Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, na wa Miya, Buka Fafafaihonana. Yaubada lisina yai loholoho

Wa Ita'ita, wa Ata'atahi, na wa Miya, Buka Fafafaihonana. Yaubada lisina yai loholoho

रुपरेखा: Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

भाषा परिवार: 420

भाषा: Buhutu

विषय: Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News); Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance, Judgement)

दर्शक: General

तरीका: Monolog

ढंग: Bible Stories & Teac

लक्ष्य: Teaching

बाइबिल का प्रमाण: Extensive

स्थिति: Publishable

भाषा का पाठ

Side 1, Liba Famahata

Side 1, Liba Famahata

Yaubada Isalaela dodogadi ya saguhidi be adi waiyunu sa leihafihafitidi.
Ita hinaga bena ai lisidi te Anpate. Lisina yai au ata’atahi ai keseti te, na yena dagugu ami atahi mate buka au ala, be tautau hesa au ita.

Picture 1: Tautau Bwa’ibwa’ina, Yesuwa Amaleki Dodogadi ya Hiyalaidi

Picture 1: Tautau Bwa’ibwa’ina, Yesuwa Amaleki Dodogadi ya Hiyalaidi

Esedo 17:8-13

Isalaela dodogadi hige edi tanohi. Tanohi pitapitalina yai sa laulau gaibu. Edi ba’isa mate Mose. Taumoho hesa hewahewalina hesana Yesuwa ya si’o’ina, be ena hiyala tau laukulukuwenna.
Amaleki Isalaela sa hiyalai. Yo fede, Mose Yesuwa ya faliba, iyen,
“Au lau ma’emiu Amaleki au hiyala. Yaubada tu’e ya felegu haba E abi, be ai tu’a hewana E mwaito.”
Maihalana yai Yaubada ena tu’e Mose ya abi hitin.
Yesuwa yo Isalaela mate, Amaleki sa leihafihafitidi.
Mose nimana sa bayaho heyaya, be hige gonowana bena i lau hitini fuyoidi, Yaubada lisina.
Yo fede, Amaleki adi fuya sa adidili.
Dodoga luwaga Mose nimana sa lau hitinidi, na sa tohatohaidi, be ya maimailafi.
Yaubada Yesuwa ya saguhi be Amaleki dodogadi sa leihafihafitidi.

Picture 2: Tautau Fafaluwagana, Tau Ita Sipo yo Uma’uma Hesa Uluna

Picture 2: Tautau Fafaluwagana, Tau Ita Sipo yo Uma’uma Hesa Uluna

Numbers 13:1 - 14:35

Yaubada Isalaela ya liba fasunumadi mate, Kanana tanohi haba ya feledi. Yo fede, Mose tatau safuhudohudo’i luwaga ya duidi, be sa lau nu’una sa tafodadai.
Lahai tatau luwaga sa pe’i mulidi yai sa fuyoma, be somo sa itadi sa libaedi.
Yesuwa yo Kelebi wasa loholoho sa libaen, tiyen,
“Tanohina mate ya mahula, uma'umadi uludi itete. Tau miya amainiya mate sa adidili. In moho, tabu dodogadi au wasabuwedi. Yena Guyau ya nuwatohatoha'eda, In haba ya laweda tanohina yai.”
Tau ita sipo haisa, wasa heyayana sa leyama. Tiyen,
“Kanana dodogadi mate sa tubu taugigi. Be Isalaela dodogadi bena sa lau Kanana sa fawasabudi.”
Yo fede, Yaubada ya manabala, pa’ana hige ti sunumaen, be ya foya fafuyodi nu’u pitapitalina yai, bolima tatau luwaga sa pe’i.
Isalaela salumadi hige ti sunumaen mate, mahudo’idi sa pe’i nu’u pitapitalina yai.

Picture 3: Tautau Fafafaihonana, Isalaela Dodogadi Ho’owa sa Gayo Dohe

Picture 3: Tautau Fafafaihonana, Isalaela Dodogadi Ho’owa sa Gayo Dohe

Yesuwa 1:1-9, 3:1-17

Mose ya pe’i mulina yai, Yesuwa ya falaudamahi. Habahim, Yaubada Yesuwa ya faliba, iyen,
“Aho te, mahudo’imiu au nonoha be Yolidan Ho’owana au dohe be nu’una haba E felemiu au lau niya.”
Yaubada Yesuwa ya faliba haba somo yai ginauli. Iyen,
“Isalaela edi tau antalasam mate bogesi fafalaugagayona. Ganahewana yai mate, Yaubada ena laugagayo aba ulina.
Yaubada ya falibadi, be sa bahe doheyen ho’owa.
Bolowada mate ya wewe. Maihalana yai, tau antalasam sa bwa’i lidi ho’owa. Ho’owa ya didi tau, na ya tiwa.
Tau antalasam ho’owa aba laulauna atipuna yai sa obiyo, na dodoga mahudo’idi sa dohe Kanana tefana.

Picture 4: Tautau Fafatina, Yeliko Nu’una Ganana ya Talopa

Picture 4: Tautau Fafatina, Yeliko Nu’una Ganana ya Talopa

Yesuwa 6:1-27

Isalaela dodogadi edi gwa’u sa peidi Kanana yai, Yeliko duhu la’ina sadaina yai.
Habahim Yaubada ya liba lau Yesuwa lebena, iye,
“Yeliko ha’a nimam yai E tole. Ma’em hiyala tataudi mahudo’idi duhu la’ina au fata’i’ili lahai faligigi esega.
“Tau antalasam faligigi luwaga bwagigi ti abidi, be ti bwa’I, na laugagayo bogesina ai muli.
“Ai lahai fafafaligigi luwagana, au ta’i’ili ma faligigi luwaga, tau antalasam bwagigi haba sa yufidi.
“Habahim, dodoga haba sa halabo. Duhu la’i ganana haba ya talopa, be dodoga haba sa luhu lau.”
Yo fede, Yesuwa yo dodoga Yaubada somo ya libaen, sa lau watan.
Yeliko ganana ya talopa, na Isalaela sa elihalahalaen.
Yaubada ya falibadi, tabu somo hesa ti abi ai’edi.

Picture 5: Tautau Fafafaligigina, Isalaela Ai sa Wasabuwedi

Picture 5: Tautau Fafafaligigina, Isalaela Ai sa Wasabuwedi

Yesuwa 7:1-12

Ai mate waiyunu duhu la’ina hesa Yeliko sadaina yai.
Yesuwa bena ya abi hinaga, yo fede, tau ita sipo ya duidi, be duhu la’ina sa ita sipoi.
Tau ita sipo sa fuyoma, be iten,
“Tabu doga boluna au dui, be Ai ma'edi ti lulu. Dodoga hige ti ouli.”
Yo fede, Yesuwa tau hiyala fisa moho ya duidi, be sa lau Ai sa hiyalaidi.
In moho, Ai dodogadi Isalaela sa leihafihafitidi.
Isalaela haisa sa pe’i, na haisa sa gela.
Yo fede, Yesuwa ya hoba lidi Yaubada matana yai.
Na Yaubada iyen,
“Isalaela sa lau pono; sa angafu yo sa bwala, logena ibege adi waiyunu ti leihafihafitidi.”

Picture 6: Tautau Faligigi esega, Akana ena Heyaya

Picture 6: Tautau Faligigi esega, Akana ena Heyaya

Yesuwa 7:14 - 8:29

Yesuwa Isalaela dogana mahudo’ina ya yoga gogon, Yaubada matana yai.
Yaubada Yesuwa ya faliba mate, Akana ya lau pono.
Yesuwa Akana ya faliba, iyen,
“Somo wa ginauli, haga egu u liba.”
Na Akana iyebom,
“Wananaha! Yaubada matana yai E lau pono . Yeliko yai luhuluhu loholohona, siluba yo gole pi’ana E itadi, be E angafuhidi.”
Dodoga haisa Akana ginauli ya angafuhidi, be ena gwa’u yai ya simodi sa itadi. Yaubada iyen,
“Sai heyaya ya ginauli, haba ya pe’i.”
Yo fede, Akana sa talai.
Yaubada nuwana ya bigabiga, be iyen,
“Tau hiyala mahudo’ina u lawen, au lau Ai au hiyalai. Tabu au wasabu, duhu la’ina, ha’a nimamiu yai E tole haba ai’emiu.”
Isalaela Yaubada sa awa’abiyen, lisina yai Ai sa leihafihafiti.

Picture 7: Tautau Faligigi Luwaga, Yesuwa Iyen, “Tabu Maihala u Bulu.”

Picture 7: Tautau Faligigi Luwaga, Yesuwa Iyen, “Tabu Maihala u Bulu.”

Yesuwa 10:1-14

Tau nuwatuhu lau wata dodogadi Kanana yai, Isalaela sa wasabuwedi.
Edi sulu faligigi sa laoma be Isalaela sa hiyalai.
Yaubada Yesuwa ya faliba iyen,
“Tabu u wasabuwedi.”
Yo fede, Yesuwa ma’ena hiyala tataudi sa lau, be sulu faligigi sa hiyalai be sa faigelaidi.
Yaubada hinaga usa maihawadi, doha ume’ehu galewa yai ya fatamali lidiyedi, waiyunu hewadi yai, be boludi sa pe’i. Lahaina yai hiyala ya ota esegahi.
Habahim Yesuwa iyen,
“Maihala, hola doha u toditodi!”
Yo fede, Yaubada maihala ya abi tohai lau we—
Isalaela adi waiyunu sa tala fa’ofidi.
Hola hige fuya la’i doha ne’i.
Yaubada Isalaela ya saguhidi, be Kanana suludi faligigi sa leihafihafitidi.

Picture 8: Tautau Faligigi Faihona, Yesuwa Dodoga ya Fa'oinigugudi

Picture 8: Tautau Faligigi Faihona, Yesuwa Dodoga ya Fa'oinigugudi

Yesuwa 23:1 - 24:28

Kanana ya famala Isalaela edi tanohi doha Yaubada ha’a ena liba fasunuma. Fuyana Yesuwa ena tautaula’i yai, dodoga mahudo’idi ya yoga gogondima. Ya falibadi, iyebom,
“Bena ami adidili, somo mahudo’ina Yaubada ena laugagayo bukana yai sa ulidi, bena ami falau watan komakoma’inidi.
“Yena yaubada bwalabwala ami lau watanidi, haba tanohi loholohona Yaubada ya felemiu ami lau afulen.
“Aho ite, nuwamiu au hinelidi, sai haba ami lau watan?”
Dodoga mahudo’idi sa angwala mate, Guyau haba sa famuli watan.
Afahaidagu, Yaubada ena liba fasunuma Yesuwa yo Isalaela lisidi yai. Tanohi ya feledi be ai'edi, yo adi waiyunu ya leihafihafitidi. Yaubada eda aba miya galewa yai ya nonohai.
Yaubada ena liba fasunuma, mate ibege i bwala.
Ada waiyunu mate Satani. In moho, eda Ba’isa mate, Satani ya leihafihafiti.
In mate Guyau Yesu Keliso. Ita bena te lau watan, yo te awa’abiyen. Lisina yai, aho ite, bena nuwamiu ami hinelidi, haba sai ami lau watan.

Picture 9: Tautau Faligigi Fati, Debola Yaubada ya Wasawasa’en

Picture 9: Tautau Faligigi Fati, Debola Yaubada ya Wasawasa’en

Judges 4:1-9

Yesuwa ya pe’i, na mulina yai, Isalaela Yaubada sa ta’ai mulimuliyen. Sa lau’u’ula lau, Kanana edi oitau lisidi.
Yo fede, Yaubada Isalaela ya nuwa afuledi, Kanana nimadi yai, be sa fahisu faheyayadi.
Debola mate waihin hesa dudulaina, in Isalaela yai tau fafadudulai.
Dodoga sa laoma be ya liba fasibasibadi.
Ena fanuha bena nuwadi ya bui fafuyodi, Isalaela edi Yaubada lebena.
Fuya ma’esega Isalaela edi hiyala tau lau kulukuluwena hesana Balaki ya lau falibai.
Ya faliba, iyen,
“Hiyala tataudi 1,000 u lawedi Tabo Tu’ana. Sisela yo Kanana edi hiyala tataudi haba sa laoma ma’emiu ami lulu. Yaubada haba ya saguhimiu.”
Balaki ya wasabu. Debola ya faliba, iyen,
“Yena hige u lau watanigu, ibege ya lau!”
Yo fede, Debola iyebom,
“Haba te lau. In moho, Yaubada haba gigibwali waihin ya felen, be Sisela ya leihafihafiti.
In moho, um ibege ti no’o’em.”

Picture 10: Tautau Safuhudohudo’i, Yaubada ena Sagu yai Sisela sa Leihafihafiti

Picture 10: Tautau Safuhudohudo’i, Yaubada ena Sagu yai Sisela sa Leihafihafiti

Judges 4:10-17, 5:19-21

Debola, Balaki yo Isalaela sa lau Tabo Tu’ana.
Sisela yo Kanana hiyala tataudi mahudo’idi sa lau, ma’edi sa lulu.
Sisela ena saliyoti oulina 900. Na Isalaela mate baineti moho sa abidi.
Kanana mate sa laoma, ho’owa Tabo Tu’ana gonna sadaina sa abi watan. In moho, edi saliyoti hige gonowada tu’a heyaheyayadi ti finaheidi.
Ho’owa hesa bolowada ya wewe, be ya aleleidi.
Amainiya mate Isalaela Kanana edi hiyala tataudi sa leihafihafitidi. Mahudo’idi sa tala fa’ofidi.
Sisela iyabona ya mwadofi be ya gela.

Picture 11: Tautau Safuhudohudo’i Esega, Diyaeli Sisela ya Wunui

Picture 11: Tautau Safuhudohudo’i Esega, Diyaeli Sisela ya Wunui

Judges 4:17-24

Sisela ya gela, be ya lau waihin hesana Diyaeli ena gwa’u yai. Diyaeli iyen,
“U laoma ganahewa! Tabu u wasabu!”
Diyaeli mate in hige Isalaela dogana. Yo fede, Sisela ya lau ena gwa’u yai ya alasimo. Susu ya felen be ya nom, na kabobo yai ya fakou buluhi, be Sisela ya eno.
Na habahim Diyaeli gwa’u susukatina yo hama ya abidi.
Ya samonene lau, Sisela ena aba eno yai, na, habahim, susukati wa ya tutu kuluna yai, be ma tanohina ya fabadi.
Hige walolona, na Balaki Sisela ya lau yo’oyama.
Diyaeli ya yoga lawen, ena gwa’u ganahewana, be ya faliba, iyen,
“Am tauna wa yo’oyo’oi, u laoma haba E fa’itam.”
Sisela tutubuna kuluna ma tanohina sa gwali fapatu.

Picture 12: Tautau Safuhudohudo’i Luwaga, Isalaela edi Fadebasae sa Ginauli

Picture 12: Tautau Safuhudohudo’i Luwaga, Isalaela edi Fadebasae sa Ginauli

Judges 5:1-31

Yaubada Isalaela adidili ya feledi, be Kanana sa leihafihafitidi. Debola yo Balaki sa wana be Yaubada sa lauto’iyen. Dodoga hinaga doha.
Nuwadi sa amna pa’ana edi ba’isa Debola, in doha tinadi.
Diyaeli hinaga sa tole hitin, pa’ana Sisela hige i wasabuwen. Yaubada wawahin luwaga te ya fapaisowadi, be Isalaela sa famwahulidi.
Afahaidagu, Tau belubelu Yaubada ya fapaisowadi be tau adidili sa leihafihafitidi.
Ita hinaga ada waiyunu adi’adidilina.
In moho, Yaubada Guyau Yesu ya fatamaliyama, be Satani lisina yai ya suwafahida.
Dodoga heyaheyayadi Yesu sa wunui. Edi nuwatuhu bena haga hige ena gigibwali.
In moho, Yaubada ya famwahuli fuyoi.
Satani yo dodoga heyaheyayadi ya bwa’i hafihafitidi.
Salumadi iti Yaubada sa sunumaen yo sa awa’abiyen, mate Yesu haba gigibwali yo mwahuli hige ofina ya feledi. Lisina yai iti ta wana yo nuwada ti amna hinaga, be Yaubada wananahana ta fadebasae.

Book 3, Side B, Liba Famahata

Book 3, Side B, Liba Famahata

Satani ena anpate mate salumadi Yesu sa lau watan. In moho, Yaubada ha’a ya fatalahadi sidohana haba Satani eda an’antiyaigeba'ena.
Dede te au ata’atahi be au anpate Buka Tabuna yai.
Yena dagugu ami atahi mate, tautau au bui.

Picture 13: Tautau Safuhudohudo’i Faihona, Gidiyon be Yaubada ena Anelu

Picture 13: Tautau Safuhudohudo’i Faihona, Gidiyon be Yaubada ena Anelu

Judges 6:1-24

Isalaela dodogadi Yaubada sa waiyo’oen, be laulau heyayeyayadi sa ginaulidi.
Yo fede, Yaubada Midiyana dodogadi ya laliyedi, be sa ita watanidi bolima faligigi luwaga.
Isalaela edi uma’uma Midiyana sa lau dafaidi.
Yo fede, Isalaela Yaubada sa an’etai bena ya saguhidi. Fuya ma’esega, taumoho hesa hesana Gidiyon mate witi ya abi’abilisi.
Hige i fanuha bena Midiyana ti ita.
Na yo fede, Yaubada ena Anelu ya taumahata, be Gidiyon ya faliba, iyebom,
“U lau be Midiyana ganahewadi yai Isalaela u auledima.”
Na Gidiyon iyen,
“Isalaela haba sidohana egu sagusaguhidi. Yau doga gaibu!”
Yo fede, Yaubada iyen,
“Yau haba ma’em.”
Gidiyon kalahe Anelu ana ya felen. Ena tu’e yai ya eli’inadi.
Yo fede, oyagi ya balelem, na Anelu ya tauyamuhi.
Gidiyon ya siba mate, wasa ni Yaubada lisina yai ya laoma.

Picture 14: Tautau Safuhudohudo’i Fati, Gidiyon Oitau ya Faheyayadi

Picture 14: Tautau Safuhudohudo’i Fati, Gidiyon Oitau ya Faheyayadi

Judges 6:25-32

Gidiyon ana boga Kanana edi oitau Ba’ali yo Asela sa lau’u’ula lau lebedi.
Yaubada Gidiyon ya faliba, iyen,
“Tamam ena telona u lubi lopa yo Asela duhuna u oi faguli. Na Yaubada ena telona wananahana u ginauli.”
Gidiyon dodoga ya wasabuwedi. In moho, Yaubada ya awa’abiyen, yo fede, i’ipana tatau safuhudohudo’i ya auledi, be oitagu sa anfaheyayaidi.
Dodoga Gidiyon sa manabalaen, be bena sa lau funuhi, in moho, Tamana Wananaha ena ya lau. Afahaidagu, Yaubada mate ya gigibwali wananaha, habahim, oitau oyagi or ume’ehu yai sa ginaulidi.
Fuya ou’ouli bena te awa’abiyen.

Picture 15: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi, Gidiyon ena Hiyala Tataudi Ho’owa sa Nom

Picture 15: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi, Gidiyon ena Hiyala Tataudi Ho’owa sa Nom

Judges 7:1-7

Gidiyon ena hiyala tataudi Isalaela ya yoga gogondi. Midiyana sa fa’oigogoma, be haba Isalaela ma’edi sa lulu. Yaubada Gidiyon ya faliba iyen,
“Em hiyala tataudi sa ouli. Yena sai ya wasabu i fuyo ena nu’u.”
Gidiyon ana hewali boludi sa fuyo. Yaubada Gidiyon ya faliba bodai iyebom,
“Am hewali hola ma ou’oulina. U lawedi ai ho’owa haba ainiya E lau itadi.”
Yo fede, Gidiyon ana hewali ya lawedi ho’owa, be adi sa nom.
Boludi sa tulibono, be ho’owa sa nom doha wayowa. Dodoga 300 nimadi yai ho’owa sa nom.
Habahim Yaubada iyebom,
“Tatau 300 ho’owa sa nom nimadi yai, Yau haba Midiyana E leihafihafitidi.”

Picture 16: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Esega, Gidiyon ana Hewali Midiyana Gwa’udi sa Fata’i’ilid

Picture 16: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Esega, Gidiyon ana Hewali Midiyana Gwa’udi sa Fata’i’ilid

Judges 7:12-25

Midiyana ena tau hiyala mate, gon hesa yai sa naha. Edi tau hiyala yo kamela mate sa ouli wananaha hige gonowana sai i fatilidi.
Gidiyon ana hewali 300, Yaubada ha’a ya fatalaha nonohai. Gidiyon taumoho hesa-hesa ena bwagigi ya felen, yo toti ma gafugafupoudi gulewa afa’afana yai ya feledi.
I’ipa atipuna yai, Midiyana edi gwa’u sa fata’i’ili. Ma’esega na, ma alubabadadi sa halabo. Bwagigi sa yufidi. Yo gulewa wa sa demgoludi, na sa liba, tiyen,
“Baineti Guyau Yaubada yo Gidiyon enehedi!”
Midiyana sa tauhiti, yo sa nuwaponopono. Yo fede, sa an’antala fafuyodi. Edi gwa’u yai sa dabalala, na Isalaela, habahim, adi paisowa sa abi yee--, sa tala fa’ofidi.
Afahaidagu, bwagana te belu, yo hige ta ouli doha Gidiyon ana hewali. In moho, Yaubada ena sagu yai, gonowana ada waiyunu la’ila’i, Satani, te we’a fasuhasuha.

Picture 17: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Luwaga, Samason Suisui Hesa Gayagayana ya Hati

Picture 17: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Luwaga, Samason Suisui Hesa Gayagayana ya Hati

Judges 13:1 - 14:20

Gidiyon ya pe’i mulina, Isalaela sa nuwa lau wata fuyo.
Yo fede, Yaubada tauinono heyaya Palesitani ya yaliyedi, be sa fahisu faheyayadi.
Yaubada tanuwaga hesa ya fatamali, in gigibwali lisina yai, gonowana Isalaela ya saguhidi.
Hesana mate, Samason. Yaubada Yaluwana ya fa’adidili, in moho, Samason hige ena adidili i fapaisowa, be Isalaela Palesitani nimadi yai i lawe hudo’iyedi. Ibona ena adidili ya nuwatuhu tautaudumai. Yaubada ya awayagalaen.
Palesitani waihinina hesa Samoson ya fanuha, yo fede, tamana ya faliba, iyen,
“Lahugu u lau u leyama, gadosisina ya abigu.”
Samason ya lau waihin ena luma, na suisui hesa ya lobahi bena ya nali. Samason ya adidili wananaha be laiyon ya tala funuhi nimana yai. Palesitani waihinina wa ya fai, in moho, ena laulau hige ti loholoho.
Yo fede, Samason manana ya bala, be Palesitani 30 ya lau fa'otadi.

Picture 18: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Faihona, Samason yo Wayo’wayowa

Picture 18: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Faihona, Samason yo Wayo’wayowa

Judges 15:1-17

Samason ya fuyo Palesitani, be lahuna bena ya aulen, na waihin wa taumoho hesa ya fai.
Samason iyen,
“Matabahim, Palesitani haba sa sibaigu!”
Ya lau be wayo’wayowa 300 ya tohaidi. Luwaga-luwaga deledi ya audi. Habahim oyagi ala’aladi ya au fapatulawedi, na ya biya afuledi, sa lau Palesitani edi witi gabudi yai. Edi uma’uma mahudo’idi sa ala golu.
Palesitani Samason sa waiyo’o’en. Edi fanuha bena sa tala funuhi. |In moho, Samason donki gayagayana ya abi maidana, be Palesitani 1,000 ya talaidi.

Picture 19: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Fati, Samason Doyona Palesitani sa Tomo

Picture 19: Tautau Safuhudohudo’i Faligigi Fati, Samason Doyona Palesitani sa Tomo

Judges 16:4-22

Samason kuluna hige i tomotomoi. Kuluna ya fadoyo fafa’ilalana mate, in Yaubada enehena.
Samason hige hola Yaubada i ita lobahi. Palesitani waihinina ya lau lisina.
Hesana mate Delaila. Tine’eu ena fanuha bena Samason ena adidili ya yo’oi. Ofi’ofina ya faliba, iyen,
“Yaubada ena hineli dogana yau. Yena kulugu sa ibo, haba ibege egu adidili.”
I’ipa esega Samason ya eno, Delaila Palesitani ya lau falibaidi, be kuluna sa tomo. Be Yaubada Samason ya lau afulen, yo hige ena adidili.
Palesitani Samason sa au’aui, na matana sa limo fahidi. Deli yai sa gudu buluhi. In moho, kuluna ya fatubu ya in boda.

Picture 20: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i, Samason yo Palesitani sa Pe’i

Picture 20: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i, Samason yo Palesitani sa Pe’i

Judges 16:23-31

Palesitani baba’isadi sa antalasam lau, edi oitau lisina. Samason deli yai sa so’e fahi, be edi luma la’ila’i atipuna yai sa fata’ai, be sa lau faliuha’en.
Samason ya lau’u’ula lau, Yaubada lisina, iyen,
“U nuwatuhuigu yo ma’esega moho, adidili u felegu.”
Samason luma la’ila’i duhudi ya abi’inadi.
Ma alubadadana ya abi lau, duhudi yai, yo fede, lumana ya talopa lidi, hewadi yai.
Samason yo Palesitani baba’isadi sa pe’i gogo.
Yaubada adidili Samason ya felen, be Palesitani ya leihafihafitidi, na in moho, pa’ana ena awayagala debana yai, hige i miya lofalofa.
Afahaidagu, yena te fele fafuyoda Yaubada lisina, In haba adidili ya feleda, be Satani yo ena nuwatuhu heyaheyayadi te geba’edi.
In moho, adidilina ni, bena te fapaisowa, be Yaubada te famuli watan, tabu ita iboda ta mode’eda.

Picture 21: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Esega, Yesu Yaluwa Heyaheyayadi ya Liba Afuledi

Picture 21: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Esega, Yesu Yaluwa Heyaheyayadi ya Liba Afuledi

Luke 8:26-39

Beyabeyana Gidiyon yo Samason mulidi yai, Yesu Isalaela yai ya miya. Fuya ma’esega, taumoho hesa yaluwa heyaheyayadi boludi lisina yai ya lobahi.
Taumoho wa ya hoba lidi Yesu nuwanuwana yai, na iyen,
“Yesu, Yaubada Hewa Wananaha yai Natuna, somo ai lisim haba E ginauli?”
Yaluwa heyaheyayadi sa sibai mate, Yesu in Yaubada Natuna.
Yesu ya liba, be yaluwa heyaheyayadi taumoho sa lau afulen. Yaluwa heyayadi wa sa lau salai baiwadi yai. Salai wa sa lau tafo sa lau, be gabogabo yai sa dago, be sa kapulolo. Dodoga sa ita mate Yesu ena gigibwali ya la’i, habahim, Satani, yo yaluwa heyaheyayadi. Yo yaluwa heyayadi sa awa’abiyen.

Picture 22: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Luwaga, Yesu Dodoga Heyaheyayadi ya Lau We’aidi

Picture 22: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Luwaga, Yesu Dodoga Heyaheyayadi ya Lau We’aidi

Luke 19:45-48

Fuya ma’esega Yelusalem yai, Yesu ya lau Yaubada ena Dubu yai. Tau une’une mate, Yaubada ena luma yai. Suisui sa une’une’edi, antalasam nuwatuhuna. Dodoga sa lau monidi bwalabwala yai. Be Yesu manana ya bala. Ya falibadi, iyen,
“Egu luma mate aba lau’u’ula lumana, na ami fapaisowa be amainiya ami angafu.”
Yo fede, tau une’une yo suisui ya lau we’aidi.
Yesu mate Yaubada Natuna. In ena dudulai yo ma’ena gigibwali, be dodoga heyaheyayadi ya lau we’aidi Tamana ena luma yai.
Yudeya haisa sa manabala, be tiyen,
“Doha ite wa ginauli, haga em dudulai u fa’itamai!”
Yesu alinadi ya bui, iyen,
“Taugu au faheyaya, na lahai faihona ai mulidi haba E mwahuli fuyo!”

Picture 23: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Faihona, Yesu ya Pe’i, be ya Mwahuli Boda

Picture 23: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Faihona, Yesu ya Pe’i, be ya Mwahuli Boda

Luke 24:46-48

Yudeya Yesu sa wunui. Oyagi yai sa tutu fapatu, be ya pe’i. Na lahai fafafaihonana yai ya mwahuli fuyo. Ibege i pe’i boda. Dodoga sa ita mate, mo’isa In Yaubada Natuna. Yesu tau famuli watanina ya falibadi, iyen,
“Gigibwali mahudo’ina Galewa yai yo tano’ubu yai mate, Tamagu ya felegu. Doga mahudo’ina nu’u ou’ouli yai au lau, au falibadi, be ti famuli watanigu.
“Somo E falibamiu mate, au fatalahadi, be ti lau watanidi. Yau haba fuya ou’ouli ma’emiu.”
Satani, heyaya yo pe’i mate, Yesu ha’a ya leihafihafitidi.
Salumadi sa famuli watan, mwahuli fwaufwau ya feledi. Ya fanuhada, bena ena wasa doga mahudo’ina te faliba.

Picture 24: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Fati. Yaubada Ena Tau Hiyala

Picture 24: Tautau Taumoho Esega ya Pe’i Fati. Yaubada Ena Tau Hiyala

Ephesians 6:10-18

Yesu Satani ya leihafihafiti. Yesu adidili ya feleda, be Satan te leihafihafiti. Ita bena te nonoha doha hiyala dogana ya nonoha. Bwa’ibwa’ina, bena fuya ou’ouli te libaliba dudulai. Dudulai bena ya fata’i’ilida doha bwaulu atipuda yai. Bena haidada te fanuhadi yo dudulai te miyamiya’edi. Itete, nuwanuwada ana heti, haba Satani ena nuwatuhu heyayadi bena ya toledi mate ya guduguduidi.
Yesu ena nuwa esega laulauna ita bena haidada haisa te falibadi. Itete doha ada ahe sumasuma haba tabu ta bwa’i tatafahi lau, Satani ena laulau yai.
Yaubada bena te sunumaen, haba ya fadudulaida.
Satani yena ya anpateidi, mate ya famala doha eda heti. Eda heyaya ankamkamnana yai Yesu ha’a ya suwafahida. Itete doha ada heti, be yaluwada tabu ti pe’i wananaha. Yaubada ena liba, ena Buka Tabuna, mate doha eda baineti. Bena te fapaisowa be Satani ena bwalabwala te eli dogodogoidi.
Bena ita te liba lau Yaubada lisina lau’u’ula yai, yo bena ena laugagayo te lau watanidi.
Haba ita hinaga Satani, heyaya yo pe’i hige anadan, an falena te sibaidi!
##
\h End Of Book 3; Victory Through God
\h Copyright by Patrick Sadileutu., translated 23/12/05.
\h Checked 4/2/06.
\h computer editing and re-formatting, Russ & Mary Cooper, 2008-11.
\h audio and written text checking completed √ 2008-11-22.

संबंधित जानकारी

मुफ्त डाउनलोड - यहाँ आपको अनेक भाषाओं में जीआरएन के सभी मुख्य संदेशों के लेख,एवं उनसे संबंधित चित्र तथा अन्य सामग्री भी डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे.

"देखें, सुनें और जीएं" ऑडियो-विज़ुअल - सुसमाचार प्रचार और मसीही शिक्षा देने के लिए यह 8 कार्यक्रमों का सेट है और प्रत्येक प्रोग्राम में 24 चित्र हैं. इस श्रंखला में पुराने नियम के पात्रों, यीशु के जीवन, और आरंभिक चर्च संबंधित अध्ययन हैं. यह सैंकडों भाषाओं में उपलब्ध है.

जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधान कैसे प्रयोग करें - 1: सरलता से सुसमाचार प्रचार करना - यह लेख एक परिचय देता है कि जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधानों को मसीही सेवकाई में विभिन्न रीति से कैसे उपयोग किया जा सकता है.

जीआरएन के ऑडियो विज़ुअल संसाधन कैसे उपयोग करें - भाग 2: गहरे जाना - यह लेख और जानकारी देता है कि कैसे लोग कहानियों द्वारा सीखते हैं और क्यों कहानियों के साथ अधिक व्याख्या नहीं होती.

जीआरएन ऑडियो संग्रह - मसीही प्रचार और बुनियादी बाइबल शिक्षा संबंधित सामग्री लोगों की आवश्यकता तथा संसकृति के अनुरूप विभिन्न शैलियों तथा प्रारूपों में.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach