unfoldingWord 12 - Isra7eele Asay Gibxefe Kessaa

unfoldingWord 12 - Isra7eele Asay Gibxefe Kessaa

개요: Exodus 12:33-15:21

스크립트 번호: 1212

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Isra7eele asay, daro ufaysan Gibxefe keydosona. Hizape entti aylle gidonashin, Xoossay enttaw kase immana gidi qaala gelida biitta boosona. Isra7eele asay, Gibxeta bira alleqo, worqqa alleqonne ma7o immana mela oychidosona. Gibxeti, entti oychidaba ubbaa immidosona. Qassi Isra7eeletara issife hara biitta asayka Xoossaa ammanidi, Gibxefe keydosona.

Xoossay entta sinthan bishe, gallasi shaara tuussan, qamma tama tuussan entta kaalethis. Xoossay ubba wode enttara de7iya gisho entta kaalethis. Enttafe naagettiyabay aybe giikko, si77i gidi Xoossaa kaalo xalaala.

Isra7eele asay, keydi bidaappe guye, Paaronaranne iya oosanchotara bantta qofa laammidi, Isra7eele asaa zaaridi aylle oothanaw koydosona. Tuma Xoossi, iya xalaala gideysa asay be7ana melanne Xoossay Paaronappenne iya xoossatappe aadhiya wolqqaama gideysa bessanaw Xoossay Paarona wozanaa muumsis.

Paaronaranne iya olanchotara Isra7eele asaa zaaridi aylle oythanaw koydi yedethidosona. Isra7eele asay Gibxe olanchota be7ida wode, olanchotappenne Zo7o Abbaafe giddon teqetidaysa be7idosona. Entti daro yashetida gisho, “Nuuni Gibxefe ays keydoo? Nuuni dhayda!” yaagidi waassidosona.

Musey Isra7eela asaako, “Babbofite! Xoossay hintte gisho olettidi, hinttena ashshana” yaagis. Xoossay Musekko, “Isra7eele asay Zo7o Abbaako sinthe hemettana mela oda” yaagis.

Hessafe guye, Xoossay, Gibxe olanchoti Isra7eele asaa be7ona mela shaara tuussaa Gibxetapenne Isra7eeletappe giddon essis.

Abbaa bolla ba kushiya miccana melanne Abbaa shaakkana mela Xoossay Muse kiittis. Xoossay carkko yeddidi, biittay benttana gakkanaw Abbaa shoccin, haathay ushachinne haddirssi shaakettidi godada eqqis.

Haathay shaakettidi nam7u baggan godada eqqin, Isra7eele asay mela biittara hemettidi pinnidosona.

Hessafe guye, Isra7eele asay kessi ekkidaysa Gebxe olanchoti be7ana mela Xoossay shaara tuussa entta sinthafe denthis. Yaatin, Gibxeti entta yedethanaw koydosona.

Gibxe olanchoti Abbaa ogiyara Isra7eele asaa kaallidosona. Gidoshin, Xoossay Gibxe olanchota un7ethis, entta paratakka qachis. Yaatin entti “Xoossay Isra7eele asaas olettiya gisho, hintte shemppuwas gidi baqatite” yaagidi waassidosona.

Isra7eele asay sarora Abbaa pinnidaappe guye, Musey ba kushiya miccana mela Xoossay iyaw odis. Musey, Xoossay gidaysada oothidaappe guye, haathay Gibxe olanchota bolla simmis; ba kesse bessaa simmidi gogethi doomis. Gibxe olanchoti kumethi haathan mitetidosona.

Gibxe asay hayqidaysa Isra7eele asay be7ida wode, Xoossan ammanetidosona; Museykka Xoossaa nabe gideysa akeekidosona.

Xoossay Isra7eele asaa hayqoppe ashshida gishonne aylletethafe kessida gisho daro malaaletidi ufaytidosona. Ha77i Xoossaa haggaazanaw la77a keydosona. Xoossay, entta Gibxe olanchotappe ashshida gisho, Isra7eele asay, bantta ooratha la77atetha qoncisanawnne Xoossaa bonchanaw daro ufayssa mazmure zammardosona.

Xoossay enttaw Gibxeta bolla waatidi xoono immidakonne aylletethafe waatidi kessidaakko qoppanaw laythan laythan Faasika Baale bonchana mela Isra7eeleta kiittis. Enttika borey baynna maraze shukkidi, uythara midi ufytidosona.Geeshsha Maxaafa taarikey eketiday, Kessaa 12:33 -15:21

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons