Laq hmơq & hadiuq 6

Laq hmơq & hadiuq 6

Esquema: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 423

Idioma: Roglai, Southern

Tema: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Extensive

Estado: Translation

Guión de texto

Yàc Je-su tơgùq pơto akhàt sì pơsùq pơkhơih

Yàc Je-su tơgùq pơto akhàt sì pơsùq pơkhơih

Ơ adơ sơai, pơnõq drơi trôh vẽq sì pô gru prõc màc, la Je-su. Adơi sơai hmỡq pơnuaĩq đơp sì iãq dơlãp dơgrữq rùp dơlãp sơrãq ia lơngach tơsìq la sơrãq 6, song vloh iãq wơq rùp pơtui wơq dơlãp tũq pơnõq drơi hmỡq dơgrữq nữm hadơi nĩ.

Rùp 1: Yàc Je-su pơto pơđar vual-vơla

Rùp 1: Yàc Je-su pơto pơđar vual-vơla

Mathiơ 5

Dơlãp rùp nĩ, Yàc Je-su ãn pơto vual-vơla thơu mưng Yàc Pô Lơngĩq. Yàc Pô Lơngĩq chrơng pơjơc avih dơgrữq pơnõq drơi, mĩn Pitrai la Yàc sì la Yàc Pô Lơngõq tơpãq ring, anàq mơnuĩh song atah sì Pitrai kơyua mưng dlaìq dơnuh sì kaya hadiuq ôh siàp hatai Yàc, silaìq Yàc Pô Lơngĩq gãm anĩt dôman anàq mơnuĩh, Yàc Je-su song mưng Yàc Pô Lơngĩq sì trôh, Pitrai thơu Yàc Pô Lơngĩq kơyua mưng Pitrai la Anàq Yàc Pô Lơngĩq. Yàc Je-su song trôh pioh pơto ga anàq mơnuĩh ngãq yơu hayơu pioh thơu mưng Yàc Pô Lơngĩq. Lơkơu jàq adơi sơai hmỡq, hlãq ròq rãq tơkàl ga adơi sơai dơgrữq kaya sì Yàc Je-su song pơto pơđar vloh pioh ga adơi sơai kung thơu trôh Pitao tơpãq ring sì Yàc hadiuq gãm.

Rùp 2: Dua voh sàc

Rùp 2: Dua voh sàc

Mathiơ 7:24-27

Yàc Je-su song rãq takàl mưng dua aràc mơnuĩh dĩh, sa aràc song vỡq sàc drơi pãq dlòc patơu kajãp kađữc, tũq angĩn rơvùq nữn ôh jơlỡh, dòq sa aràc tra vỡq sàc drơi pãq choah, tũq angĩn rơvùq trôh nữn sàc nữn kađòc jơlỡh tayah. Pơnõq drơi iơuq vỡq rài hadiuq drơi pãq anĩh kajãp kađữc, anĩh kajãp kađữc ga rài hadiuq nữn la pơnuaĩq pơto pơđar Yàce-su. Mơyah laìq pơnõq drơi pãc pơnuaĩq pơto pơđar Yàc Je-su pơto mưng Yàc Pô Lơngĩq nữn pơnõq drơi ròq gãm kajãp kađữc dơlãp tũq pơnõq drơi pãp kaya dleh dlàr dơlãp rài hadiuq. Sì Sa-tan kung ôh ngãq hagĩq jơc pơnõq drơi.

Rùp 3: Kơyua mưng đeng nữn dơgrữq mơnuĩh ròq iãq bôh

Rùp 3: Kơyua mưng đeng nữn dơgrữq mơnuĩh ròq iãq bôh

Mathiơ 5:14,16

Adơi sơai ròq ngãq hagĩq sì đeng sơdah dơlãp tũq dòq dơlãp kaya sồp kanãm? Dơlãp rùp nĩ hũ sa aràc mơnuĩh apãt đeng yơr dlong pioh pơsàc sơdah ga avih dơgrữq mơnuĩh dơlãp sàc. Dòq mơnuĩh dĩh viãq la gala viãq, nhũ vơdơuq đeng drơi dơlãp vai. Yàc Je-su la kaya sơdah dun kayua hũ, Pitrai tơchơi ga pơnõq drơi jalàt trôh sì Yàc Pô lơngĩq. Tũq pơnõq drơi pãc pơnuaĩq Pitrai nữn mơnuĩh tơmo ròq iãq bôh kaya sơdah Yàc dơlãp pơnõq drơi. Yàc Je-su song đơp: “Kaya sơdah pơnõq hã pơsàc sơdah vẽq pãq anãq dơgrữq mơnuĩh, pioh ga pơnõq nhũ bôh dơgrữq vruãq siàp pơnõq hã nữn sơuôt mơyòp Ama pơnõq hã pãq dlòc lơngĩq.” Pơnõq drơi juơi pơdơuq kaya sơdah Yàc Pô Lơngĩq nữn luơi vẽq ga dơgrữq mơnuĩh iãq bôh sì hmỡq thơu mưng Yàc Je-su tồq pioh ga pơnõq nhũ kung thơu jalàt nao trôh sì Yàc Pô Lơngĩq tra.

Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh Rô-ma poh sa aràc mơnuĩh Ju-đa

Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh Rô-ma poh sa aràc mơnuĩh Ju-đa

Mathiơ 5:38,42

Iãq vẽq dĩh, hũ sa aràc mơnuĩh ling Rô-ma ãn poh sa aràc mơnuĩh Ju-đa, nhũ poh sì mãq luôn ao mơnuĩh Ju-đa. Mơnuĩh Ju-đa nữn ròq ngãq hagĩq? Yàc Je-su pơto laìq: “Juơi jơdrãq wơq di mơnuĩh iãh mơsãc, mơyah laìq mơnuĩh halơi pah mơiãng gah hanuãq hã vrơi vẽq wơq mơiãng gah dih ga nhũ. Mơyah laìq mơnuĩh halơi ưng tơleh mãq ao lơniãu nữn vrơi luôn ga pơnõq nhũ mãq ao dơlãp pơnõq hã”. Pơnõq drơi ôh tũq halơi viyar wơq kaya hagĩq mơmuĩh sòqdrãq drơi ngãq ga drơi kơyua mưng pơnuaĩq Yàc song đơp: “Kơu ròq viyar kơyua mưng kaya nữn pơweh mưng kơu.” Yàc Pô Lơngĩq ròq ngãq dlaìq mơnuĩh iãh mơsãc, dơlãp rài nĩ hela hadơi pơnõq nhũ tlàq rài, yơu nữn Pitrai pơto pơnõq drơi pơweh sì mơnuĩh sòqdrãq nữn mãq vẽq kaya anĩt Yàc sì ngãq sì pơnõq nhũ.

Rùp 5: iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 5: iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq

Mathiơ 6:5-15

Dơlãp rùp nĩ hũ dua aràc ãn iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq. Hũ sa aràc mơnuĩh dòq dữc pãq blàc, đơp nao đơp mai pơnuaĩq iơu lơkơu drơi kơyua mưng nhũ ưng mơnuĩh aràc iãq bôh sì mơyòp nhũ, Yàc Pô Lơngĩq ôh tũq halơi drơ pơnuaĩq iơu lơkơu yơu nữn ô. Yàc Je-su song đơp: “Tũq pơnõq hã iơu lơkơu nữn tơmã vẽq dơlãp adũq pơnõq hã, kadrữq bãc sì iơu lơkơu sì Ama pơnõq hã”. Yàc Pô Lơngĩq thơu pơnõq drơi iơuq chàc pơnõq drơi, nữn pơnõq drơi ôh chàc đơp nao đơp mai kaya iơu lơkơu. Yơu nữn pơnõq drơi iơuq kakôh tơlơvàt Pitrai pơweh mưng kaya iơu lơkơu sì kung iơu lơkơu ala ga mơnuĩh tơmo tra. Pơnõq drơi iơuq duah kaya tơleh dlaìq yàc hũ mưng di dơgrữq kaya pơnõq drơi song ngãq sỗq kung yơu dõc pơnõq drơi pleh di Sa-tan sì dơgrữq vruãq ngãq nhũ.

Rùp 6: Mơnuĩh iãh dràq rỡq

Rùp 6: Mơnuĩh iãh dràq rỡq

Mathiơ 13:24-30, 36-43

Dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc va pơjeh rỡq dơlãp hamã padai vơhrơu dràq, pơnõq nhũ la dơgrữq mơnuĩh sòqdrãq di mơnuĩh pô hamã. Nữn mơnuĩh pô hamã ôh vrơi vuiq rỡq kơyua mưng huaĩq vuiq sỗq gãm padai, chàc tãl trôh vlàt yuãq nữn ròq pachlah krơi padai sì rỡq, padai pioh wơq dòq rỡq nữn va nao chôh. Ơ adơi sơai, Sa-tan song dràq dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc di khrah vual-vơla Yàc Pô Lơngĩq dòq dơlãp dun kayua nĩ. Yơu nưn tãl trôh tũq trôh, nữn Yàc Po Lơngĩq ròq mai wơq pãq dun kơyua nĩ sa bãc tra. Tũq nữn, Pitrai ròq paclah mơnuĩh iãh mơsãc sì mơnuĩh tơpãq ring. Yàc Je-su ròq va tui dơgrữq mơnuĩh pãc pơnuaĩq Pitrai pioh ga pơnõq nhũ hadiuq dơlãp kaya hadiuq dòq gãm gãm sì Pitrai, dòq dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc ròq kađòc prah tơmã dơlãp apôi tanah ala sigơuq sì Sa-tan.

Rùp 7: Yàc Je-su sì anàq lơđeh tìt

Rùp 7: Yàc Je-su sì anàq lơđeh tìt

Mathiơ 18:1-6; 19:13-15

Sa harơi dĩh, mơnuĩh aràc va dơgrữq anàq lơđeh tìt trôh sì Yàc Je-su, pơnõq nhũ ưng Pitrai vrơi lơngai ga dơgrữq anàq lơđeh tìt. Dơgrữq mơnuĩh mơgru huaĩq nhũn sơbôn Pitrai nữn puaĩq sì jơkhãq, Yàc Je-su ôh siàp hatai mưng mơnuĩh mơgru. Pitrai đơp: “Luơi vẽq dơgrữq lơđeh tìt trôh sì Kơu, juơi chơkhãq pơnõq nhũ mưng lơgar lơngĩq pơweh mưng pơnõq nhũ.” Yàc Je-su đơp wơq: “Mơyah laìq pơnõq hã ôh pasơdua sì tơviãq jơc drơh yơu anàq lơđeh tìt nữn pơnõq hã ròq ôh hũ tơmã lơgar lơngĩq ôh.” Kaya nĩ gatha la mơyah laìq mơnuĩh halơi pơtìt rồp yơu anàq tìt nữn ròq prõc rlao avih dơlãp lơgar lơngĩq. Ơ adơi sơai mơnuĩh halơi pơdlòc rồp sì sơning laìq drơi prõc rlao mơnuĩh tơmo nữn mơnuĩh nữn ôh iơuq la mơnuĩh mơgru Yàc Je-su jơc.

Rùp 8: Mơnuĩh dlãc avo sì anàq avo

Rùp 8: Mơnuĩh dlãc avo sì anàq avo

Mathiơ 18:12-14

Yàc Je-su rãq takàl laìq, hũ sa aràc mơnuĩh dĩh hũ 100 anàq avo nữn hũ sa drơi nao sỗq. nữn mơnuĩh nữn ngãq gơnĩt luơi wơq 99 anàq avo dòq wơq sì nao duah sa drơi avo nao sỗq. dơlãp tũq song duah pãp vloh, nữn nhũ sơh sơr mưng anàq avo nữn rlao sì 99 anàq avo ôh nao sỗq. Kung yơu nữn, Yàc Pô Lơngĩq ôh ưng sa aràc mơnuĩh halơi nao sỗq kơyua mưng nao tui jalàt Sa-tan. Yàc Je-su hũ angãn la mơnuĩh dlãc avo lơmuôn siàp kơyua mưng Pitrai song trôh pioh dõc pơtlah dơgrữq mơnuĩh, mơnuĩh lakơi hela mơnuĩh kamơi song kađòc nao lơhiãq tlah mưng Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 9: Mơnuĩh halôt ôh anĩt anar

Rùp 9: Mơnuĩh halôt ôh anĩt anar

Mathiơ 18:21-35

Hũ sa aràc mơnuĩh halôt kađòc sre sì pitao sa kaya sre ôh viyar nui. Nữn pitao pơđar nao pavlơi mơnuĩh halôt pioh hũ nữn viyar sre. Mơnuĩh halôt ran lơkơu anĩt anar sì pitao nữn pitao anĩt anar tơleh avih sre, pitao parlao nhũ nao lơnang lơnai. Nhũ nao sì pãp sa aràc mơnuĩh mơyơu song kađòc sre nhũ sa katih jin ôh hadũp ôh, nữn nhũ mãq sì ưng mãq jam tãl trôh tũq avih sre. Hũ mơnuĩh akhàt ga pitao thơu. Nữn pitao tơviãq nong sì pơđar iơu mơnuĩh halôt nữn trôh sì đơp: “Hã iơuq anĩt anar mơnuĩh mơyơu hã yơu kơu song anĩt anar hã.” Pitao pơđar mãq jam mơnuĩh halôt nữn tơmã sàc jam. Ơ adơi sơai Yàc Pô Lơngĩq ròq tơleh dlaìq dơgrữq kaya ngãq sỗq pơnõq drơi nữn pơnõq drơi kung iơuq tơleh dlaìq ga mơnuĩh song sỗq dlaìq sì pơnõq drơi tra.

Rùp 10: Mơnuĩh ngãq tồq mãq jin

Rùp 10: Mơnuĩh ngãq tồq mãq jin

Mathiơ 20:1-16

Dơgrữq mơnuĩh ngãq vruãq nĩ trôh tồq mãq jin. Mơnuĩh hlơu hũ vrơi jin dơlãp tũq ngãq ôh vãq sa harơi, nhũ ngãq sa asĩt yơu nữn laìq mơnuĩh pô hũ hatai siàp. Vrơi ga mơnuĩh nữn jin drơh yơu ngãq avih harơi. Mơnuĩh pơtui wơq ngãq mĩq mơtơh harơi, mơnuĩh luôiq hadơi ngãq vruãq avih harơi, nữn pơnõq nhũ laìq hũ tồq ring gơuq. Mơnuĩh luôiq hadơi ôh siàp hatai nữn yuam ưng vrơi ga nhũ lu rlao. Nữn pô đơp: “Ơ mơyơu, ôh iơuq la kơu ôh hũ hatai siàp sì hã ôh, kơyua mưng hã song sa hatai hũ vrơi sa đông jin sa harơi ngãq vruãq lơiq? Kơu hũ ganuar angui jin priãq tui hatai ưng kơu, nữn ngãq yơu ngãq ga hã ôh sơh hatai kơyua mưng kơu hũ hatai lơnang lơnai yơh?” Nữn kung yơu nữn, Yàc Pô Lơngĩq ròq vrơi kaya hadiuq dòq gãm gãm ga dơgrữq mơnuĩh tui ganang di Yàc Je-su. Nĩ ôh iơuq la kaya vrơi harơi ngãq ga dơgrữq vruãq ngãq siàp nữn la kaya vrơi soh Yàc vrơi ga dơgrữq mơnuĩh halơi tồq mãq kaya vrơi soh lơnang lơnai Pitrai hũ.

Rùp 11: Lơmã mơnuĩh kamơi dòq lơniãu bãc

Rùp 11: Lơmã mơnuĩh kamơi dòq lơniãu bãc

Mathiơ 25:1-3

Yàc Je-su rãq takàl mưng saplôh aràc mơnuĩh kamơi. Avih dơgrữq pơnõq nhũ ãn dòq chàc kaya pơhuãq ròq pơdòq, mơtơu lakơi trôh dơlãp tũq khrah mơlãp. Lơmã aràc mơnuĩh kamơi pơgãm sơgãm lơih nữn song pãp mơtơu lakơi, pơnõq nhũ tơmã siơuq sì mơtơu lakơi dơlãp kaya bõc pơhuãq. Nữn lơmã aràc mơnuĩh kamơi dĩh gala pơtòq viãq, va đeng ôh va sơgãm mơnhàq yơu nữn đen pơnõq nhũ avih mơnhàq, nữn pơnõq nhũ duah anih pavlơi mơnhàq pioh vlơi. Dơlãp di tũq pơnõq nhũ nao nữn blãc song kadrữq, tũq pơnõq nhũ vlơi song mai sì iơu bãc laìq: Lơkơu vrơi ga pơnõq hlãq tơmã vẽq.” yơu nữn mơnuĩh mơtơu lakơi drơ laìq: “Ô jơc ô, kơu ôh thơu pơnõq hã la asơi.” Ơ adơi sơai, tũq nĩ Yàc Je-su ãn dòq pãq lơngĩq, nữn sa harơi ôh atah Pitrai ròq mai wơq pãq dun kayua sa bãc tra. Pơnõq drơi ôh thơu gơnĩt la tũq halơi yơu nữn pơnõq drơi iơuq rơchãc pioh pãp Pitrai, kơyua mưng Yàc Je-su ròq va dơgrữq mơnuĩh halơi pơweh sì Pitrai piioh tơma lơgar lơngĩq, nữn dơgrữq mơnuĩh ôh rơchãc pơgãm sơgãm lơih nữn ròq ôh tơmã jơc.

Rùp 12: Mơnuĩh pô sì dơgrữq mơnuĩh halôt

Rùp 12: Mơnuĩh pô sì dơgrữq mơnuĩh halôt

Mathiơ 25:14-30

Pơnõq drơi song rơchãc pơkhra pioh tồq ròq Yàc Je-su mai wơq yơu halơi lơiq? Mơnuĩh pô dơlãp rùp nĩ mưng anĩh atah mai wơq sàc. Dơlãp tũq nao anĩh atah, ung pơjao jin priãq ga tlơu aràc mơnuĩh hlôt pioh ngãq tơviãq hajũc hlàq. Hũ dua aràc mơnuĩh hlồt ngãq hũ pơtãl tơviãq wơq nữn dơlãp tũq pô mai anữn vrơi ban ga dua aràc pơnõq nhũ. Mơnuĩh halôt tlơu va jin priãq pô vrơi pơdơuq ôh ngãq tơviãq lu wơq ga pô, nữn pô tơviãq nong kơyua mưng mơnuĩh ngãq alah nữn pô prôh pơtiaoq mơnuĩh hlôt nữn tơviãq mưng sàc drơi. Yàc Je-su ưng pơnõq drơi duh vruãq Pitrai tãl trôh tũq Pitrai mai wơq. Pơnõq drơi iơuq anĩt dôman, dõc đơ sì pơto dơgrữq mơnuĩh tơmo nao trôh sì Pitrai. Tũq nữn Pitrai ròq đơp: “Iơuq viãq, trôh vẽq uôt sơh sigơuq dơlãp kaya uôt sơh Yàc hã hũ.” Yàc Je-su pơta ga anàq mơnuĩh thơu mưng Yàc Pô Lơngĩq anữn Pitrai kung vrơi bôh ganuar chơnuãq Pitrai trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 13: Yàc Je-su ngãq bãp-tem

Rùp 13: Yàc Je-su ngãq bãp-tem

Mac 1:4-11

Hlơu thrơi dơlãp vual vơla Ju-đa hũ sa aràc angãn la Jãng bãp-tit. Pơthơu hlơu ga vual vơla Ju-đa iơuq tlàq luơi avih rài hadiuq dlaìq tơsơuq nrãc pioh mai wơq kakôh tơlơvàt Pitao tơpãq ring la Yàc Pô Lơngĩq. Mơnuĩh halơi pãc tui nữn ung ngãq bãp-tem mưng ia, kơyua mưng nữn la sa kaya nữm ràc tơviãq laìq mơnuĩh nữn ưng Yàc Pô Lơngĩq tơleh dlaìq dlaìq dơnuh sì rài hadiuq sơđah sơchih. Dlaìq dơnuh la dơgrữq kaya ngãq ôh siàp hatai Yàc Pô Lơngĩq. Jãng bãp-tit song đơp hũ sa Pitao ganuar chơnuãq rlao kơu trôh hadơi kơu, Pitrai ròq ngãq bãp-tem mưng Yàc Vơngãq Sơđah Yàc Pô Lơngĩq, song voh nữn Yàc Je-su trôh sì Jãng pơđar ung Jãng ngãq bãp-tem ga Pitrai. Dơlãp tũq Pitrai tơgùq mưng ia nữn Yàc Vơngãq Sơdah Yàc Pô Lơngĩq đãp di Pitrai yơu chĩp katrơu sì hũ sãp đơp mưng lơngĩq đơp laìq: “Nĩ la anàq anĩt dôman Kơu hũ, siàp hatai Kơu dơlãp avih kaya.” Mưng nữn Yàc Je-su pơdòq ngãq lu nữm chrih làq sì vual vơla kanãl thơu Pitrai hũ ganuar chơnuãq mưng Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 14: Yàc Je-su duãt rơwah mơnuĩh mơgru

Rùp 14: Yàc Je-su duãt rơwah mơnuĩh mơgru

Mac 1:14-20

Yàc Je-su ưng hũ mơnuĩh nao tui dõc Pitrai, Pitrai ưng pơto ga pơnõq nhũ mưng Yàc Pô Lơngĩq pioh ga pơnõq nhũ kung pơto mơnuĩh tơmo tra. Sa harơi dĩh, dơlãp tũq Yàc Je-su nao pãq gah ia tơsìq, Pitrai bôh 4 aràc ãn mãq akàt. Yàc Je-su đơp: “Nao tui vẽq Kơu, Kơu ròq ngãq ga pơnõq hã tơviãq jơc mơnuĩh dãc sơnhuãl mơnuĩh,” tũq nữn mư dơgrữq mơnuĩh nữn tlàq sơnhuãl vloh nao tui Pitrai. Pitrai dòq duãt rơwah 8 aràc tra wơq, avih nữn la 12 aràc song tơviãq jơc mơnuĩh mơgru Pitrai. Pơnõq nhũ ròq pa angãn la mơnuĩh ganuar pơđar. Pơnõq nhũ la mơnuĩh song bôh nĩq nũn dơgrữq nữm chrih làq Yàc Je-su song ngãq nữn pơnõq nhũ thơu Yàc Je-su trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq. Mơyah laìq pơnõq drơi pãc pơnuaĩq sì nao tui Yàc Je-su, pơnõq drơi kung ròq thơu Pitrai trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq. Pitrai ưng pơto pơnõq drơi thơu mưng Yàc Pô Lơngĩq tồq pioh ga pơnõq drơi kung ngãq chưng ga mơnuĩh tơmo tra wơq.

Rùp 15: Mơnuĩh ruãq kao

Rùp 15: Mơnuĩh ruãq kao

Mac 1:40-45

Sa harơi dĩh, hũ sa aràc mơnuĩh ruãq kao trôh pãp Yàc Je-su. Nhũ aguãl tơùq di anãq Pitrai sì lơkơu laìq: “Mơyah laìq Yàc ưng, nữn ngãq ga hlãq jơc sơchih.” Lu mơnuĩh ôh ưng nao jẽq nhũ huaĩq ….. ruãq. Yàc Je-su anĩt anàr nhũ, Pitrai yơr tơngãq rơwơq nhũ sì đơp: “Kơu ưng, sơchih vẽq.” Tũq nữn mư nhũ hũ pơsồq pơkhơih ruãq, nhũ sơh sơr viãq tơviãq jơc nao trôh halơi nhũ kung akhàt wơq ga mơnuĩh tơmo thơu. Ơ adơi sơai dlaìq dơnuh drơh yơu ruãq aphung nhũ ngãq ga pơnõq drơi atah sì Yàc Pô Lơngĩq, yơu nữn mơyah laìq pơnõq drơi trôh sì Yàc Je-su, Pitrai ròq rao sơchih dơgrữq kaya dlaìq dơnuh pơnõq drơi.

Rùp 16: Mơnuĩh trôt mưng acho sàc

Rùp 16: Mơnuĩh trôt mưng acho sàc

Mac 2:1-12

Yàc Je-su ãn dòq dơlãp sàc, pơto pơđar ga vual vơla mưng Yàc Pô Lơngĩq. Dơvruh dơvrah bôh 4 aràc mơnuĩh chơkồc sa aràc mơnuĩh kwẽt trôh kơyua mưng mơnuĩh vãq lu nữn pơnõq nhũ ôh nao tơmã jơc. Kơyua mưng nữn, pơnõq nhũ yah acho sàc pơtrôt mơnuĩh kao trôt tơpãq di anĩh Pitrai dòq guh. Yàc Je-su đơp sì mơnuĩh kao: “Ơ anàq, dlaìq dơnuh anàq song hũ tơleh.” Hũ sa katih mơnuĩh apãt akõq mơnuĩh Ju-đa tơviãq sì đơp: “Mĩn Yàc Pô Lơngĩq hũ ganuar tơleh dlaìq,” kơyua mưng pơnõq nhũ ôh pãc tui Yàc Je-su trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq. Yàc Je-su đơp sì mơnuĩh kao laìq: “Tơgùq dỡc vẽq, gơlãp chanang hã vloh nao,” mơnuĩh kao hũ pơsồq pơkhơih. Yàc Je-su song vrơi thơu laìq Pitrai viãq trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq, Pitrai hũ ganuar tơleh dlaìq ga pơnõq drơi kung yơu pơsồq pơkhơih dơgrữq kaya ruãq sơkìq.

Rùp 17: Yàc Je-su pơkhơih mơnuĩh krao tơngãn

Rùp 17: Yàc Je-su pơkhơih mơnuĩh krao tơngãn

Mac 3:1-5

Pãq anĩh nĩ, pơnõq drơi bôh laìq Yàc Je-su ãn dòq sigơuq sì mơnuĩh apãt akõq mơnuĩh Ju-đa. Nữn la sa harơi dơlãp tơjuh harơi mơnĩh Ju-đa pioh krơi pioh kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq. Kaya voh va pơnõq nhũ ngãq gơnĩt la ôh mơnuĩh halơi hũ ganuar ngãq vruãq dơlãp harơi nĩ. Dơlãp tũq nữn, hũ sa aràc mơnuĩh krao tơngãn ãn dòq dữc pãq đữn, dơgrữq mơnuĩh Ju-đa iãq mưng hayơu Yàc pơkhơih mơnuĩh nữn lơiq? Yàc Je-su hũ hatai anĩt anar di mơnuĩh tơmo, dòq dơgrữq mơnuĩh apãt akõq mơnuĩh Ju-đa nữn ôh. Pơnõq nhũ ưng ga Yàc Je-su ngãq sũq kaya voh va, tồq ga pơnõq nhũ mãq dlaìq Pitrai. Yàc Je-su taniã dơgrữq mơnuĩh apãt akõq mơnuĩh Ju-đa laìq: “Kaya voh va vrơi ganuar ga pơnõq drơi ngãq kaya hagĩq dơlãp harơi nĩ, dõc mơnuĩh hela ôh dõc mơnuĩh.” Dơgrữq mơnuĩh nữn dòq soa lìc. Song vloh Yàc Je-su đơp sì mơnuĩh krao tơngãn laìq: “Yơr tơngãn hã vẽq.” nữn nhũ yơr tơngãn, dơgrữq mơnuĩh bôh tơngãn mơnuĩh nữn nhũ pơkhơih. Ơ adơi sơai, pơnõq drơi iơuq kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq nữn pơnõq drơi kung iãq jàc trôh mơnuĩh tơmo tra wơq, mơyah laìq ôh kaya kakôh tơtơvàt pơnõq drơi tơviãq jơc ôh kwơ màc.

Rùp 18: Yàc Je-su ngãq ga rơvùq kađữc rĩc

Rùp 18: Yàc Je-su ngãq ga rơvùq kađữc rĩc

Mac 4:35-41

Yàc Je-su sì dơgrữq mơnuĩh mơgru đìq ahòq nao di khrah tơsìq, nữn dơvruh dơvrah bôh vrùq prõc trôh, ia sam naĩq tơmã ahòq jẽq krãp ahòq. Yàc Je-su ãn dòq pìq pãq dơlãp ahòq. Dơgrữq mơnuĩh mơgru pamơdơh Pitrai tơgùq sì đơp laìq: “Ơ pô gru, pô gru ôh huaĩq pơnõq drơi mơtai lơiq?” Yàc Je-su tơgùq dữc đơ sì rơvùq laìq: “Kađữc rĩc vẽq, dòq kađữc,” tũq nữn mư angĩn rơvùq dòq kađữc rĩc, Pitrai đơp sì dơgrữq mơnuĩh mơgru: “Hagĩq pơnõq hã huaĩq, voh tui pơnõq hã pãq halơi?” mơnuĩh mơgru huaĩq viãq nữn sigơuq laìq: “Mơnuĩh nĩ la asơi nữn angĩn sì tơsìq hmỡq pơnuaĩq nhũ.” Ơ adơi sơai, Yàc Je-su hũ ganuar pãq dlòc avih dơgrữq kaya dơlãp dun kayua nĩ, juơi huaĩq sì pãc tui vẽq Pitrai.

Rùp 19: Mơnuĩh kamơi dòq dơlãp tơpuôl mơnuĩh lu

Rùp 19: Mơnuĩh kamơi dòq dơlãp tơpuôl mơnuĩh lu

Mac 5:25-34

Hũ sa aràc mơnuĩh kamơi kađòc ruãq rlao 12 thôt. Mòq thơu la Yàc Je-su ròq pơsồq pơkhơih ga mòq sì laìq mòq huaĩq akhàt kaya nữn sì Pitrai. Mòq sơning sì đơp dơlãp hatai: “Mơyah laìq kơu mĩn hũ gòq di ao Pitrai soh nữn kơu kung ròq hũ pơsồq pơkhơih kaya ruãq sơkìq.” Vloh nữn nhũ rơwơq di ao Pitrai, tũq nữn mư mờ hũ pơsồq pơkhơih. Nữn Yàc Je-su thơu nữn weh wơq sì taniã: “Asơi rơwơq di ao Kơu?” tơpuôl mơnuĩh dòq dữc tòpdar Pitrai, nữn mơnuĩh kamơi thơu la Yàc Je-su đơp nhũ, mòq tatơh huaĩq sì aguãl tơùq di tơkai Pitrai. Yàc Je-su đơp: “Voh tui anàq song dõc pơtlah anàq, nao vẽq dơdu lơngai.” Ơ adơi sơai bôh laìq dun kayua lu mơnuĩh viãq, yơu nữn Pitrai gãm thơu rài hadiuq anàq mơnuĩh pơnõq drơi sì sơning rơchãc ga pơnõq drơi. Pitrai ãn iãq jàc adơi sơai. Pitrai ưng adơi sơai nao trôh sì Pitrai.

Rùp 20: Yàc Je-su sì anàq kamơi dòq blơ song mơtai

Rùp 20: Yàc Je-su sì anàq kamơi dòq blơ song mơtai

Mac 5:22-24; 35-43

Jai-ru la aràc mơnuĩh pô apãt akõq, anàq kamơi nhũ ruãq trãq viãq. Nhũ song nao jàq Yàc Je-su trôh sàc pioh pơsồq pơkhơih kaya ruãq sơkìq silaìq hlơu sì tũq Yàc trôh nữn anàq kamơi nữn song mơtai vloh. Pitrai đơp sì Jai-ru laìq: “Juơi huaĩq, mĩn pãc tui.” Dơgrữq mơnuĩh ãn sia chõq anữn Pitrai pơtiaoq tơviãq lơniãu. Pitrai va Jai-ru sì sơdiuq nhũ tơmã anĩh anàq tìt ãn đìq. Yàc Je-su apãt tơngãn anàq tìt sì đơp: “Ơ anàq, tơgùq dữc vẽq.” Tũq nữn mư anàq kamơi tìt nữn tơgùq dữc sì nao, Pitrai pơđar vrơi ga anàq tìt nữn bõc. Kaya mơtai la sa kaya …. Viãq Sa-tan hũ, yơu nữn Yàc Je-su hũ ganuar pãq dlòc kaya mơtai. Mơnuĩh halơi pãc tui nao tui Pitrai ròq ôh tũq halơi huaĩq. Yàc Je-su pha rlao Sa-tan, dlaìq dơnuh sì kaya mơtai.

Rùp 21: Yàc Je-su sì mơnuĩh kamơi pơjeh pơtiàt lơniãu

Rùp 21: Yàc Je-su sì mơnuĩh kamơi pơjeh pơtiàt lơniãu

Mac 7:24-30

Hũ sa aràc mơnuĩh kamơi pơjeh pơtiàt lơniãu nao truh sì Yàc Je-su, kơyua mưng anàq kamơi nhũ kađòc kamalai ãp, nhũ ran lơkơu Yàc Je-su prôh kamalai mơđa, Yàc Je-su la mơnuĩh Ju-đa sì Pitrai trôh pioh dõc đơ mơnuĩh Ju-đa. Pơnuaĩq taniã pãq nĩ la Pitrai dõc đơ mơnuĩh lơniãu hlơu nữn song dõc vual vơla Pitrai hadơi lơiq? Kaya nữn drỡh yơu vrơi ga asơu bõc trơi anàq tacho nữn luơi lơpa. Yơu nữn mơnuĩh kamơi nữn đơp sì Yàc laìq: “Asơu bõc jơc dơgrữq tleh bẽn anàq tacho mưng dlòc ban hõq trôt.” Yàc Je-su đơp: “Hã hũ voh tui prõc, hã ròq hũ dơgrữq kaya hã song lơkơu.” Dơlãp tũq mơnuĩh kamơi mai trôh sàc, nữn kamalai song tơviãq tlah mưng anàq tìt. Yàc Je-su anĩt dôman di dơgrữq vual vơla. Pitrai ưng pơnõq drơi tui gânng di Pitrai bôh laìq pơnõq drơi la asơi sì pơweh mưng vual vơla sì pơjeh pơtiàt halơi.

Rùp 22: Yàc Je-su sì mơnuĩh tơngoh kamlo

Rùp 22: Yàc Je-su sì mơnuĩh tơngoh kamlo

Mac 7:31-37

Mơnuĩh aràc va trôh ga Yàc Je-su sa aràc mơnuĩh tơngoh sì kamlo mưng di tũq vơhrơu đeh. Yàc Je-su chẽq chơđiac tơngãn dơlãp lơvàc taniã sì dơlãp dơlah nhũ. Pitrai angơi pãq dlòc lơngĩq sì đơp laìq: “Pơh vẽq.” tũq nữn mơ mơnuĩh nữn hmỡq sì đơp jơc. Vual vơla mãq ngãq chrih làq: “Yàc Je-su ngãq dơgrữq vruãq siàp ngãq ga mơnuĩh tơngoh hmỡq jơc sì mơnuĩh kamlo đơp jơc.” Yàc Je-su kung ròq pơh taniã pơnõq drơi pioh ga pơnõq drơi hmỡq sì thơu pãc pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq, la Sơrãq Sơđah. Pioh ga tồq mưng nữn pơnõq drơi ròq sơuôt mơyòp sì ngãq chưng savĩq chãc khĩn mưng Pitrai ga dơgrữq mơnuĩh tơmo tra.

Rùp 23: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp

Rùp 23: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp

Mac 8:22-26

Hũ sa bãc dĩh Yàc Je-su va sa aràc mơnuĩh vồp tơviãq mưng pơlơi. Pitrai mãq ia mvah pet di mơta mơnuĩh vồp sì đơp: “Hã bôh kaya hagĩq lơiq?” mơnuĩh vôp pơh mơta sì bôh rồp vồp nữn drơ laìq: “Hlãq bôh mơnuĩh aràc yơu nữn pơnõq nhũ nao mai yơu phuôt kơyơu.” Nữn Yàc Je-su rơwơq di mơta nhũ sa bãc tra wơq sì nhũ bôh Yàc Je-su sì dơgrữq mơnuĩh savĩq nĩq nũn. Ơ adơi sơai, Sa-tan ngãq ga hatai pơnõq drơi kađòc vồp tơviãq jơc pơnõq drơi ôh thơu kanãl pơnuaĩq tơpãq Yàc Je-su, yơu nữn pơnõq drơi iơuq iơu lơkơu Yàc pơh mơta gah vơngãq pioh ga pơnõq drơi thơu nĩq nũn Pitrai.

Rùp 24: Yàc Je-su pơsồq pơkhơih sa aràc anàq tìt kađòc kamlai ãp

Rùp 24: Yàc Je-su pơsồq pơkhơih sa aràc anàq tìt kađòc kamlai ãp

Mac 9:14-27

Hũ sa aràc mơnuĩh dih va anàq lakơi nhũ trôh sì Yàc Je-su, kamlai ngãq dleh dlàr ga anàq tìt nữn viãq. Dơlãp tũq bôh Yàc Je-su kamlai ngãq ga anàq tìt nữn lơvũq trôt hlồq savĩq khãc viãq. Ama nhũ ran lơkơu sì Yàc Je-su: “Mơyah laìq Pitrai ngãq jơc nữn lơkơu dõc ga pơnõq hlãq.” Yàc Je-su đơp: “Mơnuĩh halơi tui ganang Yàc Pô Lơngĩq nữn ròq tồq hũ pơnuaĩq iơu lơkơu.” Pitrai pơđar kamlai tơviãq mưng anàq tìt. Kamlai priao prõc sãp sì tơviãq mưng anàq tìt sì ôh tũq halơi mai wơq tra. Yàc Je-su hũ ganuar pãq dlòc avih dơgrữq phuôt kamlai sì yàc dơlãp dun kơyua nĩ. Hadơi sì vruãq nĩ sa tũq hadơi, dơgrữq mơnuĩh apãt akõq vual-vơla Ju-đa song pamơtai Yàc Je-su. nữn hadơi nữn, Pitrai song ngãq sa nữm chrih làq prõc màc viãq dơlãp avih kaya nữm chrih làq, nữn la Pitrai song hadiuq wơq mưng di mơnuĩh mơtai. Yàc Je-su song poh pha rlao Sa-tan sì kaya mơtai gãm gãm kơyua mưng Pitrai viãq la Yàc ganuar chơnuãq.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach