Kulola, Kupikana Ni Kola Wumi: Buku 6

Kulola, Kupikana Ni Kola Wumi: Buku 6

Esquema: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 423

Idioma: Yao: Malawi

Tema: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Teaching

Citación Biblica: Extensive

Estado: Obsolete

Guión de texto

Part A: Yakummanyisya

Part A: Yakummanyisya

Ali uli wosope!

Myiche ni mpochele mwalimu Jwamkulungwa mnope jwa achiÁalimu wosope.

Lina lyakwe ni Isa Mesiya.

Mjigale buku ja buluwujo nipo naga mkupikana kusona kuti [Ngo], mlole chiwulili chakuyichisyacho.

Chiwulili 1: Isa Mesiya Ãajiganyisye Ãandu

Chiwulili 1: Isa Mesiya Ãajiganyisye Ãandu

Mateyo 5

Pachiwulilichi, Isa Mesiya akwajiganya Áandu ya Mlungu.

Isa Mesiya Áatyochele kwa Mlungu nipo ligongo lyakuti ali Mesiya jwamsaguche jwa Mlungu, akusamanyilila yosope ya Mlungu.

Ligongo Áandu akusaganisyaga nganisyo syakusakala ni kutendaga yangalumbana, Áalekangene ni Mlungu.

Mlungu Áatupanganyisye uwe wosope ni akusiÁanonyela Áandu wosope.

Isa Mesiya Áayiche kutyochela kwa Mlungu kuti Áajiganye Áandu kuti ammanyilile Mlungu.

Mpikanichisye! Nipo chinamsalile Áanganyamwe yele Isa Mesiya yiÁajiganyisye Áandu.

Ayi chiyimkamuchisye kuti mmanyilile ya usyesyene ni Mlungu jwachijumi.

Chiwulili 2: Nyumba Siáili

Chiwulili 2: Nyumba Siáili

Mateyo 7:24-27

Isa Mesiya ÁaÁechete chitagu cha Áandu ÁaÁili Áali pachiwulilipa.

Mundu jumo jwataÁile nyumba jakwe palwala. Aji jaliji pa yilimbilimbi yakulimbangana.

Pachayiche chiwula nyumba jila nganijigwa.

Nambo mundu jwine jula jwataÁile nyumba jakwe pamsanga.

Pachayiche chiwula, nyumba jila jagwile.

Isa Mesiya Áatite mundu jujwataÁile nyumba jakwe palwala jula jwalunda.

Tukwenela kutaÁa wumi mwakulimbangana mpela palwala.

Isa Mesiya Msyene ali lwala lwetu lwakulimbangana ni tukwenela kupikanila majiganyo Gakwe.

Naga tukumpikanila, Jwalakwe chachitukamuchisya uwe kuti tumkane Shetwani ni nganisyo syetu syakusakala ni yitendo yetu yangalumbana.

Isa Mesiya tachiÁa machili getu nipo chachitulongolela uwe ndaÁi syosope, atamose myakusawusya ya wumi wetu naga yitusimene.

Chiwulili 3: Lilanguka Likwenela Kuwoneka

Chiwulili 3: Lilanguka Likwenela Kuwoneka

Mateyo 5:14-16

Mlole, Áandu Áali pachiwulilipa akwete nyali.

Ana nyali masengochi naga kulikwana chipi?

Mundu jumo pachiwulilipo anyakwile nyali jakwe mwinani kuti jipeleche lilanguka lyakwe kwa jwalijose jwali mnyumbamo.

Mundu jwinejo jwakuloÁela. ÃajiÁisile nyali jakwe mkati mwachiwiga.

Isa Mesiya ali lilanguka lyamchilambo nipo akusatulosya uwe litala lyakuja kwa Mlungu.

Naga mlikukulupilila mwa jwalakwe, kupikanila MaloÁe gakwe ni kutamaga malinga ni lisosa Lyakwe Áane mpaka aliwone lilanguka lya Isa Mesiya mwetuwe.

Isa Mesiya Áatite: "Lilekani lilanguka lyenu liÁalile pa Áandu, kuti mwine atakuyiwona yitendo yenu yambone ni kwalumba Atati wenu Áa kwiwunde."

Chiwulili 4: Mloma Amputile Myuda

Chiwulili 4: Mloma Amputile Myuda

Mateyo 5:38-42; Aloma 12:19

Isa Mesiya paÁaliji mkutama mchilambo cha Ayuda, Aloma Áachilendo Áaliji mkwalamulila Áanganyawo.

NdaÁi sine Aloma Áaliji mkwatamika Ayuda mwakwakalalisya mpela yamkuti pakuyiwona pachiwulilipo.

Msilikali asumwile chakuwala chamsyene.

Ana msyenejo atende chichi?

Isa Mesiya Áasalile Áandu kuti: Mkasimum'wuchisya jwakumtendela yangalumbanajo.

Naga jwine akumputa pejeje, mkundeni ampute lijeje linelyo.

Naga jwine akumsumula malaja genu, mkundeni ajigale soni mkanjo wenu.

Tukaliwuchisyaga kwa Áele Áakutuwulasya, pakuÁa Mlungu Áatite: „Chinjim'wuchisya; Tinjimlipilila."

Mlungu tachapa chilango wosope Áakupitilisya kutenda yangalumbana.

Chilango chakwe chakupochela mwine muwumi awuno kapena panyuma pachiwa. Nambo akutusalila kuti tum'wuchisye jwangalumbanajo pakumtendela yambone.

Mlungu tachisangalala nayo yeleyo.

Chiwulili 5: Kupopela Kwa Mlungu

Chiwulili 5: Kupopela Kwa Mlungu

Mateyo 6:5-15

Pachiwulilichi Áandu ÁaÁili akupopela kwa Mlungu.

Jwine aji mumsewo, akuwilisya wilisya mapopelo gamalewu.

Jwalakweju akusaka kuti jwalijose am'wone ni amlapilileje.

Mlungu ngakusajangaga lipopelo lyamtundu welewu.

Nambo tukwenela kuÁa mpela mundu jwinejo jwakuwoneka pachiwuliliju jwakupopela kwa Mlungu mkati mwanyumba jakwe.

Mwelemo jwalijose ngakum'wona nambo Mlungu jikape.

Jwalakweju jwalitulwisye ni kusongonaga paÁaliji mkuÁechetana ni Mlungu.

Mlungu akusapikanilaga ni kwanga lipopelo lyamtundu welewu.

Isa Mesiya Áatite: „Naga mlikupopela, mjinjileje kulusasa kwenu, m'wugale litanga ni mpopele kwa Mlungu. Pelepo atati wele Áakusalola yele yayikutendekwa mwa asili, tachimpa mbote mwakulolechela."

Isa Mesiya ÁaÁechete soni kuti Mlungu akusamanyililaga yayikutusoÁa mkanituÁe mkumwenda Jwalakwe.

Ngatukwenela kuwilisyawilisya maloÁe gampepe lisiku lililyosye.

Isa Mesiya Áatite: "Mkwenela kupopela myi: Atati wetu Áakwiwunde, Lina Lyawo lichimbichikwe. Ni twaÁende kuti atutalichisye uwe kutyoka kwa Shetwani ni matala gawo gakusakala."

Chiwulili 6: Jwakusakala Jula Akusamisa Makonde

Chiwulili 6: Jwakusakala Jula Akusamisa Makonde

Mateyo 13:24-30, 36-43

Ãandu Áangalumbana akumisa makonde mumgunda wepande mwasampano.

Ãanganyawo ali amagongo Áamsyene mgundawo.

Makondego galiji mkulandana ni mbeju sisyapandidwesyo.

Msyene mgunda nganatyosya makondego pakuÁa naga atyosye makondego tajonanjile kumo mbeju syambone sila.

Ãajembecheye mpaka ndaÁi jagowola.

Papopo Áatupulenye makonde gala ni kugawunjika kuti agajoche moto nipo panyuma pakwe Áagowele mbeju jambone jila.

Achimjangu, Mlungu ali mpela msyene mgunda jula nipo Shetwani ali jwangalumbana jula.

Mchilambo Shetwani apandile Áandu Áangalumbana sikati ja Áandu Áa Mlungu.

Naga ndaÁi jilijikwanile, Isa Mesiya tachiyika soni.

Tachalekanganya Áangalumbana Áala ni Áele Áakumkulupilila ni kumpikanila Mlungu.

Isa Mesiya tachajigala Áandu Áakwe kuti aÁe ni Jwalakwe mpaka kalakala.

Nambo Áangalumbana Áala pampepe ni Shetwani tachatopolela ku moto, kumalo gayipwetesi yangamala ni gakwatalikanganya Áanyawo ni Mlungu.

Chiwulili 7: Isa Mesiya Ni Kamwanache

Chiwulili 7: Isa Mesiya Ni Kamwanache

Mateyo 18:1-6, 19:13-15

Mlole! Lisiku line Áandu Áane Áayiche ni Áanache wawo kwa Isa Mesiya.

Ãasakaga kuti Isa Mesiya Áajaliwasye Áanachewo ni kwapopelela kwa Mlungu.

Ãakulijiganya Áa Isa Mesiya Áalinjile kwatopola Áanachewo.

Nambo Isa Mesiya ngasangalala nayo yiÁatesile Áakulijiganya Wakwe ni Áatite:

Mwalekani Áanache ayiche kwangune mkasimwalekasya, pakuÁa Uchimwene wa Mlungu wuli ÁaÁele Áali mpela Áanache.

Isa Mesiya Áasalile Áakulijiganya Áakwe kuti: "Naga ngamkugalawuka ni kuÁa mpela mwanache jwamwana, ngasimjinjila mu Uchimwene wa Kwinani.

Ãandu Áali achakulungwa mu Uchimwene wa Mlungu ali Áakulitulusya mpela mwanache.

Achimjangu, Áandu Áakulinonyela ni Áakuliganichisya kuti ali Áakwapunda Áane, nginaÁa Áakumkuya Isa Mesiya mu usyesyene.

Chiwulili 8: Jwakuchinga Ni Ngondolo Syakwe

Chiwulili 8: Jwakuchinga Ni Ngondolo Syakwe

Mateyo 18:12-14

Lisiku line Isa Mesiya Áajiganyisye Áakulijiganya Áakwe ni Áatite:

Naga mundu akwete ngondolo 100 nipo jimo jikusokonechela, ana ngaleka ngondolo 99 ni kwawula kumatumbi kukujisosa jimpepe jisokonechele jila?

Nipo naga akujipata, jwalakwe akusasangalala mnope ligongo lya ngondolo jimope kulekangana ni ngondolo 99 sikinisisokonechela sila.

Yalumope ni Atati wenu Áakwiwunde ngakusasaka kuti Áandu asokonechele kutyoka kwa Jwalakwe.

Mlungu Áapanganyisye Áandu wosope Áa pachilambo.

Nipo ali Áakwe.

Naga jwine akumkuya Shetwani, jwelejo ali mpela ngondolo jijasokonechele jila.

Isa Mesiya akumkolanga kuti Jwakuchinga Jwambone ligongo Áayiche "kukusosasosa ni kulupusya" wele wali Áakusokonechela kwa Mlungu.

Isa Mesiya alichiÁela kusosasosa ni kukulupusya Áakusokonechela.

Chiwulili 9: Jwamasengo Jwangakululuchila

Chiwulili 9: Jwamasengo Jwangakululuchila

Mateyo 18:21-35

Jwakutumichila jwine Áamkongwele mwenye mbiya syejinji ni Áalepele kuwuchisya ngongolejo.

Myoyo mwenyejo Áalamwile kuti jwamasengojo ni liÁasa lyakwe Áasumisye mpela achikapolo.

Jwamasengojo jwam'wendile mwenyejo kuti ampe ndaÁi jakuti awuchisye mbiyasyo.

Mwenyewo Áamtendele chanasa jwamasengojo.

Ãamkululuchile ni Áamlesile kuti ajawuleje.

Jwamasengojo jula Áasimene ni jwamasengo jwine jwele juÁamkongwele mbiya syamnono siÁalepelaga nombe kuti am'wuchisye.

Ãamkwenyile ni kum'wulasya kuti am'wuchisye.

Nambo jwamasengo jwinejo jwalepele kuti ajiwusye ngongolejo ndaÁi jijojo, Áam'Áisile mundujo muwukayidi mpaka lisiku liÁawuchisye ngongolejo.

Jwamasengojo Áamlondechesye mwenye jula yiyatendekwe. Mwenye yamsakalisye ni jwatite kwa jwamasengo jwangalumbana jula kuti:

Mkwenela kumtendela chanasa jwamasengo mjenuju, mpela munamtendele une chanasa mmwejo.

Mwenyejo Áam'Áisile jwamasengo jwangalumbana jula muwukayidi mpaka paÁalipile ngongole jakwe.

Achimjangu, tukwenela kumkululuchila jwalijose jwakututendela uwe yangalumbana.

Pelepo Mlungu chachitukululuchila yakusakala yosope yitwaliji mkutenda naga tukum'Áenda Jwalakwe, pakwitichisya ulemwa wetu kwa Jwalakwe.

Chiwulili 10: Ãamasengo Ãapochele Malipilo Gawo

Chiwulili 10: Ãamasengo Ãapochele Malipilo Gawo

Mateyo 20:1-16

Mundu jwine jwakusichila jwasakaga Áaganyu kuti akatende masengo mumgunda mwakwe.

Ãakamulene yakwalipila mbiya syakwanila pamasengo ga lisiku lyamtundu.

Pakwaswele wosope Áayiche kuti apochele malipilo gawo.

Jwandanda kupochela mbiyasyo ni juÁamlembile chakwigulo.

Jweleju jwatesile masengo panandipe. Nambo mundu jwakusichilajo jwaliji jwambone mtima.

Ãampele mundujo malipilo gagaliji galisiku lya mtundu.

Mundu jwaÁili jwatesile masengo kutyochela musi, jwine jwatesile masengo lisiku lyamtundu.

Nambo wosope Áana Áatatu Áapochele malipilo gakulandana.

Mundu jujwatesile masengo lisiku lyamtundu jula jwatandite kudandawula. Jwasakaga kuti amjonjechesye mbiya sine.

Nambo jwakusichilajo Áatite: „Achimjangu nganinamlemwechesya Áanganyamwe.

Mwajitichisye kuti chimtende masengo ni malipilogelega.

Ngwete ulamusi Áakutenda yingusaka ni mbiya syangu.

Ana mkudandawula ligongo lyakumtendela yeleyi?"

Achimjangu, Mlungu ali mpela mundu jwakusichila.

Mlungu ndaÁi syosope ali jwagolosya. Nambo soni ali jwakusalala mtima.

Akusapeleka wumi wangamala kwa wosope Áandu wele Áakumkulupilila Isa Mesiya.

Welewu uli MTUKA WALULELE,

nipo wangalipila ligongo lya masengo gambone gakusatenda Áandu pachilambo.

Chiwulili 11: Achakongwe Msano Kusa Kwamlango

Chiwulili 11: Achakongwe Msano Kusa Kwamlango

Mateyo 20:1-16

Isa Mesiya ÁaÁechete chitagu cha Áali likumi.

WanganyaÁa Áaliji mkwembecheya kuti msyene ndowa ayiche ni chitande chisangalalo chandowajo.

Ãali msano Áaliji Áalunda, nambo msano Áaliji ÁakuloÁela.

PaÁayiche msyene ndowa chilo mwakusisimuchila, Áali msano Áalunda Áala Áaliji Áakoseche kuti amchingamile msyene ndowa jula.

Ãatasile mawuta munyali syawo ni Áajinjile mchindimba mula.

Nambo Áali msano ÁakuloÁela Áala nganapata mawuta ga nyali syawo, myoyo Áapite kuti akasume.

Nambo paÁatyosile, litanga lyawugalidwe.

PaÁawusile Áagumisile achitiji: Awugule litanga tujinjile.

Msyene ndowajo Áajanjile achitiji: "Ngumsalila yisyene ngangummanyilila Áanganyamwe."

Achimjangu, Isa Mesiya sambano ali kwiwunde.

Nambo lisiku line tachiyika soni mwachisisimuchila pa chilambo pano.

Ngatukumanyilila lisiku yakwe. Nambo mm'Áe tuwe Áakoseka kuti tumchingamile.

PakuÁa Isa Mesiya tachajigala wosope Áakumnonyela ni kumpikanila Jwalakwe kuti akaÁe nawo kumbepo nambo Áajinji, mpela Áali msano ÁakuloÁela, tachaleka kusa.

Chiwulili 12: Bwana Ni Ãamasengo Ãakwe

Chiwulili 12: Bwana Ni Ãamasengo Ãakwe

Mateyo 25:14-30

Ana mpaka mkoseche chamtiwuli kuti m'wujile kwa Isa Mesiya?

Apikane, Mwenye jwele jukum'wonajo agambile kuwuja kwene kutyochela kuwulendo wakwakutalichila. MkinaÁe kutyoka ulendo wakwewo Áayipeleche yine mwa yindu yawo kwa Áamasengo Áakwe. Kwa jwamasengo jumpepe Áampele mbiya syakwana 500. Jwamasengojo Áasitendele malonda ni Áapatile mbiya sine msano.

Jwamasengo jwine Áampele 200. Jwapatile sine 200 sya mmbujegwe.

Pijwawusile mwenyejo, jwandanda jula Áamtesile kuÁa sulutani jwa misi 10 jwaÁili jwakwe kuÁa mwenye jwa misi 5. Nambo jwamasengo jwatatu Áapochele 100 ni Áasisunjile pamalo gambone. Pangali yijwatesile nasyo nganaÁika atamose ku banki. najo yamnyaleye ligongo jwamasengo jweleju jwaliji jwawulesi. Ãamwilasisye mbiyasyo ni Áamtopwele mnyumba mwakwe.

Achimjangu, Isa Mesiya ali Bwana jwa Áandu wali mwa Mesiya.

Ãapite kwiwunde nambo tachiwuja soni pachilambo. AkusiÁakulupilila Áakutumichila Áakwe kuti atameje ni Jwalakwejo ni kwasalila Áane yakwamba Jwalakwe. Isa Mesiya awupeleche soni msimu Wakwe Weswela kuti Áakamuchisye kutenda yeleyi. (NYIMBO)

Part B: Yakummanyisya

Part B: Yakummanyisya

Isa Mesiya Áajiganyisye Áandu yakwamba Mlungu, nambo Áalosisye soni Áanganyawo kuti Jwalakwe Áakwete machili gamakulungwa mnope gakutyochela kwa Mlungu.

Mloleje pachiwulilipo ni m'wunukule chiwulili chakuyichisya naga mkupikana kusona kuti.

Chiwulili 13: Isa Mesiya Ãabatisidwe

Chiwulili 13: Isa Mesiya Ãabatisidwe

Maliko 1:4-11

Pachiwulili chelechi tukum'wona Isa Mesiya mkinaÁe kutanda kwiganya.

Mundu jwali najo mlusulojo ni Yahaya m'batisi.

Yahaya jwaliji mkumanyilila kuti lisiku line Isa Mesiya Mesiya tachiyika kutyochela kwa Mlungu.

Yahaya ÁaÁele alimkwatetela Ayuda kuti akwenela kuleka yitendo yawo ya ulemwa ni kumpikanila Mlungu.

Wosope Áele ÁaÁakulupilile utenga wa Yahaya wa Mlungu, Áabatisidwe ni mesi mlusulo lwa Yolodani.

Ubatiso wa Yahaya chaliji chimanyisyo chakuti Áanganyawo akusaka kuleka yitendo yawo yangalumbana ni kutamaga mwakwilana ni Mlungu.

Yahaya Áatite "Panyuma pangu akwIsa Mesiya Jwine jwamachili mnope kumbunda une.... Une ngum'batisya ni mesi nambo Jwalakwe tachimbatisya ni Msimu Weswela nambo soni moto.

Isa Mesiya Áayiche kwa Yahaya.

Isa Mesiya Áaliji Áangali ulemwa kapena kumtumbilisya Mlungu nambope Áasachile kuti abatiswe.

PaÁaliji mkuchuwuka Isa Mesiya mmesi, yatendekwe yakusimonjesya.

Kwinani kwawugwiche nipo Msimu Weswela wa Mlungu wakuwoneka mpela ngunda wamyichilile Isa Mesiya.

LiloÁe lya Mlungu lyapikaniche kutyochela kwiwunde lichitiji:

"Mwejo ni Mwanangu jwangunonyelwa Najo, mwa Mmwejo ngusangalala mnope ."

Chiwulili 14: Isa Mesiya Ãaãilasile Ãakulijiganya

Chiwulili 14: Isa Mesiya Ãaãilasile Ãakulijiganya

Maliko 1:12-20

Lisiku line Isa Mesiya alimkwenda mungulugulu nyasa ja Galilaya, Áam'weni mundu jwine lina lyakwe Simoni ni mpwakwe Andileya alimkuponya likoka, pakuÁa Áaliji anyasa.

Isa Mesiya Áatite kwa Áanganyawo kuti: "Ayiche, anguye Une nipo chinamtende kuÁa Áakuposya Áandu."

NdaÁi jijojo Áalesile likokalyo ni Áajawulaga ni Isa Mesiya.

Isa Mesiya Áambweni soni mundu jwine ni mpwakwe Yakobo ni Yahaya. Ãaliji mkulinganya makoka gawo.

PiÁagambile kwaÁilanga Áamkuyiye Isa Mesiya ndaÁi jijojo.

Isa Mesiya Áasagwileso ni Áakwana 8.

Ãele Áandu 12 Áa ni wuÁaÁele Áakulijiganya Wakwe, kuti aÁeje ni Jwalakwe ndaÁi syosope nipo kuti alijiganye kutochela kwa Jwalakwe.

Ãele 12 Áa panyuma pakwe Áaliji Áandumetume Wakwe, Áele Jwalakwe ÁaÁatumaga.

Ãanganyawo Áaliji mkulalichila Utenga Wambone wa Mesiya ni kuposya mawulwele Mlina lya Isa Mesiya.

Panyuma pakwe Isa Mesiya Áapele machili Áanganyawo kupitila mu Msimu Weswela, kuti ajikoposye misimu jangalumbana.

Nipo Isa Mesiya mkinaÁe kuwujila kwinani, Áapeleche lilamusi ali kwa Áandumetume Wakwe achitiji:

"Jawulagani mkapanganye Áakulijiganya wa ngosyo syosope nipo mkajiganye Áanganyawo kuti akapikanileje yosope yinamlamwile Áanganyamwe." Yeleyi yigopolela kuti jwalijose jwakusaka kuÁa jwakulijiganya jwa Isa Mesiya lelo jwamlume, jwamkongwe, achanda ni wali aÁeje Áakwembecheya kugapikanila malamusi ga Ambuje Isa Mesiya. Akwenela kÁasalila Áane utenga wambone wa Isa Mesiya ni kutenda yeleyi mmachili ga Msimu Weswela.

Chiwulili 15: Mundu Jwamatana

Chiwulili 15: Mundu Jwamatana

Maliko 1:40-45

Lisiku line mundu jwine jwamatana jwayiche kwa Isa Mesiya.

JwatindiÁele pawujo pa Isa Mesiya ni Áam'wendile kuti:

"Naga akusaka, Walakwe mpaka aswejesye."

Ãandu Áane Áaliji mkogopa kuti aÁandikane najo ligongo lya matanago, nambo Isa Mesiya Áamtendele chanasa.

Ãamkamwile ni Áatite: "Ngusaka, swejelani.

NdaÁi jijojo matanago gaposile.

Jwalakwejo jwaliji jwakusangalala nipo jwagambaga kumsalila mundu jwalijose.

Achimjangu, ulemwa uli mpela matana.

Wukusatulekanganya ni Mlungu nambo soni ni Áandu.

Nambo naga tukwisa kwa Isa Mesiya, Jwalakwe chachituswejesya uwe kutyochela ku ulemwa wetu.

Chiwulili 16: Mundu Jwajinjilile Pamsakasa

Chiwulili 16: Mundu Jwajinjilile Pamsakasa

Maliko 2:1-12

Lisiku line waliji mnyumba ali mkwajiganya Áandu ya Mlungu.

Jele ndaÁijo Áandu 4 Áasakaga kumjigalila mundu jwamlemale jwangajenda kwa Isa Mesiya, nambo ligongo lya winji wa Áandu Áapele kwinjila mkati.

Myoyo Áatyosisye mapale pamsakasa ni Áamtulwisye mundu jula ni ngonji.

Isa Mesiya Áachiweni chikulupi chawo mwa jwajwalakwe.

Nipo Áatite kwa mundujo jwakulwala jula: "M'chanda, ulemwa wenu ukululuchikwe."

Ãakulongolela Áadini yasakalisye paÁapikene yeleyi.

Ãatite, Áani Áampaka akululuchile ulemwa, ngati Mlungu jika?"

Nganakulupililaga kuti Isa Mesiya Áatyochele kwa Mlungu.

Papopo Isa Mesiya Áansalile jwangajenda jula kuti: "Mjime, nyakulani wugono wenu, jawulagani kumangwenu!"

Mundu jwaposile mwalitala lyeleli, Isa Mesiya Áalosisye Áanganyawo kuti waliji jwakutyochela kwa Mlungu.

Ãakwete machili gakukululuchila ulemwa, yimpepepeyo Áakwete machili gakuposya mawulwele.

Wosope tukusasosaga kuti tuÁe chenene naga tulimkulwala, nambo yili yakusosedwa mnope kum'Áenda Isa Mesiya kuti atukululuchile ulemwa wetu, ni kupochela mtuka wa Wumi wangamala kutyochela kwa Jwalakwe.

Chiwulili 17: Isa Mesiya Ãaposisye Mkono Wa Mundu

Chiwulili 17: Isa Mesiya Ãaposisye Mkono Wa Mundu

Maliko 3:1-5

Apa tukum'wona Isa Mesiya mnyumba ja Mlungu, jakuÁilangwa Sunagogi.

Ãakulongolela Áadini nombe Áaliji mwelemo.

Lyaliji lisiku lyakusosekwa mnope lyele Ayuda liÁaliji mkulambila Mlungu.

Lilamusi lyawo lyaliji lyakuti pangali jwakutenda masengo pa lyele lisikuli.

Mundu jwine jwamkono welemale jwaliji mmomo.

Isa Mesiya Áaliji mkusamala ya Áandu nipo ali chiÁela kusamala. Nambo Áakulongolela Áa diniwo nganayitendaga.

Ãasakaga kuti Isa Mesiya akase lilamusi lyawo nipo kuti am'wulaje.

Isa Mesiya Áawusisye Áakulongolelawo achitiji: "Ana lilamusi lyetu likusatulamulaga kuti tutendeje chichi palisiku lyalelo, kutenda yambone kapena yangalumbana, kukulupusya wumi kapena kuwulaga?

Ayuda nganaÁecheta chilichose pakuÁa mitima jawo jaliji jakulimba.

Myoyo Isa Mesiya watite kwa mundujo: "Mtambasukule mkono wenu!"

Mundujo jwatambasukwile mkonowo nipo wosope wam'weni ali alimbangene chenene.

Achimjangu, tukwenela kumlambila ni kumpikanila Mlungu, nambo tukwenela kwasamalila Áandu Áane nombe; ligongo mwine mwakwe kulambila kwetu chikuÁe kwangakwanila nipo soni kwangagopolela chilichose.

Chiwulili 18: Isa Mesiya Ãachilamwile Chimbungo

Chiwulili 18: Isa Mesiya Ãachilamwile Chimbungo

Maliko 4:35-41

Pachiwulilichi tukum'wona Isa Mesiya ni Áakulijiganya Áakwe ali mwiboti.

Ãaliji mkomboka nyasa jekulungwa mnope.

NdaÁi jijojo chimbungo chakogoya mnope chatandite kupuga.

Mesi gagumbele mwiboti mpaka lyatandite kumilwa.

Isa Mesiya Áaliji mlugono chakunyuma kwebotilyo.

Wakulijiganyanya Áakwe Áamjimwisye achitiji: "Mwalimu, ana ngamkusamala yakuti chitumilwe?"

Isa Mesiya Áajimwiche ni watite kumbungojo ni matumbela: "Yigwe bata!"

NdaÁi jijojo chimbungocho chalesile. Isa Mesiya watite kwa Áakulijiganya Wakwe: "Ligongo chichi mkogopa? Ana nganimkolepe chikulupi?"

Ãakulijignya Áala Áasimongwile ni Áatite: "Ana nduni jweleju? Atamose mbungo jose ni matumbela yikumpikanila!"

Achijangu, tukumanyilila kuti Isa Mesiya ali Mesiya nipo kuti akwete machili pa Áandu wosope, misimu ni yindu yine yosope yaÁayipanganyisye.

Myoyo mpaka tumkulupilile Isa Mesiya kuti atuchinjilichisye ni kutupa mtendele mmasawusyo getu.

Chiwulili 19: Jwamkongwe Sikati Ja Gulu Ja Ãandu

Chiwulili 19: Jwamkongwe Sikati Ja Gulu Ja Ãandu

Maliko 5:25-34

Ana mkum'wona jwamkongwe jwali sikati ja Áandujo?

Jwelejo jwaliji mkulwala kumwesi kwayaka 12, ni yaliji mkupitilila mnope.

Jwapikene kuti Isa Mesiya mpaka amposye.

Jwamkongwejo jwatite chamumtima: "Naga ngwamba kukwaya yakuwala Yakwe, chindame."

Myoyo jwamkongwe jula jwayiche panyuma pa Isa Mesiya sikati ja Áandu ni jwakwayiye yakuwala ya Isa Mesiya.

NdaÁi jijojo kulwala kula kwalesile ni jwalimanyilile mchilu mwakwe kuti alamile.

Isa Mesiya Áamanyilile kuti machili Gakwe gakopweche mwa Jwalakwe.

Wajimi ni watite: "Ana wani Áakwayiye yakuwala Yangu?"

Ãapali wandu Áajinji ÁaÁamsyungulile Isa Mesiya, nambo jwamkongwe jula jwayimanyilile yiyam'wonechele.

Jwayiche mwawoga ni jwatindiÁele pasajo sya Isa Mesiya ni Áamlondechesye yosope yijwatite pakulama.

Isa Mesiya watite: "Mwali, chikulupi chenu mwa Une chimposisye.

Jawulagani mumtendele nipo chim'we Áangali soni wulwelewo."

Pana Áandu Áajinji mchilambo muno, nambo Isa Mesiya akummanyilila jwalijose jwetuwe nipo akusatusamalaga.

Akusamsamalila mmwejo. Jwalakwe akumsaka mmwejo kuti myiche kwa jwalakwejo ni kukulupililaga mwa Jwalakwejo.

Malemba ga Mlungu gakutujiganya kuti Isa Mesiya alichiÁela kwaposya Áele ÁakuÁika chikulupi chawo mwa Jwalakwe.

Chiwulili 20: Isa Mesiya Ni Mwanache Jwam'We

Chiwulili 20: Isa Mesiya Ni Mwanache Jwam'We

Maliko 5:22-24, 35-43

Isa Mesiya Áaliji pawulendo wakuja kwamundu jwine lina lyakwe Yayilu.

Yayilu waliji mundu jwakusosekwa mnope mumsikiti wa Ayuda.

Mwanache jwakwe jwaliji mkulwala mnope.

Ãam'Áilasile Isa Mesiya kuti ajawule akamposye, nambo Isa Mesiya mkinayiche kumaloko mwanache jula jwawile.

Isa Mesiya Áamsalile Yayilu kuti: "Mkasimjogopa, mgambe kulupilila."

Kunyumba ja Yayilu Áandu Áaliji mkulila mwakudandawula nambo Áasalile kuti ajawuleje.

Isa Mesiya Áamjigele Yayilu ni Áamkwakwe pampepe ni Áakulijiganya Wakwe Áatatu kuja mnyumba jiÁamgoneche mwanache jwam'we jula.

Isa Mesiya Áamkamwile pamkono ni Áatite: "Mwali, nguti kwammwejo, jimukani!"

NdaÁi jijojo jwajimwiche ni kutanda kwendajenda ni Áampele yakulya kuti alye.

Elo, Isa Mesiya Áakwete machili atamose pachiwa.

Kwa Áele Áakumkulupilila ni kumkuya Isa Mesiya ngakwenela kogopa chiwa.

Chiwulili 21: Isa Mesiya Ni Jwamkongwe Jwachilendo

Chiwulili 21: Isa Mesiya Ni Jwamkongwe Jwachilendo

Maliko 7:24-30

Lisiku line jwamkongwe jwine jwachilendo jwayiche kwa Isa Mesiya.

Kamwanache kakwe kakakongwe kaliji kana masoka gangalumbana.

Jwalimbichile kum'Áenda Isa Mesiya kuti agakoposye masokago.

Isa Mesiya Áamsalile kuti Áayiche kukwakamuchisya Áandu ÁachiYuda kaje.

Isa Mesiya Áatite: "Chandanda mwaleche kaje Áanache alye yakuti pakusosa, pakuÁa nganiyiÁa chenene kujigala chakulya cha Áanache ni kusipa mmbwa."

Ãakongwewo Áajanjile achitiji: "Elo, nambotu atamose mmbwa sikusalokota mbakatika sya Áanache.

Papopo Isa Mesiya Áatite kwa jwamkongwejo kuti: "Ligongo lyakwanga myoyo, komboleka kwawulaga, lisokalyo likopweche mwa mwanachejo."

Jwamkongwe jula jwapite kumangwakwe ni Áalisimene lisoka lila lililikopweche mwa mwanache jula.

Isa Mesiya akusiÁanonyela ni kwakamuchisya Áandu Áamitundu josope ni Áayilambo yosope.

Isa Mesiya ali jwakulimbangana kuti atutyosye uwe mu ulemwa ni machili ga Shetwani.

Chiwulili 22: Isa Mesiya Ni Mundu Jwangaãecheta Ni Jwangapikana

Chiwulili 22: Isa Mesiya Ni Mundu Jwangaãecheta Ni Jwangapikana

Maliko 7:31-37

Ãandu Áane Áayiche ni mundu kwa Isa Mesiya.

Jwaliji jwangaÁecheta soni jwangapikana chipagwile.

Ãam'wendile Isa Mesiya kuti amsajiche ligasa mundujo.

Isa Mesiya Áajinjisye yala Yakwe mmawiwi mwa mundujo, Áamkamwile pa lulimi lwakwe.

Isa Mesiya Áalolite kwinani kwa Mlungu ni Áatite "M'wuguche!" MwandaÁi jijojo mundu Áapikene ni ÁaÁechete mwakupikanika.

Ãandu Áaliji Áakusimongwa kuti: „Isa Mesiya akutenda yosope mwakupikanika ni mwaumbone!"

Mpela Isa muÁampochesye mundujula mawiwi kuti apikaneje maloÁe, ni lulimi kuti aÁechetaneje ni Áandu. Myoyo Isa Mesiya mpaka atutendekasye kuti tuÁe Áakusaka kugapikanila maloÁe ga Mlungu, kuti tumanyilile yakusaka Mlungu mu wumi wetu.

Chiwulili 23: Isa Mesiya Ãamtendekasisye Mundu Jwangalola Kuti Alole

Chiwulili 23: Isa Mesiya Ãamtendekasisye Mundu Jwangalola Kuti Alole

Maliko 8:22-26

Lisiku line Áandu Áane Áayiche ni mundu jwangalola kwa Isa Mesiya kuti amposye.

Isa Mesiya Áamkamwile mundujo pamkono ni Áamkopwesye kusa kwa musiwo.

Ãamsunile mundu jula mmeso ni Áamkamwile mmesomo Áam'wusisye kuti "Ana pana chindu chimkuchiwona?"

Mundujo jwajanjile kuti:"Ngwawona Áandu. Akuwoneka mpela yitela, akwendajenda."

Isa Mesiya wamkamwile soni kaÁili mmeso mula.

Papopo mesogo gawugwiche, ni jwatandite kulola yosope chenenepe.

Achimjangu, Shetwani ngakusasakaga kuti uwe mpaka tummanyilile Isa Mesiya kapena kuti tugapikanichisye MaloÁe Gakwe.

Naga tukukulupilila mwa Isa Mesiya, chatutendekasye kuti tulole ni kupikanichsya Usyesyene Wakwe chenene, kupitila mmasengo ga Msimu Wakwe Weswela.

Tukusosedwa kuti tupopeleje lisiku lililyose kum'Áenda Jwalakwe kuti atendeje myoyo.

Chiwulili 24: Isa Mesiya Wamposisye Mnyamata Jwana Lisoka Lyangalumbana

Chiwulili 24: Isa Mesiya Wamposisye Mnyamata Jwana Lisoka Lyangalumbana

Maliko 9:14-29

Lisiku line mundu jwine jwayiche ni mwanache jwakwe kwa Áakulijiganya wa Isa Mesiya.

ÃaÁendile kuti alikoposye lisokalyo mwa mwanachejo nambo Áalepele.

Panyuma pakwe Áayiche najo mwanachejo kwa Isa Mesiya.

Lisokalyo palyam'weni Isa Mesiya, lyamtetemelesye mwanachejo ngongolo.

Mwanachejo jwagwile pasi ni galagata, kukamwa kulikwana chiwulo.

Atatigwe Áakwete kachikulupi panandipe kuti Isa Mesiya mpaka Áakamuchisye Áanganyawo, ni Áatite kwa Isa Mesiya:

"Nambo mpaka mtutendele kanekakwe, mtutendele uwe chanasa ni mtukamuchisye."

Isa Mesiya Áajanjile achitiji: "Naga mpaka mtende, chilichose chikusakomboleka kwa jwele jwakukulupilila (mwa Mlungu).

Babagwe mnyamata jula Áajanjile achitiji: "Ngukulupilila; angamuchisye andyochesye wungakulupilila Áangu."

Ãandu Áajinji paÁaliji mkuwutuchila kuti akalole, Isa Mesiya Áalisalile lisoka lyakusakala lila achitiji:

Mmwe lisoka lyangapikana ni lyangalola, ngumlamula mmwe, kopokani mwa jwelejo, nipo mkasimjinjila soni mwa jwalakwejo."

Lisokalyo lyagumisile mnope ni lyakopweche mwa mnyamatajo.

Mnyamatajo jwagambile gona mwangawulukuta nipo Áandu Áajinji Áatiga: "Awile jwelejo"

Nambo Isa Mesiya Áamkamwile pamkono ni Áamnyakwile kuti ajime nipo jwajimi.

Panyuma pakwe Áakulijiganya Áakwe wam'wusisye Isa Mesiya kwajikape achitiji: "Ana ligongo chichi uwe tulepele kulikoposya?"

Isa Mesiya Áajanjile achitiji: "Yeleyi mpaka yikopoche pakupopela basi."

Kalikapite kandaÁi kamnono yilitendekwe yeleyi, Áakulongolela Áadini ÁachiYuda Áam'wuleje Isa Mesiya.

Nambo pelepo Isa Mesiya ni piÁatesile yakusimonjesya kupunda yosope.

Ãajimwiche kuÁawe. Ãamgonjesye Shetwani ni chiwa mpaka kalakala.

Isa Mesiya ali jwamkulungwa mnope kupunda misimu ni milungu ja mchilambo muno nipo akwete machili payindu yosope yene.

PakuÁa Isa Mesiya ali Mesiya Msyesyene jwa Mlungu.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach