Дэвэл лэла тэ марэлпэ пал амэндэ!»

Нэ мануша на шундэ Халевос и Иисусос. Мануша холясынэ пэ Моисеёстэ и Аароностэ и пхэндэ: «Ваш со тумэ яндэ амэн дэ дава штэто? Хэдыр бы амэ тэ ачаспэ дэ Египто. Сыр амэ заджяса дэ дая пхув, амэ хасёваса дэ марибэн, а амарэ ромня и чаворэ авэна бутярнэ хананеенгэ». Мануша камнэ тэ выкэдэ пэскэ авирэс манушес, саво лыджялас бы амэн палэ дэ Египто.

Шундя, со ракирэн мануша, Дэвэл дрыван холясыя. Ёв явья дэ Шатра Собрания и пхэндя: «Пал дова со, тумэ гинэ пэ Мандэ, сарэ мануша авэна тэ пхирэн пир пустыня. Сарэ мануша конэскэ биш бэрш и бутыр мэрэна адай и на заджяна дэ пхув, сави Мэ лэнгэ дав. Дэ латэ заджяла екх Иисусо, чаво Навиноско, и Халево».

Сыр мануша шундэ адавэ лава Дэвлэстыр, ёнэ зарондэ пал дова, со кэрдэ бэзэх. Ёнэ закамнэ тэ марэпэ манушэнса савэ дживэн дэ Ханаано. Моисеё пхэндя лэнгэ, соб ёнэ тэ на джян тэ марэпэ манушэнса савэ дживэн дэ Ханаано, пал дова Дэвэл на джяла лэнса, ёнэ на кандынэ Моисеёс.

Дэвэл на гия израильтянэнса тэ марэпэ, и пал дова хананеи розмардэ и умардэ бутэн лэнгирэн манушэн. Тэнче израильтяни отгинэ от Ханаана. Посли адава ёнэ пхирэнас пир пустыня саранда бэрш.

Адалэ саранда бэрш, савэ ёнэ пхирэнас пир пустыня, Дэвэл дэлас саро, со лэпгэ сыс трэби, маро болыбнастыр, саво кхарэласпэ «манна». Сарэ далэ дэваса Дэвэл ракхэлас лэн, и лэнгири идя на чинэласпэ пэ лэндэ.

Дэвэл дэлас лэнгэ паны барытконэ бэргатыр. Но ёнэ на подыкхэ пэ саро адава, мануша Израильска сыс не довольна пэ Дэвлэстэ и Маисеёстэ. Дэвэл всаек исыс чачуно Пэскирэнгэ лавэнгэ. Ёв Авраамоскирэ Исаакоскирэ Иакоскирэ родоскэ кэрэлас дякэ, сыр ракирэлас.

Екхвар кэ мануша на сыс паны. Дэвэл пхэндя Маисеёскэ «пхэн кадалакэ барунэ баргакэ, соб ёй тэ дэл паны, и латыр по тхадэла паны». Нэ Маисеё на кандыя Дэвлэс паш сарэндэ манушэндэ. Ёв на пхэндя бэргакэ, соб ёй тэ дэл паны, а дуй молы пикадя пир латэ каштэса. Бэргатыр потхадыя паны, и сарэ пинэ, нэ Дэвэл холясыя пэ Маисеёстэ и пхэндя: «Пал дова со ту дякэ кэрдян, ту на заджяса дэ Пхув сави мэ ракиравас!»

Прогия саранда бэрш, сыр ёнэ пхирэнас пир пустыня, сарэ кон джялас против Дэвлэстэ по мэнэ. Тэнче Дэвэл яндя манушэн кэ штэто кэ Пхув сави Ракирэлас. Маисеё пураныя, и Дэвэл вэкэдыя Иисусос, чавэс Навиноскирэс, пхурэдырэса манушэса. А Моисеёскэ Дэвэл пхэндя, со Ёв бичявэла манушэнгэ авирэс пророкос, дасавэс сыр ёв.

Дэвэл припхэндя Маисеёскэ тэ гадэлпэ упрэ пэ бэрга, соб тэ дыкхэл Пхув пал сави Ёв Ракирдя. Маисеё удыкхья адая Пхув, нэ Дэвэл на дыя лэскэ тэ заджя пэ латэ. Тэнче Маисеё мэя, и израильтяни ровэнас пал лэстэ дэшутрин дэвэс. Иисусо чаво Навиноско, тэрдия пхурэдырэса манушэса. Ёв куч лыджялас манушэн, пал дова со патялас Дэвлэскэ и кандэлэс Лэс.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?