unfoldingWord 08 - Giluwas sa Dios si Jose ug ang Iyang Panimalay

개요: Genesis 37-50

스크립트 번호: 1208

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

세분화: General

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Nasuko kaayo kang Jose ang iyang mga igsoon kay pinalangga man kaayo siya sa ilang amahan, ug nagdamgo pa siya nga mangulo kanila. Sa dihang miduaw si Jose sa iyang mga igsoon, ila siyang gidagit ug gibaligya ngadto sa mga negosyante aron mahimong ulipon.

Paglabay sa daghang mga katuigan, sa dihang tigulang na kaayo si Jacob, gisugo niya ang iyang pinalangga nga anak nga si Jose, sa pagduaw sa iyang mga igsoon nga nag-atiman sa ilang mga hayopan.

Samtang wala pa sila makabalik sa ilang panimalay, gibutangan nila ug dugo sa kanding ang sinina ni Jose. Unya ilang gipakita sa ilang amahan ang sinina aron makahunahuna siya nga ang mga ihalas nga mananap ang nagpatay kang Jose. Naguol pag-ayo si Jacob tungod niini.

Gidala sa mga negosyante si Jose ngadto sa Ehipto. Dako ug gamhanan nga nasod ang Ehipto, nga nahimutang duol sa Suba sa Nilo. Gibaligya sa mga negosyante si Jose ngadto sa dato nga opisyal sa Ehipto. Gisilbihan ni Jose ang iyang agalon, ug gipanalanginan si Jose sa Dios.

Misulay sa pagpakigdulog kang Jose ang asawa sa iyang agalon, apan dili gusto ni Jose nga makasala batok sa Dios. Tungod niini nasuko ang babaye kang Jose, hinungdan nga gidakop ug gipriso siya kay giakusaran man siya ug bakak. Apan bisan pa nga na priso siya, nagmatinud-anon gihapon si Jose sa Dios, ug ang Dios nagpanalangin kaniya.

Nilabay nalang ang duha ka tuig, na priso gihapon si Jose, bisag inosente siya. Usa ka gabii, ang Paraon nga hari sa mga Ehiptohanon, dunay duha ka damgo nga nakahasol kaniya pag-ayo, ug walay usa sa iyang mga magtatambag ang nakahibalo sa buot ipasabot sa maong damgo.

Ang Dios naghatag kang Jose ug abilidad sa paghubad sa mga damgo, mao nga gipakuha siya sa hari gikan sa prisohan. Gihubad ni Jose ang damgo sa hari nga nag-ingon, “Magpadala ang Dios ug pito ka tuig nga abunda sa ani, ug mosunod niini ang pito ka tuig nga tinghulaw.”

Nahimuot pag-ayo si Paraon kang Jose mao nga gibutang siya sunod kaniya nga gamhanan sa tanang tawo sa tibuok Ehipto!

Giingnan ni Jose ang tanang katawhan nga magtigom ug daghang pagkaon samtang abunda pa ang ani. Pag-abot sa tinghulaw, gibaligya ni Jose ang mga pagkaon ngadto sa katawhan sulod sa pito ka tuig aron aduna silay pagkaon.

Misamot ang hulaw dili lang sa Ehipto, kon dili miabot usab sa Canaan diin nagpuyo si Jacob ug ang iyang pamilya.

Gipaadto ni Jacob sa Ehipto ang iyang kamagulangang mga anak aron mamalit ug pagkaon. Una sila namalit ug pagkaon, nagkaistorya si Jose ug ang iyang mga igsoon pero wala sila makaila kang Jose. Apan si Jose nakaila kanila.

Human niya gisulayan ang iyang mga igsoon kon nausab na ba gayod sila, miingon siya, “Ako ang inyong igsoon nga si Jose! Ayaw kamo kahadlok. Daotan ang inyong gihimo kanako ug gibaligya ko ninyo. Apan gamiton sa Dios ang daotan alang sa maayo! Dinhi na kamo puyo sa Ehipto aron akong masuportahan ang tibuok ninyong pamilya.”

Namalik ang mga igsoon ni Jose sa ilang panimalay, ug ilang gisultihan ang ilang amahan nga si Jacob, nga buhi si Jose. Malipayon kaayo siya.

Bisag tigulang na si Jacob, mibalhin gihapon siya ug puyo didto sa Ehipto uban sa tanan niya’ng pamilya. Sa hapit na mamatay si Jacob, gipanalanginan niya ang matag usa sa iyang mga anak.

Ang saad sa kasabotan nga gihatag sa Dios kang Abraham napasa ngadto kang Isaac ug ni Jacob, ngadto pud sa dose (12) ka anak ni Jacob ug sa ilang mga panimalay. Ang kaliwat sa 12 ka anak ni Jacob nahimo nga 12 ka tribo sa Israel.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?