Nariangaliye, Rivulishiye, amwesa Ritsopara Uhayati: Shiyo ya sita

Nariangaliye, Rivulishiye, amwesa Ritsopara Uhayati: Shiyo ya sita

Esquema: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 423

Idioma: Shimaore

Tema: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Extensive

Estado: Publishable

Guión de texto

Marongozi ya uandrisa i hadisi

Marongozi ya uandrisa i hadisi

Murendre jeje. Namuje mumujuwe Fundi muɓole raha na piya ya mafundi yasaliya. Dzina lahe Ĩsa Kiristi. Namurenge i shiyo bile, muiangaliye, ata mwamokiya jau (x), namuɓuwe li foto laɗunga.

Foto 1: Ĩsa asusomedza watru

Foto 1: Ĩsa asusomedza watru

Hari mwa li foto lini, Ĩsa asusomedza watru trongo zapatana na Mungu. Ĩsa ala ha Mungu, amwesa ha ivho waye u Mwana moja moja wa Mungu, waye ujuwa piya zi trongo za Mungu. Ha ivho wanadamu wasufikiri fikira za peu na ufanya zitrendro za peu, vhwa mutrengano ɓaina yawo na Mungu. Monyezi Mungu, waye uvhendza wanadamu. Ĩsa ala ha Mungu ile apare asomedze watru heli watsoshindrao wamujuwe Mungu. Namuvulishiye! Nitsomueledzani zi trongo Ĩsa awasomedza. Trongo zini zitsomusaidini mumujuwe Monyezi Mungu wa kweli aliyo hayi.

Foto 2: Musomo wapatana na nyumba mbili

Foto 2: Musomo wapatana na nyumba mbili

Ĩsa atowo hadisi yapatana na u watru waili muwaonao hari mwa li foto lini. Moja aundru i nyumba yahe hari mwa mudjasasa wa ɓwe, yaani, hari mwa musingi muhodari. Wakati dharuɓa yaja, i nyumba iyo kayakomoha. U moja ule aundru nyumba yahe hari mwa mutsanga. Ata wakati i dharuɓa yaja, nyumba yahe ivhingwa na maji. Ĩsa arongowa amba mutru aundrao nyumba yahe hari mwa mudjasasa wa ɓwe, uwo mutru mwendza ankili. Irilazimu riundre maẽsha yatru hari mwa musingi muhodari. Na musingi muhodari watru, uwo ɗe Ĩsa, amwesa irilazimu rituĩ yi misomo yahe. Neka risumutuĩ, atsorisaidi umushindra Shetwani, ushindra na zi fikira na zitrendro mbovu hari mwa ya maẽsha yatru. Amwesa Ĩsa atsoka ɗe u ushindzi watru, tsena atsorivhinga ata wala ukana zi tããɓu za maẽsha uja yazo.

Foto 3: Mwenge ulazimu uonehane

Foto 3: Mwenge ulazimu uonehane

Namwangaliye, hari mwa li foto lini vhwa watru waliyo na mwenge wa buji. Shidzani, mutru ufanya trini na mwenge? Mutru moja hari mwa li foto lini ahedze mwenge wahe uju ile upare uonesheye piya wao waliyo moni mwa i nyumba. Munyahe ule asudzifanya daɓa. Asufinikiya mwenge wahe. Ĩsa ɗe i nuru ya u ulemengu, amwesa asurionesa i ndziya ya uwaswili ha Mungu. Ramomwãmini, umutuĩ na marongozi yahe na uẽshi ha uyaɗunga, ɓasi watru wasaliya ushindro ona i heu ya Ĩsa hatruju. Ĩsa arongowa, "Heu yangu naiwale mbeli za watru ile waone zitrendro ndjema zanyu muzifanyao. Wamoziona, watsomutukuza Ɓaɓanyu aliyo mbinguni."

Foto 4: Mutru wa Romu asurema Muyahudi

Foto 4: Mutru wa Romu asurema Muyahudi

Wakati Ĩsa akoẽshi hari mwa i tsi ya ya Mayahudi, watru wa Romu, yaani wadjeni, wakotawaliya i tsi ile. Wakati, ya madjeshi ya Romu yarendre mbovu ya Mayahudi, mauri ɗe i heli muonao hari mwa li foto lini. Tsena, mutru djeshi unu amurengeya mutru uwo li kotri lahe. Ɓasi mutru uwo atsofanya trini? Ĩsa aambiya watru, "Musulishe kiswa na mbovu munyanyu amufanyiyaniyo. Neka vhwa mutru ahurema pi savu la hume, zinga, ahureme na la potro. Neka vhwa mutru ahurengeya kandzu yaho, mulishe ahurengeye na li kotri laho." Kayalazimu ralisha kiswa wao warifanyiya mbovu, mana Mungu arongowa, "Trongo ya ulivha kiswa, iyo yangu; wami ɗe nilivhao watru zi mbovu wazifanya." Mungu atsoãdhaɓisha wanadamu piya waendreleyao na mbovu. Maãdhaɓisho yao yatsowapara hari mwa maẽsha yawo duniyani vhanu, au kiyama oho. Ɓadi Mungu asuriambiya rilivhe mããduyi yatru zi mbovu warifanyiyazo ha wasi uwafanyiya uwema. Ramofanya trongo iyo, Mungu atsojivhiwa na wasi.

Foto 5: I trongo ya umumiya Mungu

Foto 5: I trongo ya umumiya Mungu

Hari mwa li foto lini, vhwa watru waili wamumiyao Mungu. Moja a vhondze, pareni, asuhedza mumiliyo mule. Asutsaha aonehane na wanadamu piya, tsena asifiwe. Mungu kakuɓali mumiliyo wa ufahari mauri ɗe ule. Irilazimu rike mauri ɗe u mutru hari mwa li foto, aliyo amba asumumiya Mungu pani hahe, vhahanu vhuliyo amba kaonehana na mwanadamu atsokao yotsi. Umumiya Mungu yahe, waye kasudziona, tsena ana umo warahara. Mungu uvulishiya na utakaɓaliya mamiliyo mauri ɗe yao. Ĩsa arongowa jau, "Wamomumiya Mungu, ngiya fukoni haho, uɓale u mulongo, umumiye Ɓaɓaho aliyo mbinguni. Amwesa Ɓaɓaho Monyewe uona izo zifanyiwao ha faraha, atsohuvha thawaɓu." Ĩsa arongowa tsena amba Mungu madza ujuwa izo zarilazimu kaɓula raha karamumiyazo. Tsi paka rimwambiye trongo ɗe wiyo wiyo mara nyengi, au riɓaɓuhe marongozi mengi mauri ɗe heli watru kawaji Mungu wafanyao. Ĩsa arongowa, "Ɓasi tsini i namuna yamulazimuni mumumiye Mungu: 'Ɓaɓatru uliyo mbinguni, li dzina dzitwaharifu laho nalitukuziwe, Utawalizi waho nauje. Mavhendzeleyo yaho nayafanyishihe hunu duniyani; mauri ɗe i heli yafanyishihao pevhoni oho. Risuhumiya uridjããliye i shahula itsorilelao i lewo ini. Riswamihi ya mahosa rayafanya, mauri ɗe i heli riswamihio wao warikosa. Tsena, usurilishe radjereɓilwa uzainiwa, ɓe ripukamanise na u Movu. Mana wawe ɗe uliyo na utawalizi, na ushindzi, na utukufu ha daima. Amina.'"

Foto 6: U Movu asutsanya mimeya ya peu

Foto 6: U Movu asutsanya mimeya ya peu

Vhanu, vhwa watru waovu watsanyao mimeya ya peu hari mwa mundra vhwatsambadziwa mbiya ndjema. Waovu wanu, wao maãduyi ya monyewe u mundra. (Mimeya ya peu yile, yao ufana swafi na yi mimeya mema.) Monyewe ule kakoshindra utowa yi mimeya ya peu, mana vhale itsoka amba aangamidza yi mimeya mema wa jau. Ɓas, alindri ata wakati wa uwema upara. Sa ile aangulidza yi mimeya ya peu ile yitrilwe moro, amwesa aangulidza ya mavuna mema.

Wandzani wangu, monyewe mundra unu, uwo mufano wa Mungu, na u Movu, uwo ɗe Shetwani. Duniyani vhanu, Shetwani ataɓu watru waovu mengoni mwa u watru wa Mungu. Wakati walazimu wamopara, Ĩsa atsoja raha. Atsoɓaushiyana watru waovu na watru wamwãminio na umutuĩ Mungu. Ĩsa atsorenga watru wahe wake vhumoja na waye daimani aɓada. Ɓadi wale waliyo waovu, watsovutswa moroni vhumoja na Shetwani, vhahanu vhwa maondo kayana mupaka na mutrengano na Mungu.

Foto 7: Hadisi yapatana na Ĩsa na u wanatsa

Foto 7: Hadisi yapatana na Ĩsa na u wanatsa

Namwangaliye! Suku mengoni mwa suku, watru wasaliya wavhingi wanatsa ha Ĩsa. Wakotsaha Ĩsa awaɓarikishe wanatsa wale na uwamiliya Mungu. Wakati ule watru wa Ĩsa wakomuɗunga wadjereɓu utowa wanatsa wale. Ɓadi vhale Ĩsa kajivhiwa na watru wahe, awaambiya, "Namulishe wanatsa wao wanijiliye, wala musuwaɓaliliye; mana u Utawalizi wa Monyewe zi Mbingu, uwo wa watru mauri ɗe wao." Ĩsa aambiya watru wahe tsena, "Neka kamusufanya trongo za wanyu uka mauri wanatsa, ɓasi kamutsongiya hari mwa u Utawalizi wa Monyewe zi Mbingu ata i dahari." Watru waonehanao amba waɓole hari mwa u Utawalizi wa Mungu, wao watru wadzihetsiyao amba wao watiti mauri wanatsa. Wandzani wangu, watru wadzionao na ufikiri amba wao waɓole raha na wanyawo, wao tsi watru waliyo ha kweli wa Ĩsa.

Foto 8: Hadisi yapatana na mutsunga na ɓariɓari lahe

Foto 8: Hadisi yapatana na mutsunga na ɓariɓari lahe

Suku Ĩsa akosomedza watru wahe ha urongowa, "Neka ha mufano mutru ana maɓariɓari miya, ɓasi li moja lidzivhingi, lija lipoteya, eɓa vhavho katsolisha tuswini na shendra yale yarundriya, aheye mulimani hule, andra azunguhe moja lile lapoteya? Ata amolipara, atsojivhiwa nalo raha na tuswini na shendra yale yaliyo amba kayaka yapoteya. Ɓasi ɗe ha i namuna iyo wa jau ɗe Ɓaɓangu aliyo mbinguni kasutsaha wanadamu wapoteya, kawamujiliya." Mungu aumbu wanadamu piya ulemenguni. Wao wahe. Mutru amoɗunga Shetwani, ɓasi uwo mauri ɓariɓari lile ladzivhinga. Ĩsa uhiriwa ɗe u Mutsunga Mwema, mana aja ha uzunguha na uhuyi wao waliyo amba wapoteya, kawamujiliya Mungu. Atarava, na Ĩsa asuzunguha na uhuyi wao waliyo amba wapoteya.

Foto 9: Hadisi yapatana na mutru wa hazi kaswamihi munyahe

Foto 9: Hadisi yapatana na mutru wa hazi kaswamihi munyahe

Vhuka mutru wa hazi akana deni ya marike nyengi ha Mufalume, wala kakoshindra azilivha. Ɓasi ha izo, mufalume ule atowo ãmuri amba audziwe vhumoja na udjama wahe wake warumwa. Wakati ule mutru wa hazi ule amumiya mufalume amuvhe nafasi ile apare aregeze zi marike. Sa ile mufalume ule aremwa na poreho na mutru wahe ule. Amuswamihi piya i deni ile, amulishi andre dzahe. Ɓadi mutru ule apara munyahe akana deni hahe. I deni iyo ika ndzivhungufu, ɓe kakoshindra ailivha. Amusiki li gandzi, amusinyi ha umuɓala pumu, amwambiya munyahe ule alivhe marike zahe. Ɓadi ha ivho munyahe kakoshindra umulivha vhale kamwe, alo mutriya shivhani ata u wakati alivha i deni ile. Ɓasi watru wa hazi wasaliya walo mueledza mufalume ule trongo zile zaka zahidjiri vhale. Mufalume ule akasiriha swafi, ata amwambiya mutru wa hazi wa peu ule, "Yakolazimu uke na poreho na munyaho, mauri ɗe i heli nakana poreho na wawe." Mufalume ule alo mutriya mutru wa hazi wa peu ule shivhani ata u wakati alivha deni yahe.

Wandzani wangu, irilazimu riswamihi kula mutru arikosa. Ramolawa vhale neka risumumiya muswamaha, na neka rendre toɓa ha kweli, Mungu atsoriswamihi piya zi mbovu razifanya.

Foto 10: Hadisi yapatana na mafanyizi hazi na mihadjara yawo

Foto 10: Hadisi yapatana na mafanyizi hazi na mihadjara yawo

Vhuka monyewe shamba alawa, akondro wadjiri watru wafanye hazi shambani hahe. Wakuɓaliyana amba atsowalivha muhadjara wa suku kamili. Ata juwa utswa yalo, watru wale waja ha ujo renga mihadjara yawo. Mutru alivhwa kadimu, uwo mutru aka arengwa ujoni ɗa. Aka afanya mwana hazi mwanapavhi tu. Ɓadi monyewe li shamba aka mwema. Amulivhi muhadjara wa suku kamili. Vhuka mutru afanya hazi nusu ya suku, tsena moja aka afanya hazi suku kamili. Ɓe watru wa hazi wale piya walivhwa sawa sawa marike za suku kamili. Uwo aka afanya hazi suku kamili anguruma. Akotsaha marike zaidi. Sa ile monyewe shamba ule amwambiya, "Mwandzani wangu, tsahufanyiya nnayi. Uka ukuɓali ufanye hazi ha u muhadjara walazimu suku. Tsina ruhusa na utarumu i mali yangu namuna yangu navhendza. Iyo hasera ivho niliyo mwema?" Wandzani wangu, Monyezi Mungu mauri monyewe shamba ule. Mungu unamuwa na haki. Ɓe tsena, waye mwema. Waye udjaanliya i neema ya uhayati kauna mupaka watru piya wamutuĩ Ĩsa. Iyo neema, tsi shilivho ya zitrendro ndjema watru wazifanya duniyani vhanu.

Foto 11: Hadisi yapatana na watruwashe watsano kawasupara ndziya ya ungiya

Foto 11: Hadisi yapatana na watruwashe watsano kawasupara ndziya ya ungiya

Ĩsa atowo hadisi yapatana na wanahirimu watruwashe kumi. Wakolindra ɓwanaharusi aje, i karamu ya harusi iandrise. Watsano hari mwawo wakana hikima, ɓe watsano wanu muwaonao hari mwa li foto, wakodzifanya wajinga. Ɓwanaharusi uja yahe kunufayakunu hari za uku, watruwashe wakana hikima watsano wale waka tayari ya umurenga. Watayarisha mahombe ya matra yawo, wangiya karamuni vhumoja na waye. Ɓadi watsano wakodzifanya wajinga wale kawakana matra ya mahombe yawo, ata walazimu walawe ha ondro nunuwa. Uendra yawo, na hunu u mulongo uɓalwa. Uregeya yawo, walatsa keme, "Riɓuliye!" Ɓadi ɓwanaharusi awadjiɓu, "Nisumwambiyani ha kweli, wami tsimujini."

Wandzani wangu, vhanu Ĩsa a pevhoni, amwesa waye ɗe u ɓwanaharusi wa shi pevhoni. Ɓadi suku, kunufayakunu, na waye atsoja raha ulemenguni. Karisujuwa u wakati atsojao, amba lini au lini. Irilazimu rike tayari ya umurenga, rangu avhasa ata kula wakati. Mana Ĩsa atsorenga watru piya wamuvendzao na umutuĩ wake vhumoja na waye pevhoni. Ɓe watru wengi mauri watruwashe wakodzifanya wajinga watsano wale, watsolishwa vhondze, kawatsopara ndziya ya ungiya.

Foto 12: Hadisi yapatana na mutru na watru wa hazi wahe

Foto 12: Hadisi yapatana na mutru na watru wa hazi wahe

Ha namuna jeje ɗe mutsojuwao muke tayari ya u muregeyo wa Ĩsa? Namuvulishiye. Mutru muɓole tsena tadjiri unu mumuonao hari mwa li foto lini aregeya hahe avhasa ha ulawa hari mwa musafara muɓole. Kaɓula raha kaka alawa, adhwaminisha nusu ya mali zahe watru wa hazi wahe. Mutru wa hazi moja amuvha mapauni matsano. Mutru uwo alo yadzalisa ata amupariya matsano tsena yangina. Mutru wa hazi wangina avholwa mapauni maili. Amudzalisiya shefu wahe maili yangina. Monyewe ule uregeya yahe, awavha thawaɓu sawa sawa. Ɓadi vhuka mutru wa hazi wa raru aliyo amba aka avholwa pauni moja; uwo alirenge, atsitsi fedha ile aka adhwaminishiwayo. Kafanya ata shitru ya uidzalisa. Monyewe ule atukiwa ha ivho mutru wahe ule akana shiɗa. Amurengeya li pauni lilo, amutowo ɗagoni hahe.

Wandzani wangu, Ĩsa ɗe shefu wa watru wahe. Andre pevhoni, ɓe atsoregeya duniyani vhanu. Adhwaminisha watru wahe waẽshi ha umurumishiya, wamujudze ha watru wasaliya. Awadjããliya i Roho Ndzitwaharifu yahe awasaidi na i trongo ile. Iyo trongo ndjema ya wasi urumiya kula shitru niliyo nayo ile ha umuhishimu, amwesa avha wahadi avhe thawaɓu wao wamurumishiyao ha uwaminifu.

Namugaudze i kaseti pare muvulishiye namuna Ĩsa aonesa amba akana ushindzi muɓole walawa ha Mungu.

Marongozi ya uandrisa i hadisi

Marongozi ya uandrisa i hadisi

Ĩsa akosomedza watru trongo zapatana na Mungu, amwesa awaonesa amba akana ushindzi muɓole wala ha Mungu. Namwangaliye ya mafoto, ata mwamokiya jau (x), ɓasi namuɓuwe li foto laɗunga.

Foto 13: Ĩsa wakati akoɓaĩshiwa

Foto 13: Ĩsa wakati akoɓaĩshiwa

Hari mwa li foto lini, risumuona Ĩsa wakati raha kakosomedza. U mutru aliyo majini vhumoja na waye, uwo ɗe Yahaya Muɓaĩshizi. Yahaya aka ajuwa rangu kaɓula amba suku, Ĩsa atsoja ha ula ha Mungu. Yahaya akofahamisha ya Mayahudi wadziɓause na zi trongo mbovu zawo, wamuɗunge Ĩsa. Wao wããmini i Risala ya Mungu Yahaya akowajudza, waɓaĩshiwa na maji muroju mwa Jurdani. U muɓaĩsho wa Yahaya uwo, iyo ika ãlama amba wakotsaha wagaudze maendreleyo yawo, waẽshi namuna ya umujivhidza Mungu. Yahaya akorongowa, "Nyuma hangu vhutsoja mutru mwendza ushindzi raha na wami.... wami nisumuɓaĩshani ha maji, ɓadi waye atsomuɓaĩshani ha i Roho Ndzitwaharifu." Wakati ule Ĩsa aja amupara Yahaya. Ĩsa aka amba kaparo ãswi, ɓe akotsaha aɓaĩshiwe. Ĩsa ulawa yahe majini vhale, na vhwahidjiri trongo yakoshangidza. Zi mbingu ziɓuha, amwesa i Roho Ndzitwaharifu imushukiya mufano wa shukuru. Sa ile li ji la Mungu lilawa mbinguni ha urongowa, "Wawe ɗe u Mwana wangu; wami uhuvhendza, tsena nisujivhiwa halisi na wawe."

Foto 14: Ĩsa ahiri watru wamuɗunge

Foto 14: Ĩsa ahiri watru wamuɗunge

Ɓaanda ya Ĩsa uɓaĩshiwa, Mungu amuruhusu Shetwani adjereɓu umuzaini. Hari mwa midjereɓiyo yahe yile, Shetwani asuɓutu ata ɗe urumiya marongozi ya Mungu namuna kayalazimu. Ɓadi Ĩsa amushindri Shetwani ha umwambiya ha u ushindzi wa i Roho Ndzitwaharifu, marongozi yarengwa hari mwa u Mwangishiyo Muraharifu wa Mungu. Ɓaanda ya umushindra Shetwani Ĩsa aendreleya ha ufanya zi trongo Mungu aka amuvheleha nazo azifanye. Mungu avheleha Mwana wahe Ĩsa Kiristi duniyani vhanu ile ajudze i Haɓari Ndjema yahe, asomedze watru, azihire wanadamu na uangamidza zi hazi za Ɓilisa. Suku mengoni mwa suku, Ĩsa akovhira wangoni mwa i Ɓahari ya Galilaya. Na vhale aono walozi waili, ne ɗe Simoni na mwananyahe Andreasa. Wakolowa ha utriya wavu ɓaharini vhale. Sa ile Ĩsa awaambiya, "Namuje muniɗunge na wami nitsomufanyani walozi waliyo amba mavuna mutsoyaparao, wanadamu." Sa na i sa iyo walishi zi wavu zawo, wamuɗungu Ĩsa. Amuono tsena Yakobu na mwananyahe Yuhani. Wakorema shipandre zi wavu zawo. Ɓasi wao wa jau Ĩsa uwahira yahe, na sa na i sa iyo wamuɗungu. Ĩsa atsahuwa tsena watru wanane wangina. Watru kumi na waili wanu waja wafanyishiha maswihaɓa yahe; waka vhumoja na waye, amwesa akowasomedza. Ɓaanda ya vhavho maswihaɓa kumi na maili yale yaja yafanyishiha Mavhingizi Risala ya Ĩsa. Wakojudza i Haɓari Ndjema ya Ĩsa Kiristi, tsena wakozihira wawaɗe ha li dzina lahe. Amwesa Ĩsa awavha ushindzi ha ndziya ya i Roho Ndzitwaharifu hari mwa madjini ya peu ha uyaindziya. Kaɓula ya Ĩsa uregeya pevhoni, awavha maswihaɓa yahe ãmuri ini, "Namwendre ha piya zi nishani, mwawafanye wake watru wangu, tsena muwasomedze watuĩ piya izo namuãmurishanizo." Iyo isurongowa amba kula mutru atsahao ake mutru wa Ĩsa lewo vhanu, ɓasi uwo alazimu akuɓali atuĩ zi ãmuri za Raɓi Ĩsa, ajudze watru wasaliya i Haɓari Ndjema ya Ĩsa, amwesa alazimu afanye trongo zile ha ushindzi wa i Roho Ndzitwaharifu. Vhavho ɗe vhahanu Raɓi Ĩsa aliyo amba aregeya hayi atsokao na wao, amwesa Mungu atsotsimidza hazi zahe ha ndziya zawo.

Foto 15: Hadisi yapatana na mutru akana uwaɗe utupiyao

Foto 15: Hadisi yapatana na mutru akana uwaɗe utupiyao

Suku, vhuja mutru akana uwaɗe wa hatwari utupiyao wa ngwezi, aja amujiliya Ĩsa. Avundzu malondro mbeli za Ĩsa, amwesa amumiya ha urongowa, "Neka ukuɓali, wawe ushindro nitwaharisha." Watru wasaliya wakoriya ukuruɓiya mutru ule ha siɓaɓu ya uwaɗe wahe ule, ɓe Ĩsa aremwa na poreho na waye. Amusiki, amwesa amwambiya, "Tsikuɓali, twaharishiha!" Sa na i sa ile uwaɗe ule umuɓauha mutru ule, atwaharishiwa. Ajivhiwa, ata akotowa hadisi kula mutru trongo zamupara. Wandzani wangu, dhambi la mauri uwaɗe ule. Lilo utriya mutrengano ɓaina ya wasi na Mungu, tsena ɓaina ya wasi na wanyatru. Ɓadi ramomupara Ĩsa, ɓasi atsoritwaharisha na piya madhambi yatru."

Foto 16: Hadisi yapatana na muwaɗe avhirisiwa utroju mwa nyumba

Foto 16: Hadisi yapatana na muwaɗe avhirisiwa utroju mwa nyumba

Suku, Ĩsa aka ɗagoni ha mutru, akosomedza watru trongo zapatana na Mungu. Ɓasi moni vhavho, vhuja watru wanne wakotsaha wamuvhingiye Ĩsa shirewe. Ɓadi kawakoshindra wamuvheleha kariɓu na Ĩsa ha siɓaɓu ya i duniya yaka vhale. Ɓasi waɓuwa u utro ulingana na vhahanu Ĩsa aka, amwesa washukidza shirewe ile ha umuvhirisa vhahanu vhale wavhuɓuwa. Ĩsa aono uwaminifu wawo na waye. Wakati ule aambiya muwaɗe ule, "Ɓaɓa, madhambi yaho yaswamihiwa." Ɓããdhwi ya makizi mbeli ya dini ukiya yawo marongozi yale, watukiwa. Warongowa, "Mbani ashindro swamihio madhambi neka tsi ɗe Mungu weke wahe?" Kawaãmini amba Ĩsa ala ha Mungu. Amwesa Ĩsa amwambiya shirewe ile, "Hima vhavho, urenge ɗalo laho, wendre ɗagoni haho!" Mutru ule avhono! Ha izo, Ĩsa awaonesa amba ala ha Mungu. Ana ushindzi wa uswamihi madhambi, mauri ɗe i heli aliyona ushindzi wala ha Mungu wa uzihira waɗe. Wasi piyasi, ramokodza, risutsaha rivhone ɓe ya mahususu zaidi ɗe wasi umumiya Ĩsa aswamihi madhambi yatru, amwesa ɗe wasi upara i neema ya uhayati kauna mupaka haheju.

Foto 17: Ĩsa azihira mutru afa u muhono

Foto 17: Ĩsa azihira mutru afa u muhono

Hari mwa li foto lini, risumuona Ĩsa moni mwa i Nyumba Ndzitwaharifu ya umuãɓudu Mungu. Ya makizi mbeli ya dini ya vhavho wa jau. Ika i Suku ya Uvhumuzi, i suku mahususu ya ya Mayahudi umuãɓudu Mungu. I Shariya yawo yarongowa amba kavho ata mutru alazimu afanye hazi i suku ile. Moni vhavho vhuka mutru aka afa u muhono. Ya Mayahudi yaka vhavho yakomutunda Ĩsa ha wao umuona, ile waone neka atsomuzihira mutru ule. Ĩsa akovhendza wanadamu, amwesa waye uwavhendza ata i lewo ini. Makizi mbeli ya dini yale kayakovhendza wanadamu. Wakotsaha Ĩsa avundze i Shariya yawo, ile wapare wamuule. Wakati ule Ĩsa adzisa makizi mbeli yale, "Shariya yatru iruhusu rifanye trini i Suku ya Uvhumuzi ini? Mutru afanye mɓovu, au ndjema? Mutru ahuyi, au angamidze?" Ya Mayahudi yale kayarongowa ata trongo, ha siɓaɓu ya u uhali wa zi roho zawo. Sa ile Ĩsa aambiya mutru ule, "Ondzowa muhono waho!" Ule auondzowa, amwesa watru piya waka vhale waono amba muhono wahe uregeya kamakana.

Wandzani wangu, irilazimu rimuãɓudu na umutuĩ Mungu, ɓe irilazimu tsena rivhendze wanyatru! Neka tsi ɗe namuna iyo, i trongo ya umuãɓudu Mungu watru itsoka amba kaina mana itsokao yotsi.

Foto 18: Ĩsa adaridza pevho endza nguvu

Foto 18: Ĩsa adaridza pevho endza nguvu

Hari mwa li foto lini risumuona Ĩsa na maswihaɓa yahe moni mwa mwana djahazi. Watru wahe wale wamuvhingi ha ushiya dziya ɓole. Kunfayakun vhuhimi pevho yendza nguvu. Maji yakongiya i djahazi ata yakoandrisa urora. Ĩsa aka alala kutru ya nyuma ya i djahazi moni oho. Maswihaɓa yahe yamumidzi, yamwambiya, "Fundi, risuangamiya hunu! Ini kaisuhuambiya trongo?" Ĩsa ahimi, alaguliya pevho ile na ɓahari ile, "Namulale, tsena mutruliye!" Sa na i sa ile i pevho ile ilawa, shiwari ilala. Sa ile Ĩsa aambiya maswihaɓa yahe yale, "Mana trini muliyo na faza? Raha tu kamusina uwãminifu?" Watru wahe wale wakoshanga swafi, ata wakodzisana, "Unu mutru trini unu?" Ɓasi ata pevho na maluja, ne zisumutuĩ."

Wandzani wangu, risujuwa amba Ĩsa mwana wa Mungu, amwesa waye na ushindzi hari mwa wanadamu, madjini na kula shitru aiumba. Ha izo, ritsojuwa rimwãmini Ĩsa arihifadhwi, arivhe utrulivu hari mwa zi tããɓu zatru wa jau.

Foto 19: Hadisi yapatana na mutrumama aɓamba i nguwo ya Ĩsa

Foto 19: Hadisi yapatana na mutrumama aɓamba i nguwo ya Ĩsa

Musuona mutrumama unu moni mwa duniya ya watru? Akovuja damu hari mwa muda wa maha kumi na mili, tsena hali yahe yakozidi tu uka mbi. Aka akiya amba Ĩsa ushindro vonesa watru. Ɓasi akodziambiya, "Neka tsiɓamba wala ukana ɗe nguwo yahe, ɓasi vhavho nitsoangala." Ɓasi aja moni na i duniya ile, apara ɗe i mengo yahe, aɓamba i nguwo yahe. Sa na i sa ile mushukiyo damu wahe ule uziya, tsena akiya u mwili wahe amba avhono. Ĩsa adzimayizi amba alawiwa na ushindzi wa uvhonesa. Aziya, amwesa adzisa, "Mbani aɓamba i nguwo yangu?" Vhuka duniya yakomusera Ĩsa, ɓe mutrumama unu ajuwa i trongo yaka yamuhidjiriya. Adridrima ha faza, aja adzivutsu mindruni hahe, amwesa amueledza piya zi kweli za i trongo yamuhidjiriya, heli avhonesewa. Sa ile Ĩsa amwambiya, "Mama, uwãminifu waho uhuvhonesa. Endra dzaho ha salama, naike amba uɓuliwa hari mwa maondo yaho." Vhwa wanadamu wengi duniyani vhanu, ɓe Ĩsa ujuwa kula moja hari mwao, tsena waye uwavhendza, waye uhuvhendza na wawe. Ha izo, asutsaha uje wa jau umupare umwãmini. U Mwangishiyo Muraharifu wa Mungu usurisomedza amba ata i lewo ini, ne Ĩsa ushindro vhonesa wao wamuãminio.

Foto 20: Hadisi yapatana na Ĩsa na mwana afa

Foto 20: Hadisi yapatana na Ĩsa na mwana afa

Suku Ĩsa aɗungu i ndziya ha uendra ha mutru akohiriwa Yairus. Yairus uwo aka mutru muɓole hari mwa i Nyumba ya Uswali ya Mayahudi. Wakati ule mwana mutrumushe wahe aka mwaɗe swafi. Amuhiri Ĩsa aje amuvhonese, ɓe kaɓula Ĩsa raha kaka awaswili, na u mwana afu. Sa ile Ĩsa amwambiya Yairus, "Usushange, ka tu na uwãminifu." Wakati awaswili nyumbani ha Yairus, watru wakolila na usikitiha, ɓadi Ĩsa awaambiya walawe. Ĩsa amurenge ɓaɓa na mayahe wa u mwana na watru wararu mengoni mwa ya maswihaɓa yahe, wangiya vhahanu mwana afa ule aka. Wakati ule Ĩsa amusiki u mwana u muhono, amwesa amwambiya, "Mama, tishuambiya, hima!" Sa na i sa ile ahimi, andre; wamuvha shahula aɗye. Naam, Ĩsa ana ushindzi ata hari mwa ufa. Wao wamuãminio na umuɗunga, ɓasi tsi paka wariye i trongo ya ufa.

Foto 21: Hadisi yapatana na Ĩsa na mutrumama mudjeni

Foto 21: Hadisi yapatana na Ĩsa na mutrumama mudjeni

Suku mengoni mwa suku, mutrumama mudjeni, yaani, tsi Muyahudi, aja amupara Ĩsa. Mwana mutrumushe wahe akana djini la peu. Mutrumama ule akomumiya Ĩsa ha kusudi andre, alindziye. Wakati ule Ĩsa amueledza amba aja duniyani ha usaidi kadimu u umati wa Israila. Arongowa amba amosaidi wadjeni kadimu raha na Mayahudi, itsoka mauri mutru alisao mbwa kaɓula ya waye ulisa wana wa mwanadamu. Ĩsa amwambiya, "Lisha raɓuzi wanatsa wakure, mana tsi haki mutru urenga shahula ya wanatsa na uivha mbwa." Sa ile mutrumama ule adjiɓu, "Mutukufu, una haki, ɓadi ivho ata mbwa zikao utsini mwa meza, ne izo ujuwa ziɗye zi kenye zipulihao vhotsi wanatsa wamoɗya." Ĩsa amudjiɓu, "Ɓasi ha siɓaɓu ya li djawaɓu lilo utsojuwa uregeye ɗagoni; i shetwani ilawa ha u mwana waho." Ɓasi uregeya yahe hahe hule, apara mwana wahe ule amba shetwani ile imulawiya. Ĩsa uvhendza na usaidi watru wa kula kaɓila na kula tsi. Mauri ɗe mutrumama ule heli afanya, Ĩsa asutsaha rihetsi uwãminifu watru haheju. Ĩsa muhodari wa urikombowa na dhambi na u ushindzi wa Shetwani.

Foto 22: Hadisi yapatana na Ĩsa na mufa makiyo kakojuwa ulaguwa ha uzuri

Foto 22: Hadisi yapatana na Ĩsa na mufa makiyo kakojuwa ulaguwa ha uzuri

Suku, vhuka watru wamuvhingiya Ĩsa mutru. Mutru uwo aka adzalwa amba mufa makiyo, amwesa kakojuwa ulaguwa ha uzuri. Watru wale wamumiya Ĩsa amukadze muhono wahe ha umuvhonesa. Ɓasi Ĩsa amuvhingi ha umutowa mbali mwana pavhi na i duniya ile. Wakati ule Ĩsa atriya za zahe makiyoni ha mutru ule; atri mare, amwesa aɓamba ulimi wahe. Halafu Ĩsa adzuwa matso yahe mbinguni, arongowa, "Ɓuha!" Sa na i sa ile mutru ule ashindro kiya na ulaguwa ha uzuri. Ɓasi watru wale wakoshanga halisi, tsena wakorongowa, "Piya izo Ĩsa azifanya, ha kweli izo ndjema! Afanya ata watru wafa makiyo wakiye, na ya maɓuɓu yalaguwe!" Wandzani wangu, wasi piyasi irilazimu rielewe u musomo unu warengwa hari mwa u Mwangishiyo Muraharifu wa Mungu, mana Mungu ulaguwa na wasi ha ndziya ya u Mwangishiyo wahe. Mauri ɗe i heli Ĩsa avhonesa ya makiyo ya mutru ule ile apare akiye marongozi, na ulimi wahe apare alaguwe na wanyahe, ɓasi ha izo Ĩsa ushindro rikuɓalisa rivhulishiye ya marongozi ya Mungu, ile ripare rijuwe ya mavhendzeleyo ya Mungu ya maẽsha yatru. Waye ufanya i trongo iyo ha ndziya ya i Roho Ndzitwaharifu afanyao hazi moni hatru. Vavho ɗe vhahanu ritsoambiyao wanyatru zi trongo za Mungu mauri ɗe u mutru mufa makiyo ule.

Foto 23: Ĩsa azihira mufa matso

Foto 23: Ĩsa azihira mufa matso

Suku mengoni mwa suku, watru wamuvhingiya Ĩsa mufa matso, wamumiya amuvhonese. Wakati ule Ĩsa amusiki mufa matso ule u muhono, amuvhingi burdajini mwa li ɗago. Amutriya mare matsoni, amukadza mihono yahe, amwesa amudzisa, "Usuona?" Mutru ule arongowa, "Nisuona watru wandrao, ɓe nisuwaona mufano wa miri." Sa ile Ĩsa akadza mara ya vhili mihono yahe matsoni ha mutru ule. Ɓasi mutru ule aregeya uona fetre; matso yahe yavhono, aono piya zi trongo ha uzuri.

Wandzani wangu, Shetwani kasutsaha rimujuwa Ĩsa, wala rielewe marongozi yahe. Ramomwãmini Ĩsa, atsofanya namuna ile rione na uelewa ukweli wahe ha uzuri, ha ndziya ya i Roho Ndzitwaharifu ifanyao hazi moni hatru. Irilazimu rimumiye kula suku aifanye.

Foto 24: Ĩsa azihira mwanamtsa akana shetwani

Foto 24: Ĩsa azihira mwanamtsa akana shetwani

Suku, mutru avhingi mwana wahe ha ya maswihaɓa ya Ĩsa. Awarayi waindziye djini la peu laka ha mwana wahe, ɓe kawashindra. Ɓaanda ya vhavho amuvhingiya Ĩsa mwana wahe. Wakati li djini lile lamuona Ĩsa, na wilo limutsuhu u mwana ule. Awu vhotsi, akodzibabadrisa, mavovu yamulawa hanyoni hahe. Ɓaɓahe wa mwanamutsa ule kakana swafi tama amba Ĩsa atsoshindra awasaidi, ata amwambiya Ĩsa, "Ɓasi neka utsoshindra ufanye trongo, risikiniye urisaidiye." Ĩsa amwambiya, "Urongowa amba neka nitsoshindra? Ɓasi kula trongo, iyo umukinishiha ha mutru aãminio." Sa ile mutru ule arongowa, "Nisuãmini; ɓe nisaidiye nishindre i trongo ya uka amba tsisina uwãminifu." Duniya nyengi zaidi yakorema mbiyo ha ujo ngaliya zi trongo zile. Wakati ule Ĩsa alaguliya djini la peu lile ha urongowa, "He wawe djini la peu ɓuɓu dzifamakiyo, nisuhuãmurisha uɓaushiye mwanamutsa uwo, wala usumungiye tsena." Wakati ule li djini lile lilatsa keme, amoesa limulawiya mwanamutsa ule. Alala zi, ha namuna ya uka amba watru wengi hari mwao waka vhale wakorongowa tu amba afu. Ɓe Ĩsa amusiki u muhono, amudzuwa, amulimbadza. Wakati kavhwaka watru wangina, ya maswihaɓa ya Ĩsa yamudzisa, "Mana trini karashindra raliindziya?" Ĩsa awadjiɓu, "Djini la namuna ile kalishindri tolwa neka tsi ha umiya Mungu." I trongo ini ihidjiri ata kayahoma, na ya makizi mbeli ya dini ya ya Mayahudi yamuulu Ĩsa. Ɓadi vhale ɗe vhahanu atsimidza midjuza ɓole raha na piya yi midjuza. Aregeya hayi ha ulawa ufaju. Ashindri Shetwani na ufa daimani aɓada. Ĩsa muɓole raha na piya ya madjini na miungu ya masanamwe ya li duniya lini, amoesa ana ushindzi hari mwa piya zi trongo. Mana Ĩsa Raɓi wa kweli kana wa vhili.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach